Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 września 2012 r.
 
ITPB2/415-1021/11/GR Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży w 2011 r. działki nabytej w drodze zamiany?
 
ITPB2/415-1020/11/GR Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnieniem z opodatkowania objęty jest dochód uzyskany ze sprzedaży całej nieruchomości?
 
ITPB1/415-411/12/AK Czy w odniesieniu do opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, na podstawie przepisu art. 24 ust. 3 w zw. z ust. 1 lit b) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523) (zwanej dalej „uupo" lub „Traktatem"), Wnioskodawca ma prawo do obniżenia polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych o 10% tzw. podatku u źródła wynikającego z uupo, który byłby pobrany na Cyprze na podstawie art. 10 uupo?
 
ITPB1/415-416/12/WM Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w pełnej wysokości?
 
ITPB1/415-417/12/WM Czy kwota jednorazowego odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości rolnej polegające na posadowieniu na nieruchomości słupa niskiego napięcia i poprowadzeniu linii energetycznej wysokiego napięcia nad znaczną powierzchnią działki rodzi obowiązek podatkowy?
 
ITPB1/415-1150/11/WM Czy poniesione w 2009 i 2010 r. wydatki prawidłowo zostały zakwalifikowane jako nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaś uzyskane w 2010 r. przychody - jako wolne od podatku? Czy prawidłowo zostały ujęte w rozliczeniach?
 
ITPB2/415-1097/11/BK Czy Wnioskodawczyni ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie całego dochodu uzyskanego ze sprzedaży 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym?
 
ITPB1/415-1158a/11/AD Czy wydatek udokumentowany przez Ubezpieczyciela fakturą VAT dotyczący Ubezpieczenia na życie na koszt Spółki zatrudnionych pracowników oraz ich rodzin od miesiąca lipca 2011 r. ma prawo podatnik pod datą wystawienia powyżej opisanej faktury VAT zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w każdym miesiącu roku podatkowego 2011 oraz w następnych latach podatkowych oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-1158b/11/AD Czy wydatek udokumentowany przez Ubezpieczyciela fakturą VAT dotyczący Ubezpieczenia na życie na koszt Spółki zatrudnionych pracowników oraz ich rodzin od miesiąca lipca 2011 r. ma prawo podatnik pod datą wystawienia powyżej opisanej faktury VAT zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w każdym miesiącu roku podatkowego 2011 oraz w następnych latach podatkowych oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-1157a/11/AD Czy wydatek udokumentowany przez Ubezpieczyciela fakturą VAT dotyczący Ubezpieczenia na życie na koszt Spółki zatrudnionych pracowników oraz ich rodzin od miesiąca lipca 2011 r. ma prawo podatnik pod datą wystawienia powyżej opisanej faktury VAT zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w każdym miesiącu roku podatkowego 2011 oraz w następnych latach podatkowych oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-1157b/11/AD Czy wydatek udokumentowany przez Ubezpieczyciela fakturą VAT dotyczący Ubezpieczenia na życie na koszt Spółki zatrudnionych pracowników oraz ich rodzin od miesiąca lipca 2011 r. ma prawo podatnik pod datą wystawienia powyżej opisanej faktury VAT zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w każdym miesiącu roku podatkowego 2011 oraz w następnych latach podatkowych oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
ITPB2/415-21/12/BK Czy od przychodu uzyskanego ze sprzedaży domu można odliczyć kwotę spłaconego kredytu zaciągniętego przez zmarłego wraz z odsetkami?
 
ITPB2/415-1032a/11/ENB Zakres opodatkowania wypłaty wkładu mieszkaniowego w przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
 
ITPB2/415-1032c/11/ENB Zakres obowiązku wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C.
 
ITPB2/415-1032d/11/ENB Zakres obowiązku wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C.
 
ITPB2/415-1032e/11/ENB Zakres obowiązku wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C.
 
ITPB2/415-1032f/11/ENB Zakres obowiązku wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C.
 
IBPBI/1/415-521/12/KB sposób opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu udzielenia licencji na kręcone filmy
 
IBPBII/2/415-56/12/MW Czy w momencie sprzedaży lokalu wnioskodawcy:
1. przysługuje ulga meldunkowa zwalniająca ją z podatku dochodowego;
2. przysługuje kwota wolna od podatku od całości czy poszczególnych nabytych części;
3. obejmuje go podatek od gruntu?
 
IBPBII/2/415-63/12/MM Czy ulga meldunkową objęty jest również grunt trwale związany z budynkiem?
 
ILPB1/415-199/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBII/2/415-65/12/MM Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do garażu nabytego w 2001 r. przekształconego w 2008 r. odrębną własność
 
ILPB1/415-1302/11-4/AP Ustalenie wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.
 
ILPB1/415-1283/11-4/TW Jak ustalić przychód z tytułu usług świadczonych na rzecz spółki z Hong Kongu?
 
ILPB2/415-1107/11-2/ES Czy w przypadku odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości, w listopadzie 2011 r. małżonkowie będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1327/11-2/IM Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć przychody ze sprzedaży powyższych działek i w jakiej wysokości należy opodatkować przychody ze sprzedaży tych działek?
 
ILPB1/415-1314/11-4/AP Obowiązki płatnika w związku z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej oraz posadzek.
 
ILPB2/415-1115/11-5/WM Czy dieta przyznana działaczom związkowym jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-336/12-2/ASZ Przy wypłacie sędziemu wynagrodzenia, z którym podpisana została umowa zlecenie, gdy kwota należności określona w jednej delegacji nie przekracza 200 zł, należy stosować przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przy wypłacie sędziemu wynagrodzenia, gdy kwota należności określona w jednej delegacji przekracza 200 zł, należy stosować przepis art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPTPB1/415-354/12-2/KO Czy przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitałową powoduje powstanie przychodu z tytułu zbycia majątku wchodzącego w skład tego przedsiębiorstwa oraz z tytułu późniejszej zapłaty przez tę spółkę przejętych zobowiązań wynikających z prowadzonej przez Wnioskodawcę indywidualnie pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
IPTPB2/415-358/12-4/JR Czy wobec przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) tej ustawy?
 
IPPB2/415-393/12-6/MG W związku z wypłatą przychodów (dochodów) od Papierów wartościowych rejestrowanych na Rachunkach papierów wartościowych, prowadzonych na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych ciąża na Wnioskodawcy obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego na analogicznych zasadach jak przed 1 stycznia 2012 r.
 
IPPB2/415-471/12-4/MG W momencie przyznania wskazanych we wniosku warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w momencie przyznania Uczestnikom Programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych, nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń.
 
IPPB2/415-470/12-2/MG Brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w momencie przyznania Uczestnikom Programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych, nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń.
 
IPPB2/415-461/12-2/MG Czy Spółka dokonując wydań nagród na rzecz uczestników konkursów i loterii zobowiązana jest, jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wygranej lub nagrody, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT oraz uiszczenia tej kwoty na rachunek właściwego organu podatkowego?
 
IPPB2/415-588/12-2/AS W momencie objęcia akcji Spółki przez Nowego Akcjonariusza w zamian za wkład pieniężny, nie powstaje po stronie Wnioskodawcy dochód. Wnioskodawca rozliczy dochód związany z akcjami, które objął w Spółce, dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia.
 
IPPB2/415-592/12-2/AS W momencie objęcia akcji Spółki przez Nowego Akcjonariusza w zamian za wkład pieniężny, nie powstaje po stronie Wnioskodawcy dochód. Wnioskodawca rozliczy dochód związany z akcjami, które objął w Spółce, dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia.
 
IPPB4/415-453/12-5/JK3 W jaki sposób należy opodatkować opisane powyżej ekwiwalenty sędziowskie jeśli kwota jednej delegacji sędziowskiej nie przekracza kwoty 200 zł? A w jaki sposób jeżeli ekwiwalent sędziowski przekroczy kwotę 200 zł, ale z dwóch delegacji w jednym miesiącu?
 
IPPB4/415-453/12-4/JK3 Czy w przypadku wypłaty wynagrodzenia dla sołtysów w wysokości do 200 zł powinny być zastosowane przepisy, o których mowa wart. 41 ust. 1 - tzn. na zasadach ogólnych, pobrać zaliczkę na podatek i pobrać miesięczne koszty uzyskania w wysokości 20% przychodu, czy można zastosować art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. nie stosować miesięcznych kosztów uzyskania i pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu?
 
IPPB4/415-421/12-4/JK3 Na skutek umorzenia wymagalnych odsetek od kredytu udzielonego przez Bank, po stronie spadkobiercy zmarłego kredytobiorcy (Wnioskodawczyni) powstaje przychód z innych źródeł w wysokości umorzonej kwoty. W związku z powyższym Bank miał obowiązek wystawić Wnioskodawczyni informację PIT-8C.
 
IPPB4/415-447/12-4/JK3 Od uzyskiwanych przez radnych i sołtysów przychodów z tytułu czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy, Wnioskodawca jako płatnik obowiązany jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązek ten wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącego, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
 
IPPB2/415-562/12-2/AS Wypracowany w ubiegłych latach zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał (fundusz) rezerwowy Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną lub komandytową, równowartość niepodzielonych zysków spowoduje u Wnioskodawcy powstanie zobowiązania, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4.
 
IPPB2/415-561/12-2/AS Wypracowany w ubiegłych latach zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał (fundusz) rezerwowy Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną lub komandytową, równowartość niepodzielonych zysków spowoduje u Wnioskodawcy powstanie zobowiązania, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4.
 
IPPB2/415-616/12-3/AS W przypadku umorzenia za wynagrodzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu będzie stanowiła wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny.
 
IPTPB2/415-388/11-3/12-S/DS Czy udział w pikniku sportowo – rekreacyjnym stanowi dla pracownika i emeryta przychód podlegający opodatkowaniu?
 
IPPB2/415-372/12-4/AS Sprzedaż w 2011 roku lokalu mieszkalnego nabytego w 2005 roku nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. W konsekwencji dokonana sprzedaż nie stanowi źródła przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB2/415-1058/11/MK 1. Czy wypłacone przez Wnioskodawcę zasądzone odszkodowania są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Wnioskodawca z tytułu dokonanej wypłaty jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?
3. Jaki jest obowiązek Wnioskodawcy w zakresie sporządzenia i przekazania informacji o wysokości uzyskanego przychodu?

Wskaźniki gospodarcze