Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 września 2012 r.
 
ITPB2/415-327/12/BK Czy będzie Pani zwolniona od obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży w 2012 r. połowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze umowy o częściowy podział majątku wspólnego zawartej w 2008 r., korzystając z faktu, że była w nim zameldowana na pobyt stały przez okres 12 miesięcy przed jego zbyciem?
 
ITPB1/415-1129/11/MR Czy zasądzona w wyroku kwota odszkodowania brutto jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też należy od niej odprowadzić podatek dochodowy?
 
ITPB1/415-1117/11/AD Czy środki pochodzące ze zbycia odziedziczonej nieruchomości można przeznaczyć na remont lokali mieszkalnych docelowo przeznaczonych na wynajem i jednocześnie skorzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1115b/11/WM 1. Czy zakupione eksponaty muzealne o wartości powyżej 3.500 zł należy wykazać w ewidencji środków trwałych, jeśli tak, to czy w tej samej wartości co majątek trwały firmy?
2. Czy zakup eksponatów muzealnych o wartości poniżej 3.500 zł stanowi bezpośredni koszt uzyskania przychodów?
3. Czy eksponaty muzealne o wartości powyżej 3.500 zł podlegają amortyzacji?
 
ITPB1/415-1115a/11/WM 1. Czy otrzymane nieodpłatnie mienie ruchome z MON stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy też jest to przychód korzystający ze zwolnienia?
2. Jeśli otrzymane nieodpłatne mienie stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, to jak należy określić wartość przychodu i czy będzie to przychód z działalności gospodarczej, czy też z innych źródeł, skoro muzeum Wnioskodawca utworzył jako osoba prywatna (muzeum nie jest przedsiębiorstwem)? Kiedy powstanie przychód z tego tytułu – czy będzie to data przyjęcia mienia z MON?
3. Czy w związku z tym, iż w ramach prowadzonego muzeum (założonego przez osobę prywatną) osiągane są przychody ze sprzedaży biletów wstępu jak i ponoszone koszty związane z prowadzeniem muzeum, to należy je ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz, czy dochody te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Czy należy je uwzględniać w przychodach i kosztach z działalności gospodarczej – tzn. czy należy traktować je jako przychody i koszty z działalności gospodarczej, czy też jako przychody z innych źródeł?
4. Czy jeśli są to przychody i koszty z innych źródeł, to czy Wnioskodawca powinien zaprowadzić odrębną podatkową księgę przychodów i rozchodów? Jak powinno wówczas wyglądać obliczanie zaliczki na podatek dochodowy, czy łączy wówczas wszystkie źródła, tj. działalność gospodarczą + muzeum?
 
ITPB2/415-368/12/RS Czy wartość zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby należna za okres od sierpnia 2010 r. do grudnia 2011 r., w sytuacji, gdy wnioski były składane zgodnie z obowiązującymi przepisami a Zakład Karny nie wypłacił należnych kwot w przewidzianych przez przepisy terminach, wypłaconych w 2012 r. stanowi przychód funkcjonariusza Służby Więziennej, od którego należy naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-857a/11/MK Czy w momencie sprzedaży w 2011 r. udziału wynoszącego 1/8 części we współwłasności nieruchomości rolnej zabudowanej powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-857b/11/MK Czy w momencie sprzedaży w 2011 r. udziału wynoszącego 1/8 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-135/12/BJ Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy wypłacane na podstawie umowy o pracę polegające na bezpośrednim realizowaniu zadań związanych z Programem Ramowym na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji powinno być zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-1147/11/MK Czy wypłacone zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej i powstałej w związku z tym krzywdy niemajątkowej, które otrzymały rodziny zmarłych funkcjonariuszy wypełnia dyspozycję art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym jest wolne od podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-137/11/MM Zakres skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 
IBPBII/2/415-542/12/MMa Czy w przypadku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową (jawną lub komandytową) zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych po stronie akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej pojawi się przychód do opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 
IBPBII/2/415-590/12/ŁCz sprzedaż działki nabytej w drodze zamiany a koszt uzyskania przychodu
 
IBPBII/2/415-597/12/ŁCz zbycie działki w nabytej w drodze umowy sprzedaży, spadku oraz w drodze zamiany
 
IBPBII/2/415-668/12/MMa Czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r. obejmowała swoim zakresem tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego część budynku mieszkalnego, czy również gruntu, na którym budynek ten został posadowiony?
 
IPTPB1/415-346/12-2/AG Czy przyjęcie kwoty 988 zł od każdego metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania oraz powierzchni przynależnego pomieszczenia do tego mieszkania (piwnicy lub komórki) jako wartość początkową do odliczania amortyzacji jest prawidłowe?
 
IPTPB2/415-397/12-4/KR Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia działki nr 69/5, a jeśli tak to w jakim zakresie?
 
IPTPB2/415-428/12-2/KSM Czy za powyższe materiały przysługuje zwrot VAT na wniosek (VZM-1) o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004 r. ?
 
IBPBI/1/415-213/12/ZK Czy spółka może i od kiedy, według własnego uznania, obniżać lub podwyższać obniżone uprzednio stawki amortyzacyjne dla wszystkich lub wybranych środków trwałych, tj. znaku firmowego już amortyzowanego?
 
IBPBI/1/415-110/12/AP możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej wskazanego we wniosku środka trwałego (samochodu ciężarowego).
 
IBPBI/1/415-112/12/WRz według jakiej stawki ryczałtu ewidencjonowanego opodatkować uzyskane przychody z usług gastronomicznych?
 
IBPBI/1/415-194/12/KB sposób ustalania różnic kursowych – metoda rachunkowa
 
IBPBI/1/415-210/11/KB sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu dla przychodów z wynalazku

Wskaźniki gospodarcze