Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 września 2012 r.
 
ITPB2/415-909/11/MU Zwolnienia przedmiotowe.
 
ITPB2/415-923/11/MU Zaliczenie do przychodów pracownika wartości przejazdów samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy.
 
ITPB2/415-912/11/BK Czy dodatki i nagrody spisowe są przychodami ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-911/11/BK 1. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2006 r. w drodze spadku korzysta w 1/6 części ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy spłata udziałów pozostałych spadkobierców stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości?
 
ITPB2/415-926/11/ENB Czy dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży korzystających z usług podmiotu świadczącego usługi wypoczynku zorganizowanego bez wyżywienia korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-903/11/RS Czy na Banku prowadzącym rachunki lokat terminowych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej będą ciążyły obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-916/11/IL Czy przychody uzyskane z zamiany nieruchomości, które nie utraciły charakteru rolnego, a będące składnikami gospodarstwa rolnego są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-832/09/12-S/ES Czy udostępnianie przez Spółkę świadczeń przewozów pracowniczych powoduje powstanie przychodu opodatkowanego PIT po stronie pracowników?
 
ITPB2/415-924/11/BK Czy w warunkach szczególnego zagrożenia pracowników wirusem wścieklizny poniesione przez Wnioskodawcę koszty dotyczące zakupu szczepionki nie skutkują obowiązkiem naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-918a/11/MK 1. Czy kwota uzyskana ze sprzedaży wyżej opisanego lokalu w 2012 r. spowoduje powstanie przychodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy sprzedaż wyżej wymienionego lokalu z uwagi na obowiązującą wspólność ustawową małżeńską spowoduje po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-914/11/IB 1) Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę świadczenie w postaci renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego z Niemiec jest wolne od podatku dochodowego w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. a) ustawy o pdof?
2) Czy bank postępuje właściwie pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od składowych renty podstawowej i od renty wyrównawczej pomimo przedstawienia płatnikowi tłumaczenia na język polski dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającej charakter przyznanego świadczenia?
 
ITPB2/415-913a/11/IB 1) Czy i kiedy pracodawca powinien zaprzestać naliczania i odprowadzania w Polsce podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych Wnioskodawcy?
2) Czy pracodawca po upływie 183 dni oddelegowania w przypadku złożenia wniosku przez oddelegowanego pracownika może pobierać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika za pracę wykonywaną w Niemczech?
3) Czy Wnioskodawca ma obowiązek comiesięcznego składania informacji i rozliczania podatku dochodowego w Polsce od dochodu uzyskanego z tytułu oddelegowania do pracy w Niemczech w okresie następującym po upływie 183 dni?
 
IPTPB1/415-360/12-4/MG Czy zajęcia - korepetycje prowadzone grupowo na zasadach opisanych powyżej można rozliczać korzystając z formy karty podatkowej?
 
IPTPB2/415-400/12-2/MP Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w wypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki , tj. zagranicznej spółki niebędącej osobą prawną, Wnioskodawca powinien wykazać w Polsce przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 
IPTPB2/415-401/12-2/MP Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w wypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Z, tj. zagranicznej spółki niebędącej osobą prawną, Wnioskodawca powinien wykazać w Polsce przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 
IPTPB2/415-437/12-2/AK Czy planowana przez Wnioskodawcę w 2012 r. sprzedaż nieruchomości (udział w nieruchomości), która uprzednio będzie zwrócona również w 2012 r. wszystkim spadkobiercom, w tym także na rzecz Wnioskodawcy jako spadkobiercy współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości zmarłego w 2007 r., będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
 
IBPBII/2/415-9/12/MM Skutki podatkowe związane z przeniesieniem przez powiernika na wnioskodawcę udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oraz udziału we współwłasności budynku mieszkalnego wzniesionego na tej nieruchomości.
 
IBPBII/1/415-326/12/MK Jakie są skutki podatkowe wypłaty przez Sąd skarżącemu kwoty za przewlekłość w postępowaniu?
 
IBPBII/1/415-142/12/BJ Czy podatnik polski, jako płatnik i odbiorca danej usługi, ma uiszczać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umowy o dzieło?

Wskaźniki gospodarcze