Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 września 2012 r.
 
ITPB1/415-472/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ITPB1/415-466/12/AK Czy wynagrodzenie (zarobek) Wnioskodawcy, jako właściciela niepublicznego przedszkola pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-442/12/MR Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawidłowym jest w miesiącu otrzymania dotacji jednorazowe obliczenie, według przedstawionego schematu i wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wartości zrealizowanych odpisów amortyzacyjnych w związku z otrzymaną dotacją?
 
ITPB3/423-520b/11/MT W opisanej sytuacji tzw. dobrowolnego umorzenia własnych udziałów za wynagrodzeniem (nabycia własnych udziałów za wynagrodzeniem, w celu ich umorzenia), na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika, bowiem czynność ta nie będzie wiązać się z uzyskaniem przez jego wspólnika dochodu z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej.
 
ITPB1/415-413/12/AD Czy odszkodowanie z tytułu ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, polegające na braku możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności tak rolniczej jak i pozarolniczej ze względu na umiejscowione na terenie działki odpowietrzników gazociągu podlega opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1114b/11/WM Czy otrzymane jednorazowe odszkodowanie za całkowite pozbawienie możliwości uzyskiwania przychodów z rolniczego użytkowania gruntu jest objęte ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1114a/11/WM Czy otrzymywane coroczne wynagrodzenie z tytułu czynszu dzierżawczego płatnego do 31 marca każdego roku, Wnioskodawczyni może przyjąć w całości do osobistego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie dzieląc go w połowie na małżonka?
 
ITPB2/415-904/11/RS Zastosowanie zwolnienia do wypłacanych wynagrodzeń w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków pozyskanych w ramach SPO RZL i PO KL.
 
ITPB2/415-907/11/MM Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi meldunkowej, w sytuacji zamieszkiwania w sprzedanym budynku niepotwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały?
 
ITPB2/415-906/11/MM 1. Czy wartość składek opłacanych tytułem ubezpieczenia pracowników przebywających w zagranicznej podróży służbowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy wartość składek opłacanych tytułem ubezpieczenia pracowników przebywających w krajowej podróży służbowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy?
3. Czy wartość składek opłacanych tytułem ubezpieczenia zarządzających oraz zleceniobiorców przebywających na zlecenie Spółki w podróży krajowej lub zagranicznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 13 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
4. Czy wartość składek opłacanych tytułem ubezpieczenia osób trzecich przebywających w podróży krajowej lub zagranicznej na zlecenie podmiotu współpracującego ze Spółką podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 20 ust. 1 tej ustawy?
 
ITPB1/415-521b/12/WM Zakres kosztów uzyskania przychodów.
 
ITPB1/415-521a/12/WM W jaki sposób należy rozliczyć podatek dochodowy za zmarłego podatnika, który opodatkowany był podatkiem liniowym? Czy Wnioskodawczyni może uwzględnić w swoim zeznaniu rocznym PIT-36L za 2011 r. przychody, dochody oraz zaliczki na podatek dochodowy zapłacone przez ojca, a tym samym połączyć dochody wygenerowane przez ojca z jej dochodami?
 
ITPB1/415-526b/12/AD Wydatki związane z zakupem soczewek mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
 
IBPBII/2/415-78/12/MM Czy wnioskodawczyni będzie zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu sprzedaży odziedziczonego mieszkania, jeśli całą uzyskaną kwotę włożyła do majątku wspólnego i dzięki temu wraz z mężem zakupiła większe mieszkanie?
 
IBPBI/1/415-188/12/WRz Czy jest możliwość opłacania ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów ze sprzedaży ratalnej finansowanej w oparciu o umowy zawierane z bankiem?
 
IBPBI/1/415-189/12/WRz Czy jest możliwość opłacania ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów ze sprzedaży ratalnej finansowanej w oparciu o umowy zawierane z bankiem?
 
IBPBI/1/415-200/12/WRz Czy najem lokalu w nieruchomości użytkowanej w ramach działalności gospodarczej może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
 
IBPBI/1/415-229/12/WRz według jakiej stawki ryczałtu ewidencjonowanego opodatkować uzyskane przychody z usług transportowych pojazdem powyżej 2 ton ładowności?
 
IBPBI/1/415-252/12/WRz Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy usługowej?
 
ITPB1/415-526a/12/AD Wydatki związane z podjętym szkoleniem specjalistycznym w zakresie chirurgii ogólnej (koszty dojazdu do miejsca szkolenia i z powrotem) jak i wydatki związane z dodatkowymi kursami i zjazdami (opłaty zjazdowe, koszty zakwaterowania i dojazdu) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
 
ITPB1/415-508a/12/AD Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie umorzenia (przymusowego albo automatycznego) udziałów Spółki otrzymanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy darowizny, koszty uzyskania przychodu - dla celów ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziału spółki z o.o. - ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów spółki z o.o. (Spółki) z dnia dokonania darowizny, tzn. dochód z tytułu umorzenia udziału Spółki stanowi różnica pomiędzy: (i) wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów Spółki, oraz (ii) wartością rynkową udziałów Spółki z dnia nabycia w wyniku umowy darowizny?
 
ITPB1/415-598b/12/AD Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, zgodnie z art. 1 oraz art. 11 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie wierzyciela - w razie braku naliczenia odsetek od pożyczek oraz zwolnienia z długu?
 
ITPB1/415-470A/12/IG W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku odrębnego męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ITPB1/415-470B/12/IG W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku wspólnego Wnioskodawczyni i męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBI/1/415-601/12/KB możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej kosztów ochrony ubezpieczeniowej, wynikających z umowy wzajemnego ubezpieczenia na wypadek śmierci wspólników tej spółki
 
IBPBII/2/415-707/12/ŁCz możliwość zlikwidowania działalności w części dotyczącej najmu i rozpoczęcie wynajmu lokali użytkowych w ramach tzw. najmu prywatnego
 
IBPBII/2/415-708/12/ŁCz ustalenie przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu najmu lokali użytkowych – czy przychodem będą opłaty eksploatacyjne uiszczane przez najemcę na rzecz wynajmującego czy tylko sama kwota czynszu
 
ILPB2/415-126/12-4/WM Czy przychód osiągnięty z umówionej sprzedaży i przeniesienia całości prawa (czynność rozporządzająca) na nabywców w okresie pomiędzy dniem 17 listopada 2012 r. a 20 grudnia 2012 r. prawa do lokalu mieszkalnego – będzie korzystać w całości ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych także w 1/2 części (nabytej przez Zainteresowanego w 2008 r. na podstawie darowizny) ze względu tzw. na ulgę meldunkową, pod warunkiem złożenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenia o tym fakcie w terminie złożenia zeznania rocznego za 2012 r.?
 
ILPB1/415-99/12-4/AP Koszty uzyskania przychodów – umorzenie wierzytelności.
 
ILPB1/415-99/12-5/AP W jakiej kwocie dokonać zaksięgowania różnic kursowych?
 
ILPB1/415-1279-11-4/TW Czy przekazanie pracownikowi imiennej informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1 updof za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wiadomość elektroniczna z podpisem elektronicznym – na adres elektroniczny pracownika, będzie stanowiło realizację obowiązku przekazania pracownikowi stosownej informacji przez płatnika?
 
ILPB1/415-1315/11-6/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-1280/11-2/TW Czy przychody z tytułu usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz spółki stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wynagrodzenie z tytułu tych usług będzie mogło być przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanym podatkiem liniowym określonym w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1398/11-2/IM Czy wniesienie całego przedsiębiorstwa nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla wnoszącego?
 
ILPB2/415-49/12-2/WS 1. Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży gruntu.
2. Skutki podatkowe sprzedaży gruntu.
 
ILPB2/415-49/12-3/WS 1. Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży gruntu.
2. Skutki podatkowe sprzedaży gruntu.
 
IPTPB2/415-472/12-2/KSM W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 
ILPB2/415-832/09/12-S1/ES Czy udostępnianie przez Spółkę świadczeń przewozów pracowniczych powoduje powstanie przychodu opodatkowanego PIT po stronie pracowników?
 
ILPB2/415-1155/11-2/ES Czy powyższe zwolnienie w podatku dochodowym dotyczy całej nieruchomości gruntowej, tj. zarówno gruntu jak i jego części składowej, czyli budynku?
 
ILPB1/415-59/12-2/AP Czy aport Akcji do Spółki przez Wnioskodawcę będzie skutkował powstaniem u Niego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ILPB1/415-59/12-3/AP Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawcy w rozumieniu polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
ILPB1/415-59/12-4/AP Czy majątek Spółki uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki będzie stanowił w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu?
 
ILPB2/415-38/12-2/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży akcji
 
ILPB2/415-1159/11-2/JK Przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 
ILPB2/415-1157/11-3/WS Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z pracy w Niemczech.
 
ILPB2/415-1141/11-5/AJ 1. Czy renta/emerytura otrzymywana z Niemiec podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 18 ust. 2 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
2. Czy płatnik mając przedłożone dokumenty uprawniające do tego świadczenia z instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia - powinien potrącać od tego przychodu zaliczkę na podatek dochodowy?
 
ILPB2/415-1110/11-3/AJ Czy przekazanie pracownikom (wybranym pracownikom) Kart Upominkowych podlegało w 2010 roku zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z dnia 31 marca 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)?
 
ILPB2/415-1144/11-4/JK Czy w świetle przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych nieodpłatne przekazanie przez Miasto biletów otrzymanych nieodpłatnie oraz zakupionych od "A" będzie stanowiło przychód ze stosunku pracy, w sytuacji przekazania ich pracownikom Urzędu Miasta oraz przychód z innych źródeł w przypadku przekazania ich osobom zaproszonym, niebędącym pracownikami Urzędu, biorąc pod uwagę fakt, że bilety zakupione przekazywane będą nieodpłatnie osobom, których obecność jest wymagana w związku z pełnionymi obowiązkami służbowymi i reprezentacyjnymi?
 
ILPB2/415-1156/11-2/TR 258730, 226677, 288594, 274636,
 
ILPB2/415-1121/11-2/WM Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131, jeśli przeznaczy środki na zakup nieruchomości lub udziału w nieruchomości wspólnej?
 
ILPB1/415-1296/11-4/IM Czy koszty związane z podróżami służbowymi małżonków wspólników spółki cywilnej będących pełnomocnikami tej spółki są kosztami uzyskania przychodów?
 
ILPB1/415-1339/11-2/AP Ustalenie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji sprzedaży środka trwałego.
 
ILPB1/415-57/12-2/IM Czy umorzone Spółce komandytowej wierzytelności Wnioskodawca będzie mógł (w kwocie netto) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBII/1/415-153/12/BJ Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dziecka?
 
IBPBII/1/415-164/12/BJ Czy świadczenia otrzymane przez pracowników powiatowych urzędów pracy w związku z udziałem w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i w celu realizacji zadań w tej ustawie określonych, finansowane ze środków Funduszu Pracy, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, czy też koszty tych nieodpłatnych szkoleń stanowią przychód ich uczestników i nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania, w związku z czym należy naliczać i odprowadzać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-1111/11-3/AJ Czy przekazanie pracownikom (wybranym pracownikom) Kart Upominkowych będzie podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z dnia 31 marca 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)?
 
DD9/033/376/KZU/2012/PK-1431 określenie daty przychodu z tytułu dywidendy osobie fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej
 
IBPBII/1/415-52/12/MCZ Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu do opodatkowania potrąconą kwotę 30% składek podstawowych wpłaconych do programu jako kwotę składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jako składkę na ubezpieczenie emerytalne?
 
IBPBII/2/415-171/12 Jak należy obliczyć dochód podlegający opodatkowaniu w momencie wykonania Opcji lub Opcji Zbywalnych, tzn. objęcia (nabycia) Akcji za cenę wykonania niższą od aktualnej w danym momencie wartości rynkowej Akcji? Czy należy uiścić zaliczkę na podatek dochodowy od dochodu uzyskanego w momencie wykonania Opcji lub Opcji Zbywalnych i objęcia (nabycia) Akcji?
 
IBPBII/2/415-197/12/ŁCz skutki podatkowe związane z nieodpłatnym otrzymaniem przez wnioskodawczynię akcji bonusowych i akcji dodatkowych w związku z uczestnictwem w programie zakupu akcji organizowanym przez spółkę kapitałową mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii
 
IBPBII/2/415-204/12/ŁCz nabycie w 2003 r. przez wnioskodawczynię udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu, w 2011 r. dokonanie przekształcenia w odrębną własność a powstanie zobowiązania do zapłaty podatku dochodowego w przypadku sprzedaży tego udziału po 2012 r.
 
IBPBII/2/415-208/12/MM Czy ulga meldunkową objęty jest cały przychód uzyskany ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości?

Wskaźniki gospodarcze