Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 września 2012 r.
 
ITPB1/415-452/12/AK Czy przychodem z tytułu prowadzenia apteki jest przychód wykazany w części fiskalnej paragonu oraz raportach z kasy fiskalnej, czy też przychód pomniejszony o udzielone bonifikaty?
 
ITPB1/415-441/12/AK Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie darowizny Aktywów do Spółki spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-431/12/BK Ulga meldunkowa - grunt.
 
ITPB1/415-412/12/MR Czy oświadczenie jakie zostało złożone przez podatnika o wyborze formy opodatkowania ryczałtem ewidencyjnym dnia 20 marca 2008 r. (w ciągu roku podatkowego) będzie skutkowało i będzie ważne na lata przyszłe (2009, 2010, 2011), które nie zostało zmienione w latach następnych, biorąc pod uwagę że zostało złożone przed dniem 20 stycznia 2009 r. zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.)?
 
ITPB2/415-305/12/RS Czy w zaistniałym stanie faktycznym zastosowanie znajdą przepisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., a w konsekwencji czy zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 czy też art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-455/12-2/MG W przedmiotowej sprawie wypracowany w latach ubiegłych zysk Spółki przekazany na kapitał zapasowy Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia Spółki akcyjnej w spółkę jawną lub inną Spółkę osobową równowartość niepodzielonych zysków, które nie zostały rozdzielone między wspólników, lecz uchwałą zostały przekazane na kapitał zapasowy Spółki stanowić będzie u wspólników spółki będących osobami fizycznymi dochód, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Tym samym spółka osobowa będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Stosownie bowiem do art. 41 ust. 4c ww. ustawy spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 8 podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8, jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed terminem określonym w art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-391/12-4/JK2 Należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, bowiem przeniesienie własności przysługującego Wnioskodawcy udziału w nieruchomości, który nabył w 2005 r. w zamian za spłatę nie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży, lecz w wyniku zniesienia współwłasności. Tym samym spłata, którą Wnioskodawca uzyskał w związku ze zniesieniem współwłasności stanowi odpłatne zbycie udziału w nieruchomości i podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Ponadto należy wskazać, iż do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze licytacji komorniczej Wnioskodawca może zaliczyć opłaty sądowe i komornicze.
 
IPPB2/415-512/12-2/AS Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze z tytułu pełnienia funkcji dyrektora wypłacany w formie wynagrodzenia jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB2/415-510/12-2/AS Należy stwierdzić, ze u najemcy lokalu mieszkalnego nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu zwolnienia najemcy z obowiązku wykonania niezbędnych prac remontowych. Najemca nie poniesie z tego tytułu żadnych wydatków, jednakże nie uzyska również żadnego nieodpłatnego świadczenia od Wnioskodawcy, bowiem Wnioskodawca również nie poniesie żadnych kosztów remontowych. Tylko w przypadku wystąpienia realnych korzyści majątkowych osoba fizyczna - najemca lokalu osiągnąłby przychód, a w analizowanym przypadku nie dochodzi do powiększenia jego majątku. Zwolnienie z obowiązku wykonania prac remontowych nie stanowi przysporzenia majątkowego i z tego względu stanowi zdarzenie obojętne pod względem prawnopodatkowym.Reasumując, u najemcy lokalu mieszkalnego nie powstanie przychód. podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C wykazującej dochód najemcy.
 
IPPB2/415-489/12-2/AS U najemcy lokalu mieszkalnego nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C wykazującej dochód najemcy.
 
IPPB2/415-384/12-4/AS otrzymana przez Wnioskodawczynię jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności przesyłu nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych, tj. art. 21 ust. 1 pkt 3, art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że kwota otrzymana z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-477/12-4/AS zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że na tym etapie Programu dochód podlegający opodatkowaniu w momencie przyznania niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych nie powstanie.
 
IPPB2/415-513/12-2/AS należy stwierdzić, iż w przypadku otrzymania dywidendy od spółki mającej siedzibę na Cyprze, Wnioskodawca, przy obliczaniu podatku od dywidendy podlegającego zapłacie na terytorium Polski może pomniejszyć podatek obliczony o wartość podatku jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, tj. 10% wartości dywidendy, niezależnie od tego, czy właściwe cypryjskie organy podatkowe faktycznie pobiorą ten podatek.
 
IPPB2/415-618/12-2/AS W momencie objęcia akcji Spółki przez Nowego Akcjonariusza w zamian za wkład pieniężny, nie powstaje po stronie Wnioskodawcy dochód. Wnioskodawca rozliczy dochód związany z akcjami, które objął w Spółce, dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia.
 
IPPB2/415-472/12-4/MG Należy uznać, iż w momencie przyznania wskazanych we wniosku warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.
 
IPPB2/415-619/12-2/AS W momencie objęcia akcji Spółki przez Nowego Akcjonariusza w zamian za wkład pieniężny, nie powstaje po stronie Wnioskodawcy dochód. Wnioskodawca rozliczy dochód związany z akcjami, które objął w Spółce, dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia.
 
IPPB2/415-397/12-4/MG Pokrywane przez Spółkę koszty związane z wykonywaniem przez członków rady nadzorczej powierzonych funkcji, tj. koszty przejazdów taksówkami na posiedzenia rady, oraz koszty noclegów stanowią dla członków rady nadzorczej przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód ten w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania do wysokości określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli pokrywane przez Spółkę koszty są wyższe od limitu określonego w ww. rozporządzeniu, to nadwyżka ponad ten limit podlega opodatkowaniu. Pokrywane przez Spółkę koszty opłat za połączenia telefoniczne członków rady nadzorczej nie stanowią przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy, jeżeli faktycznie zgodnie z intencją Spółki członkowie rady wykorzystują powierzone telefony służbowe wyłącznie do celów służbowych. W przeciwnym wypadku Spółka obowiązana jest ustalać po stronie wykorzystujących telefony służbowe do celów prywatnych członków rady nadzorczej przychód z tego tytułu i opodatkowywać łącznie z pozostałymi przychodami.
 
IPPB1/415-305/12-2/JB Zapłacona kwota prowizji stanowi koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a otrzymana prowizja stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1, w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku spółki, w której to Wnioskodawca jest wspólnikiem.
 
IBPBII/2/423-14/12/MM Czy spółka komandytowo-akcyjną powstała z przekształcenia sp. z o.o. będzie jako płatnik zobowiązana do poboru i odprowadzenia podatku od zysku, który na podstawie uchwały został przekazany na kapitał zapasowy spółki z o.o.?
 
ITPB2/415-811/09/S-12/MU Opodatkowanie przyznanego stypendium doktoranckiego.
 
ITPB1/415-668/09/12-S/WM Czy poniesiony koszt w wysokości 3.880.000 zł jako konsekwencja rozwiązania umowy stanowi koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej?

Wskaźniki gospodarcze