Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 września 2012 r.
 
ITPB1/415-1210/11/TK Zakres sposobu opodatkowania przychodu akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej.
 
ITPB1/415-1186a/11/WM Zakres skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB1/415-1186b/11/WM Czy wypłacone odszkodowanie za wywłaszczenie (przymusowe) nieruchomości - grunty pod budowę drogi, dokonane na podstawie decyzji Wojewody podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-1070/11/ENB Czy stypendia stażowe przyznane w ramach realizowanego projektu są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-1068/11/IL Zakres skutków podatkowych umorzenia pożyczki.
 
ITPB2/415-1063/11/MM Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB1/415-467/12/AD Opodatkowanie dochodu z tytułu zbycia papierów wartościowych (akcji) nabytych w drodze spadku podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB2/415-417/12/RS Czy wartość świadczeń rzeczowych, których nie można zindywidualizować, powinna być uwzględniana dla zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy, do obciążenia podatkiem dochodowym, podczas gdy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia rzeczy?
 
ITPB1/415-1088/11/MR Przychody uzyskiwane z udostępniania aplikacji na urządzenia iPhone/iPod/iPad, za pośrednictwem firmy amerykańskiej.
 
ITPB2/415-1065/11/MM Czy ww. wydatki uprawniają do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131, w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-486/12-2/JK2 Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z marca 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 
IPPB4/415-444/12-2/JK2 Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z marca 2012 r. Dz. U. poz. 361) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za pracę będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 
IPPB2/415-517/12-2/AS 1. Czy spółka przejmująca pracowników ma obowiązek wystawienia przejętym pracownikom informacji PIT-11 za okres ich zatrudnienia w 2012 r. u siebie, jak i u poprzedniego pracodawcy łącznie? 2. Czy spółka przejmująca pracowników, którzy przed połączeniem spółek byli zatrudnieni w obu spółkach jednocześnie, ma obowiązek wystawienia jednej informacji PIT-11, z uwzględnieniem sumy kosztów uzyskania zastosowanych w obu spółkach jednocześnie? 3. Czy spółka przejmująca ma obowiązek rozliczenia pracowników PIT 40 za okres ich zatrudnienia w 2012 r. u siebie, jak i u poprzedniego pracodawcy łącznie? 4. Czy spółka przejmująca jest zobowiązana rozliczyć w deklaracji PIT-4R zaliczki pobrane w całym 2012 r. u siebie, jak i poprzedniej spółki łącznie?
 
IPPB4/415-459/12-2/JK2 Czy wydatkowanie wspólnego dochodu małżonków pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości należącej do jednego z małżonków na inwestycje w nieruchomości drugiego małżonka można uznać za wydatek na budowę własnego budynku mieszkalnego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (stan na rok 2006, rozdział 3, art. 21, pkt 32)?
 
IPPB4/415-486/12-3/JK2 Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z marca 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 
IPPB2/415-460/12-2/AS Wartość majątku otrzymanego w związku likwidacją osoby prawnej, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów. Wobec powyższego przychodem do opodatkowania jest różnica pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji, a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód do opodatkowania nie wystąpi natomiast w sytuacji nabycia majątku likwidowanej spółki o wartości równej lub mniejszej wkładom pieniężnym i niepieniężnym uprzednio wniesionym do spółki na nabycie lub objęcie udziałów.
 
IPPB2/415-454/12-2/MG Skoro art. 24 ust. 5 pkt 4 ww. ustawy jednoznacznie wskazuje, iż dochód po stronie wspólnika powstaje jednie w przypadku przekazania na kapitał zakładowy kwot z kapitałów zapasowych tej samej spółki, zatem poza zakresem zastosowania przepisu art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy jest sytuacja, gdy z kapitałów zapasowych jednej spółki podwyższany jest kapitał zakładowy innej spółki. W konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 ww. ustawy, w przypadku podziału przez wydzielenie spółki dzielonej i podwyższenia kapitału zakładowego spółki nowo zawiązanej ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki dzielonej.
 
IPPB4/415-454/12-2/JK2 Czy w związku z wykonywaniem czynności producenta wewnętrznego i kierownika produkcji ww. zakresie współtworzenia audycji TV przysługiwałoWnioskodawczyni prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2008-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych bezpośrednio z tego tytułu?
 
IPPB2/415-453/12-2/MG W przedmiotowej sprawie wypracowany w ubiegłych latach zysk Spółki osiągnięty przed dniem 1 stycznia 2009 r. przekazany na kapitał zapasowy Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę jawną lub inną spółkę osobową, równowartość niepodzielonych zysków, w tym osiągniętych przed dniem 1 stycznia 2009 r. stanowić będzie u Wnioskodawcy dochód, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-446/12-4/JK2 Czy zbywając odpłatnie udziały w spadku, którego przedmiotem jest gospodarstwo rolne i czyniąc to przed upływem 5 lat od daty śmierci rodziców, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-478/12-2/JK2 Czy Wnioskodawcy przysługuje w części wynagrodzenia należnego za Jego twórcze (projektowe) prace - prawo odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90 poz. 416)?
 
IPPB2/415-433/12-4/MK 1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce (po przekształceniu) do Spółki Holdingowej prowadzące do przejęcia przez Spółkę Holdingową bezwzględnej kontroli nad Spółką będzie stanowiło przychód Wnioskodawcy w momencie wniesienia udziałów w Spółce do Spółki Holdingowej?2. Czy odpłatne zbycie przez Spółkę Holdingową udziałów w Spółce (po przekształceniu) będzie podlegało opodatkowaniu u Wnioskodawcy?
 
IPPB2/415-506/12-2/MG 1. Czy w przedstawionej sytuacji, majątek wydzielony ze Spółki w ramach podziału i pozostający w Spółce po podziale stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF?2. Czy w związku z opisanym podziałem Spółki przez wydzielenie Pionu Działalności Deweloperskiej, operacja ta, w świetle art. 24 ust. 5 pkt 7 oraz ust. 8 ustawy o PDOF, pozostanie dla Wnioskodawcy, na moment podziału Spółki, neutralna podatkowo w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF)?
 
IPPB2/415-508/12-2/MK 1. Czy w przedstawionej sytuacji, majątek wydzielony ze Spółki w ramach podziału i pozostający w Spółce po podziale stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF?2. Czy w związku z opisanym podziałem Spółki przez wydzielenie Pionu Działalności Deweloperskiej, operacja ta, w świetle art. 24 ust. 5 pkt 7 oraz ust. 8 ustawy o PDOF, pozostanie dla Wnioskodawcy, na moment podziału Spółki, neutralna podatkowo w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF)?
 
IPPB2/415-409/12-4/MG 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów w Funduszu w zamian za aport akcji SA, w wyniku którego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub Fundusz, posiadając bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji i udziałów w tej spółce, nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość akcji SA przenoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz Funduszu w zamian za udziały Funduszu wskutek czego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub też Fundusz, posiadając bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji w tej spółce, nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja wniesienia do Funduszu w formie darowizny akcji SA i praw i obowiązków posiadanych w SK nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych? 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dywidenda uzyskiwana przez Wnioskodawcę z Funduszu będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPPB1/415-449/12-2/JB 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychód z tytułu udziału w spółce komandytowo -akcyjnej będzie dla akcjonariusza (prowadzącego działalność gospodarczą) przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej? 2. Jaką datę należy przyjąć jako datę uzyskania przychodów? 3. W jakim terminie powstaje obowiązek zapłaty zaliczki od uzyskanego w ten sposób dochodu?
 
IPPB2/415-409/12-6/MG 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dywidenda uzyskiwana przez Wnioskodawcę z Funduszu będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPPB1/415-240/12-4/JB Czy pięć lat, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010, Nr 51, poz. 307) należy liczyć od pierwotnego nabycia gruntu w drodze spadkobrania przez Wnioskodawczynię i w związku z czym planowane zbycie przedmiotowej nieruchomości nie będzie źródłem przychodu opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-495/12-2/MK skutki podatkowe pod stronie udziałowca spółki z o.o. z w związku z umorzeniem przymusowym lub automatycznym udziałów w spółce z o.o. otrzymanych na podstawie umowy darowizny.
 
IPPB2/415-409/12-5/MG 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja wniesienia do Funduszu w formie darowizny akcji SA i praw i obowiązków posiadanych w SK nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-466/12-2/JB Wnioskodawca chce uzyskać pewność, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do Jego przychodów uzyskiwanych w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki, powstanie wyłącznie w odniesieniu do faktycznie wypłaconej przez Spółkę dywidendy oraz w dacie jej wypłaty ustalonej zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. W związku z tym Wnioskodawca chce uzyskać pewność, iż zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów związanych z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki należy wpłacić za miesiąc, w którym została faktycznie wypłacona dywidenda.
 
IPPB1/415-373/12-2/JB 1. Czy akcjonariusze nie będący jednocześnie komplementariuszami dochód podlegający opodatkowaniu otrzymają z chwilą podjęcia uchwały o podziale wypracowanego zysku i jego wypłacie w formie dywidendy, czy też z chwilą faktycznej wypłaty tak podzielonego zysku (pozostawienia go do dyspozycji akcjonariuszy)?2. Czy w przypadku gdy zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariusze będą otrzymywali zaliczki na poczet dywidendy powinni odprowadzać od tak uzyskanych (pozostawionych do ich dyspozycji) zaliczki na podatek dochodowy za okres ich otrzymania, czy po zamknięciu roku obrotowego kiedy zysk ostatecznie zostanie podzielony do wypłaty w formie dywidendy?
 
IPPB2/415-507/12-2/MK 1. Czy w przedstawionej sytuacji, majątek wydzielony ze Spółki w ramach podziału i pozostający w Spółce po podziale stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF?2. Czy w związku z opisanym podziałem Spółki przez wydzielenie Pionu Działalności Deweloperskiej, operacja ta, w świetle art. 24 ust. 5 pkt 7 oraz ust. 8 ustawy o PDOF, pozostanie dla Wnioskodawcy, na moment podziału Spółki, neutralna podatkowo w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF)?
 
ILPB2/415-35/12-2/AJ 1. Czy istnieje obowiązek podatkowy w Polsce w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku armatora norweskiego w 2011 roku?
2. Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia zeznania podatkowego w Polsce w związku z uzyskaniem dochodu z ww. źródła w 2011 roku?
 
ILPB2/415-1100/11-2/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB2/415-1109/11-3/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
IBPBI/1/415-159/12/ESZ Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie dla Niego w dacie wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w SKA co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego?
 
IBPBI/1/415-160/12/ESZ Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie dla Niego w dacie wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w SKA co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego?
 
IBPBII/2/415-502/12/MM Czy zwaloryzowany całkowity wkład mieszkaniowy stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność?
 
IBPBII/2/415-566/12/CJS Opodatkowanie dywidendy wypłaconej przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.
 
IBPBII/2/415-567/12/CJS Opodatkowanie dochodów w celu umorzenia akcji/udziałów w spółce kapitałowej z siedziba w Luksemburgu
 
IBPBII/2/415-568/12/CJS Skutki podatkowe wypłaty świadczenia z tytułu likwidacji spółki kapitałowej mającej siedzibę w Luksemburgu utworzonej w reżimie SICAV/SICAF-SIF dla wnioskodawczyni, która posiadała w ww. spółce udziały/akcje (société anyome lub société a responsibilité limitée).
 
IBPBII/2/415-571/12/MM Opodatkowanie dywidendy wypłaconej przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.
 
IBPBII/2/415-572/12/MM Opodatkowania dochodów uzyskanych w wyniku nabycia w celu umorzenia akcji/udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu.
 
DD2/033/26/MWJ/2010/PK-713/2010/2012 opodatkowanie przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości
 
DD2/033/26a/MWJ/2010/PK-713/2010/2012 opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości
 
ITPB2/415-890/11/GR Czy sprzedaż gruntów rolnych nabytych w 2008 r., w wyniku której grunty te nie zmienią swojego przeznaczenia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze