Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 września 2012 r.
 
ITPB2/415-1053/11/TJ Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w związku z wypłata odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.
 
ITPB1/415-1071/11/TK Zakres możliwości opodatkowania dochodu podatkiem liniowym.
 
ITPB1/415-524/12/AD Zakres skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
 
ITPB1/415-523/12/TK Zakres skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
 
ITPB1/415-502a/12/TK Czy nakłady poniesione na adaptację lokalu Wnioskodawca może rozliczyć w okresie 5-ciu lat?
 
ITPB1/415-515/12/IG Czy Wnioskodawczyni była zobowiązana odprowadzić podatek do budżetu państwa, jeżeli nie dysponowała tymi pieniędzmi?
 
ITPB2/415-854/11/IL 1. Czy od uzyskanej ze sprzedaży mieszkania kwoty 482.000 PLN można odliczyć kwotę zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w wysokości 378.000 PLN czy tylko kwotę 305.000 PLN, wpłaconą przez kupującego bezpośrednio na konto Banku?
2. Czy spłacane kredyty za mieszkania, położone przy ul. G., w okresie 2 lat od dnia sprzedaży mieszkania położonego przy ul. D. mogą zostać zaliczone na poczet wydatków na cele mieszkaniowe, o których mowa w złożonym w dniu 26 sierpnia 2008 r. oświadczeniu?
 
ITPB1/415-1053b/11/MR 1. Czy istnieje jakaś górna granica nakładów w przypadku Wnioskodawcy, do której może korzystać z pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w strefie, czy tą górną granicą jest wysokość nakładów faktycznie poniesionych?
2. W jakiej wysokości Wnioskodawca będzie mógł korzystać z pomocy regionalnej jako przedsiębiorstwo strefowe w roku 2012, od którego zamierza korzystać z przywilejów strefowych?
 
ITPB1/415-1053a/11/MR Czy można nie dokonywać wyodrębnienia organizacyjnego zakładu działającego poza strefą i koszty jego funkcjonowania zaliczyć do kosztów działalności strefowej w celu ustalenia dochodu w strefie zwolnionego od opodatkowania?
 
IBPBI/1/415-624/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IBPBI/1/415-625/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IBPBI/1/415-626/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
ITPB2/415-1124/11/IL Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
 
ITPB2/415-1125/11/IL Zakresie opodatkowania ryczałtu wypłacanego przez pracodawcę asystentowi rodziny za używanie pojazdu, będącego jego własnością.
 
IPTPB1/415-306/12-4/ASZ Czy kwota 20.000 zł, o którą zostało obniżone roszczenia Wnioskodawcy stanowić będzie koszt uzyskania przychodu i kwota ta nie będzie podlegała podatkowi dochodowemu?
 
IPTPB2/415-431/12-2/KSM Czy Wnioskodawczyni powinna płacić jakikolwiek podatek od kwoty uzyskanej ze zbycia lokalu?
 
IBPBI/1/415-597/12/ZK Czy w związku z nabyciem przedsiębiorstwa w drodze darowizny Wnioskodawczyni będzie uprawniona do dokonywania amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od wartości początkowej ustalonej według ich wartości rynkowej z dnia nabycia - podanej w umowie darowizny, i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej tychże odpisów amortyzacyjnych?
 
IPTPB1/415-309/12-4/KSU Czy jako płatnik podatku dochodowego Wnioskodawca musi odprowadzić podatek od ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez asystenta rodziny?
 
IPTPB2/415-457/12-2/KR W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPTPB2/415-458/12-2/KR W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPTPB2/415-459/12-2/KR W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPTPB2/415-471/12-2/KSM W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 
IPTPB2/415-498/12-2/KSM W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 
IPTPB2/415-499/12-2/KSM W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 
IPTPB2/415-501/12-2/KR W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPPB1/415-600/12-2/JB Czy w przedstawionym stanie faktycznym dochód uzyskany ze sprzedaży Nieruchomości nr 1, w tym kwota 550.000,00 zł, jaką Wnioskodawczyni otrzymała w związku z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości 1 i wydatkowała na zakup udziałów w Nieruchomości 2 będzie podlegać zwolnieniu od podatku PIT na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT jako wydatki na własne cele mieszkaniowe?
 
IPPB2/415-422/12-4/MG Czy trzeba wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2011 r. od osób fizycznych, kwotę przychodu z tytułu uzyskania prawa do swobodnego dysponowania bezpłatnie otrzymanymi akcjami F., które nie zostały sprzedane i nie przysporzyły z tytułu sprzedaży żadnego rzeczywistego przychodu mającego konkretny wymiar finansowy.
 
IPPB1/415-582/12-2/KS Jak należy obliczać dochód z działów specjalnych produkcji rolnej - chów i hodowla zwierząt futerkowych, dla potrzeb rozliczenia rocznego jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 ustawy o PIT a zmianom ulega w trakcie roku podatkowego ilość jednostek produkcji zwierzęcej w ciągu roku podatkowego stanowiąca podstawę kalkulacji tego dochodu przy uwzględnieniu norm szacunkowych i podatnik o zmianach zawiadamia zgodnie z przepisami organy podatkowe?
 
IPPB1/415-523/12-3/JB 1. Czy zniesienie w dniu 10 lutego 2011 r. współwłasności budynku znajdującego się w W. powinno być, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, traktowane jako odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę udziału we współwłasności tego budynku z jednoczesnym nabyciem przez Niego udziału w lokalu mieszkalnym nr 7 w tym budynku? 2. Czy planowana na 2012 r. przez wnioskodawcę sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym nr 7 znajdującym się w budynku (wraz ze związanym z nim udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-42/12-2/JB 1. Czy od podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat mogę odliczyć koszty uzyskania przychodu równe wysokości kwoty spłaconego kredytu oraz kwoty równej zapłaconemu w 2008 r. podatkowi od sprzedaży akcji?2. Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od kwoty dochodu osiągniętego ze sprzedaży domu kwotę przekazaną darowizną córce, a przeznaczoną przez nią na własne cele mieszkaniowe - zakup nowego mieszkania? 3. Z jakich okresów obowiązywania przepisów korzystać przy wyliczaniu podatku? 4. Czy w ogóle powinnam płacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości?
 
IPPB2/415-418/12-4/MK skutki podatkowe związane z uczestnictwem w planie odroczonego premiowania akcjami organizowanym dla pracowników spółek wchodzących w skład międzynarodowego holdingu.
 
IPPB1/415-599/12-3/JB Przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, wydatkowany przez Wnioskodawczynię na zakup nieruchomości na terytorium Hiszpanii nie będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., bowiem przychód ten nie został przeznaczony na cel wymieniony w tym przepisie. Przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości podlega opodatkowaniu według zasad przewidzianych w art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. natomiast dochód uzyskany ze sprzedaży miejsca postojowego, jako udziału wynoszącego 112/18520 części zabudowanej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania ze stanowiska parkingowego, wydatkowany w ciągu dwóch lat na zakup lokalu mieszkalnego położonego w Hiszpanii, będzie zwolniony z opodatkowania, na warunkach określonych w ww. art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.
 
IPPB2/415-524/12-2/MG Wartość świadczeń realizowanych w ramach Programów outplacementu stanowi dla pracowników Spółki przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystający ze zwolnienia z opodatkowani na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 cytowanej ustawy. Wartość świadczeń realizowanych w ramach Programów outplacementu przyznanych po rozwiązaniu z pracownikiem stosunku pracy (do 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy) stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęty zwolnieniem od podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-501/12-5/MK 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego na Spółce ciąży obowiązek płatnika zryczałtowanego podatku PIT z tytułu dokonanego potrącenia?2. Czy w chwili zwrotu dopłat na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika w podatku PIT?
 
IPPB2/415-364/12-4/MK Czy w przypadku zawarcia i wykonania planowanej umowy częściowego działu spadku po J.W. - tj. w stanie faktycznym, wyżej opisanym - po stronie Wnioskodawcy (jako członka Grupy B) powstanie obowiązek podatkowy:1. w podatku od spadków i darowizn?2. w podatku od czynności cywilnoprawnych?3. w podatku od towarów i usług?4. w podatku dochodowym od osób fizycznych – a jeżeli tak, to jak i na jakiej podstawie prawnej należy ustalić przedmiot i podstawę opodatkowania w celu skonkretyzowania tego obowiązku?
 
IPPB1/415-375/12-2/JB 1. Czy akcjonariusze nie będący jednocześnie komplementariuszami dochód podlegający opodatkowaniu otrzymają z chwilą podjęcia uchwały o podziale wypracowanego zysku i jego wypłacie w formie dywidendy, czy też z chwilą faktycznej wypłaty tak podzielonego zysku (pozostawienia go do dyspozycji akcjonariuszy)?2. Czy w przypadku gdy zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariusze będą otrzymywali zaliczki na poczet dywidendy powinni odprowadzać od tak uzyskanych (pozostawionych do ich dyspozycji) zaliczki na podatek dochodowy za okres ich otrzymania, czy po zamknięciu roku obrotowego kiedy zysk ostatecznie zostanie podzielony do wypłaty w formie dywidendy?
 
IPPB1/415-374/12-2/JB 1. Czy akcjonariusze nie będący jednocześnie komplementariuszami dochód podlegający opodatkowaniu otrzymają z chwilą podjęcia uchwały o podziale wypracowanego zysku i jego wypłacie w formie dywidendy, czy też z chwilą faktycznej wypłaty tak podzielonego zysku (pozostawienia go do dyspozycji akcjonariuszy)?2. Czy w przypadku gdy zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariusze będą otrzymywali zaliczki na poczet dywidendy powinni odprowadzać od tak uzyskanych (pozostawionych do ich dyspozycji) zaliczki na podatek dochodowy za okres ich otrzymania, czy po zamknięciu roku obrotowego kiedy zysk ostatecznie zostanie podzielony do wypłaty w formie dywidendy?
 
IPPB2/415-435/12-4/AS Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę osobową, kwota kapitału zapasowego Spółki będzie podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zdarzenie przyszłe)?
 
IPPB2/415-478/12-6/AS Czy na dzień uzyskania warrantu u Wnioskodawcy powstanie przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), dalej: „ustawa o PIT”?
 
IPPB1/415-248/12-2/JB wartość faktur VAT wystawianych na spółkę komandytową przez prowadzącego odrębną działalność gospodarczą komandytariusza będzie stanowić koszt uzyskania przychodów tego komandytariusza w spółce komandytowej (natomiast wartość ta będzie podlegać opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarcze prowadzonej samodzielnie przez komandytariusza).
 
IPPB2/415-493/12-2/AS Czy wykonując w latach 2007 - 2011 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB2/415-408/12-4/AS 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów w Funduszu w zamian za aport akcji SA, w wyniku którego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub Fundusz, posiadając bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji i udziałów w tej spółce, nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość akcji SA przenoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz Funduszu w zamian za udziały Funduszu wskutek czego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub też Fundusz, posiadając bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji w tej spółce, nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy?
 
IPPB2/415-408/12-6/AS 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dywidenda uzyskiwana przez Wnioskodawcę z Funduszu będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPPB2/415-556/12-2/AS Czy planowane przez Spółkę działania polegające na zobowiązaniu pracowników do jazd samochodami służbowymi z miejsca zamieszkania (miejsca garażowania) do miejsca wykonywania pracy oraz z miejsca wykonywania pracy do miejsca zamieszkania (miejsca garażowania) przy założeniu, że zobowiązujących u pracodawcy przepisów prawa pracy (regulaminu korzystania z samochodów służbowych oraz z poszczególnych umów zawieranych z pracownikami) wynikać będzie zobowiązanie pracowników do dbania o powierzone mienie (między innymi obowiązek garażowania), będą generować przychód dla pracowników podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-424/12-2/AS należy stwierdzić, iż w przypadku otrzymania dywidendy od spółki mającej siedzibę na Cyprze, Wnioskodawca, przy obliczaniu podatku od dywidendy podlegającego zapłacie na terytorium Polski może pomniejszyć podatek obliczony o wartość podatku jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, tj. 10% wartości dywidendy, niezależnie od tego, czy właściwe cypryjskie organy podatkowe faktycznie pobiorą ten podatek.
 
IPPB2/415-464/12-6/AS Czy na dzień uzyskania warrantu u Wnioskodawcy powstanie przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), dalej: „ustawa o PIT”?
 
IPPB1/415-593/12-2/EC 1. Czy Wnioskodawca nie będzie obowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w stosunku do Dziennikarzy biorących udział w Wyjazdach?2. Czy Wnioskodawca nie będzie obowiązany do sporządzenia i przesłania Dziennikarzom ani 2. właściwym naczelnikom urzędów skarbowych deklaracji lub informacji podatkowych związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z uczestnictwem Dziennikarzy w Wyjazdach?
 
IPPB2/415-408/12-5/AS 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja wniesienia do Funduszu w formie darowizny akcji SA, praw i obowiązków posiadanych w SK nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-492/12-2/AS Czy w związku z zatrudnieniem na stanowisku kierownika produkcji audycji TV i wykonywaniem przynależnych do tego stanowiska czynności przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007 - 2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB1/415-871/12-2/EC Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy PIT, w zakresie należnej od SKA dywidendy w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o jej wypłacie dywidendy albo też w miesiącu, w którym zostanie wyznaczony dzień dywidendy.
 
IPPB1/415-871/12-3/EC Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy PIT, w zakresie należnej od SKA dywidendy w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o jej wypłacie dywidendy albo też w miesiącu, w którym zostanie wyznaczony dzień dywidendy.
 
IPPB2/415-437/12-4/MG 1. Czy w związku z planowanym podziałem Spółki Gospodarstwo rolne w D. Sp. z o.o. („Spółka”), w sytuacji gdy podział ten nastąpi przez wydzielenie w części majątku i przeniesienie go na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział poprzez wydzielenie, w trybie przepisu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych), po stronie Spółki lub też spółki nowo zawiązanej jako płatnika powstanie obowiązek pobrania od wspólników Spółki lub też Spółki nowo zawiązanej, zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zgodnie z art. 41 ust. 1, 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy wniesienie majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wydzielenie, w trybie przepisu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, do nowo zawiązanej Spółki podlega podatkowi od towarów i usług?
 
IPPB2/415-480/12-2/MK należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki kapitałowej), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód podatkowy, w wysokości nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za taki wkład.
 
IPPB1/415-511/12-4/JB 1. Czy zbycie w krótkim okresie gospodarstwa rolnego lub jego części powoduje powstanie obowiązku podatkowego, czy też jest zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy za gospodarstwo rolne w rozumieniu ww. przepisu należy uznać całość gruntów wykorzystywanych gospodarczo na cele rolnicze (w szczególności w przypadku przeznaczenia ich w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na działalność rolniczą), czy też za gospodarstwo rolne w rozumieniu wyżej powołanego przepisu należy uznać jedynie użytki rolne?
 
IPPB1/415-860/12-2/EC Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy PIT, w zakresie należnej od SKA dywidendy w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o jej wypłacie dywidendy albo też w miesiącu, w którym zostanie wyznaczony dzień dywidendy.
 
IPPB1/415-860/12-3/EC Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy PIT, w zakresie należnej od SKA dywidendy w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o jej wypłacie dywidendy albo też w miesiącu, w którym zostanie wyznaczony dzień dywidendy.
 
IPPB1/415-675/12-2/JB 1. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wartości diet oraz innych należności z tytułu podróży służbowych osoby z nim współpracującej - w części nieprzekraczającej wysokości diet i innych należności przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach? 2. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na szkolenia osoby współpracującej niezbędne do współprowadzenia przedsiębiorstwa i świadczenia usług?.
 
IPPB1/415-299/12-2/JB Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, z którego wynika, iż decyzja o warunkach zabudowy, wskazuje, iż jest to teren pod budownictwo mieszkaniowe i zezwala na pobudowanie budynku mieszkalnego, stwierdzić należy, iż dochodem Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia otrzymanej w darowiźnie nieruchomości, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości a kosztami uzyskania tego przychodu, stosownie do treści art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do kosztów tych Wnioskodawca nie może zaliczyć kosztów poniesionych przy sporządzeniu aktu notarialnego przy zakupie działki. Jednakże, jeżeli zakupiony przez Wnioskodawcę grunt (działka pod zabudowę) stanowi grunt przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego, to Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód zwolniony na podstawie ww. przepisu Wnioskodawca był obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-39 do końca kwietnia 2011 r.
 
IPPB2/415-451/12-2/MK Skutki podatkowe z tytułu nieodpłatnego otrzymania przez pracowników Wnioskodawcy akcji spółki mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych nie rodzą po stronie Spółki zatrudniającej pracowników obowiązków płatnika, o których mowa w art. 31 ustawy podatkowej, ani obowiązków informacyjnych wynikających z przepisu art. 42c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-868/12-2/ES Czy istnieje możliwość zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 74, poz. 397) w świetle wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie karty pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 
IPPB1/415-740/12-2/AM należy stwierdzić, iż wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, który to lokal przeznaczony został pod wynajem, jako związany z uzyskiwanym przez Wnioskodawczynie przychodem z najmu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu. Należy jednakże zastrzec, iż do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te odsetki, które zostały faktycznie zapłacone zgodnie z ww. art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-737/12-2/AM Czy przychody otrzymane w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej za świadczone przez niego wyżej wskazane usługi doradcze na rzecz Spółki, w której Wnioskodawca jest Prezesem zarządu, za które to czynności otrzymuje osobne wynagrodzenie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, Wnioskodawca będzie uprawniony opodatkować19% podatkiem liniowym?
 
IPPB1/415-605/12-2/AM Czy Wnioskodawca może zaliczać do kosztów podatkowych wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą w części, która, nie przekracza wysokości diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra?
 
IPPB1/415-855/12-2/AM Czy Wnioskodawca może uznać wydatki na ww. nieruchomość za zgodne z art. 21 ust. 25.
 
IPPB1/415-624/12-2/KS Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub po spełnieniu przez podatnika warunków określonych przepisami art. 9a wskazanej ustawy, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy. Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą, a nie jak twierdzi Wnioskodawca, w dniu faktycznego otrzymania dywidendy przez akcjonariusza. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
 
IPPB1/415-602/12-2/AM Czy w przedstawionym stanie faktycznym zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w jakiej części i w jakiej wysokości?
 
IPPB1/415-596/12-2/AM w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 
IPPB1/415-594/12-6/KS Czy wynagrodzenie (zarobek) właściciela niepublicznego żłobka pokryte z dotacji celowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-698/12-2/AM stwierdzić należy, iż jeżeli w istocie wskazany we wniosku rower prawidłowo został zaliczony do grupy 7 Klasyfikacji Środków Trwałych, a do Wnioskodawcy nie znajduje zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 22k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to może On skorzystać z prawa jednorazowej amortyzacji wskazanego we wniosku środka trwałego.
 
IPPB1/415-581/12-2/IF Czy po zamknięciu i wyrejestrowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym, której przedmiotem były usługi stomatologiczne, a rozpoczęciu w tym samym roku podatkowym nowej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zajmującej się sprzedażą urządzeń chłodniczych, istnieje możliwość wyboru nowej formy opodatkowania tj. podatek liniowy (19%)?Czy w ewentualnie otwieranych nowych pozarolniczych działalnościach gospodarczych – utworzonych po zarejestrowaniu spółki cywilnej należy stosować tą sama stawkę podatkową tj. podatek liniowy (19%)?
 
IPPB1/415-595/12-2/AM Kiedy powstaje moment uzyskania przychodu u akcjonariusza w spółce komandytowo akcyjnej?
 
IPPB1/415-571/12-2/AM 1. Czy koszty czynszu najmu nieruchomości będącej własnością prywatną wspólników spółki jawnej oraz koszty mediów i inne koszty eksploatacji wynajmowanej nieruchomości będą kosztami uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, a co za tym idzie będą dla Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodów w wysokości proporcjonalnej do jej prawa do udziału w zysku spółki jawnej?2. Czy Wnioskodawca, w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu majątku prywatnego m.in. spółce jawnej, w której wspólnikami jest Wnioskodawca i jego małżonka, może skorzystać z formy opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%?, przy czym rozliczenia podatkowego będzie dokonywać małżonka Wnioskodawcy.
 
IPPB1/415-583/12-2/KS Jak należy obliczać dochód z działów specjalnych produkcji rolnej - chów i hodowla zwierząt futerkowych, dla potrzeb rozliczenia rocznego jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 ustawy o PIT a zmianom ulega w trakcie roku podatkowego ilość jednostek produkcji zwierzęcej w ciągu roku podatkowego stanowiąca podstawę kalkulacji tego dochodu przy uwzględnieniu norm szacunkowych i podatnik o zmianach zawiadamia zgodnie z przepisami organy podatkowe?.
 
IBPBII/1/415-10/12/AŻ obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzeń z tytułu pomocy prawnej z urzędu na rzecz adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych
 
ILPB1/415-1249/11-4/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBII/1/415-25/12/BJ Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją umowy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-36/12/ASz Czy w rozliczeniu za 2011 r. Wnioskodawca może uwzględnić wyłącznie dochody osiągnięte w Polsce?
 
IBPBII/1/415-40/12/AŻ w zakresie opodatkowania osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oddelegowanych do pracy za granicą
 
IBPBII/1/415-43/12/AA Czy w zeznaniu podatkowym za rok 2011 w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne Wnioskodawczyni może dokonać odliczenia od dochodu kwoty wydatkowanej na zakup kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem oraz poręczy do trzymania, a także kosztów płytek PCV na ścianę i posadzkę?
 
ILPB2/415-210/09/12-S/ES Odliczenie we wspólnym rozliczeniu podatku dochodowego za 2008 r. odsetek uiszczonych w latach 2007-2008 od wspólnego kredytu zaciągniętego do 31 grudnia 2006 r. na własne większe mieszkanie, w sytuacji zawartego związku małżeńskiego w 2007 r. oraz małżonka odliczała odsetki od kredytu zaciągniętego w 2005 r. na własne mieszkanie w odrębnym zeznaniu rocznym za 2007 r.
 
IBPBII/1/415-48/12/ASz Czy zasądzona kwota powinna być opodatkowana?
 
IBPBII/2/415-1019/12/MM Czy sprzedaż lokalu użytkowego wyodrębnionego z części wspólnej nieruchomości podlega opodatkowaniu?
 
IBPBII/2/415-1020/12/MM Czy sprzedaż lokalu użytkowego wyodrębnionego z części wspólnej nieruchomości podlega opodatkowaniu?
 
ILPB2/415-1112/11-2/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości.
 
IPTPB2/415-465/12-2/KSM W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 
IPTPB2/415-466/12-2/KSM W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 
IPTPB2/415-467/12-2/KSM W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 
IPTPB2/415-468/12-2/KSM W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 
IPTPB2/415-469/12-2/KSM W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 
ILPB2/415-1158/11-2/JK Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
IPTPB2/415-470/12-2/KSM W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 
IPTPB2/415-496/12-2/AK Czy nabywając od żony 1/2 udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca ma prawo skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przewidzianego dla dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w przypadku przeznaczenia go na cele mieszkaniowe)?
 
ILPB2/415-1126/11-2/JK Opodatkowanie bezzwrotnej pomocy z Unii Euopejskiej.
 
ILPB1/415-297/12-4/AMN Czy przekazanie przez Spółkę doładowań kart telefonicznych pracowników spowoduje powstanie u nich przychodu, który Spółka powinna uwzględnić przy obliczaniu i pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-297/12-5/AMN Czy przekazanie przez Spółkę doładowań kart telefonicznych pracowników spowoduje powstanie u nich przychodu, który Spółka powinna uwzględnić przy obliczaniu i pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-1118/11-2/JK Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne).
 
ILPB2/415-129/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB2/415-1120/11-2/ES Czy, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 126, czyli do skorzystania z tzw. „ulgi meldunkowej”?
 
ILPB1/415-1248/11-4/AMN 1. Czy paragon fiskalny dotyczący zakupu paliwa, doładowań telefonu komórkowego i Internetu oraz materiałów i narzędzi jest dowodem księgowym upoważniającym do ujęcia go w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
2. Czy taki dokument jest podstawą do zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodu?
3. W jaki sposób dokument taki powinien być ewidencjonowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (czy możliwe jest zaksięgowanie samodzielnego paragonu fiskalnego czy też niezbędne jest wystawienie dowodu wewnętrznego lub też innego dokumentu związanego z tym paragonem)?
4. Czy w przypadku zakupu na terenie m.in. Szwecji wszystkich artykułów, które polskie prawo podatkowe pozwala zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu paragon fiskalny jest wystarczającym dowodem księgowym upoważniającym do ujęcia w księdze przychodów i rozchodów oraz podstawą zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodu?
 
ILPB1/415-1308/11-2/TW 1. Czy lokal Wnioskodawcy podlega amortyzacji?
2. Czy amortyzacja lokalu będzie w przypadku Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu?
3. Od kiedy Wnioskodawca powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych lokalu?
4. Czy Wnioskodawca może stosować stawkę amortyzacji lokalu równą 9,6%?
5. Jaka jest wartość początkowa lokalu?
6. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia księgowości związanej z dokonywaniem amortyzacji i zaliczaniem jej do kosztów uzyskania przychodu?
 
IPTPB1/415-351/12-4/AG Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego, ma obowiązek obliczenia, pobrania oraz przekazania, w sposób wskazany w powołanych powyżej przepisach art. 31, art. 32 oraz art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczek na podatek dochodowy od dochodu osiągniętego z tytułu ryczałtu za dojazd przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy mieszkają poza miejscem pełnienia służby?
 
IPTPB2/415-377/12-4/JR Czy będzie zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego związanego z faktem, że nie minęło 5 lat od dnia nabycia przez Nią praw do całej nieruchomości?
 
IPTPB2/415-409/12-4/KR Czy w opisanym stanie faktycznym na dzień przekształcenia powstanie obowiązek podatkowy w podatku od osób fizycznych u wspólników spółki przekształcanej z tytułu tego przekształcenia?
 
IPTPB2/415-410/12-2/MP Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytowo-akcyjną na podstawie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. - zwanej dalej „KSH”), użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 361 z późn. zm. - zwanej dalej „PITU”), zwrot „zysk niepodzielony”, będzie dotyczył wypracowanych przez Spółkę zysków osiągniętych w latach poprzedzających moment przekształcenia, które zwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki przeznaczyło na kapitał zapasowy lub pokrycie straty?
 
IPTPB2/415-423/12-3/KR Czy dieta członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, którą otrzymuje Wnioskodawca powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPTPB2/415-424/12-2/AK Czy ww. kwota pieniężna nie powinna być uznana za przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1370/11-4/AA W jaki sposób rozliczyć przychody i koszty oraz jak opodatkować dochód ze sprzedaży nieruchomości , która będzie dokonana w 2017 roku?
 
ILPB1/415-1329/11-3/AA Czy stanie się w wyniku zmiany formy prawnej działalności, przez osobę fizyczną będącą akcjonariuszem spółki przekształconej rodzi przychód dla tej osoby fizycznej w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-79/12-2/AP Czy w świetle powyższego przychód osiągnięty z tytułu sprzedaży nieruchomości należy traktować jako przychód z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w prowadzeniu działalności gospodarczej?
 
ITPB2/415-360/12/TJ Skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych dla darczyńcy z tytułu darowizny udziałów w spółce z o.o.
 
ITPB1/415-593/12/HD Czy zbycie w drodze aportu udziałów/akcji spółki kapitałowej wymienionej w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rzecz słowackiej spółki komandytowej – komanditna spolocnost, skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-584/12/WM Czy Wnioskodawca w roku podatkowym 2012 r. zobowiązany jest do ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów uzyskanych przez spółkę odsetek z lokat terminowych oraz spoczywa na Nim obowiązek uznania, iż uzyskane odsetki bankowe z lokat terminowych są to przychody z działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%?
 
ITPB2/415-859/11/ENB Zakres opodatkowania otrzymanego odszkodowania.
 
ITPB1/415-592/12/HD Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności (komplementariuszem) w słowackiej spółce komandytowej, zarówno na etapie jego powstania, w momencie jego podziału, jak i w momencie faktycznej wypłaty wspólnikom, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-539/12-4/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-333/12-4/KSU Czy jeżeli część dotacji zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów pracy właściciela (wynagrodzenie pracownika dydaktycznego i pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola), to ta część dotacji jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a koszty w tym przypadku w ogóle nie powstaną, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 tej ustawy?
 
DD9/033/291/BRT/2012/PK-1225 moment i sposób opodatkowania dochodów uzyskanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
DD9/033/293/BRT/2012/PK-1227 moment i sposób opodatkowania dochodów uzyskanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
DD9/033/316/BRT/2012/PK-1330 określenie daty przychodu z tytułu dywidendy osobie fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej
 
DD9/033/317/BRT/2012/PK-1331 określenie daty przychodu z tytułu dywidendy osobie fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej
 
ITPB2/415-932/09/12-S/MU Zwolnienie z opodatkowania (stypendium doktoranckie).

Wskaźniki gospodarcze