Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 września 2012 r.
 
IBPBII/1/415-106/12/MZ Czy otrzymana przez osobę fizyczną dotacja z budżetu Miasta X na dofinansowanie kosztów inwestycji, dotyczących instalacji kolektorów słonecznych korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-239/12/BK Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 
IBPBI/1/415-559/12/BK Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 
IBPBI/1/415-560/12/BK Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 
IBPBI/1/415-561/12/BK Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 
IBPBI/1/415-562/12/BK Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 
IBPBI/1/415-563/12/BK Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 
IBPBI/1/415-564/12/BK Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 
IBPBI/1/415-565/12/BK Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 
IBPBII/2/415-32/12/MM Obowiązki płatnika w związku z przymusowym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-33/12/MM Obowiązki płatnika w związku z automatycznym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
IBPBI/1/415-1311/11/ZK W jaki sposób opodatkować dochody z działalności agroturystycznej?
 
IBPBI/1/415-1314/11/AB skutki podatkowe związane z wniesieniem aportu do spółki z o.o. w zamian za udziały tej spółki.
 
IBPBI/1/415-1315/11/AB skutki podatkowe związane z wniesieniem aportu do spółki z o.o. w zamian za udziały tej spółki.
 
ITPB3/415-22/12/PST W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ITPB2/415-256/12/MU Prawo do ulgi prorodzinnej.
 
IBPBII/2/415-684/12/MMa Czy kwota 14.502,03 zł przeznaczona na spłatę pożyczki jako część kwoty ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na wcześniejszą spłatę pożyczki zaciągniętej na jej zakup może być przedmiotem zmniejszenia kwoty 50.000 zł, od której naliczony i zapłacony został podatek?
 
ITPB2/415-408/12/IB Czy Wnioskodawczyni powinna składać zeznanie podatkowe za rok 2011 na podstawie otrzymanej informacji PIT-8C i zapłacić z tego tytułu podatek?
 
ITPB1/415-487/12/IG Czy dokonana w dniu 14 lipca 2011 roku sprzedaż części gospodarstwa w wymiarze 3,78 ha będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, pomimo że sprzedaży dokonano przed upływem 5 lat od jego całkowitego nabycia?
 
ITPB2/415-363/12/BK Czy po upływie 12 miesięcy od daty zameldowania będzie Pani mogła dokonać sprzedaży lokalu mieszkalnego bez obowiązku zapłaty podatku dochodowego korzystając z tzw. ulgi meldunkowej?
 
IPPB1/415-280/12-2/JB Czy Wnioskodawczyni właściwie rozlicza najem mieszkania, a w szczególności, czy w odpowiednim czasie założono ewidencję środków trwałych i prawidłowo ustalono wartości początkowe środków trwałych i ich stopy amortyzacji na 8% dla obu grup: 1 oraz 8 KŚT wpisanych do tej ewidencji?
 
IPPB1/415-566/12-2/IF Czy odpłatne zbycie składników majątku otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki będzie opodatkowane, jeśli to odpłatne zbycie nastąpi po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka zostanie zlikwidowana i to odpłatne zbycie nie będzie wykonywane w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?
 
IPPB1/415-561/12-2/KS Podstawą ustalenia dochodu dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki cywilnej jest rozmiar zamierzonej produkcji zadeklarowanej w PIT-6, a więc przy hodowli norek jest to ilość sztuk samic stada podstawowego określona proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) tej spółki. Przy czym na uwadze mieć trzeba, że stosownie do treści art. 43 ust. 3 pkt 1 ustawy, powiadomić należy właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianach w prowadzonej produkcji w stosunku do ilości podanej w deklaracji PIT-6. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „stado podstawowe”, wobec tego w celu jego określenia uzasadnione jest poszukiwanie jej znaczenia poza systematyką tej ustawy. W art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 ze zm.) ustawodawca zdefiniował pojęcie stada zwierząt futerkowych. Należy przez to rozumieć grupę zwierząt futerkowych tego samego gatunku, utrzymywaną wspólnie w celu pozyskania potomstwa. Natomiast określenie „podstawowy” oznacza według Słownika Języka Polskiego (wydanie internetowe) główny, zasadniczy, stanowiący podstawę jakiegoś przedmiotu lub urządzenia. Odnosząc zatem powyższe do hodowli norek, dla celów ustalenia norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej winno się przyjmować samicę stada podstawowego, czyli uprawnioną do wykorzystywania w hodowli.
 
IPPB1/415-560/12-2/KS Czy hodowla i chów zwierząt futerkowych (norek) stanowi dział specjalny produkcji rolnej w sytuacji gdy jednocześnie:- działalność jest wykonywana we własnym imieniu i na własną rzecz, przy wykorzystaniu dzierżawionych od osoby trzeciej norek samic wchodzących w skład stada podstawowego (przeznaczonych do rozrodu) i- dotyczy wytwarzania określonych nieprzetworzonych produktów rolnictwa (skóry z norek klasyfikowane jako skóry futerkowe surowe, z wyłączeniem skór jagnięcych PKWiU z 2008 r. - 01.49.31.0 oraz potomstwo norek przeznaczone do sprzedaży)?
 
IPPB1/415-562/12-2/KS 1. Czy przepisy ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej w formie spółki cywilnej obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu określonego progu przychodów netto o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości w sytuacji gdy nie zgłosiły one zamiaru prowadzenia powyższych ksiąg zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a jeśli tak, czy przekroczenie progu odnosi się do przychodów każdego ze wspólników z osobna czy do osiągniętych przez wszystkich wspólników spółki cywilnej łącznie?2. Czy fakt przekroczenia progu obrotów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości powoduje utratę prawa wyboru formy opodatkowania według norm szacunkowych dla Wnioskodawcy prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej w formie spółki cywilnej?
 
IPPB1/415-571/12-3/AM 2. Czy Wnioskodawca, w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu majątku prywatnego m.in. spółce jawnej, w której wspólnikami jest Wnioskodawca i jego małżonka, może skorzystać z formy opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, przy czym rozliczenia podatkowego będzie dokonywać małżonka Wnioskodawcy?
 
IPPB1/415-553/12-2/ES stwierdzić należy, iż opisane przez Spółkę nagrody należy opodatkować na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Spółkę we wniosku o interpretację indywidualną, uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas od jej przychodu należy – stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, stanowiącego unormowanie szczególne w odniesieniu do art. 27 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.
 
IPPB1/415-499/12-2/AM 1. Jak ustalić wartość początkową nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny dla celów amortyzacji podatkowej? 2. Jak ustalić koszt zbycia nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w przypadku, gdy na moment zbycia Wnioskodawca będzie ewidencjonował swoją działalność gospodarczą za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów?3. Jak ustalić koszt zbycia nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w przypadku, gdy na moment zbycia Wnioskodawca będzie ewidencjonował swoją działalność gospodarczą za pomocą ksiąg rachunkowych?
 
IPPB1/415-536/12-4/IF przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości nie stanowi nabycia tej nieruchomości.
 
IPPB1/415-559/12-2/KS Czy osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, obywatel kraju Unii Europejskiej - Holandii prowadzący w Polsce dział specjalny produkcji rolnej w formie spółki cywilnej ma prawo wyboru zasad opodatkowania na takich samych warunkach jak obywatel polski i w związku z tym jeśli ma taką wolę ma prawo nie zgłaszać zamiaru i nie prowadzić ksiąg wykazujących przychody zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wobec tego korzystać z prawa wyboru formy opodatkowania według norm szacunkowych?
 
IPPB1/415-482/12-4/AM Stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych darowanego lokalu mieszkalnego stanowić będzie wartość początkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie spełniony zostanie warunek wykorzystywania lokalu mieszkalnego przed jego nabyciem przez Wnioskodawczynię przez okres, co najmniej 60 miesięcy, a zatem Wnioskodawczyni przy jego amortyzacji może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, z tym, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Zatem w myśl powyższego, Wnioskodawczyni może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu wskazanego lokalu mieszkalnego odpisy amortyzacyjne w wysokości 10% rocznie.
 
IPPB1/415-478/12-2/AM Pomimo że Wnioskodawca w latach wcześniejszych, czyli przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, poniósł wskazane we wniosku wydatki, to nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tej działalności. Przedmiotowe wydatki nie spełniają, bowiem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro wydatki zostały poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej to brak jest związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ich poniesieniem a uzyskiwaniem przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w późniejszym okresie. Zatem koszty związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych radcy prawnego poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
 
IPPB1/415-532/12-4/IF Należy stwierdzić, iż przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawcę na zasadzie określonej w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat.
 
IPPB1/415-494/12-2/IF W związku z wypłaconymi należności na rzecz osób fizycznych świadczących usługi zarządcze, na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika określone przepisami art. 41 i 42 ustawy, w związku z czym Wnioskodawca jest obowiązany do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.
 
IPPB1/415-494/12-3/IF 1. Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia usług zarządczych w przypadkach opisanych powyżej?2. Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych wskazanym osobom fizycznym z tytułu usług doradztwa wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadkach opisanych powyżej?
 
IPPB1/415-452/12-4/IF Pomimo, iż w wyniku dokonanej transakcji sprzedaży nieruchomości niewyodrębniono udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia wspólne, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, iż przychód z ich zbycia jest równy zero. Fakt, iż przedmiotowa sprzedaż nastąpiła jako jedna całość (razem z lokalem) oznacza, iż w wartości sprzedaży nieruchomości mieści się również wartość części wspólnych nieruchomości, które wskazano powyżej. Zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem prawa użytkowania wieczystego gruntu jest umową prawnie skuteczną, ponieważ została zawarta w formie aktu notarialnego. Powołany przez Wnioskodawcę art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.
 
IPPB1/415-498/12-2/AM 1. Jak ustalić wartość początkową nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny dla celów amortyzacji podatkowej? 2. Jak ustalić koszt zbycia nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w przypadku, gdy na moment zbycia Wnioskodawca będzie ewidencjonował swoją działalność gospodarczą za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów?3. Jak ustalić koszt zbycia nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w przypadku, gdy na moment zbycia Wnioskodawca będzie ewidencjonował swoją działalność gospodarczą za pomocą ksiąg rachunkowych?
 
IPPB1/415-446/12-2/IF Stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie dla oceny skutków podatkowych dokonanej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie ma w ogóle zastosowania przepis art. 2 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonana w 2012 r. sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego implikuje określone prawem skutki podatkowe. Wnioskodawczyni spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zbyte w 2012 r. nabyła w części na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej i w części w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży tego prawa podlega rozliczeniu stosownie do wielkości udziałów w prawie nabywanych w tych dwóch datach. Część przychodu uzyskanego w 2012 r. ze sprzedaży przedmiotowego prawa (tj. odpowiadająca udziałowi nabytemu w 1989 r.) nie będzie w ogóle podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ odpłatne zbycie tego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym go nabyto. Natomiast dochód ze sprzedaży w 2012 r. pozostałego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, który Wnioskodawczyni nabyła w 2011 r. w wyniku podziału majątku wspólnego podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ sprzedaż tego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie nastąpiła przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód ustalony zgodnie z art. 30e ww. ustawy.
 
IPPB1/415-455/12-2/IF Przychody z najmu nieruchomości Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, o ile złoży stosowne oświadczenie w przewidzianym przepisami terminie – o wyborze tej formy opodatkowania.
 
IPPB1/415-365/12-6/KS 1. Czy zagraniczne przychody, uzyskiwane przez Wnioskodawczynię, jako wspólnika wymienionych zagranicznych spółek osobowych, powinny być opodatkowane wraz z pozostałymi przychodami z udziału SK, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, czy też, jako przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7? 2. W konsekwencji, w zależności od kwalifikacji źródła przychodu (działalność gospodarcza czy też kapitały pieniężne), czy opodatkowany dochód/przychód powstaje na zasadzie kasowej (w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji) czy też opodatkowany dochód/przychód powstaje na zasadzie memoriałowej, jako dochód/przychód należny, choćby nie został faktycznie otrzymany, jak to ma miejsce w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-441/12-2/IF Wskazać należy, iż nabyte majątkowe prawo autorskie stanowiące wartość niematerialną i prawną będzie podlegało zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z art. 22m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast nośnik utworu (egzemplarz obrazu) jako dzieła sztuki w myśl art. 22cww. ustawy nie będzie podlegał amortyzacji.
 
IPTPB1/415-352/12-2/MD Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytowo - akcyjną na podstawie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm. - zwanej dalej „KSH”), użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 . Nr 361 ze zm. - zwanej dalej „PIT”) zwrot: „zysk niepodzielony”, będzie dotyczył wypracowanych przez Spółkę zysków osiągniętych w latach poprzedzających moment przekształcenia, które zwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki przeznaczyło na kapitał zapasowy lub pokrycie straty?
 
ILPB1/415-377/12-5/IM 299305, 217739, 277180 229089
 
ILPB1/415-1389/11-4/AMN Czy wydatki sfinansowane dotacją oraz wsparciem pomostowym otrzymaną w roku 2009 w ramach programu 6.2 Kapitał Ludzki, bez względu na moment wydatkowania środków (rok 2009 i rok 2010) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
ILPB1/415-1371/11-3/AMN Które z wymienionych składników abonamentu medycznego stanowią przychód pracownika opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w jaki sposób ten przychód należy obliczyć?
 
ILPB1/415-613/11/12-S/AA Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia PIT-8C osobom fizycznym, które otrzymały odszkodowania w związku z realizacją inwestycji celu publicznego na podstawie umów zawieranych z podmiotem realizującym inwestycję?
 
ILPB2/415-219/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych waloryzacji kaucji mieszkaniowej.
 
ILPB2/415-221/12-2/AJ Czy do kosztów uzyskania przychodu Zainteresowana może zaliczyć oprócz kosztów zakupu nieruchomości gruntownej wraz z kosztami notarialnymi i udokumentowane fakturami i rachunkami koszty budowy, również wszystkie koszty związane z pozyskiwaniem kapitału na budowę domu?
 
ILPB2/415-222/12-4/WM 1. Czy fundowane przez Spółkę w konkursach, związanych ze zwiększeniem efektywności działania poszczególnych sklepów, nagrody dla pracowników zwycięskiego sklepu w postaci określonej kwoty pieniężnej przyznanej w jednej, łącznej kwocie „na sklep”, która może być przeznaczona do dowolnego, ale łącznego wykorzystania, stanowią dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu?
2. Czy udział pracowników w mającym charakter integracyjny spotkaniu wigilijnym, na którym do ich dyspozycji pozostają usługi gastronomiczne lub artykuły spożywcze, stanowi dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu?
3. Czy udział kierowników lub innych pracowników w spotkaniach organizowanych w celu m.in. przeprowadzenia szkoleń, narad, omówienia wyników i planów sprzedaży, budżetów i innych istotnych dla funkcjonowania Spółki zagadnień, przy okazji których do ich dyspozycji pozostają usługi gastronomiczne, stanowi dla pracowników w nich uczestniczących przychód podlegający opodatkowaniu?
4. Czy zapewniane przez Spółkę dodatkowego, niepełnego wyżywienie podczas organizowanych dla pracowników wyjazdów służbowych do nowo otwieranych placówek, organizowanych w celu ich sprawnego uruchomienia (w ramach tzw. budżetów otwarcia), stanowi dla pracowników w nich uczestniczących przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ILPB2/415-222/12-5/WM 1. Czy fundowane przez Spółkę w konkursach, związanych ze zwiększeniem efektywności działania poszczególnych sklepów, nagrody dla pracowników zwycięskiego sklepu w postaci określonej kwoty pieniężnej przyznanej w jednej, łącznej kwocie „na sklep”, która może być przeznaczona do dowolnego, ale łącznego wykorzystania, stanowią dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu?
2. Czy udział pracowników w mającym charakter integracyjny spotkaniu wigilijnym, na którym do ich dyspozycji pozostają usługi gastronomiczne lub artykuły spożywcze, stanowi dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu?
3. Czy udział kierowników lub innych pracowników w spotkaniach organizowanych w celu m.in. przeprowadzenia szkoleń, narad, omówienia wyników i planów sprzedaży, budżetów i innych istotnych dla funkcjonowania Spółki zagadnień, przy okazji których do ich dyspozycji pozostają usługi gastronomiczne, stanowi dla pracowników w nich uczestniczących przychód podlegający opodatkowaniu?
4. Czy zapewniane przez Spółkę dodatkowego, niepełnego wyżywienie podczas organizowanych dla pracowników wyjazdów służbowych do nowo otwieranych placówek, organizowanych w celu ich sprawnego uruchomienia (w ramach tzw. budżetów otwarcia), stanowi dla pracowników w nich uczestniczących przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ILPB1/415-21/12-2/AP Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB2/415-33/12-2/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
 
ILPB1/415-323/12-2/IM Czy ww. usługi mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 5,5%?
 
ILPB2/415-33/12-3/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i ustanowienia służebności przesyłu.
 
ILPB1/415-1340/11-2/AMN Czy w związku z powstałą w bieżącym roku nadpłatą w składkach ZUS spowodowaną złożeniem korek deklaracji ZUS za lata poprzednie, należy złożyć korektę zeznań podatkowych za poszczególne lata podatkowe, za które nadpłata powstała?
 
IPTPB1/415-383/12-2/AG Czy zaliczka należna na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzana od całości wypłaconego pracownikowi (beneficjentowi ostatecznemu) wynagrodzenia, ponieważ zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, a pojęcie wynagrodzenia za pracę to obligatoryjne, wypłacane co najmniej raz w miesiącu świadczenie o charakterze przysparzająco - majątkowym, należne pracownikowi od pracodawcy, zasadniczo za czas pracy w umówionym rozmiarze, ustalone odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości świadczonej pracy.
 
ITPB2/415-47/12/IL Czy ww. diety nie przekraczające miesięcznie kwoty 2.280 zł, mogą zostać uznane za diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy diety te są wolne od podatku dochodowego, jak również czy ZNP Zarząd Oddziału nie jest zobowiązany do pobierania od tych diet zaliczek na podatek dochodowy?
 
DD9/033/302/KZU/2012/PK-1246 określenie źródła i daty przychodu z tytułu dywidendy osobie fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej

Wskaźniki gospodarcze