Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 września 2012 r.
 
IBPBI/1/415-474/12/AP dot. sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki osobowej uzyskującej dywidendy ze spółek kapitałowych mających siedziby na terytorium Cypru
 
IBPBI/1/415-475/12/AP dot. sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki osobowej uzyskującej dywidendy ze spółek kapitałowych mających siedziby na terytorium Polski
 
IBPBI/1/415-476/12/AP dot. sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki osobowej uzyskującej dywidendy ze spółek kapitałowych mających siedziby na terytorium Cypru
 
IBPBI/1/415-477/12/AP dot. sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki osobowej uzyskującej dywidendy ze spółek kapitałowych mających siedziby na terytorium Polski
 
IBPBII/1/415-416/12/MZ Czy przychód uzyskany w 2011 r. z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, nabytego w 2009 r. korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy przychód ten zostanie wydatkowany na budowę domu rekreacyjnego całorocznego, w którym Wnioskodawczyni zamelduje się na pobyt stały i który będzie dla niej stanowił jedyne miejsce zamieszkania?
 
IBPBII/2/415-695/12/MMa 1. Czy za datę nabycia nieruchomości należy uważać datę śmierci spadkodawcy, tj. 25 lutego 1986 r., czy też występuje kilka dat nabycia, tzn. dla jednej części data śmierci pierwszego spadkodawcy tj. 25 lutego 1986 r., dla kolejnej części data śmierci drugiego spadkodawcy tj. 01 kwietnia 2002 r. i dla pozostałej części data zniesienia współwłasności, tj. 17 listopada 2011 r.?
2. Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej po części w drodze spadkobrania i po części w wyniku zniesienia współwłasności nie będzie stanowił źródła przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-700/12/MMa Zakładając cenę sprzedaży w wysokości niespłaconego kredytu tj. 3,5 mln zł czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości na rzecz spółki będzie kwota pierwotnej ceny zakupu nieruchomości powiększona o kredyt, który zostanie spłacony bezpośrednio po przeniesieniu własności nieruchomości? Czy podstawa opodatkowania wyniesie 0 zł?
 
IBPBII/2/415-701/12/MMa Zakładając cenę sprzedaży w wysokości niespłaconego kredytu tj. 3,5 mln zł czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości na rzecz spółki będzie kwota pierwotnej ceny zakupu nieruchomości powiększona o kredyt, który zostanie spłacony bezpośrednio po przeniesieniu własności nieruchomości? Czy podstawa opodatkowania wyniesie 0 zł?
 
IBPBII/2/415-705/12/MMa Zakładając cenę sprzedaży w wysokości niespłaconego kredytu tj. 3,5 mln zł czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości na rzecz spółki będzie kwota pierwotnej ceny zakupu nieruchomości powiększona o kredyt, który zostanie spłacony bezpośrednio po przeniesieniu własności nieruchomości? Czy podstawa opodatkowania wyniesie 0 zł?
 
IBPBII/2/415-715/12/MMa Dlaczego ani w 2009 r., ani nawet w 2010 r. zanim wnioskodawca złożył deklarację PIT-39 wszyscy pracownicy urzędu skarbowego, z którymi rozmawiał informowali wnioskodawcę, że obejmuje go ustawa z roku 2009 r.?
Jaka jest w tej chwili procedura zastosowania właściwego przepisu ustawy wobec sprawy wnioskodawcy?
 
IPTPB2/415-463/12-2/KR W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPPB1/4160-79/11/12-7/IF Czy Wnioskodawca ma obowiązek rozliczania na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 44 ust. 1 w trakcie roku podatkowego?
 
IPPB1/415-493/12-3/IF należy stwierdzić, iż przychody ze świadczenia usług doradczych w zakresie opisanym we wniosku należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Uzyskiwane z tego tytułu dochody mogą z ww. zastrzeżeniem być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-564/12-2/IF Stwierdzić należy, iż środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-493/12-2/IF Należy stwierdzić, iż przychody, które uzyskał Wnioskodawca w związku z zawartą umową cywilnoprawną, której przedmiotem jest zarządzanie spółką – traktowane będą jako przychody z działalności wykonywanej osobiście i winny być opodatkowane według zasad przewidzianych dla tego źródła przychodu, tj. według skali o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-609/12-2/IF W przypadku najmu samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione i udokumentowane wydatki z tytułu czynszu za najem samochodu - jednak wyłącznie do wysokości nie wyższej niż odpowiadająca kwocie wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 
IPPB1/415-563/12-2/IF Stwierdzić należy, iż środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-565/12-2/IF stwierdzić należy, iż środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-492/12-3/IF 2. Czy wynagrodzenie za świadczenie na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c PIT?
 
IPPB1/415-670/12-2/IF 1. Czy będąc akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, po uwzględnieniu wyżej wskazanej uchwały oraz interpretacji Ministra Finansów, Wnioskodawca powinien rozliczać dochody z tytułu bycia akcjonariuszem (z tytułu posiadania praw z akcji) na zasadach wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej?2. Czy przychodem z tytułu bycia akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej będą dywidendy ustalone w drodze uchwały wspólników o podziale zysku oraz wysokości dywidendy?3. Czy momentem uznania przychodu należnego będzie dzień podjęcia uchwały wspólników spółki o podziale zysku i wysokości dywidendy lub dzień dywidendy?4. Czy stawką opodatkowania dywidendy będzie stawka określona w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli 19% przychodu z dywidendy?5. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od tak uzyskanych przychodów za miesiąc, w którym podjęto uchwałę o podziale zysku i wysokości dywidendy lub miesiąc dnia dywidendy, łącząc przychody z tytułu dywidendy z innymi przychodami z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?6. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zadeklarowania przychodów z tytułu dywidendy w rocznym zeznaniu podatkowym wraz z innymi potencjalnymi przychodami z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
IPPB1/415-492/12-2/IF 1. Czy wynagrodzenie za świadczenie usług zarządczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, jest przychodem z działalności wykowanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 PIT, a dochód z tego źródła opodatkowany jest wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 PIT?
 
IPPB1/415-671/12-2/IF w zakresie opodatkowania akcjonariusza w spółce komandytowo – akcyjnej
 
IPTPB2/415-391/12-4/AKr Czy sprzedaż lokalu Wnioskodawca może potraktować jako sprzedaż nabytej po upływie 5 lat od daty nabycia nieruchomości – w związku z tym nie jest to źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 
IPTPB2/415-379/12-4/AKr Czy należności otrzymywane od X są należnościami, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem podstawa opodatkowania wynika z zastosowania art. 11 ust. 1 oraz art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn. przychodem jest otrzymana od X na konto Wnioskodawcy i pochodząca ze Stanów Zjednoczonych kwota (przeliczona na PLN) pomniejszona o koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu?
 
IPTPB2/415-379/12-5/AKr Czy należności otrzymywane od X są należnościami, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem podstawa opodatkowania wynika z zastosowania art. 11 ust. 1 oraz art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn. przychodem jest otrzymana od X na konto Wnioskodawcy i pochodząca ze Stanów Zjednoczonych kwota (przeliczona na PLN) pomniejszona o koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu?
 
IPTPB2/415-489/12-4/KSM Czy Wnioskodawca jest zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z podatku dochodowego od wypłacanego mu odszkodowania za przewlekłość postępowania?
 
IPTPB2/415-406/12-4/JR Czy ma zastosowanie wyłączenie z opodatkowania na mocy art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz niektórych innych ustaw z (Dz. U. z 2003 r., Nr 202 poz. 1956)?
 
IPTPB1/415-409/12-2/MG Czy koszty nieodpłatnych szkoleń, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, stanowią przychód ich uczestników (dyrektorów i pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy), i czy w związku z tym należy naliczać i odprowadzać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz w jaki sposób i kiedy należy pobrać od uczestnika szkolenia należną zaliczkę na podatek?
 
IPTPB2/415-375/12-4/AKr 1. Czy dochody z renty, które Wnioskodawca otrzymuje na rachunek bankowy w Polsce od 2010 r. do nadal, z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, z tytułu wypadku przy pracy podlegają opodatkowaniu w Polsce ?
2. Czy Bank, w którym Wnioskodawca ma rachunek bankowy należnie pobiera zaliczkę od dochodów z tej renty ?
 
IPTPB2/415-425/12-2/MP 1. Czy niepodzielony zysk zgromadzony na kapitale zapasowym x S. A., który na podstawie uchwały wspólników tejże spółki zostanie rozdysponowany w ten sposób, że zostałby przekazany na kapitał zapasowy spółki komandytowo - akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia x S.A., nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznymi (dalej:: uPIT), a tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 wyżej wskazanej ustawy i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
2. Czy dochody z tytułu udziału w zysku (dywidenda) uzyskiwane przez akcjonariusza w Spółce przekształconej, tj. spółce komandytowo-akcyjnej będącego osobą fizyczną, który nie skorzysta z wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będą opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze