Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 września 2012 r.
 
ITPB1/415-493/12/AD Czy przychód z tytułu odpłatnego zbycia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości nabytej w drodze spadku po rodzicach, przeznaczonej na cel publiczny zgodnie z przepisem art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-549/12/DP Czy wartość zysku osiągniętego przez Spółkę z o.o., niewypłaconego wspólnikom, ale podzielonego w inny sposób (poprzez przeniesienie na kapitał zapasowy), będzie stanowić przychód Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki z o.o. w przypadku jej przekształcenia w Spółkę osobową?
 
ITPB1/415-548/12/DP Czy wartość zysku osiągniętego przez Spółkę z o.o., niewypłaconego wspólnikom, ale podzielonego w inny sposób (poprzez przeniesienie na kapitał zapasowy), będzie stanowić przychód Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki z o.o. w przypadku jej przekształcenia w Spółkę osobową?
 
IPPB1/415-541/12-4/AM Czy podstawę amortyzowania w spółce cywilnej nieruchomości wybudowanej przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników stanowi wartość określona zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wycena przez rzeczoznawcę?
 
IPPB1/415-782/12-2/AM W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), które Wnioskodawca obejmie za wnoszony Wkład, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA będzie równa wartości rynkowej Wkładu?
 
IPPB1/415-785/12-2/AM W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), które Wnioskodawca obejmie za wnoszony Wkład, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA będzie równa wartości rynkowej Wkładu?
 
IPPB1/415-781/12-2/AM W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), które Wnioskodawca obejmie za wnoszony Wkład, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA będzie równa wartości rynkowej Wkładu?
 
IPPB1/415-784/12-2/AM W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), które Wnioskodawca obejmie za wnoszony Wkład, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA będzie równa wartości rynkowej Wkładu?
 
IPPB1/415-786/12-2/AM W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), które Wnioskodawca obejmie za wnoszony Wkład, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA będzie równa wartości rynkowej Wkładu?
 
IPPB1/415-783/12-2/AM Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej.
 
IPPB1/415-483/12-6/AM Wnioskodawczyni spełnia wymagany przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunek dwunastomiesięcznego okresu zameldowania skoro zameldowanie to miało charakter zameldowania na pobyt stały, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy. A zatem Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego. Przychód w części odpowiadający wartości udziału, który Wnioskodawczyni nabyła w drodze zapisu testamentowego w 2011 r. podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym według zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009r. Jednakże, jeżeli Wnioskodawczyni na cele określone w art. 21 ust. 25, to ta część przychodu będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.
 
IPPB1/415-464/12-6/AM Wnioskodawczyni spełnia wymagany przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunek dwunastomiesięcznego okresu zameldowania skoro zameldowanie to miało charakter zameldowania na pobyt stały, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy. A zatem Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego. Natomiast przychód w części odpowiadający wartości udziału, który Wnioskodawczyni nabyła w drodze zapisu testamentowego w 2011 r. podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym według zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009r. Jednakże, jeżeli Wnioskodawczyni na cele określone w art. 21 ust. 25, to ta część przychodu będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.
 
IPPB1/415-540/12-4/AM Czy podstawę amortyzowania w spółce cywilnej nieruchomości wybudowanej przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników stanowi wartość określona zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wycena przez rzeczoznawcę?
 
IPPB1/415-542/12-4/AM Czy podstawę amortyzowania w spółce cywilnej nieruchomości wybudowanej przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników stanowi wartość określona zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wycena przez rzeczoznawcę?
 
IPPB2/415-637/11-2/MG Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uczestnikom programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych i realizacji praw z nich wynikających.
 
IPPB2/415-638/11-2/MG Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uczestnikom programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych i realizacji praw z nich wynikających.
 
IPPB2/415-649/11-2/MG Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uczestnikom programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych i realizacji praw z nich wynikających.
 
IPPB2/415-639/11-2/AK Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uczestnikom programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych i realizacji praw z nich wynikających.
 
IPPB2/415-643/11-2/MG Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uczestnikom programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych i realizacji praw z nich wynikających.
 
IPPB1/415-684/11-2/KS stwierdzić należy, iż Wnioskodawca jako podatnik uzyskujący przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, (który nie zgłosił zamiaru prowadzenia ksiąg), będzie mogł ustalić dochód przy zastosowaniu norm szacunkowych, na zasadach określonych w art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB1/415-244/12-4/IM Czy przychody z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wynagrodzenie z tytułu tych usług będzie mogło być przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanym podatkiem liniowym określonym w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-223/12-2/AG Czy w świetle przedstawionej sytuacji od ustalonej, między stroną sprzedającą a kupującą, ceny, części gruntu zabudowanego zakładem produkcyjnym, w wysokości 450.000,00 PLN Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (stawka podatku - liniowy 19%), natomiast na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - moment nabycia, a nie podziału majątku jest podstawą do naliczenia podatku, to podatek od pozostałej części gruntu, nigdy nie wykorzystywanej w działalności gospodarczej i co za tym idzie nie stanowiącej źródła przychodu, o powierzchni 0,2176 ha o wartości 450.000,00 PLN (zgodnie z sytuacją przedstawioną powyżej) jest nienależny?

Wskaźniki gospodarcze