Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 września 2012 r.
 
IPTPB2/415-460/12-2/KR W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPTPB2/415-461/12-2/KR W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPTPB2/415-462/12-2/KR W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPTPB2/415-464/12-2/KR W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ITPB2/415-279/12/MM Ekwiwalent za wypłacony za wykorzystaie przez pracowników instrumentów muzycznych
 
ITPB1/415-1146b/11/AD Czy finansowanie przez Wnioskodawcę kosztów uczestnictwa w aplikacji adwokackiej pracownika stanowi świadczenie nieodpłatne w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy pracownika z tego tytułu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-195/12-4/KS 1.Czy w przypadku dokonania przez Y - Spółka Osobowa odpłatnego zbycia udziałów, akcji (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia), zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ, odpłatnego zbycia innych papierów wartościowych dochód uzyskany z tego tytułu przez Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dochód z działalności gospodarczej?2.Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia przez Y - Spółka Osobowa certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, nabytych poprzez wniesienie przez X do FIZ udziałów/akcji posiadanych przez X w polskiej spółce z o.o./akcyjnej, w przypadku (i) zbycia tych certyfikatów, (ii) wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ?3.Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia przez Y - Spółka Osobowa, w tym zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, nabytych przez X wskutek transakcji wymiany udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT oraz art. 24 ust. 8a ustawy o PIT?
 
IPPB1/415-177/12-4/KS 1.Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód w postaci faktycznie otrzymanej Dywidendy może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług oraz w dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1i Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz3.Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi oraz miesiące zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4.Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPPB1/415-258/12-4/KS 1. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, przychód podatkowy po jego stronie powstaje jedynie w dacie wypłaty Dywidendy?2. Jak w takim przypadku należy określić podstawę opodatkowania oraz koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy?3. Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA - niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA - stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 
ITPR2/415-866/11/IB Czy dochody osiągnięte w 2011 r. przy wykonywaniu pracy najemnej na pokładzie statku żeglugi międzynarodowej zarządzanego przez przedsiębiorcę mającego faktyczną siedzibę w Wielkiej Brytanii, będą podlegały opodatkowaniu w Polsce oraz czy Wnioskodawca będzie musiał składać deklarację podatkową, w sytuacji gdy nie uzyska dochodów opodatkowanych p.d.o.f. ?Czy Wnioskodawca uzyskując dochody w następnych latach podatkowych zgodnie z opisanym wyżej stanem faktycznym, będzie musiał składać deklaracje i opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych?2) Czy w sytuacji, gdyby Wnioskodawca osiągnął dochody opodatkowane na podstawie u.p.d.o.f. będzie miał obowiązek obliczenia i zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją?
 
ITPB2/415-889/11/GR Czy od zbycia na podstawie umowy dożywocia udziału 1/3 części w nieruchomości nabytego w drodze darowizny, dokonanego przed upływem 5 lat od końca roku, w którym został nabyty, Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-891/11/MK Czy dochód Wnioskodawcy osiągnięty ze źródła, jakim jest wypłata dywidendy ze spółki cypryjskiej, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce efektywną stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 9%?
 
ITPB1/415-522/12/WM Czy w powyższym przypadku – gdy została ustanowiona odrębna własność lokalu -przysługuje Wnioskodawcy możliwość skorzystania z przyspieszonej amortyzacji (min. na 10 lat), zgodnie ze wzorem, w którym minimalna liczba lat, przez które może amortyzować lokal wynosi 40 lat ze względu na wiek budynku?2. Czy istnieje jakiś termin, w którym Wnioskodawca zobligowany jest rozpocząć zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów amortyzacji, czy może dokonać tego w dowolnym momencie?3. Czy odpisy amortyzacyjne kumulują się na kolejne lata? Chodzi w tym punkcie o przypadek, w którym w danym roku, odsetki od kredytu pokryją większość przychodów z tytułu najmu. Czy jeżeli w tym roku, aby całkowicie pokryć przychody z tytułu najmu zabraknie np. 1.000 zł kosztów i Wnioskodawca odliczy je jako amortyzacje, to czy przy założeniu, że całoroczna kwota odpisu amortyzacji wyniesie np. 30.000 zł, w przyszłym roku będzie mógł skumulować dodatkowe 29.000 zł, którego nie odliczył, czy też kwota ta przepadnie bezpowrotnie?4. Jeżeli odpowiedź na punkt 3 będzie negatywna i odpisy amortyzacyjne nie będą się kumulować, to czy w trakcie wynajmu lokalu mieszkalnego można zawiesić odliczanie amortyzacji i rozpocząć ponownie po pewnym czasie?5. Czy jeżeli zgodnie ze wzorem z punktu 1 Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez 10 lat, będzie mógł własną decyzją wybrać okres dłuższy np. 15 lat?6. Czy jeżeli Wnioskodawca wybierze okres amortyzacji np. 10 lat, to po jego upływie, Wnioskodawca nie może już więcej odpisywać kosztów amortyzacyjnych, czy przy założeniu, że koszty te kumulują się i nie wykorzystał ich w całości, może nadal korzystać z tego przywileju?7. Czy w przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego, wymagane jest wpisanie lokalu do ewidencji środków trwałych, czy też Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniego dokumentu?
 
ITPB1/415-514/12/MR Czy należy skorygować dokonaną jednorazową amortyzację środka trwałego - zakupionego w miesiącu maju 2011 r. - w całości z własnych środków, zaliczoną w koszty uzyskania przychodu przed otrzymaniem dotacji i informacji o możliwości zaliczenia środka trwałego do projektu oraz czy pozostałe urządzenia - zakupione w grudniu 2011 - będzie mogła rozliczać stosując amortyzację liniową do 50% wartości urządzeń?
 
ITPB2/415-863/11/MM 1.Czy przy rozliczaniu kwoty 95.000 zł przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni może uwzględnić spłacony kredyt w części na Nią przypadającej w kwocie 47.512 zł 07 gr , który został zaciągnięty na sprzedany lokal mieszkalny?2.Czy przy rozliczeniu kwoty 95.000 zł przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, wydatkowanej w okresie dwóch lat, Wnioskodawczyni może uwzględnić spłacone raty kredytu zaciągniętego na zakup domu jednorodzinnego w części na Nią przypadającej?
 
ITPB/415-845/11/MM Czy należy potrącać podatek dochodowy od kwot przyznanych prawomocnym orzeczeniem Sądu, kuratorowi dla nieznanego z miejsca pobytu, tytułem zwrotu poniesionych wydatków?
 
IPTPB2/415-399/12-4/KR Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IPTPB2/415-445/12-2/MP Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych udziałów Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio), stanowić będzie dla Wnioskodawczyni przychód podatkowy?
 
IPTPB1/415-353/12-4/DS Jeśli Wnioskodawca jest wykonawcą usług polegających na montażu stoiska targowego, wykonywanego w miejscu wskazanym przez zamawiającego i według jego projektu, to jaką powinien być opodatkowany stawką podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych?

Wskaźniki gospodarcze