Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 września 2012 r.
 
ITPB1/415-497/12/HD Czy transakcja zbycia nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-498/12/HD Czy transakcja zbycia nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-145/12/PSZ 1. Czy dochód z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podatkiem według liniowej stawki 19%?
2. W którym momencie akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji spółki? W zeznaniu, za który rok podatkowy akcjonariusz będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód? W którym momencie akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Jaka będzie podstawa opodatkowania dochodu?
 
ITPB1/415-542/12/PSZ Czy postąpiono słusznie wybierając formę opodatkowania jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?
 
ITPB1/415-583/12/IG 1. Czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 roku, obejmowała swoim zakresem wyłącznie budynek mieszkalny, czy również grunt na jakim budynek został posadowiony?
2. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, zwolnieniu od podatku podlega cały dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, tj. zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki gruntu?
 
ITPB1/415-575/12/PSZ Czy słusznie nie zapłacono 19% podatku dochodowego od sprzedanego gruntu? Jeżeli nie, to jakie wynikają z tego konsekwencji?
 
ITPB1/415-567/12/WM Czy na gruncie przedstawionego stanu faktycznego sprawy Wnioskodawca będzie posiadał prawo do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5 % dochodów osiąganych z dzierżawy gruntów, a obowiązek podatkowy z tym związany, będzie powstawał za każdym razem przy dokonanej wpłacie od Dzierżawcy oraz nie będzie on zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów?
 
ITPB1/415-553/12/IG Czy Wnioskodawczyni, która w 2012 roku uzyska dochód z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości skorzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-541/12/IG Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni będzie mogła opodatkować dochody uzyskane z sezonowego wynajmu pokoi na zasadzie karty podatkowej?
 
ITPB1/415-539/12/WM 1. Czy przepisy ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej w formie spółki cywilnej obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu określonego progu przychodów netto o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości w sytuacji, gdy nie zgłosiły one zamiaru prowadzenia powyższych ksiąg zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak, czy przekroczenie progu odnosi się do przychodów każdego ze wspólników z osobna czy do osiągniętych przez wszystkich wspólników spółki cywilnej łącznie?
2. Czy fakt przekroczenia progu obrotów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości powoduje utratę prawa wyboru formy opodatkowania według norm szacunkowych dla Wnioskodawcy prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej w formie spółki cywilnej?
 
ITPB1/415-538/12/WM Które norki samice, znajdujące się na prowadzonej fermie norek, są podstawą szacowania dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej – hodowli norek (czy norki samice wchodzące w skład stada również inne niż służące do produkcji czy wyłącznie samice wchodzące w skład stada podstawowego a zatem jednostki służące do produkcji, przeznaczone do inseminacji i rozrodu) i jaka ilość tych norek określona procentowo (wszystkie norki wchodzące w skład stada podstawowego czy 1/2 tych norek) w sytuacji gdy działalność w postaci wskazanego działu specjalnego produkcji rolnej jest prowadzona przez dwóch wspólników w formie spółki cywilnej, którzy uczestniczą w zyskach i stratach spółki w częściach równych?
 
ITPB1/415-537/12/WM Czy hodowla i chów zwierząt futerkowych (norek) stanowi dział specjalny produkcji rolnej w sytuacji gdy jednocześnie:
- działalność jest wykonywana we własnym imieniu i na własną rzecz, przy czym przy wykorzystaniu dzierżawionych od osoby trzeciej norek samic wchodzących w skład stada podstawowego (przeznaczonych do rozrodu) i
- dotyczy wytwarzania określonych nieprzetworzonych produktów rolnictwa (skóry z norek klasyfikowane jako skóry futerkowe surowe, z wyłączeniem skór jagnięcych PKWiU z 2008r. - 01.49.31.0 oraz potomstwo norek przeznaczone do sprzedaży)?
 
IPPB4/415-208/12-6/SP Obowiązek podatkowy w Polsce.
 
IPPB4/415-322/12-4/SP Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku w związku z nagrodami przekazanymi w ramach programu lojalnościowego.
 
IBPBII/2/415-171/12/CJS Jak należy obliczyć dochód podlegający opodatkowaniu w momencie wykonania Opcji lub Opcji Zbywalnych, tzn. objęcia (nabycia) Akcji za cenę wykonania niższą od aktualnej w danym momencie wartości rynkowej Akcji?
Czy należy uiścić zaliczkę na podatek dochodowy od dochodu uzyskanego w momencie wykonania Opcji lub Opcji Zbywalnych i objęcia (nabycia) Akcji?
 
IBPBII/2/415-172/12/CJS Jak należy obliczyć dochód podlegający opodatkowaniu w momencie wykonania GSU i objęcia (nabycia) Akcji bez konieczności uiszczania jakiejkolwiek ceny?
Czy należy uiścić zaliczkę na podatek dochodowy od dochodu uzyskanego w momencie wykonania GSU i objęcia (nabycia) Akcji?
 
IPPB2/415-641/11-2/MK1 Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uczestnikom programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych i realizacji praw z nich wynikających.
 
IPPB2/415-650/11-2/MK1 Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uczestnikom programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych i realizacji praw z nich wynikających.
 
IPPB2/415-599/11-4/AK Obowiązki płatnika mającego siedzibą poza terytorium Polski związanych z wypłatą świadczenia badaczowi (polskiemu rezydentowi podatkowemu) na podstawie zawartej umowy zlecenia.
 
IPPB4/415-470/12-2/JK2 Czy w związku z faktem sprzedaży nieruchomości - działek rolnych państwu L. Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego?
 
IBPBI/1/415-646/12/BK w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, naliczonej przez kontrahenta kary umownej.
 
IBPBI/1/415-684/12/BK w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej pełniącej funkcje podmiotu holdingowego wobec spółek mających siedzibę w Polsce.
 
IBPBI/1/415-685/12/BK w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej pełniącej funkcje podmiotu holdingowego wobec spółek mających siedzibę w Polsce.
 
IBPBI/1/415-713/12/AB W zakresie możliwości zakwalifikowania przychodu uzyskanego ze zbycia prawa do udziału w zysku i udziału w masie likwidacyjnej spółki jawnej, bez przenoszenia na nabywcę praw niemajątkowych oraz obowiązków przysługujących z tytułu uczestnictwa w spółce do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IBPBI/1/415-714/12/AB Możliwość uznania za koszty uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze zbycia prawa do udziału w zysku i udziału w masie likwidacyjnej spółki jawnej kwoty będącej sumą wydatków na wniesienie wkładów do spółki jawnej oraz skumulowanego w spółce, a niewypłaconego zysku.
 
IBPBII/1/415-1006/11/BJ Czy Wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy z tytułu otrzymanej dotacji?
 
IBPBII/1/415-1032/11/MCZ Czy koszty sądowe i opłaty poniesione na uzyskanie zachowku można ująć w rozliczeniu rocznym za 2011 r. jako koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 u.p.d.o.f ?
 
IBPBII/1/415-1050/11/HK Czy za 2010 r. Wnioskodawca nabył prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej?
 
IBPBII/1/415-1063/11/MK Gdy pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o skierowanie na badania przed upływu badań okresowych (np. w przypadku pogorszenia wzroku) a lekarz w wyniku przeprowadzonego badania wskaże potrzebę ich stosowania lub wymiany dotychczas stosowanych okularów na inne, to czy refundacja kosztów przez pracodawcę powinna być opodatkowana?
 
IBPBII/1/415-1074/11/AA Czy od wypłaconego odszkodowania z tytułu ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na podstawie ugody pozasądowej Wnioskodawczyni ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-173/12/CJS Jak należy obliczyć dochód z tytułu odpłatnego zbycia Akcji uprzednio objętych (nabytych) w wykonaniu Opcji lub Opcji Zbywalnych?
 
IBPBII/2/415-174/12/CJS Jak należy obliczyć dochód z tytułu odpłatnego zbycia Akcji uprzednio objętych (nabytych) w wykonaniu GSU?
 
IBPBI/2/423-359/12/PP Czy prawidłowe będzie określenie przypadających na Spółkę - w związku z udziałem w spółce komandytowej - przychodów, kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz kwot obniżających dochód, podstawę opodatkowania lub podatek, w sposób proporcjonalny do przypadającego na Spółkę udziału w zysku ustalonego w umowie spółki komandytowej, niezależnie od stosunku wartości wkładów wniesionych przez poszczególnych wspólników do spółki komandytowej?
 
ITPB2/415-1080/11/IL Czy w latach 2007-2010 przysługuje Panu ulga prorodzinna na dziecko z pierwszego małżeństwa w sytuacji, gdy rozliczył się Pan wspólnie z żoną i we wskazanym okresie nie osiągnął Pan dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Wskaźniki gospodarcze