Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 września 2012 r.
 
ITPB1/415-570/12/TK Czy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawcy -akcjonariusza ww. spółki komandytowo-akcyjnej powstaje z chwilą kiedy roszczenie o wypłatę dywidendy staje się należne, tj. z dniem jej wypłaty określonym w uchwale walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej o podziale zysku za poprzedni rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom, ewentualnie - w przypadku braku oznaczenia tego dnia w uchwale - z dniem jej podjęcia?
 
IBPBI/1/415-109/12/AB Skutki podatkowe wniesienia w formie aportu do spółki komandytowej środków trwałych sfinansowanych dotacją.
 
ITPB2/415-535/12/MU Zwolnienia przedmiotowe.
 
ITPB2/415-361b/12/TJ Zwrot na rzecz następcy prawnego dopłat wniesionych przez poprzednika prawnego do spółki z o.o.
 
ITPB1/415-313a/12/AD Czy wnioskodawca jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy, w związku z tym, że zwrot zwaloryzowanych kaucji opisanych w części pierwszej stanu faktycznego jest dla ich beneficjenta źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli nie jest płatnikiem czy jest zobowiązany wystawić PIT- 8C dla beneficjenta?
 
ITPB1/415-313b/12/AD Czy wnioskodawca jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy, w związku z tym, że zwrot zwaloryzowanych partycypacji jest dla ich beneficjenta źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli nie jest płatnikiem czy jest zobowiązany wystawić PIT- 8C dla beneficjenta.
 
ITPB1/415-313c/12/AD Czy wnioskodawca jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy, w związku z tym, że zwrot zwaloryzowanych kaucji opisanych w części pierwszej stanu faktycznego jest dla ich beneficjenta źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli nie jest płatnikiem czy jest zobowiązany wystawić PIT- 8C dla beneficjenta?
 
IPPB2/415-198/12-2/MG Czy uczestnicy programu lojalnościowego opisanego w stanie faktycznym, którzy z tytułu uczestnictwa w tym Programie otrzymali nagrody pieniężne o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 760 zł korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 52, poz. 307 z późn. zm.) oraz, czy w związku z powyższym Agencja zobowiązana jest sporządzić i przekazać podatnikom oraz naczelnikom właściwych urzędów skarbowych informację o wysokości przychodów (PIT-8C) zgodnie z art. 42a tej ustawy?Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego uczestnicy programu lojalnościowego, którzy w ramach pakietów powitalnych w Programie otrzymali nieodpłatnie drobne upominki o charakterze reklamowym o wartości nieprzekraczającej 100 zł korzystają w tym zakresie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 52, poz. 307 z późn. zm.) oraz, czy w związku z powyższym Agencja zobowiązana jest sporządzić i przekazać podatnikom oraz naczelnikom właściwych urzędów skarbowych informację o wysokości przychodów (PIT-8C) zgodnie z art. 42a tej ustawy?
 
ITPB1/415-612/12/PSZ Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód z udziału w zyskach osób prawnych w postaci wartości niepodzielonych zysków w spółce z o.o., o którym to przychodzie mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-610/12/DP Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód z udziału w zyskach osób prawnych w postaci wartości niepodzielonych zysków w spółce z o.o., o którym to przychodzie mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-653/12/DP 1. Czy starostwo powiatowe będące płatnikiem w związku z organizowanymi konkursami, które nie są konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa, tj. z dziedziny ochrony środowiska, o których mowa w art. 21 pkt 68 o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinno wystawić na odbiorcę nagrody PIT-8C, czy odprowadzić do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek od różnicy kwoty, tj. pomiędzy wysokością nagrody, a kwotą 760 zł, czy też odprowadzić zryczałtowany podatek od całości wysokości nagrody oraz czy w taki sam sposób należy postąpić wobec nagrody z zakresu kultury fizycznej i turystyki?
2. Czy zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zwolnienie do kwoty 760 zł uzależnione jest od wymogu podania zamiaru przeprowadzenia konkursu w środkach masowego przekazu także co do konkursów, które nie są konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu?
 
ITPB1/415-605b/12/PSZ Czy przy sprzedaży lokalu użytkowego wycofanego z działalności gospodarczej należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-41/12/ESZ Czy w takiej sytuacji można zaliczyć wydatki poniesione na najem mieszkania, jako koszty uzyskania przychodu?
 
IBPBI/1/415-42/12/BK w zakresie skutków podatkowych związanych z uzyskiwaniem dochodów z prowadzonej wyprzedaży rzeczy używanych, stanowiących własność podatnika
 
IBPBI/1/415-76/12/AP Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem czynszu za wynajem lokalu, o którym mowa we wniosku oraz mediów dot. tego lokalu
 
IBPBI/1/415-86/12/ESZ Czy wydatki na zakup wyposażenia dla motocyklisty (kask, odzież ochronna, odzież motocyklowa, buty motocyklowe) związane z wykonywaniem działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBI/1/415-90/12/AP skutki podatkowe sprzedaży lokalu użytkowego wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IBPBI/1/415-105/12/AB Sposób ustalenia wartości nakładów poniesionych na środki trwałe w budowie.
 
IBPBI/1/415-113/12/BK w zakresie skutków podatkowych zbycia lokalu użytkowego, objętego wspólnością majątkową małżeńską

Wskaźniki gospodarcze