Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 września 2012 r.
 
ITPB2/415-451/12/RS Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni nabyła połowę nieruchomości obciążonej w całości zabezpieczeniami hipotecznymi a następnie ją sprzedała przed upływem 5 lat, to podatek dochodowy należy uiścić od 1/2 kwoty wartości sprzedanej nieruchomości czy od 1/2 kwoty tej wartości pomniejszonej o 1/2 wartości długu hipotecznego proporcjonalnie do udziału Wnioskodawczyni w nieruchomości?
 
ITPB2/415-483/12/MM Zakres możliwości dokonywania odliczeń w ramach tzw. ulgi odsetkowej.
 
ITPB2/415-481/12/MU Opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w drodze spadku.
 
ITPB2/415-476/12/RS Czy stypendium stażowe będzie stanowiło przychód z innych źródeł, zwolniony z podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-475/12/RS Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania równoważnika pieniężnego za brak kwatery wypłaconego funkcjonariuszowi Służby Więziennej.
 
ITPB2/415-447/12/MM Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć rachunki na terapię logopedyczną, socjoterapeutyczną i integrację sensoryczną?
 
ITPB1/415-501/12/IG Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca mógł od 1 stycznia 2012 roku wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym – 19% od dochodów z działalności gospodarczej – prywatna praktyka lekarska?
 
ITPB2/415-374/12/MU Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
IPTPB2/415-500/12-2/KR W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPTPB2/415-420/12-2AKr Czy planowana przez Wnioskodawczynię w 2012 r. sprzedaż nieruchomości (udziału w nieruchomości), która uprzednio będzie zwrócona, również w 2012 r. wszystkim spadkobiercom, w tym także na rzecz Wnioskodawczyni jako spadkobiercy współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości, zmarłego w 2007 r, będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) ?
 
IPTPB1/415-299/12-6/DS Czy wydatki poniesione w okresie przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej (lecz w tym samym miesiącu), obejmujące zakup sprzętu oraz reklamę (strona internetowa), niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów prowadzonej działalności?
 
IBPBI/1/415-522/12/KB sposób opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu udzielenia licencji na kręcone filmy
 
ILPB1/415-1293/11-4/TW Jak Wnioskodawca, będący wspólnikiem spółki osobowej, powinien określić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę nieruchomości, wniesionej uprzednio przez Wnioskodawcę jako wkład niepieniężny:
1. w sytuacji gdy w spółce tej nieruchomość kwalifikowana jest jako środek trwały?
2. w sytuacji gdy w spółce tej nieruchomość kwalifikowana jest jako środek obrotowy?
 
IBPBI/1/415-217/12/BK w zakresie momentu uzyskania przychodu z tytułu refundacji otrzymanej z NFZ oraz sposobu ustalenia wysokości ww. przychodu
 
IBPBI/1/415-202/12/AB Dot. możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu.
 
IBPBI/1/415-199/12/AB Dot. możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu.
 
IBPBI/1/415-196/12/AB Dot. możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu.
 
IBPBI/1/415-187/12/AB Opodatkowanie otrzymanego odszkodowania
 
IBPBI/1/415-186/12/RM Dot. momentu i sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-168/12/AB Sposób rozliczenia dochodów wspólniczek spółki cywilnej w przypadku gdy jedna z nich zgłosiła zawieszenie działalności.
 
IBPBI/1/415-130/12/RM Dot. momentu i sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-1345/11-4/IM Czy wydatki na wpłatę zaliczek oraz zadatku na zakup lokalu są dla Wnioskodawcy kosztami zaniechanej inwestycji, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w dacie ogłoszenia upadłości X, tj. na dzień 18 maja 2011 r., w proporcji udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki?
 
ILPB2/415-1134/11-4/WS Opodatkowanie dochodów z innych źródeł.
 
ILPB1/415-1313-11-2/TW Który kraj, Polska czy Szwecja, jest krajem właściwym do opodatkowania prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej w momencie gdy zostanie przekroczony okres 12 miesięcy działalności Jej firmy na terenie Szwecji (maj 2012 r.), prowadzonej na różnych obiektach zlokalizowanych pod różnymi adresami i przy uwzględnieniu czasu prowadzenia robót na jednym placu budowy nieprzekraczającym jednego miesiąca, oraz przy założeniu, że państwo szwedzkie jest jedynym państwem uzyskiwania przychodu?
 
ILPB1/415-1344/11-2/TW Który kraj, Polska czy Szwecja, jest krajem właściwym do opodatkowania prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w momencie gdy zostanie przekroczony okres 12 miesięcy działalności Jego firmy na terenie Szwecji, prowadzonej na różnych obiektach zlokalizowanych pod różnymi adresami i przy uwzględnieniu czasu prowadzenia robót na jednym placu budowy nieprzekraczającym jednego miesiąca, oraz przy założeniu, że państwo szwedzkie nie jest jedynym państwem uzyskiwania przychodu?
 
ILPB1/415-148/12-2/AG Czy koszt planowanych prac remontowych można uznać za koszty uzyskania przychodów, czy tez winny one powiększyć wartość środków trwałych?
 
ILPB1/415-1402/11-2/IM 1. Czy opisany powyżej zespół składników przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w rozumieniu art. 2 punkt 27e ustawy o podatku VAT?
2. Czy objęcie udziałów w spółce z o.o. przez osobę fizyczną w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (opisanej powyżej) stanowi przychód do opodatkowania, czy jest wolne od podatku?
 
IBPBI/1/415-117/12/RM Dot. skutków podatkowych otrzymania od Urzędu Miasta dotacji dla szkoły, którą Wnioskodawca prowadzi w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki cywilnej.
 
ILPB2/415-1163/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości na potrzeby podziału majątku wspólnego.
 
ILPB1/415-1394/11-2/AMN 1. Czy pierwszy rok podatkowy osoby fizycznej, będącej wspólnikiem Spółki pokrywa się z pierwszym rokiem obrotowym wskazanym w paragrafie 13 umowy spółki komandytowej?
2. Czy pierwszy rok podatkowy osoby fizycznej, będącej wspólnikiem Spółki rozpoczął się z chwilą rozpoczęcia działalności przez Spółkę tj. z dniem 1 grudnia 2010 r. i trwał do 31 grudnia 2010 r.?
3. Czy Spółka miała obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za pierwszy rok podatkowy tj. za okres od dnia 1 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.?
 
ILPB1/415-1377/11-2/AP Czy w związku z wniesieniem dopłaty do SKA lub uzyskaniem prawa do zwrotu wniesionej dopłaty u akcjonariusza SKA powstanie przychód opodatkowany na gruncie ustawy?
 
ILPB2/415-1174/11-2/JK Aport przedsiębiorstwa.
 
ILPB1/415-1375/11-2/AP Czy w związku z wniesieniem dopłaty do SKA lub uzyskaniem prawa do zwrotu wniesionej dopłaty u akcjonariusza SKA powstanie przychód opodatkowany na gruncie ustawy?
 
ILPB2/415-1145/11-2/ES 1) Jakie konsekwencje podatkowe na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni poniesie w wyniku sprzedaży przedmiotowego lokalu?
2) Czy ustanowienie odrębnej własności lokalu jest nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy?
 
IPTPB1/415-410/12-2/KO Czy od wypłaconego ryczałtu za przejazdy lokalne z tytułu używania przez pracownika socjalnego do celów służbowych samochodu osobowego należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-325/12/ŁCz automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów
 
IBPBII/2/415-326/12/ŁCz automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów
 
IBPBI/1/415-36/12/AB Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej skradzionej gotówki.
 
ILPB2/415-559/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB1/415-1444/10/12-S/IM Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, przychód (dochód) po jego strome powstanie w dacie wypłaty dywidendy tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu, czy też przychód z tego tytułu wystąpi po stronie Wnioskodawcy na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w SKA, tj. zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT?
 
ILPB1/415-1445/10/12-S/IM Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, przychód (dochód) po jego strome powstanie w dacie wypłaty dywidendy tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu, czy też przychód z tego tytułu wystąpi po stronie Wnioskodawcy na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w SKA, tj. zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT?
 
ILPB1/415-87/11/12-S/IM Kiedy powstanie moment uzyskania przychodu u akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej?
 
IBPBI/1/415-220/12/WRz Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia podyplomowe?

Wskaźniki gospodarcze