Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 września 2012 r.
 
ITPB1/415-473/12/IG W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ITPB1/415-536b/12/TK Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, nie powstaję u Wnioskodawcy przychód w podatku PIT z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku (i) dokonania przez niego darowizny udziałów w Spółkach na rzecz SKA Holding, oraz (ii) udziałów w spółkach z o.o. na rzecz SKA Holding przez innych wspólników tych spółek?
 
ITPB1/415-536a/12/TK Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z (i) art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw z art. 17 i art. 18 ustawy o PIT oraz (ii) art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - „kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c)" oraz „inne źródła" z tytułu dokonania darowizny udziałów w Spółkach na rzecz SKA Holding?
 
ITPB1/415-597a/12/AK Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB1/415-597b/12/AK Opodatkowanie dochodów uzyskanych w wyniku umorzenia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu.
 
ITPB1/415-469A/12/IG W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku odrębnego męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ITPB1/415-469B/12/IG W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku wspólnego Wnioskodawczyni i męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ITPB1/415-601/12/DP Czy wynajem krótkotrwały mieszkania można rozliczyć jak typową długotrwałą umowę najmu stawką 8,5% zryczałtowanego podatku dochodowego?
 
ITPB1/415-602/12/DP Co będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w powyższej sytuacji: kwota czynszu czy cała kwota z wystawionego rachunku tzn. kwota czynszu i kwota kosztów utrzymania lokalu?
 
ITPB1/415-596a/12/AK Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB1/415-596b/12/AK Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB1/415-596c/12/AK Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadnie art. 30a ust. 1 pkt 4 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB1/415-463/12/WM Czy Wnioskodawczyni ma prawo kontynuować amortyzację przedmiotowego obiektu na podstawie danych widniejących w ewidencji środków trwałych firmy męża?
 
IBPBII/1/415-542/12/BJ Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, których pełne wynagrodzenie pochodzi ze środków finansowych 6 Programu Ramowego, a których praca w całości polega na realizacji celów projektu są zwolnione z podatku dochodowego?
 
ITPB1/415-566c/12/WM 1. Czy istnieją przeszkody dla równoczesnego wynajmowania krótkoterminowego lokali mieszkalnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz lokalu użytkowego poza prowadzoną działalnością, w ramach zarządu majątkiem prywatnym?
2. Czy w przypadku najmu poza działalnością gospodarczą (w ramach zarządu majątkiem prywatnym) corocznie Wnioskodawca może wybrać metodę skali podatkowej lub ryczałt, a w przypadku najmu w ramach działalności opodatkowanie według skali lub liniowo?
 
ITPB1/415-566a/12/WM Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego, wynajmowanego krótkotrwale w ramach działalności gospodarczej (PKD 55.20.Z), po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, będzie traktowana jak źródło przychodów podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-566b/12/WM 1. Czy wynajmując lokal użytkowy w ramach zarządu majątkiem prywatnym (poza działalnością gospodarczą) Wnioskodawca winien stosować zasady amortyzacji środków trwałych (dla potrzeb określenia kosztów dla tego źródła przychodów), przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz stawki określone w Wykazie stawek amortyzacyjnych?
2. Czy w przypadku lokalu użytkowego wynajmowanego w ramach zarządu majątkiem prywatnym kosztem tego najmu będą koszty utrzymania lokalu (jak podatek od nieruchomości, opłata za ciepło ), jak też koszty odsetek oraz różnic kursowych od kredytu zaciągniętego na ten cel?
3. Czy koszty wyposażenia lokalu użytkowego według wymagań najemcy długoterminowego (np. meble, telewizor, lodówka itp.) powinny powiększyć wartość początkową środka trwałego (lokalu użytkowego), czy też zostać zaliczone do bieżących kosztów zarządu majątkiem, związanych z uzyskiwanymi z tego źródła przychodami?
 
ITPB1/415-600/12/DP Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym, w momencie opuszczenia lokalu i rozwiązania umowy najmu?
 
ITPB1/415-565/12/WM Jaki jest prawidłowy sposób wyliczenia różnic kursowych od raty kredytowej w walucie euro w obecnym stanie prawnym (zmiana przepisów od dnia 1 stycznia 2012 roku)?
 
ITPB1/415-550a/12/AD Czy sprzedaż mieszkań nadbudowywanych nad budynkiem DF, będzie podlegała podatkowi dochodowemu?
 
ITPB1/415-550b/12/AD Czy koszty inwestycji, poniesione w czasie budowy budynku IJ, kiedy budynek był środkiem trwałym, w części wykorzystanej do nadbudowy dwóch mieszkań (np. połowę kosztów fundamentów itp.) należy obciążyć podatkiem dochodowym i uwzględnić w PIT-37?
 
IBPBI/1/4160-72/12/AP Na jakich zasadach opodatkowany będzie przychód (dochód) uzyskany przez Wnioskodawcę w postaci wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną?
 
IPTPB1/415-334/12-4/AG Czy do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem „Rejestru najemców” prawidłowa jest stawka ryczałtu w wysokości 3%?
 
IPTPB2/415-426/12-2/TS Czy dochód otrzymywany przez Wnioskodawcę w formie świadczenia mieszkaniowego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej podlega opodatkowaniu ?
 
IBPBI/1/415-318/12/AP możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego stanowiącego środek trwały w tej działalności.
 
IBPBI/1/415-335/12/BK w zakresie momentu i sposobu skorygowania kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem dopłat do mleka, dostarczanego do placówek oświatowych, pochodzących ze środków wspólnotowych i budżetu państwa.
 
IPTPB2/415-441/12-2/MP Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych udziałów Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio), stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy?
 
IPTPB2/415-442/12-2/MP Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych udziałów Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio), stanowić będzie dla Wnioskodawczyni przychód podatkowy?
 
IBPBI/1/415-336/12/BK w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej pełniącej funkcje podmiotu holdingowego wobec spółek mających siedzibę w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej.
 
IPTPB2/415-443/12-2/MP Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych udziałów Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio), stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy?
 
IBPBI/1/415-337/12/BK w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej pełniącej funkcje podmiotu holdingowego wobec spółek mających siedzibę w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej.
 
IPTPB2/415-444/12-2/MP Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych udziałów Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio), stanowić będzie dla Wnioskodawczyni przychód podatkowy?
 
IBPBI/1/415-342/12/KB powstanie przychodu w związku z otrzymaniem środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółek osobowych z siedzibą za granicą
 
IBPBI/1/415-613/12/AB skutki podatkowe umorzenia przez bank części zobowiązania Wnioskodawcy, wynikającego z zawartych transakcji opcji walutowych.
 
IBPBI/1/415-641/12/KB różnice kursowe od środków własnych
 
IBPBI/1/415-644/12/KB możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej kosztów ochrony ubezpieczeniowej, wynikających z umowy wzajemnego ubezpieczenia na wypadek śmierci wspólników tej spółki
 
IPTPB2/415-449/12-2/AK Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych udziałów Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio), stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy?
 
IPTPB2/415-452/12-2/AK Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych udziałów Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio), stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy?
 
IBPBI/1/415-680/12/AB Czy zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego przez Spółkę cywilną na spłatę kredytu wspólników, zaciągniętego na zakup nieruchomości gruntowej, która wniesiona została aportem do Spółki i na której realizowana jest budowa zakładu, będą stanowiły podatkowy koszt uzyskania przychodów dla wszystkich wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów?
 
IBPBI/1/415-681/12/ŚS Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę pieniędzy z tytułu likwidacji Spółki, której będzie wspólnikiem, skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-332/12-4/KO Czy wobec zlecenia w ramach prowadzonego śledztwa czynności osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo (nie jest biegłym), Prokuratura jako płatnik winna pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-379/12-2/ASZ Czy wydatki na sfinansowanie kosztów uczestnictwa pracowników w imprezie sportowej należy uznać jako świadczenie na rzecz pracowników i w związku z powyższym będą one stanowić dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, a na Spółce będzie ciążył obowiązek płatnika z tego tytułu?
 
IPTPB1/415-382/12-2/ASZ Czy świadczenia nieodpłatne finansowane z ZFŚS w zakresie organizowanych spotkań integracyjnych poprzedzonych zebraniem Zarządu Spółki z załogą Wnioskodawca, jako płatnik, powinien uznać za przychód pracowników i przychód z innych źródeł dla gości zaproszonych (niebędących pracownikami Spółki) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym powinien naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-382/12-3/ASZ Czy wydatki które poniesie Spółka (na rzecz firmy organizującej imprezę) finansowane z ZFŚS, Wnioskodawca, jako płatnik powinien uznać za przychód i doliczyć do przychodu danego pracownika z uwzględnieniem liczby członków rodziny tego pracownika i w związku z tym odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-406/12-2/ASZ Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania oraz przekazywania poszkodowanemu, na rzecz którego jest wypłacana rekompensata/odszkodowanie oraz Urzędowi Skarbowemu właściwemu dla poszkodowanego, informacji PIT-8C, tj. informacji o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych?
 
IPTPB2/415-450/12-2/AK Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych udziałów Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio), stanowić będzie dla Wnioskodawczyni przychód podatkowy?
 
IPTPB2/415-451/12-2/AK Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych udziałów Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio), stanowić będzie dla Wnioskodawczyni przychód podatkowy?
 
IPTPB2/415-454/12-2/AK Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych udziałów Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio), stanowić będzie dla Wnioskodawczyni przychód podatkowy?
 
IPTPB2/415-455/12-2/AK Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych udziałów Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio), stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy?
 
IPTPB2/415-456/12-2/AK Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych udziałów Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio), stanowić będzie dla Wnioskodawczyni przychód podatkowy?
 
IBPBII/2/415-175/12/CJS Jak należy obliczyć dochód z tytułu odpłatnego zbycia Opcji Zbywalnych?
 
IPTPB1/415-434/12-2/DS Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystanie przez Nadleśniczego z samochodu służbowego w celu dojazdów z miejsca zamieszkania do stałego miejsca pracy i garażującego samochód w swoim miejscu zamieszkania, spowoduje powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia i czy w związku z tym, Wnioskodawca jest zobowiązany, jako płatnik, do uwzględnienia tego faktu przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB3/415-23b/12/PS w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny
 
ITPB3/415-23a/12/PS w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny
 
IBPBI/1/415-250/12/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym, momentu uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy, a także sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 
IBPBI/1/415-254/12/ESZ Czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą Wnioskodawczyni będzie mogła całość opłaty zarachować w koszty tejże działalności w związku z tym, iż dotyczy to metrażu przeznaczonego pod powadzoną działalność, czy też kwotę dopłaty będzie musiała rozliczyć w kosztach jedynie proporcjonalnie, mając na uwadze całą powierzchnię mieszkania w stosunku do powierzchni wykorzystywanej pod działalność?
 
IBPBI/1/415-257/12/RM Dot. skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej.
 
IBPBI/1/415-258/12/RM Dot. skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej.
 
IPTPB2/415-474/12-2/AKr W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca wnosi o wyjaśnienie czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Niego udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
DD9/033/331/BRT/2011/PK-1642 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej
 
DD9/033/41/BRT/2011/79 uprawnienia organów podatkowych do określenia przychodu w innej wysokości niż wartość rynkowa przy wniesieniu wkładu niepieniężnego w postaci akcji polskiej spółki kapitałowej do innej spółki kapitałowej prawa polskiego bądź spółki kapitałowej prawa obcego
 
DD9/033/232/BRT/2012/PK-1008 określenie daty przychodu z tytułu dywidendy osobie fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej
 
DD9/033/233/BRT/2012/PK-1009 określenie daty przychodu z tytułu dywidendy osobie fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej
 
DD9/033/44/SEW/2012/PK-156 określenie skutków podatkowych z tytułu wniesienia znaku towarowego jako wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
 
DD9/033/45/SEW/2012/PK-157 określenie skutków podatkowych z tytułu wniesienia przez spółkę jawną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, znaku towarowego jako wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
 
DD9/033/10/SEW/2012/PK-55 określenie skutków podatkowych z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
 
DD9/033/11/SEW/2012/PK-56 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej

Wskaźniki gospodarcze