Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 września 2012 r.
 
ITPB1/415-660/12/AD Czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku podatniczka zobowiązana jest uiść podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-461/12/AD Czy uzyskany przychód ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytej w drodze umowy rozszerzającej wspólność ustawową małżeńską podlegał będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-554/12/IG Czy objęcie nominalnej wartości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, z wyłączeniem nieruchomości i budowli, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-525/12/AK Czy część wartości zysków Spółki, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, odpowiadająca udziałowi Wnioskodawcy w zyskach Spółki, będzie stanowiła dochód Wnioskodawcy z udziału w zyskach osób prawnych?
 
ITPB1/415-486/12/DP Czy ww. przychód należy opodatkować, a należny podatek odprowadzić do urzędu skarbowego składając roczne zeznanie podatkowe za 2011 r.?
 
ITPB2/415-440/12/MU Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB2/415-436/12/RS Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na operację przeprowadzoną w listopadzie 2010 r. w szpitalu?
 
ITPB1/415-623/12/HD 1. Czy w sytuacji przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę komandytową zyski, znajdujące się na kapitale zapasowym przekształconej Spółki z o.o., będą stanowiły przychód wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opisany w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy powstanie dla wspólników z tego tytułu obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-490/12/TK Czy po stronie wnoszącego aport do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (osoby fizycznej), która obejmie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego, jeżeli obejmie ona udziały w wysokości wartości rynkowej wnoszonego aportu, tj. wyższej od ich wartości księgowej (dot. to w szczególności środków trwałych które są zamortyzowane w całości lub w części ale ich wartość rynkowa w dacie wniesienia aportu przedstawia jeszcze określoną wartość)?
 
ITPB2/415-432/12/MU Skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów w lokalu mieszkalnym nabytych w drodze spadku.
 
ITPB2/415-357/12/ENB Czy wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-533/12/AK Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, w przypadku podjęcia przez wspólników spółki osobowej (Spółki) uchwały o częściowym zwrocie w pieniądzu wkładów wspólników do spółki osobowej (Spółki) na rzecz tych wspólników, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy (wspólnika spółki osobowej) są wydatki na objęcie prawa do udziałów w spółce osobowej (Spółki) w wysokości nominalnej kwoty wkładów wniesionych do spółki osobowej?
 
ITPB1/415-558/12/AK Czy rozliczenie występującego ze spółki osobowej Wnioskodawcy, poprzez wypłacenie mu środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej jedynie wniesionemu przez Wnioskodawcę wkładowi do Spółki, skutkować będzie powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-557/12/AK Czy rozliczenie występującego ze spółki osobowej Wnioskodawcy, poprzez wypłacenie mu środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej jedynie wniesionemu przez Wnioskodawcę wkładowi do Spółki, skutkować będzie powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-425/12/TK Czy przychód należy opodatkować, a należny podatek odprowadzić do urzędu skarbowego składając roczne zeznanie podatkowe za 2011 r.?
 
IBPBII/1/415-180/12/HK Czy odszkodowanie wypłacone Wnioskodawcy z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobie eksmitowanej, na podstawie wyroku Sądu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-185/12/ESZ Czy odpowiednia część wynagrodzenia Wnioskodawcy, wynikająca z zasad podziału zysku w spółce, może być uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów?
 
IBPBI/1/415-604/12/AB podział przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce partnerskiej
 
IBPBI/1/415-611/12/AP Skutki podatkowe sprzedaży pawilony handlowego wykorzystywanego w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IBPBII/1/415-216/12/MZ Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu część wydatku poniesionego na zakup szkieł kontaktowych, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością poniesionych kosztów zakupu a wartością zrefinansowaną tej osobie przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
 
IPTPB2/415-453/12-2/AK Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych udziałów Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio), stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy?
 
IPTPB2/415-479/12-2/JR czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Nią udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-480/12-2/JR W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca wnosi o wyjaśnienie czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Niego udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-481/12-2/JR czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Nią udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-482/12-2/JR czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Nią udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-483/12-2/JR W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca wnosi o wyjaśnienie czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Niego udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-484/12-2/JR czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Niego udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-485/12-2/JR czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Nią udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-486/12-2/JR czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Niego udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-487/12-2/JR czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Nią udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-488/12-2/JR czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Niego udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-364/12-2/ASZ 1)Czy w odniesieniu do wyżej opisanego zdarzenia przyszłego, objęcie akcji w Spółce B. w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności będzie skutkowało u Wnioskodawcy powstaniem przychodu w wysokości wartości nominalnej objętych akcji w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, także wówczas, gdy wartość ta będzie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu aportu?
2)Czy w przypadku wniesienia aportem części wierzytelności, koszty uzyskania przychodów należy ustalić stosownie do art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, tj. w wysokości wydatków poniesionych na nabycie wierzytelności w takiej proporcji, w jakiej pozostaje nominalna wartość wierzytelności wniesionej aportem do nominalnej wartości całej wierzytelności?
 
IPTPB1/415-365/12-2/ASZ 1)Czy w odniesieniu do wyżej opisanego zdarzenia przyszłego, objęcie akcji w Spółce B. w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności będzie skutkowało u Wnioskodawcy powstaniem przychodu w wysokości wartości nominalnej objętych akcji w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, także wówczas, gdy wartość ta będzie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu aportu?
2)Czy w przypadku wniesienia aportem części wierzytelności, koszty uzyskania przychodów należy ustalić stosownie do art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, tj. w wysokości wydatków poniesionych na nabycie wierzytelności w takiej proporcji, w jakiej pozostaje nominalna wartość wierzytelności wniesionej aportem do nominalnej wartości całej wierzytelności?
 
IPTPB1/415-367/12-7/MG Czy przychód ze zbycia zakupionej w dniu 12 czerwca 2008 r., zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A działki, która zostanie oświadczeniem wprowadzona do działalności gospodarczej, na której zostanie wybudowany budynek Wnioskodawca winien zakwalifikować jako przychód z działalności określonej w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-367/12-6/MG Czy dochód ze zbycia zakupionej w dniu 12 czerwca 2008 r., zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A działki, która nie zostanie oświadczeniem wprowadzona do działalności gospodarczej, i na której nie będą prowadzone żadne prace budowlane Wnioskodawca winien opodatkować zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-407/12-4/AKr 1.Czy sprzedając w dniu 18 stycznia 2011 r. działki o numerach: X/1, X/3, X/4, Wnioskodawca powinien wyliczyć i zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
2.Czy sprzedając działki o numerach: X/1, X/3, X/4, Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-505/12-4/KSM Czy w przypadku sprzedaży części nieruchomości lub (udziałów w nieruchomości) Wnioskodawca będzie podlegał zapłacie podatku od sprzedaży tej nieruchomości?
 
IPPB4/415-468/12-4/JK2 planowane zbycie udziału w nieruchomości przez Wnioskodawcę nie będzie stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-629/12-2/JK2 Czy przychód osiągnięty przez Wnioskodawcę i jego małżonkę w związku ze zbyciem praw wynikających z zawartej z developerem umowy zobowiązującej do wybudowania lokalu mieszkalnego i garażu wielostanowiskowego - miejsca parkingowego i przeniesienia własności tego lokalu mieszkalnego oraz udziału we własności nieruchomości wspólnej winien podlegać pomniejszeniu o koszty jego uzyskania, to jest kwotę wpłaconą przez nich dotychczas developerowi, wskutek czego mając - na uwadze, iż koszty te równoważą wartość osiągniętego przychodu - z tytułu transakcji sprzedaży prawa nie powstanie po stronie Wnioskodawcy i jego małżonki dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-514/12-2/JK2 Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy Wnioskodawcy, można zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej? Pytanie przyporządkowane do stanu faktycznego dotyczy roku 2011.
 
IPPB4/415-438/12-4/JK2 Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od podatku za rok 2011 zapłacone odsetki od kredytu mieszkaniowego?
 
IPPB4/415-609/12-2/JK2 należy stwierdzić, iż planowane odpłatne zbycie udziału w prawie użytkowania wieczystego przez Wnioskodawczynię nabytego w drodze spadku w 1980 r., nie będzie w ogóle stanowiło źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-418/12-6/JK2 Czy przeniesienie umową dożywocia z dnia 27.01.2011 r. 4919/238897 części w prawie własności działki gruntu, na której znajduje się ten budynek wielomieszkaniowy podlega opodatkowaniu 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych skoro Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu w dniu 11.10.1999 r., natomiast przeniesienie na własność tego prawa nastąpiło w dniu 17.09.2010 r.?
 
IPPB4/415-610/12-2/JK2 należy stwierdzić, iż planowane odpłatne zbycie udziału w prawie użytkowania wieczystego przez Wnioskodawczynię nabytego w drodze spadku w 1980 r., nie będzie w ogóle stanowiło źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-450/09/11-7/S/JK2 Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., w sytuacji, gdy wydatek na nabycie nieruchomości został poniesiony, a nieruchomość położona jest na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 
IPPB4/415-772/09/12-8/S/JK2 W związku z tym, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, to oznacza, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu podatku dochodowego.
 
IPPB4/415-567/12-4/JK2 1. Czy i w jakim zakresie dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podlega opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Jakie koszty można uznać za koszty związane z nabyciem i zbyciem tego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 
IPPB2/415-541/12-2/MG w zakresie obowiązków Spółki, jako płatnika z tytułu nieodpłatnego objęcia (nabycia) lub nabycia na preferencyjnych warunkach przez pracowników Spólki akcji z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
 
ILPB1/415-1326/11-4/AP Skutki podatkowe przekazania lub zbycia za częściową odpłatnością akcji w ramach programu lojalnościowo-motywacyjnego.
 
ILPB1/415-1349/11-4/AMN Czy w związku z wynajmowaniem lokalu mieszkalnego (nieruchomości lokalowej) i podjęciu decyzji o rozliczaniu uzyskiwanych dochodów na zasadach ogólnych - z zastosowaniem progresywnej skali podatku dochodowego, Wnioskodawczyni będzie mogła w kosztach tego źródła przychodów ująć odpisy amortyzacyjne od wynajmowanego lokalu oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na jego zakup?
 
ILPB1/415-116/12-2/AG Czy możliwym byłoby zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany lokal Spółka pozostawiła w nim, dokonane nakłady?
 
ILPB1/415-115/12-2/AG Czy możliwym byłoby zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany lokal Spółka pozostawiła w nim, dokonane nakłady?
 
ILPB1/415-1369/11-2/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia momentu powstania przychodu.
 
ILPB1/415-113/12-2/AG Czy możliwym byłoby zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany lokal Spółka pozostawiła w nim, dokonane nakłady?
 
ILPB1/415-114/12-2/AG Czy możliwym byłoby zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany lokal Spółka pozostawiła w nim, dokonane nakłady?
 
ILPB1/415-14/12-2/AG Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawczyni w Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawczynię opisanej w stanie faktycznym działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawczyni na terytorium Cypru, w rozumieniu art. 5a pkt 22 updof w zw. z art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem?
 
ILPB1/415-1335/11-4/AMN 1. Czy Spółka miała prawo do zastosowania jednorazowej amortyzacji dla powyższego samochodu?
2. Czy przepisy prawa podatkowego dopuszczają możliwość uznania tego samochodu zarówno jako osobowy i ciężarowy?
 
ILPB1/415-14/12-3/AG W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dochody Wnioskodawczyni alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawczyni na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawczyni na Cyprze, będą opodatkowane na Cyprze, na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawczyni zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania, opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z Cyprem?
 
ILPB2/415-414/12-3/WM Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy za działkę, będąc zwolnionym od podatku za dom na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w ramach tzw. ulgi meldunkowej?
 
ILPB1/415-13/12-2/AG Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru, w rozumieniu art. 5a pkt 22 updof w zw. z art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem?
 
ILPB1/415-1325/11-4/AP Skutki podatkowe przekazania lub zbycia za częściową odpłatnością akcji w ramach programu lojalnościowo-motywacyjnego.
 
ILPB1/415-13/12-3/AG W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawcy na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Cyprze, będą opodatkowane na Cyprze, na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania, opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z Cyprem?
 
ILPB1/415-15/12-2/AG Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w wypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Z, tj. zagranicznej spółki niebędącej osobą prawną, Wnioskodawca powinien wykazać w Polsce przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1391/11-2/IM Czy Wnioskodawca w tak ukształtowanym stanie faktycznym będąc prezesem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie powołania (art. 201 § 4 Ksh), będącej komplementariuszem spółki komandytowej, ma prawo korzystać z formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jako wspólnik spółki komandytowej na zasadach określonych w artykule 9a ust. 2 w zw. z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według 19% stawki liniowej?
 
ILPB1/415-28/12-2/AA Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 
ILPB1/415-1385/11-4/AA Czy regulowane odsetki od zaciągniętego kredytu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania prowadzonej działalności?
 
IBPBII/1/415-165/12/ASz Czy w opisanym stanie faktycznym, opłacone bezpośrednio przez Wnioskodawcę usługi noclegowe, gastronomiczne, przejazdy taksówką oraz bilety lotnicze, poniesione celem reprezentowania Wnioskodawcy, stanowią dla oddelegowanego przez spółkę japońską pracownika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z którym Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz naczelnikowi właściwego miejscowo urzędu skarbowego, zgodnie z zapisem art. 42a ww. ustawy, informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów PIT-8C?
 
ILPB1/415-1386/11-3/AG Czy opłaty leasingowe wynikające z umowy leasingu opisanej w stanie faktycznym, aby mogły być podatkowym kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy, muszą być ustalone w równej wysokości przez cały czas trwania umowy leasingowej, czy też mogą być kształtowane dowolnie nie naruszając przy tym zapisów art. 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Poprzez dowolność rozumiane jest tutaj kształtowanie obciążeń z tytułu leasingu np. ze względu na potrzeby finansowe Spółki lub posiadane aktywa finansowe.
 
IBPBII/1/415-174/12/BD Czy przychód z tytułu wynagrodzenia za pełnienie czynności syndyka należy uznać za przychód z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 6 ustawy, w związku z czym przychód z tego tytułu powstanie w roku kalendarzowym, w którym zostało ono wypłacone bądź postawione do dyspozycji Wnioskodawcy zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-177/12/AŻ skutki podatkowe odszkodowania
 
IBPBII/1/415-239/12/BJ Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawczyni przez Urząd Wojewódzki jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-240/12/BJ Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawczyni przez Urząd Marszałkowski Województwa jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-459/12/WRz Jaka jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na wynagrodzenie małżonki?
 
IBPBII/1/415-253/12/BD Czy pracownik osiąga dodatkowe świadczenia rzeczowe z tytułu użytkowania samochodu służbowego, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Czy Spółka nie traktując tego taktu jako dodatkowe dobro pracownika powinna obciążać pracownika za użytkowanie samochodu służbowego w zakresie dojazdów z/do pracy?
 
ILPB2/415-1177/11-2/WM 1. Czy kwota odszkodowania wypłacona byłemu pracownikowi z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy na podstawie wyroku sądowego jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy odsetki od odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wypłacone byłemu pracownikowi na podstawie wyroku sądowego są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
3. Czy były pracodawca, dokonując wypłaty odszkodowania wraz z odsetkami z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, zasądzonego na rzecz byłego pracownik na podstawie wyroku sądowego, zobowiązany jest do obliczenia, pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty wypłacanego odszkodowania?
 
IBPBI/1/415-479/12/WRz Czy niewykorzystaną ulgę z tyt. wyszkolenia uczniów można odliczyć tylko w zeznaniu podatkowym?
 
IBPBII/1/415-265/12/BJ Czy Wnioskodawca może rozliczyć rok podatkowy 2011 uwzględniając autorskie (50 %) koszty uzyskania przychodu?
 
IBPBI/1/415-480/12/WRz jakie są możliwości nie uznania za przychód podatkowy kwoty wpłaconej przez klienta z tytułu należności względem Poczty?
 
ILPB1/415-1390/11-4/AA Czy opłaty powyższe są dla Wnioskodawczyni kosztem uzyskania przychodu?
 
IBPBII/1/415-266/12/HK Czy wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu obowiązków członka zarządu spółki cypryjskiej będzie kwalifikowało się, jako „wynagrodzenia dyrektorów”, w myśl art. 16 umowy z dnia 04 czerwca 1992 r. zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r. Nr 117 poz. 523) i czy dochód ten, jako podlegający opodatkowaniu na Cyprze, w związku z art. 16 ww. umowy będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce w myśl art. 24 ust. l tejże umowy?
 
ILPB1/415-1403/11-2/TW 1) Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Podatnik podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?
2) Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Podatnik posiada w Szwajcarii zakład w rozumieniu art. 5 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
3) Czy w przypadku udzielenia twierdzących odpowiedzi na pytania oznaczone numerami 1 i 2 do dochodów Podatnika z tytułu świadczenia usług na rzecz Kontrahenta, osiągniętych poprzez zakład położny w Szwajcarii będzie miała zastosowanie tzw. metoda wyłączenia z progresją o której mowa w art. 23 ust. 1 lit. a) Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarskąw sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IBPBI/1/415-640/12/WRz jakie są możliwości nie uznania za przychód podatkowy kwoty wpłaconej przez klienta z tytułu należności względem Poczty?
 
IBPBII/1/415-306/12/BD Czy otrzymane odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/4160-69/12/AP Na jakich zasadach opodatkowany będzie przychód (dochód) uzyskany przez Wnioskodawcę w postaci wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną?
 
ILPB2/415-1171/11-2/AJ Czy odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego nr 1514 stanowi źródło przychodów na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku?
 
IBPBI/1/4160-70/12/AP Na jakich zasadach opodatkowany będzie przychód (dochód) uzyskany przez Wnioskodawcę w postaci wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną?
 
ILPB2/415-11/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.
 
IBPBI/1/4160-71/12/AP Na jakich zasadach opodatkowany będzie przychód (dochód) uzyskany przez Wnioskodawcę w postaci wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną?
 
ILPB2/415-1135/11-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB2/415-147/12-2/JK Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47c.
 
IBPBII/1/415-303/12/MK Jakie są skutki podatkowe wykazania przez Spółdzielnię Mieszkaniową w PIT-8C kwoty dotyczącej rozliczenia funduszu remontowego?
 
ILPB1/415-1395/11-2/TW 1. W jaki sposób, w świetle opisanego stanu faktycznego, uwzględniając obecny status Wnioskodawczyni jako podatnika podatku od towarów i usług oraz rodzaj posiadanych przez Wnioskodawczynię dokumentów zakupu opisanych składników majątkowych, powinna ustalić wartość początkową samochodu osobowego oraz wartość początkową laptopa?
2. Czy zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według ceny ich nabycia, czy też zgodnie z art. 22g ust. 8, wg własnej wyceny z uwzględnieniem cen rynkowych z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji oraz stanu i stopnia zużycia środków trwałych?
 
ILPB2/415-1135/11-5/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB2/415-1135/11-6/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB2/415-1135/11-7/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB2/415-869/11/RS Możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pobranych przez płatnika i odprowadzonych do ZUS od wynagrodzenia z pracy na terenie Niemiec.
 
ITPB2/415-867/11/RS Zaliczenie do przychodów pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wartości zakupionych świadczeń składających się z pakietu medycznego i programu sportowego.

Wskaźniki gospodarcze