Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 września 2012 r.
 
ILPB1/4160-47/12-2/AP 1. Do jakiej kategorii przychodów należy zakwalifikować przychód, który uzyska Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w Spółce A?
2. W jakim momencie u Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w Spółce A?
 
ITPB2/415-505/12/MM Zakres zwolnienia z opodatkowania diet wypłacanych kierowcom.
 
ITPB2/415-504/12/MM Zakres zwolnienia z opodatkowania ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia.
 
ITPB1/415-503/12/DP Czy otrzymane w 2011 roku odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku budowy gazociągu wypłacone przez Spółkę Gazownictwa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też korzysta ze zwolnienia z tego podatku?
 
ITPB2/415-489/12/RS Świadczenia wypłacane funkcjonariuszom służby więziennej.
 
ITPB1/415-480/12/WM Czy w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę oraz w tym samym czasie przez pozostałych wspólników wszystkich przysługujących im udziałów w Spółce aportem do Spółki cypryjskiej na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki cypryjskiej i objęcia w zamian przez Wnioskodawcę i pozostałych wspólników tych udziałów w Spółce cypryjskiej powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-474/12/WM Jakie będą, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatkowe skutki otrzymania środków pieniężnych lub innych składników majątkowych w wyniku likwidacji spółki jawnej w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku?
 
ITPB2/415-457/12/MU Opodatkowanie świadczeń sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
ITPB2/415-439/12/MU Opodatkowanie obniżenia wysokości odszkodowania za szkodę w mieniu powierzonym.
 
ITPB1/415-595/12/AK Czy zbycie akcji na rzecz Spółki w drodze darowizny skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-767/12/DP Czy Wnioskodawca może opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5% przychody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej?
 
ITPB1/415-552/12/IG Czy zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 120 dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego?
 
ITPB2/415-427/12/MU Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
 
ITPB2/415-377/12MU Opodatkowanie kwoty dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki dla pracowników.
 
ITPB1/415-471a/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku odrębnego męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego.
 
ITPB1/415-471b/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku wspólnego Wnioskodawczyni i męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ITPB1/415-481/12/DP Czy Wnioskodawca, który realizuje projekty i jako beneficjent otrzymuje transze w 85% z Banku Gospodarstwa Krajowego (MF) i w 15% z budżetu państwa na realizację projektów w ramach POKL, powinien sumować te przychody z przychodami z pozostałej działalności gospodarczej a w momencie wystąpienia dochodu do opodatkowania obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, czy też otrzymane dofinansowanie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 pkt 1 ust. 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a kosztów związanych z realizacją projektów w myśl art. 23 ust. 1 pkt 31 - nie uważa się za koszty uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-468/12/HD 1. Czy nieoprocentowana pożyczka zawarta pomiędzy niespokrewnionymi osobami fizycznymi, spowoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia i będzie wymagała od Wnioskodawczyni zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tytułu niezapłaconych pożyczkodawcy odsetek?
2. Jeżeli konieczne jest zapłacenie podatku, to jak się go rozlicza (kiedy, w jakiej wysokości, w jakim dokumencie)? Jak wówczas nalicza się oprocentowanie?
 
ITPB1/415-529/12/HD Wyłączenia od opodatkowania przychodów z działalności rolniczej.
 
ITPB1/415-456/12/DP Czy zgodnie z treścią art. 21 ust.1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacone odszkodowanie za szkody powstałe w uprawach rolnych w wyniku budowy gazociągu podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-454a/12/WM 1. Czy w sytuacji (zawarcie umowy w imieniu kupującego) przekazane środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem Poczty Polskiej stanowią dla Wnioskodawcy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy też mogą być potraktowane jako kwoty zwrotu opłaty pocztowej i nie będą wówczas przychodem, a jedynie zwrotem kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę (czyli pełnomocnika z punktu widzenia umowy na wysyłkę z Pocztą Polską)?
 
ITPB1/415-510/12/AD Czy spłatę kredytu zaciągniętego przed sprzedażą mieszkania można traktować jako wydatkowanie pieniędzy na inne cele mieszkaniowe?
 
ITPB1/415-478/12/PSZ Czy odsetki od wyżej wymienionych kredytów będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dla prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IBPBI/1/415-627/12/AB Dot. skutków podatkowych czynności wniesienia przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.
 
IBPBI/1/415-628/12/AB Czy spółka komandytowa, do której jako wkład niepieniężny zostało wniesione całe przedsiębiorstwo osoby fizycznej ma prawo do amortyzowania tej wartości przedsiębiorstwa, jako całości, czy powinna amortyzować poszczególne składniki tego majątku?
 
IBPBI/1/415-629/12/AB Czy w przypadku zbycia następnie ogółu praw i obowiązków Wnioskodawczyni w spółce komandytowej, co jest równoznaczne ze zbyciem wkładu niepieniężnego powstałego w całości z wniesienia przez zbywcę swojego przedsiębiorstwa po stronie zbywcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zaznaczając, że cena zbycia będzie równa wartości wkładu niepieniężnego?
 
IBPBI/2/415-12/12/PP Czy w powyższym stanie faktycznym Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości, pochodzącej ze spadku i darowizny w związku z przeprowadzonym działem spadku i zniesieniem współwłasności?
 
IBPBI/2/415-13/12/PC 1. Czy otrzymane odszkodowanie podlega opodatkowaniu?2. Jeżeli tak, to czy w zeznaniu rocznym za 2011r. Wnioskodawczyni może wykazać otrzymane odszkodowanie i jednocześnie w tej samej kwocie wykazać koszty uzyskania przychodu (którymi są wydatki poniesione na naprawę części powstałych uszkodzeń w budynku mieszkalnym)?
 
IBPBI/2/415-15/12/PP Czy w zakresie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm.), poniesione przez spółkę jawną wydatki na wykończenie wynajmowanego budynku będą dla właścicieli budynku, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami określanymi jako wartość świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń? Jeśli tak, to jak określić moment uzyskania tego przychodu i do jakiego źródła przychodu zaliczyć?
 
IBPBI/1/415-296/12/AB Skutki podatkowe poniesienia wskazanych we wniosku nakładów budowlanych.
 
ILPB2/415-1114/11-5/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości.
 
ILPB2/415-1132/11-3/WM 1. Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
2. Jeśli tak, to wg jakiego przepisu podatkowego?
 
ILPB1/415-316/11/12-S/TW 1. Czy udział w zysku SKA (tj. w postaci dywidendy), który ma być osiągany przez Akcjonariusza SKA należy klasyfikować do przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF?
2. Czy w przypadku generowania przez SKA zysku w bieżącej działalności przychód z tytułu uczestnictwa w SKA (w formie dywidendy) otrzymany przez Akcjonariusza podlega opodatkowaniu w dacie wpływu na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub pobrania w kasie SKA?
 
ILPB1/415-1400/11-2/AG Czy opłata za szkolenie aplikantów adwokackich, uiszczana przez Wnioskodawczynię może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu w ramach prowadzonej przez Zainteresowaną działalności gospodarczej?
 
ILPB1/415-22/12-2/AG W związku z zamiarem sprzedaży pojazdu, użytkowanego dłużej niż 6 m-cy, czy jego sprzedaż będzie przychodem?
 
ILPB2/415-1165/11-2/JK Umorzenie akcji w SKA.
 
ILPB2/415-1165/11-3/JK Umorzenie akcji w SKA.
 
ILPB1/415-1384/11-4/AG Czy wydatki związane z nabywaniem wiedzy na uczelni wyższej informatycznej są kosztami uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, której przedmiotem jest wyświadczanie wyłącznie usług informatycznych?
 
ILPB1/415-37/12-2/AG Wnioskodawca, jako podatnik, wnosi o potwierdzenie, czy dochody otrzymywane przez Niego jako osobę zaangażowaną bezpośrednio w merytoryczną realizację celów projektów dofinansowanych w ramach VII Programu Ramowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT zwolnione są z podatku PIT w części finansowanej z bezzwrotnych środków pomocowych VII Programu Ramowego, a tym samym, że Spółka zwolniona jest w odniesieniu do części wynagrodzeń finansowanych z bezzwrotnej pomocy VII Programu Ramowego - z określonego w art. 31 ustawy o PIT obowiązku przekazywania zaliczek na jego podatek dochodowy?
 
ILPB1/415-1409/11-2/AA Czy koszty ponoszone na szkolenie w ramach aplikacji radcowskiej, tj. coroczna opłata za szkolenie (ustalana w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 32 z ind. 1 ustawy o radcach prawnych) oraz comiesięczne składki członkowskie za przynależność do samorządu zawodowego (ustalone w uchwale Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszu celowych Krajowej Rady Rady Radców Prawnych), mogą zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?
 
ILPB1/415-1333/11-4/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego lub podatku od darowizny?
 
ILPB1/415-1404/11-2/AA 1. Czy odpłatne zbycie nieruchomości będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie?
2. Czy odpłatne zbycie nieruchomości będzie zwolnione z podatku dochodowego dopiero po upływie 6 lat po zakończeniu działalności gospodarczej?
 
ILPB1/415-91/12-2/IM Czy połączenie Spółki Kapitałowej ze Spółką Przejmującą dokonane w drodze przejęcie Spółki Kapitałowej zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH spowoduje powstanie u Podatnika obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego os osób fizycznych?
 
ILPB2/415-1137/11-2/JK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez Jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ILPB1/415-1331/11-2/AG Czy roszczenie zapłacone nadawcy holenderskiemu z tytułu uszkodzenia oraz utylizacji towaru może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1328/11-4/TW Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki, jako wspólnika, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
ILPB1/415-1328/11-5/TW Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1328/11-6/TW Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1321/11-2/AMN Czy sprzedaż pracownikom chemii gospodarczej codziennego użytku po cenie nabycia przez Wnioskodawcę, będzie prowadziła do powstania po stronie pracowników przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku nie naliczeniem przez Wnioskodawcę marży handlowej?
 
ILPB2/415-48/12-3/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji dyrektora spółki prawa cypryjskiego.
 
ILPB2/415-1113/11-4/JK Opodatkowanie przychodów uzyskanych z kapitałów pieniężnych.
 
ILPB2/415-9/12-4/WM 1. Czy w związku z wniesieniem z dniem 1 czerwca 2011 r. przedsiębiorstwa do Spółki w zamian za udziały, a wraz z nim przejęciem pracowników, Spółka będzie obowiązana sporządzić imienne informacje, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy w związku z wniesieniem z dniem 1 czerwca 2011 r. przedsiębiorstwa do Spółki w zamian za udziały, a wraz z nim przejęciem pracowników, Spółka będzie obowiązana sporządzić imienne deklaracje roczne, o których mowa w art. 38 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-161/12/MK Czy wartość świadczenia w postaci zorganizowania pracownikom przez Spółkę przewozu do pracy i z pracy stanowi przychód ze stosunku pracy?
 
IPTPB1/415-464/12-2/KSU 1)Według jakiej formy opodatkowania Wnioskodawczyni powinna rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w 2012 r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?
2)Czy za 2012 r. powinna złożyć dwa zeznania roczne PIT-36 i PIT-36L, czy może tylko złożyć zeznanie PIT-36L uwzględniając w załączniku PIT/B łącznie informacje o dochodach ze spółki jawnej i zawieszonej osobistej działalności, zlikwidowanej w czerwcu 2012 r.?
 
DD9/033/178/BRT/2012/PK-602 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej
 
DD9/033/289/BRT/2012/PK-1221 określenie daty przychodu z tytułu dywidendy akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej, będącemu osobą fizyczną
 
DD9/033/290/BRT/2012/PK-1224 określenie daty powstania obowiązku podatkowego z tytułu dywidendy akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej, będącemu osobą fizyczną
 
DD9/033/264/KZU/2012/PK-1199 zaliczenie dochodu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wypłaty „dywidendy” przez Spółkę komandytowo-akcyjną oraz obowiązki w zakresie wpłacania zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu
 
DD9/033/265/KZU/2012/PK-1200 określenie źródła i daty przychodu z tytułu dywidendy osobie fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej
 
DD9/033/266/KZU/2012/PK-1201 możliwość zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów jakim, jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz moment uzyskania przez akcjonariusza przychodu z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej oraz brak obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy

Wskaźniki gospodarcze