Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 października 2012 r.
 
ITPB1/415-556/12/AK Zwolnienia przedmiotowe, służebność przesyłu.
 
ITPB1/415-531/12/IG Czy Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30 c ustawy (podatek liniowy), w sytuacji objęcia przez Niego stanowiska dyrektora ds. administracyjnych w szpitalu, w którym świadczy również usługi jako lekarz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 
ITPB1/415-530/12/IG 1. Czy opłacone czesne za uczestnictwo w studiach doktoranckich, których kierunek zbieżny jest z prowadzoną działalnością gospodarczą - może stanowić koszt uzyskania przychodu (który definiuje art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych) tej działalności?
2. Czy również pozostałe koszty związane bezpośrednio ze studiami (np. koszty ponoszone za zakup materiałów dydaktycznych lub za uczestnictwo w konferencjach) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów z tej działalności?
 
ITPB1/415-518/12/AK Czy część wartości zysków Spółki, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, odpowiadająca udziałowi Wnioskodawcy w zyskach Spółki, będzie stanowiła dochód Wnioskodawcy z udziału w zyskach osób prawnych?
 
ITPB1/415-517/12/AK Czy część wartości zysków Spółki, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, odpowiadająca udziałowi Wnioskodawcy w zyskach Spółki, będzie stanowiła dochód Wnioskodawcy z udziału w zyskach osób prawnych?
 
ITPB2/415-426/12/MU Opodatkowanie kwoty uzyskanej z tytułu bezumownego korzystania z gruntu.
 
ITPB1/415-516/12/TK Czy część wartości zysków Spółki, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, odpowiadająca udziałowi Wnioskodawcy w zyskach Spółki, będzie stanowiła dochód Wnioskodawcy z udziału w zyskach osób prawnych?
 
ITPB1/415-513/12/AK Czy w przypadku sprzedaży w 2012 roku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przekształconego w sierpniu 2007 r., w którym Wnioskodawca był zameldowany na pobyt stały od 1988 r., znajduje zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-375/12/MM Zakres obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika związanych ze sfinansowaniem dla pracowników imprezy integracyjnej.
 
ITPB1/415-489/12/TK 1. Czy opisany w stanie faktycznym zespół składników materialnych i niematerialnych wnoszony aportem do Sp. z o.o., stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o PIT?
2. Czy wniesienie prowadzonego przez osobę fizyczną przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o PIT, w formie wkładu niepieniężnego do Sp. z o.o. wiązać się będzie z powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych na moment wniesienia wkładu?
 
ITPB2/415-352/12/IB Czy odszkodowanie w postaci comiesięcznej renty w związku z uszkodzeniem ciała (częściowy niedowład kończyn po złamaniu kręgosłupa) powinno być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy Urząd Miasta w tym wypadku powinien wystawiać PIT 8C?
 
ITPB1/415-426/12/DP 1. Czy otrzymana dotacja jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 129 i pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wydatki z nią związane nie stanowią kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56?
2. Czy sprzedany towar, który został zakupiony z dotacji, który w myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ITPB1/415-446/12/HD Czy Wnioskodawca ma możliwość opodatkowania uzyskiwanych dochodów z indywidualnej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (rozliczać się zeznaniem PIT-36), a przychodów ze spółki cywilnej – w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (rozliczać się zeznaniem PIT-28)?
 
ITPB1/415-361/12/AD Czy sprzedaż udział w lokalu użytkowym użyczonym dla osobowej spółki handlowej, spowoduje powstanie przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy planowana sprzedaż udziałów w lokalu, nie wcześniej niż w roku 2013 spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-571/12/HD Czy przychód ze sprzedaży gruntu, na którym posadowiony był budynek użytkowy, wykorzystywany w działalności gospodarczej (nieujęty w ewidencji środków trwałych), który przed sprzedażą zostanie zburzony – jest przychodem z działalności gospodarczej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-594/12/AK 1. Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych przez Wnioskodawcę udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu Papierów Wartościowych, po jego stronie powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji?
2. Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
2. Czy jeżeli w Spółce, do której Wnioskodawca zamierza wnieść aport w postaci Papierów Wartościowych, wkłady wniesione wcześniej przez pozostałych wspólników (wspólnika) mają większą wartość niż nominalna wartość objętych przez tych wspólników (wspólnika) udziałów/akcji, zaś nominalna wartość objętych przez Wnioskodawcę udziałów/akcji odzwierciedlać będzie dotychczasowy parytet pomiędzy nominalną wartością udziałów/akcji oraz wartością wkładów wniesionych przez pozostałych wspólników (wspólnika), powstały po stronie Wnioskodawcy przychód równy będzie nominalnej wartości objętych udziałów/akcji, bez względu na rynkową wartość wnoszonego przez Wnioskodawcę aportu?
3. Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 3, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
4. Jeżeli uznane zostałoby, iż organ podatkowy w sytuacji opisanej w pytaniu nr 3 ma prawo do oszacowania powstałego po stronie Wnioskodawcy przychodu, czy uzasadnioną przyczyną, w rozumieniu art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla której wartość nominalna objętych udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonego przez Wnioskodawcę przedmiotu wkładu, będzie konieczność zachowania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością obejmowanych udziałów/akcji przez wcześniejszych wspólników (wspólnika) oraz wartością wniesionych przez nich wkładów?
 
ITPB2/415-428/12/MU Zwolnienia przedmiotowe.
 
ITPB2/415-404/12/BK Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
 
ITPB1/415-368/12/WM Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprawy na podstawie przepisu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca ma prawo zaliczenia kwoty 27.500 zł wynikającej z noty obciążeniowej z dnia 5 marca 2012 r. do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, jako tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości?
 
IPTPB1/415-319/12-4/ASZ Czy wartość zakupionych usług doradczych w wysokości sfinansowanej ze środków własnych Spółki, której wspólnikiem jest Wnioskodawczyni, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w dniu poniesienia, tj. w dniu wystawienia faktury końcowej, jako zakup usług, czy też wartość tego zakupu należy uznać za wartości niematerialne i prawne (know-how) i dokonywać odpisów amortyzacyjnych po przyjęciu zakupionego projektu do używania?
 
IBPBII/1/415-104/12/HK Czy podlega opodatkowaniu dotacja otrzymana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zakupem i montażem kolektorów słonecznych?
 
IBPBII/1/415-110/12/BJ Czy otrzymywane kwoty zapomogi (zasiłku) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-111/12/MK Czy wypłacona kwota tzw. franszyzy redukcyjnej z tytułu poniesionej szkody podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, a tym samym nie należy ich wykazywać w PIT-8C, czy należy wystawić PIT-8C, a osoba powinna to ująć w swoim rozliczeniu rocznym i opodatkować ją?
 
IBPBII/1/415-113/12/MK Jaki rodzaj (nr) PIT powinien być wystawiony dla członka zarządu wspólnoty, który jest jednocześnie na mocy uchwały wspólnoty zarządcą wspólnoty?
 
IBPBII/1/415-479/12/MK Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód uzyskany z tytułu wypłaty odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu?
 
IBPBII/1/415-500/12/HK Czy odszkodowanie wypłacone Wnioskodawcy z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobie eksmitowanej, na podstawie wezwania do zapłaty oraz ugody pozasądowej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-522/MCZ opodatkowanie pracowników tymczasowych oddelegowanych do pracy w Holandii przez agencję pracy tymczasowej.
 
IBPBII/1/415-526/12/HK Czy - mając na uwadze treść art. 21 ust. l pkt 47c, pkt 129 oraz pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w przypadku osiągnięcia przez Wnioskodawczynię, jako osobę współpracującą bezumownie (będącą żoną jednego ze wspólników „partnera”, tj. Spółki jawnej A.), wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków koordynatora operacyjnego w ww. projekcie (wypłacanego na podstawie noty księgowej) będzie ona mogła, podobnie jak wspólnicy Spółki jawnej A., skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
IBPBII/1/415-533/12/HK Czy będzie możliwe zastosowanie przez pracodawcę 50% kosztów uzyskania przychodu do części wynagrodzenia jaka, zgodnie z umową o pracę, przysługiwać będzie pracownikowi - informatykowi, którego obowiązki pracownicze polegają na tworzeniu programów komputerowych, z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów?
 
IBPBI/1/415-218/12/ESZ Czy koszty reprezentacji i reklamy, prezentów i nagród, zakwaterowania i wyżywienia własnego podczas wyjazdów służbowych, refakturowane na podstawie umowy o świadczenie usług, stanowią koszty uzyskania przychodów?
 
IBPBII/1/415-534/MCZ opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w USA przez zawodnika mieszanych sztuk walki.
 
IBPBI/1/415-203/12/ESZ Moment opodatkowania dochodów uzyskanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-251/12/AB skutki podatkowe przekształcenia prowadzonej przez Wnioskodawczynię jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
IBPBI/1/415-265/12/WRz czy odszkodowanie otrzymane za szkody wyrządzone w składnikach majątku firmy jest opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym?
 
IBPBI/1/415-321/12/WRz Jaki jest sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze darowizny ?
 
IBPBII/1/415-562/MCZ ulga rehabilitacyjna – datowanie ustalenia stopnia niepełnosprawności
 
IBPBII/1/415-568/MCZ ulga rehabilitacyjna – zmiana mieszkania
 
IBPBII/1/415-657/12/MCZ ulga rehabilitacyjna - używanie samochodu
 
IBPBI/1/415-271/12/WRz Jakie są możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym ?
 
IBPBI/2/415-2/12/MO Czy pieniądze uzyskane w wyniku sprzedaży otrzymanego w spadku mieszkania i przeznaczone na remont mieszkania spółdzielczego, (którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem wraz z małżonką), mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w pełnej kwocie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/2/415-3/12/BG Czy kwota otrzymanej rekompensaty stanowi przychód podatkowy?
 
IBPBI/2/415-4/12/JD Czy przychód ze sprzedaży części gospodarstwa rolnego nabytego w drodze spadku w 2008 roku korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28?
 
IBPBII/1/415-120/12/ASz Czy Wnioskodawca kierując i finansując pracownikom szkolenia, kursy i seminaria słusznie postępuje nie zaliczając powyższego do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPB/II/1/415-123/12/AA Czy dochód Wnioskodawczyni osiągnięty ze źródła, jakim jest wynagrodzenie dyrektora spółki cypryjskiej, będzie opodatkowany, czy też będzie wyłączony od opodatkowania w Polsce?
 
ITPB1/415-396a/12/WM Czy wynagrodzenia stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodu miesiąca grudnia 2011 r.?
 
ITPB1/415-396b/12/WM Czy składki ZUS opłacone od ww. wynagrodzeń w miesiącu lutym 2012 r. stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodu miesiąca stycznia 2012 r.?
 
IPTPB2/415-473/12-2/AKr W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawczyni wnosi o wyjaśnienie czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Nią udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-476/12-2/AKr W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca wnosi o wyjaśnienie czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Niego udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-477/12-2/AKr W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca wnosi o wyjaśnienie czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Niego udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-478/12-2/AKr W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca wnosi o wyjaśnienie czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Niego udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-463/12-4/MS1 Brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w momencie przyznania Uczestnikom Programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych, nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń.
 
IPPB2/415-481/12-4/MS1 Brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w momencie przyznania Uczestnikom Programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych, nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń.
 
IPPB2/415-476/12-4/MS1 Brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w momencie przyznania Uczestnikom Programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych, nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń.
 
IPPB2/415-475/12-4/MS1 Brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w momencie przyznania Uczestnikom Programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych, nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń.
 
IPPB2/415-483/12-4/AK Należy uznać, iż w momencie przyznania wskazanych we wniosku warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.
 
IPPB2/415-479/12-4/AK należy uznać, iż w momencie przyznania wskazanych we wniosku warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.
 
IPPB2/415-465/12-4/AK Należy uznać, iż w momencie przyznania wskazanych we wniosku warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.
 
IPPB4/415-634/12-2/JK3 Należy stwierdzić, iż do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz podatnik jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 
IPPB4/415-467/12-2/JK3 W świetle przedstawionego stanu faktycznego, otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten należy potraktować jako przychód z tzw. „innych źródeł”, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Kwotę przychodu wskazaną w informacji PIT-8C należy wykazać w zeznaniu rocznym składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, zgodnie z art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-462/12-4/JK3 Zbycie w drodze zawarcia umowy renty odpłatnej nieruchomości, stanowi odpłatne zbycie i jako takie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ze zbycia tej nieruchomości, którą Wnioskodawca nabył w 2006 r., nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, jednakże nie dlatego, że zawarcie przedmiotowej umowy nie jest odpłatnym zbyciem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz z uwagi na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód z odpłatnego zbycia w 2012 r. drugiej nieruchomości podlega opodatkowaniu. Termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy upłynie z dniem 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, że jeżeli zbycie przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy renty odpłatnej nastąpi przed końcem 2015 r., to będzie stanowić podlegające opodatkowaniu - źródło przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-516/12-2/JK3 Czy Wnioskodawca jako płatnik słusznie potrącił byłej pracownicy podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego odszkodowania odprowadzając w wymaganych terminach zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 
IPPB4/415-442/12-2/JK3 będące przedmiotem zapytania odszkodowanie zostało zasądzone na podstawie art. 55 § 1 1 Kodeksu pracy. Oznacza to, iż jest to odszkodowanie, którego zasady ustalania i wysokość wynikają wprost z przepisów odrębnej ustawy, tj. Kodeksu pracy i równocześnie odszkodowanie to nie zostało wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a) - g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem odszkodowanie to podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem nie wystąpi obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy przez Wnioskodawcę.
 
IPPB2/415-466/12-4/AK Czy na dzień uzyskania warrantu u Wnioskodawcy powstanie przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), dalej: „ustawa o PIT”?
 
IPPB4/415-482/12-4/JK3 Należy stwierdzić, iż kwota uzyskana z tytułu zbycia nabytych w drodze spadku praw i roszczeń do udziału w nieruchomości będzie stanowić dochód z tytułu sprzedaży praw majątkowych, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi dochodami zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy je wykazać w zeznaniu rocznym, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie należy wpłacić z tego tytułu podatek, obliczony zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-497/12-2/JK3 Zgodnie z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym koszt związany z zawarciem polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi dla wskazanych osób dodatkowy przychód ze stosunku pracy lub przychód z działalności wykonywanej osobiście, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 12 i art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-566/12-4/JK3 Należy stwierdzić, że uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego przez Jej męża przed zawarciem związku małżeńskiego na zakup lokalu mieszkalnego, w którym obecnie mieszka nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBII/1/415-304/12/MK Jakie są skutki podatkowe wykazania przez Spółdzielnię Mieszkaniową w PIT-8C kwoty dotyczącej rozliczenia funduszu remontowego?
 
IBPBII/1/415-307/12/BD Czy otrzymane odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1098/11/AD 1. Czy dotacje udzielane osobom fizycznym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska są zwolnione z podatku dochodowego?
2.Czy gmina ma obowiązek wystawienia informacji PIT za 2011 r. osobom, które otrzymały dotację?
 
ITPB2/415-1008/11/MU Skutki podatkowe wykonania usługi związanej z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.
 
DD9/033/319/BRT/2012/PK-1333 opodatkowanie przychodów
 
DD9/033/294/BRT/2012/PK-1228 sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej

Wskaźniki gospodarcze