Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 października 2012 r.
 
ITPB1/415-577a/12/HD Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć przychody ze sprzedaży nieruchomości – do przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. l pkt 8 lit. a) ustawy, którego nie stosuje się do dochodów z działalności gospodarczej, czy też do przychodów, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt l w związku z art. 10 ust. l pkt 3 ustawy?
 
ITPB1/415-577b/12/HD Jak ustalić koszty własne sprzedanej nieruchomości, czyli jak określić wartość początkową budynku (wartość gruntu wynika z aktu notarialnego)?
 
ITPB1/415-505/12/MR Czy podana wyżej procentowa wysokość podatku od dywidend dla osób fizycznych mających siedzibę w Niemczech jest zgodna z obowiązującymi przepisami?
 
ITPB1/415-395/12/WM Czy otrzymane przychody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych innemu rolnikowi lub osobie prawnej będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-578a/12/DP Czy zapłacone w 2009 roku składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy dotyczące lat 2007-2008 stanowią koszty uzyskania przychodu w roku ich realizacji, tj. w 2009 roku?
 
ITPB1/415-578b/12/DP Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne Wnioskodawcy za lata 2007-2008 można odliczyć od ustalonej zaliczki na podatek dochodowy w roku ich realizacji, tj. w 2009 roku?Czy składki na ubezpieczenie społeczne Wnioskodawcy zapłacone do ZUS w 2009 roku za lata 2007-2008 stanowią koszty uzyskania przychodu w roku ich realizacji, tj. w 2009 roku?
 
IBPBI/1/415-222/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-245/12/AB skutki podatkowe przekształcenia prowadzonej przez Wnioskodawczynię jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
IBPBII/1/415-55/12/ASz Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu do opodatkowania potrąconą kwotę 30% składek podstawowych wpłaconych do programu jako kwotę składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jako (składkę na ubezpieczenie emerytalne)?
 
IBPBII/1/415-56/12/ASz Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu do opodatkowania potrąconą kwotę 30% składek podstawowych wpłaconych do programu jako kwotę składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jako (składkę na ubezpieczenie emerytalne)?
 
IBPBII/1/415-61/12/BJ Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 istnieje podstawa do zwolnienia Wnioskodawczyni z podatku dochodowego?
 
IBPBII/1/415-84/12/MK Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej przed upływem 10 letniego okresu najmu nie spowodowało utraty nabytego już prawa do ulgi z tytułu budowy lokali mieszkalnych pod wynajem?
 
IBPBII/1/415-88/12/AA Czy Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji sprzedaży posiadanej we współwłasności nieruchomości na rzecz Gminy na realizację celu publicznego, tj. zakładanie i utrzymywanie cmentarzy?
 
IBPBII/1/415-93/12/ASz Czy wskazana kwota zasądzona na rzecz Wnioskodawcy zgodnie z treścią zawartej ugody sądowej jest wolna, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od podatku dochodowego?
 
IBPBII/1/415-99/12/AŻ podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymanej od spadkobiercy kwoty pieniężnej
 
ITPB1/415-574/12/PSZ Czy od uzyskanych pieniędzy z dzierżawy należy odprowadzić podatek dochodowy?
 
ITPB1/415-405/12/MR Czy po przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej i pośrednio w spółce osobowej) pełne odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych wniesionych wcześniej aportem do spółki kapitałowej przez spółkę komandytową także od tej wartości przedmiotowych wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej zwiększyła kapitał zapasowy i w związku z tym podlegała ograniczeniom wskazanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB1/415-752/12/HD Czy wynagrodzenie wspólnika Spółki cywilnej, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przez tę Spółkę, prowadzącą szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, pokryte z dotacji z Urzędu Miasta – jest przychodem z działalności gospodarczej, który zwolniony jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-436/12-4/JK sprzedaż nieruchomości rolnej a zwolnienie z art. 21
 
IPPB4/415-455/12-2/JK sprzedaż nieruchomości rolnej a zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 28
 
IPPB4/415-389/12-3/JK Sprzedaż części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego odpowiadającej wysokości udziału nabytego w 2002 r. w spadku po zmarłej matce (1/6) nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ terminu pięcioletniego. Dochód uzyskany ze sprzedaży części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego umową darowizny w dniu 14.02.2009 r. podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Jednakże należy wskazać, iż dochód ten może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części w jakiej zostanie wydatkowany, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25.
 
IPPB4/415-408/12-4/JK Stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni stała się właścicielką całej nieruchomości stopniowo, tj. w 1998 r. nabyła udział w nieruchomości w ramach ustawowej wspólności majątkowej oraz w 2010 r., na podstawie umowy darowizny od męża. Zatem: przychód ze sprzedaży w 2012 r. udziału w nieruchomości, który został nabyty w 1998 r., nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ terminu pięcioletniego. Dochód uzyskany ze sprzedaży w 2012 r. udziału w nieruchomości, który został nabyty w 2010 r. w drodze darowizny od męża podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r., chyba że Wnioskodawczyni skorzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.
 
IPPB4/415-798/10/12-8/S/MP Stwierdzić należy, iż otrzymane przez Wnioskodawcę na podstawie podpisanej umowy odszkodowanie stanowi Jego przychód z tzw. „innych źródeł”, który nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przedmiotowe odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w art. 27 ww. ustawy.
 
IPPB1/415-621/12-2/AM Czy koszty, które następnie podlegają refakturowaniu na kontrahenta zagranicznego, poniesione przez Podatnika w związku z zakupem usług gastronomicznych i produktów spożywczych spożytych podczas opisanych powyżej spotkań a także koszty organizacji imprez i spotkań noszących znamiona reprezentacji mogą stanowić dla Podatnika koszty uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-749/12/HD Czy w przypadku zajścia przesłanki automatycznego umorzenia całości lub części udziałów, przychodem dla Wnioskodawcy będzie kwota faktycznie uzyskanego wynagrodzenia za umorzone udziały, zaś kosztem uzyskania przychodu będzie rynkowa wartość umorzonych udziałów z daty darowizny, wynikająca z wyceny biegłego rewidenta?
 
ILPB2/415-1186/11-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB1/415-1025/11/MN Zakres określenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej.
 
ILPB1/415-20/12-5/AMN 1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do amortyzacji lokalu wg stawki 10% w skali roku począwszy od dnia oddania go do użytkowania przez następne 10 lat licząc wg ceny nabycia na mocy art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do amortyzacji lokalu wg stawki 10% w skali roku począwszy od dnia oddania go do użytkowania przez następne 10 lat licząc wg ceny nabycia na mocy art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1062/11/IG Czy w związku z wniesieniem w formie aportu udziałów w Spółce do Spółki Cypryjskiej powstanie z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-896/11/GR Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od momentu nabycia w związku z dokonaniem opisanej wyżej transakcji?
 
ITPB2/415-852/11/RS Obowiązek podatkowy w związku ze skierowaniem do pracy na terytorium Indii na okres 14 miesięcy.
 
IBPBII/1/415-313/12/BJ Czy środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-336/12/MK Czy dofinansowanie studiów inżynierskich pracownikowi, który podjął naukę bez skierowania pracodawcy może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-337/12/ASz Czy po stronie pracownika: nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, inżyniera nadzoru, strażnika leśnego, powstanie przychód w związku z dojazdem samochodem, wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych, z miejsca garażowania samochodu, będącego również miejscem zamieszkania pracownika położonym poza terenem nadleśnictwa, do miejsca pracy, którym jest teren Nadleśnictwa?
 
ITPB2/415-930a/11/IB Czy renta inwalidzka otrzymywana z Belgii podlega opodatkowaniu w Polsce?
 
IBPBII/1/415-417/12/MCZ skutki podatkowe sprzedaży części udziału w nieruchomości .
 
IBPBII/1/415-418/12/MK Czy podatnik ma prawo opodatkować dochód z najmu lokalu i nieruchomości w wybrany przez siebie sposób, tj. zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 
IBPBII/1/415-444/12/MZ Czy alimenty przyznane na podstawie postanowienia Sądu tytułem zabezpieczenia powództwa w czasie trwania rozprawy rozwodowej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-1026a/11/RS Czy kwota spłat dla pozostałych spadkobierców stanowi koszt nabycia sprzedanej nieruchomości, o którym mowa w art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1077a/11/WM Zakres kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
 
ITPB2/415-1017/11/BK Spłata kredytu dokonana przed formalnym zbyciem lokalu mieszkalnego, stanowi wydatek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniający do zwolnienia.
 
ITPB2/415-898/11/IL Zakres zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
 
ITPB2/415-583/12/RS Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia.
 
ITPB2/415-1004/11/BK Czy z tytułu umowy dożywocia Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić podatek dochodowy określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) w zw. z art. 19 i art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli tak, to o jakie koszty uzyskania przychodu może pomniejszyć dochód?
 
ITPB2/415-1003/11/ENB Czy wartość otrzymanego przez pracownika dowodu do otrzymania kolejnego (dodatkowego) posiłku profilaktycznego w ramach pracy w godzinach nadliczbowych objęta jest zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też wartość tego posiłku powinna zostać wliczona do dochodu pracownika podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
ITPB2/415-1002/11/ENB Czy spłata na rzecz zapisobierców stanowi koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży lokalu mieszkalnego?
 
ITPB2/415-1010/11/GR Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 obowiązujący od dnia 1 stycznia 2009 r. warunkujący zwolnienie od podatku dochodowego, nie będzie miał zastosowania do dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego przez Wnioskodawczynię w 2008 r., który to dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.
 
IBPBII/2/415-470/12/MMa Czy, w przypadku gdy nieuczciwe działanie pracowników biura maklerskiego doprowadziło do sytuacji, w której wnioskodawczyni straciła całą kwotę uzyskaną z tytułu realizacji opcji na akcje firmy amerykańskiej, ma ona możliwość uzyskania zwrotu zapłaconego z tego tytułu podatku?
 
IBPBII/2/415-471/12/MM Prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej w przypadku sprzedaży mieszkania powstałego w wyniku połączenia dwóch lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości
 
IBPBII/2/415-412/12/ŁCz sprzedaż akcji
 
IBPBII/2/415-420/12/MM Sprzedaż w 2011r. nieruchomości nabytej w drodze spadku w 1991 r. gdy w 2010 r. miał miejsce dział spadku
 
IBPBII/2/415-430/12/MW Czy ulga meldunkowa dotyczy również gruntu związanego z lokalem mieszkalnym?
 
IBPBII/2/415-437/12/MM Przymusowe umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny – obowiązki płatnika
 
IBPBII/2/415-438/12/MM Automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny – obowiązki płatnika.
 
DD9/033/315/BRT/2012/PK-1329 opodatkowanie przychodów

Wskaźniki gospodarcze