Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 października 2012 r.
 
ITPB1/415-484/12/PSZ Czy w opisanym stanie faktycznym można zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne w stosunku do przychodów uzyskiwanych z czynszu najmu (dzierżawy) nieruchomości oddanych przedsiębiorcy do odpłatnego używania w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą?
 
ITPB2/415-425/12/ENB Czy dotacje celowe wypłacane przez Wnioskodawcę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy i w związku tym czy Wnioskodawca nie jest obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C?
 
ITPB1/415-564/12/MR Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzymuje od Spółki z tytułu świadczenia na jej rzecz usług doradztwa techniczno-inżynieryjnego oraz pośrednictwa w ramach indywidualnej działalności gospodarczej będą stanowić dla Niego - jako wspólnika (komandytariusza) - koszty uzyskania przychodów z działalności Spółki w części odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy w jej zyskach?
 
IBPBI/1/415-409/12/ESZ Opodatkowanie wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej.
 
IBPBI/1/415-410/12/ESZ Opodatkowanie wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej.
 
IBPBI/1/415-415/12/ESZ Czy przychody osiągane przez Wnioskodawczynię z najmu lokali w ww. kamienicy, w przypadającej na Nią części stanowią przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, czyli przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, a tym samym po spełnieniu odpowiednich warunków mogą zostać opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 
IBPBI/1/415-416/12/ESZ Czy przychody osiągane przez Wnioskodawczynię z najmu lokali w ww. kamienicy, w przypadającej na Nią części stanowią przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, czyli przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, a tym samym po spełnieniu odpowiednich warunków mogą zostać opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 
IBPBI/1/415-518/12/ESZ Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem zawodników podczas ich wyjazdów związanych z rozgrywanymi meczami, zawodami, sparingami itp., stanowią przychód tychże zawodników podlegający opodatkowaniu?
 
IBPBI/1/415-519/12/ESZ Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem zawodników podczas ich wyjazdów związanych z rozgrywanymi meczami, zawodami, sparingami itp., stanowią przychód tychże zawodników podlegający opodatkowaniu?
 
IBPBI/1/415-201/12/ESZ Moment opodatkowania dochodów uzyskanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-223/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IBPBII/2/415-645/12/MM Opodatkowanie dywidendy wypłaconej przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.
 
IBPBII/2/415-646/12/MM Opodatkowania dochodów uzyskanych w wyniku nabycia w celu umorzenia akcji/udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu.
 
IBPBI/1/415-341/12/KB Powstanie przychodu w związku z otrzymaniem środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółek osobowych z siedzibą za granicą.
 
ILPB1/415-1181/10/12-S/AMN Kiedy powstaje moment uzyskania przychodu u akcjonariusza w spółce komandytowo akcyjnej?
 
IPTPB1/415-372/12-3/DS Czy prawidłowe jest ujęcie w kosztach uzyskania przychodu 2011 r. odpisów amortyzacyjnych za trzy miesiące 2011 r. (październik, listopad, grudzień), naliczonych od wartości początkowej budynku, pomniejszonej o wartość części basenowej znajdującej się na poziomie „-1” i o wartość dofinansowania projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?
 
IPTPB1/415-372/12-2/DS Czy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca mógł zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną do ww. budynku, w wysokości 10% dla używanych lub ulepszonych środków trwałych?
 
IPTPB1/415-373/12-3/DS Czy prawidłowe jest ujęcie w kosztach uzyskania przychodu 2011 r. odpisów amortyzacyjnych za trzy miesiące 2011 r. (październik, listopad, grudzień), naliczonych od wartości początkowej budynku, pomniejszonej o wartość części basenowej znajdującej się na poziomie „-1” i o wartość dofinansowania projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?
 
IPTPB1/415-373/12-2/DS Czy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca mógł zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną do ww. budynku, w wysokości 10% dla używanych lub ulepszonych środków trwałych?
 
IPTPB1/415-374/12-4/KO 1.Co z przypadku Wnioskodawczyni będzie przychodem do opodatkowania (czy sam czynsz w wysokości 800 zł miesięcznie, czy również wszystkie opłaty eksploatacyjne płacone przez najemcę związane z użytkowaniem lokalu)?
2.Czy kaucja podlega w przypadku Wnioskodawczyni opodatkowaniu?
 
IPTPB1/415-378/12-4/KO Czy wydatki związane z zakupem art. spożywczych dla klientów oraz skromne usługi gastronomiczne będą stanowić koszt uzyskania przychodu, co za tym idzie Wnioskodawca będzie mógł odliczać VAT naliczony od faktur dokumentujących dane wydatki?
 
IPTPB1/415-387/12-4/KSU Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 
IPTPB1/415-390/12-4/KSU Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 
IPTPB1/415-392/12-4/KSU Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 
IPTPB1/415-393/12-4/KSU Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 
ILPB1/415-803/11/12-S/AG W jaki sposób podatnik, będący akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej - osobą fizyczną, opodatkowuje dochody uzyskane z udziału w spółce? Kiedy i w jaki sposób opodatkowany zostaje dochód z dywidendy?
 
IPTPB2/415-415/12-7/MP Czy przekazanie Wnioskodawcy przez Jego siostrę tej części nieruchomości, której wartość przekracza udziały Wnioskodawcy w niej, za odpowiednią dopłatą ze strony Wnioskodawcy, stanowi opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie udziału w nieruchomości (art. 3 ust. 2b pkt 4, art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), rodzące powstanie obowiązku podatkowego po którejkolwiek ze stron transakcji, czy też, przeciwnie dokonany dział spadku z dopłatą nie stanowi formy odpłatnego zbycia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, iż dział spadku, jako następstwo dziedziczenia (opodatkowanego podatkiem od spadków i darowizn), nie podlega jednocześnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
IPTPB1/415-416/12-2/MD 1.Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej za pośrednictwem Spółki (której działalnością gospodarczą jest działalność inwestycyjna) oznacza, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawcy w rozumieniu UPO, również w sytuacji, gdy zakres działalności inwestycyjnej Spółki obejmie inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne Polskich Funduszy?
2.W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 1, czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę posiadającego „zakład” na Cyprze, z tytułu uczestnictwa w Spółce podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze i są jednocześnie zwolnione z opodatkowania w Polsce?
 
IPTPB2/415-419/12-4JR Czy Wnioskodawczyni poprzez złożenie w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa korekty rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009, może dokonać od dochodu za rok 2009 odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2009 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. oraz równocześnie odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2007 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r., które to odsetki nie zostały odliczone przez Nią w roku, w którym dokonała pierwszego odliczenia, natomiast czy po dokonaniu wyżej wymienionych odliczeń od dochodu może również - gdyż spełnia warunki określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przysługuje Jej ulga za pełny rok podatkowy - w zeznaniu za rok 2009 dokonać odliczenia od podatku ulgi na dziecko w kwocie nie większej od kwoty Jej podatku po odliczeniu składki zdrowotnej - maksymalnie 1.112,04 zł?
 
IPTPB2/415-419/12-5/JR Czy Wnioskodawczyni poprzez złożenie w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa korekty rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009, może dokonać od dochodu za rok 2009 odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2009 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. oraz równocześnie odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2007 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r., które to odsetki nie zostały odliczone przez Nią w roku, w którym dokonała pierwszego odliczenia, natomiast czy po dokonaniu wyżej wymienionych odliczeń od dochodu może również - gdyż spełnia warunki określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przysługuje Jej ulga za pełny rok podatkowy - w zeznaniu za rok 2009 dokonać odliczenia od podatku ulgi na dziecko w kwocie nie większej od kwoty Jej podatku po odliczeniu składki zdrowotnej - maksymalnie 1.112,04 zł?
 
IPTPB2/415-427/12-4/MP Czy Wnioskodawca musi opodatkowywać w Polsce dochody w postaci świadczenia emerytalno - rentowego uzyskiwanego z niemieckiego systemu ubezpieczeń socjalnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy musi te dochody wykazywać w zeznaniu podatkowym rocznym dla celów obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w aktualnym stanie prawnym?
 
IPTPB2/415-432/12-4/MP Czy zasądzona przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny postanowieniem z dnia x marca 2012 r., wydanym w sprawie o sygn. akt x, suma pieniężna podlega opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 50, poz. 350 z późn. zm.)?
 
IPTPB2/415-433/12-4/MP Czy zasądzona przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny postanowieniem z dnia x marca 2012 r., wydanym w sprawie o sygn. akt x, suma pieniężna podlega opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 50, poz. 350 z późn. zm.)?
 
IPPB1/415-648/12-2/ES Czy odpowiednia część Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być na podstawie art. 22 w związku z art. 8 i art. 23 Ustawy o PIT uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów? Czyli jeśli, przykładowo, udział Wnioskodawcy w zysku Spółki wyniesie 15%, to czy może on do kosztów uzyskania przychodów ze swojej działalności gospodarczej zaliczyć 15% wartości Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi świadczone na rzecz Spółki?
 
IPPB1/415-625/12-2/ES należy uznać, że finalny efekt usługi fryzjerskiej jest wyrobem gotowym, zaś materiały zużywane w toku świadczonych usług, które stają się główną substancją (budulcem, elementem) gotowego wyrobu (tj. farby, lakiery), bądź bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości (tj. szampony, odżywki), zaliczane są odpowiednio do materiałów podstawowych i pomocniczych. Tym samym, należy je ująć w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów - "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”.Również w tej kolumnie należy ująć zakup kosmetyków odsprzedawanych klientom.
 
IPPB1/415-611/12-2/ES Należy uznać, iż wypłacona kwota nie stanowi odszkodowania, którego wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym wypłacona przez Spółkę kwota z tytułu ugodowego zaspokojenia roszczeń Wnioskodawczyni, wynikających ze stosunku pracy oraz z rozwiązania stosunku pracy nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynikająca z ugody kwota świadczenia winna być zakwalifikowana do przychodu ze stosunku pracy bowiem wypłata tegoż świadczenia miała swe źródło w uprzednio łączącym Wnioskodawczynię z pracodawcą stosunkiem pracy. Gdyby tego stosunku nie było – Wnioskodawczyni nie miałaby podstaw występować z roszczeniem przeciwko pracodawcy o przywrócenie do pracy oraz wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy. Tym samym wypłacone świadczenie na podstawie ugody sądowej zawartej z byłym pracodawcą stanowi dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.
 
IPPB4/415-405/12-2/SP Należy stwierdzić, iż Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku w wysokości 19% z tytułu sprzedaży akcji/udziałów amerykańskiej spółki zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 w zw. z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB4/415-515/12-4/SP Należy uznać, iż od 2009 roku do chwili obecnej Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski i za ten okres podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów z uwzględnieniem zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 
IPPB4/415-519/12-2/SP Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku.
 
IPPB4/415-520/12-4/SP Należy stwierdzić, iż od kwietnia 2007 roku, tj. od dnia wyjazdu do Islandii i przeniesienia tam ośrodka interesów życiowych, Wnioskodawczyni nie posiada miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski. Oznacza to, iż od kwietnia 2007 roku Wnioskodawczyni podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z uwagi na fakt, iż od kwietnia 2007 roku Wnioskodawczyni nie osiąga dochodów w Polsce, zatem od tego czasu Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do rozliczenia się z polskim urzędem skarbowym.
 
IPPB4/415-481/12-4/SP Należy stwierdzić, iż począwszy od grudnia 2012 r., tj. od momentu, kiedy do Polski zostanie przeniesiony ośrodek interesów życiowych, Wnioskodawczyni będzie posiadała miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zatem norweskie świadczenia rentowe otrzymywane przez Wnioskodawczynię na podstawie prawa o ubezpieczeniach społecznych Norwegii będą podlegały opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 17 ust. 2 Konwencji polsko-norweskiej, tj. w Norwegii i w Polsce. Jednocześnie w Polsce przy obliczeniu podatku należy zastosować określoną w art. 22 ust. 1 lit. a) Konwencji, w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Powyższe oznacza, że dochód z renty uzyskany przez Wnioskodawczynię z Norwegii będzie zwolniony od opodatkowania w Polsce, jednak dochód ten powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawczyni podlegającego opodatkowaniu w Polsce (emerytury polskiej).
 
ILPB1/415-1396/11-2/TW Czy dochody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych, natomiast dochody z najmu prywatnego mieszkania niezwiązanego z działalnością gospodarczą stanowiącego majątek wspólny małżonków (majątek prywatny) mogą zostać zgłoszone do opodatkowania (po spełnieniu dodatkowych warunków) przez jednego z nich i opodatkowane jako przychód z najmu prywatnego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 
ITPB2/415-1015a/11/BK Czy ulga meldunkowa, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy całej nieruchomości, tj. lokalu mieszkalnego i przynależnej do niego części gruntu?
 
ITPB1/415-1033a/11/AD Czy wydatek udokumentowany przez Ubezpieczyciela fakturą VAT dotyczący Ubezpieczenia na życie na koszt Spółki zatrudnionych pracowników oraz ich rodzin od miesiąca lipca 2011 r. ma prawo podatnik pod datą wystawienia powyżej opisanej faktury VAT zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w każdym miesiącu roku podatkowego 2011 oraz w następnych latach podatkowych oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-1033b/11/AD Czy wydatek udokumentowany przez Ubezpieczyciela fakturą VAT dotyczący Ubezpieczenia na życie na koszt Spółki zatrudnionych pracowników oraz ich rodzin od miesiąca lipca 2011 r. ma prawo podatnik pod datą wystawienia powyżej opisanej faktury VAT zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w każdym miesiącu roku podatkowego 2011 oraz w następnych latach podatkowych oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
IPTPB2/415-599/12-4/KSM Czy Wnioskodawczyni ma zwrócić żądaną kwotę 1112,04 zł + odsetki?Co stanowi dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy Ordynacja podatkowa? Czy jest to dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne?
 
IPTPB2/415-511/12-2/TS Czy wniesiony w dniu 16 lipca 2007 r. wkład mieszkaniowy stanowi koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1033c/11/AD Czy odzyskany przez Spółkę w trybie art. 89a ust. 1 ustawy od towarów i usług należny podatek od towarów i usług od tzw. wierzytelności nieściągalnych stanowi dla podatnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który to przychód Spółka jest zobowiązana zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako pozostały przychód pod datą skutecznego złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług za dany miesiąc rozliczeniowy, w którym strona dokonała korekty podatku należnego?
 
IPTPB2/415-490/12-2/JR Czy przychody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia przeznaczone i faktycznie wydatkowane na spłatę kredytu refinansującego kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup tej nieruchomości podlegają zwolnieniu z opodatkowania 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-449/12-2/DS Czy po stronie pracowników: nadleśniczego, leśniczego oraz pracownika Straży Leśnej powstanie przychód w związku z dojazdem służbowym samochodem (wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo), z miejsca garażowania samochodu, będącego również miejscem zamieszkania pracownika położonym na terenie lub poza terenem Nadleśnictwa, do miejsca wykonywania pracy (teren lub siedziba Nadleśnictwa) i z powrotem? Czy w związku z powyższym Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia wartości świadczenia z tego tytułu, na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustalenia i pobrania zaliczki na ten podatek?
 
IPTPB2/415-416/12-4/TS Czy Wnioskodawczyni przy obliczeniu należnego podatku powinna od połowy kwoty sprzedaży odliczyć całość wydatków czy tylko połowę ?
 
IPTPB1/415-400/12-4/MG Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 
ITPB1/415-667a/12/AK Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować przychód uzyskany przez akcjonariusza z tytułu dywidendy w spółce komandytowo-akcyjnej?
 
ITPB1/415-667b/12/AK Kiedy u osoby fizycznej, będącej wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej jako akcjonariusz, powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zaliczek na ten podatek, a więc czy obowiązek ten powstaje za każdy miesiąc działalności, czy też w dacie podjęcia uchwały o przeznaczeniu dochodu za poprzedni rok obrotowy, czy też w dacie otrzymania pieniędzy z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej?
 
ILPB2/415-1167/11-2/WS Opodatkowanie dochodów członka zarządu w spółce z siedzibą w Emiratach Arabskich.
 
IPTPB1/415-398/12-4/MG Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 
ILPB2/415-1173/11-2/JK 1. Czy komplementariusz – sp. z o.o., w spółce komandytowo-akcyjnej jest obowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku wypłaty na rzecz akcjonariuszy – osób fizycznych, dywidendy w tym również dywidendy zaliczkowej i dywidendy zaległej?
2. Czy komplementariusz – sp. z o.o. w spółce komandytowo-akcyjnej jest obowiązany do comiesięcznego przekazywania akcjonariuszom SKA – osobom fizycznym informacji o uzyskanych przez SKA przychodach podatkowych i kosztach podatkowych w celu uregulowania przez nich zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-397/12-4/MG Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?

Wskaźniki gospodarcze