Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 października 2012 r.
 
IBPBII/2/415-858/12/MZa Czy jeżeli przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w spadku zostanie przeznaczony na zakup części budynku mieszkalnego wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, jako wydatek poniesiony na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131, to będzie to przychód zwolniony z opodatkowania?
 
IBPBII/2/415-865/12/MZa Czy zgodnie z art. 24 ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli wnioskodawca w ciągu pięciu lat nie dokona zbycia udziałów, które objął w nowo utworzonej spółce z o.o. w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci know-how, terminem do złożenia zeznania PIT-38 będzie dzień 30 kwietnia 2017 r.?
 
IBPBII/2/415-866/12/MZa Czy zgodnie z art. 24 ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli wnioskodawca w ciągu pięciu lat dokona zbycia udziałów, które objął w nowo utworzonej spółce z o.o. w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci know-how, terminem do złożenia zeznania PIT-38 będzie dzień 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dokonano zbycia udziałów?
 
ITPB1/415-609/12/TK Czy osoba fizyczna, która wycofała z ewidencji środków trwałych warsztat ślusarski, a następnie zlikwidowała działalność gospodarczą ma prawo do zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu najmu lokalu użytkowego?
 
ITPB1/415-585/12/WM Czy Wnioskodawczyni w roku podatkowym 2012 r. zobowiązana jest do ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów uzyskanych przez spółkę odsetek z lokat terminowych oraz spoczywa na Niej obowiązek uznania, iż uzyskane odsetki bankowe z lokat terminowych są to przychody z działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%?
 
ITPB1/415-509/12/WM W jaki sposób Wnioskodawca ma rozpatrywać przychód ze zbycia części nieruchomości, przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2011 r., czy data nabycia nieruchomości przez spółkę cywilną jest datą uprawiającą Wnioskodawcę jako współwłaściciela do zryczałtowanego podatku wynoszącego 10%, czy też data zniesienia współwłasności spółki cywilnej i pozostanie właścicielem całej nieruchomości, jest właściwą datą do rozliczenia podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-555/12/RS Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprzedaż działek powstałych w wyniku podziału działki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-318/12-4/ASZ Czy wartość zakupionych usług doradczych w wysokości sfinansowanej ze środków własnych Spółki, której wspólnikiem jest Wnioskodawczyni, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w dniu poniesienia, tj. w dniu wystawienia faktury końcowej, jako zakup usług, czy też wartość tego zakupu należy uznać za wartości niematerialne i prawne (know-how) i dokonywać odpisów amortyzacyjnych po przyjęciu zakupionego projektu do używania?
 
ITPB1/415-313d/12/AD Czy wnioskodawca jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy, w związku z tym, że zwrot zwaloryzowanych partycypacji jest dla ich beneficjenta źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli nie jest płatnikiem czy jest zobowiązany wystawić PIT- 8C dla beneficjenta
 
ITPB1/415-633/12/AK Obowiązek podatkowy akcjonariusza (osoby fizycznej) spółki komandytowo - akcyjnej z tytułu udziału w tej spółce.
 
ITPB2/415-1076/11/GR 1. Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawczyni przysługuje prawo skorzystania z „ulgi meldunkowej”?
2. Jaką datę należy przyjąć za moment nabycia sprzedanej nieruchomości?
3. Czy przedstawiony podział majątku można uznać za ekwiwalentny?
 
ITPB2/415-576/12/MU Sprzedaż nieruchomości.
 
ITPB1/415-859/12/HD Kiedy u Wnioskodawczyni powstaje zobowiązanie podatkowe – czy w momencie wpłaty kwoty za zakupiony towar na konto w Pauy w internetowym serwisie aukcyjnym, czy dopiero w momencie, gdy serwis aukcyjny przeleje wpłatę na konto Wnioskodawczyni i zostanie ona zaksięgowana?
 
ITPB1/415-607/12/MR Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki jakie będzie ponosił podatnik-dzierżawca zgodnie z umową, a związane z podatkiem od nieruchomości będą stanowiły koszty uzyskania przychodu dzierżawcy-podatnika?
 
IPPB4/415-483/12-2/MP Czy zwrot kosztów opłaty za studia oraz kosztów związanych z zagraniczną podróżą w celu uczestnictwa w obowiązkowych wykładach związanych ze studiami, który ma zostać dokonany na rzecz Pracownika (na podstawie wcześniejszych ustaleń dokonanych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem) po zakończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, korzysta ze zwolnienia podatkowego określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)?
 
IPPB4/415-562/12-4/MP należy stwierdzić, że w przypadku, gdy przedmiotem dzierżawy nie będą składniki majątku związane z działalnością gospodarczą – dzierżawa nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z dzierżawy obydwu nieruchomości mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą podatnika – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, jeżeli Wnioskodawca złoży w stosownym terminie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.
 
IPPB4/415-590/12-2/MP Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz „podatnik” jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 
IPPB4/415-502/12-2/MP należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz „podatnik” jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 
IPPB4/415-504/12-2/MP Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz „podatnik” jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 
IPPB4/415-491/12-4/MP Wynagrodzenia stażowe otrzymane przez uczestników projektu jako pomoc udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z udziałem środków europejskich, stanowią przychód z innych źródeł zwolniony na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem opodatkowanie tych wynagrodzeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychodów, których źródłem jest stosunek pracy jest niewłaściwe. W konsekwencji powyższego Wnioskodawca, jako płatnik, nie jest obowiązany do naliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od ww. stypendiów stażowych.
 
IPPB4/415-430/12-4/MP zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. Umowy kwota odszkodowania uzyskana przez Wnioskodawczynię podlega opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania Wnioskodawczyni, czyli we Francji. Zatem do opodatkowania przedmiotowego odszkodowania nie stosuje się przepisów polskiego prawa podatkowego. Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do rozliczenia dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania w Polsce.
 
ITPB1/415-669/12/HD Czy od przyszłego roku przychody z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię będą mogły być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 
ITPB2/415-605/12/MU Zwolnienia przedmiotowe.
 
IPPB1/415-216/12-2/JB W zakresie kwalifikacji przychodu akcjonariusza z podstawowej działalności gospodarczej SKA do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym
 
ITPB1/415-1061/11/IG Czy w związku z wniesieniem w formie aportu udziałów w Spółce do Spółki Cypryjskiej powstanie z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-280/12/MM Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej możliwe jest odliczenie wydatków na zakup środków pielegnacyjnych jako wydatów na opiekę.
 
ITPB1/415-3/12/WM Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej wierzytelności.
 
ITPB2/415-921a/11/MU skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
 
IPTPB1/415-396/12-4/MG Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 
IBPBII/1/436-120/12/BJ Prawo do rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie
 
IBPBII/1/436-121/12/BJ Prawo do rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie
 
IPTPB1/415-395/12-4/MG Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 
IPPB1/415-776/12-2/EC Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 
IPPB1/415-779/12-2/EC Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 
IPTPB1/415-394/12-4/KSU Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 
IPPB1/415-777/12-2/EC Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 
IPPB1/415-714/12-2/EC Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 
IPPB1/415-810/12-2/EC Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 
IPTPB1/415-391/12-4/KSU Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 
IPPB1/415-778/12-2/EC Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 
IPTPB1/415-377/12-2/AG Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego, z tytułu wynagrodzenia za pracę uzyskiwanego przez pracowników – muzyków, używających do wykonywania pracy własnych instrumentów, zawierającego tzw. „dodatkowe wynagrodzenie za używanie instrumentu”, przewidziane w art. 31d ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr. 13, poz. 123 ze zm.) winien, na podstawie art. 31 ustawy1 o podatku dochodowym od osób fizycznych, naliczać od tego dodatkowego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz odprowadzać do właściwego Urzędu Skarbowego, czy też ta część „wynagrodzenia” spełnia przesłania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 307 ze zm.), gdyż w istocie nie jest wynagrodzeniem, lecz (ekwiwalentem) zwrotem kosztów jakie poniósł pracownik na zakup instrumentu oraz jego konserwację i utrzymanie i jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-613/12-2/EC Czy z tytułu obniżenia wkładu kapitałowego w spółce w sposób wskazany we wniosku, Wnioskodawca uzyska dochód rozumiany jako nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania?
 
IPTPB1/415-356/12-4/KSU 1)Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w Spółce komandytowo-akcyjnej przychód (dochód) po Jego stronie powstanie w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku z przeznaczeniem na wypłatę dla akcjonariuszy, chyba, że został wyznaczony inny dzień dywidendy?
2)Czy w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
3)Czy przychód Wnioskodawcy jako akcjonariusza będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej?
4)Czy do ww. przychodów z działalności gospodarczej znajdzie zastosowanie sposób opodatkowania stawką liniową lub progresywną?
 
IPPB1/415-716/12-2/EC Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku odkupienia od Wnioskodawcy przez zagraniczną spółkę kapitałową udziałów własnych w celu ich umorzenia (stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej) dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów odpowiadające wartości nominalnej udziałów w Spółce wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 
IPPB1/415-713/12-2/EC Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku odkupienia od Wnioskodawcy przez zagraniczną spółkę kapitałową udziałów własnych w celu ich umorzenia (stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej) dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów odpowiadające wartości nominalnej udziałów w Spółce wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 
IPPB1/415-715/12-2/EC Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku odkupienia od Wnioskodawcy przez zagraniczną spółkę kapitałową udziałów własnych w celu ich umorzenia (stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej) dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów odpowiadające wartości nominalnej udziałów w Spółce wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 
IPPB1/415-711/12-2/EC Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku odkupienia od Wnioskodawcy przez zagraniczną spółkę kapitałową udziałów własnych w celu ich umorzenia (stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej) dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów odpowiadające wartości nominalnej udziałów w Spółce wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 
IPTPB1/415-355/12-4/KSU 1)Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej przychód (dochód) po Jego stronie powstanie w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku z przeznaczeniem na wypłatę dla akcjonariuszy, chyba że został wyznaczony inny dzień dywidendy?
2)Czy w związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
3)Czy przychód Wnioskodawcy jako akcjonariusza będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-712/12-2/EC Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku odkupienia od Wnioskodawcy przez zagraniczną spółkę kapitałową udziałów własnych w celu ich umorzenia (stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej) dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów odpowiadające wartości nominalnej udziałów w Spółce wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 
IPPB1/415-869/12-4/EC Czy przychód (dochód) osoby fizycznej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo- akcyjnej podlega opodatkowaniu z chwilą powstania przychodu należnego z tytułu udziału w zysku spółki a zatem z chwilą kiedy wymagalne stanie się roszczenie o wypłatę dywidendy (podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo — akcyjnej o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom albo jeśli został określony dzień dywidendy inny niż dzień podjęcia uchwały — w ustalonym dniu wypłaty dywidendy), tj. na podstawie art. 5b ust. 2 w związku art. 8 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010.51.307 t.j.) dalej u.p.d.f. natomiast w trakcie roku podatkowego u akcjonariusza nie powstaje przychód należny, bowiem nie są spełnione przesłanki z art. 44 ust. 1 i 3 z zastrzeżeniem ust. 3f) - 3h) u.p.d.f.?
 
IPTPB1/415-389/12-4/KSU Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 
IPTPB1/415-388/12-4/KSU Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 
IPPB1/415-384/10/12-5/S/EC Stwierdzić należy, iż dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
 
IPPB4/415-560/12-2/JK Stwierdzić należy, iż dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo – akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
 
IPTPB1/415-386/12-4/KSU Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 
IPPB4/415-523/12-2/JK Należy stwierdzić, iż uzyskanie przez Wnioskodawczynię spłaty w związku z działem spadku, oznacza, że nastąpiło odpłatne zbycie udziałów w nieruchomościach, które podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, chyba że wystąpią warunki do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. Ponadto, jak wyżej wskazano przepis art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie, bowiem opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 
IPPB4/415-546/12-2/JK należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz „podatnik” jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 
IPTPB1/415-385/12-4/KSU Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 
IPPB4/415-511/12-2/JK planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, nabytej w 1976 roku jako udział w prawie wieczystego użytkowania, które w dniu 12.05.2010 r. zostało przekształcone w prawo własności nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego okresu liczonego, w sposób wskazany w powołanym artykule, tj. od końca roku kalendarzowego, w którym został nabyty udział w prawie wieczystego użytkowania, a nie od końca roku kalendarzowego, w którym prawo to zostało przekształcone w prawo własności w rozumieniu ustawy z dnia 12 października 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 
IPTPB1/415-349/12-4/ASZ Czy przekazane przez Spółdzielnię środki funduszu remontowego uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi indywidualnym osobom powodują dla Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-8C w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-323/12-6/MD 1)Czy wnioskująca Spółka (zleceniodawca) będzie miała obowiązek podatkowy, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do studenta z Ukrainy, który będzie wykonywał czynności w Polsce w oparciu o umowę zlecenie zawartą z wnioskującą spółką, a którego uzyskiwany z tego tytułu dochód nie będzie przekraczać kwoty niezbędnej na własne utrzymanie, naukę lub praktykę i czy w związku z powyższym ta spółka będzie obowiązana do odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego w Polsce zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawarcia z tym studentem umowy zlecenie?
2)Czy wnioskująca Spółka (zleceniodawca) będzie miała obowiązek podatkowy, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do studenta z Ukrainy, który będzie wykonywał czynności w Polsce w oparciu o umowę zlecenie zawartą z wnioskującą spółką, a którego uzyskiwany z tego tytułu dochód będzie przekraczać kwotę niezbędną na własne utrzymanie, naukę lub praktykę i czy w związku z powyższym ta spółka będzie obowiązana do odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego w Polsce zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawarcia z tym studentem umowy zlecenie, a to w odniesieniu do nadwyżki otrzymywanego przez niego od wnioskującej spółki wynagrodzenia ponad kwotę niezbędna ma jego własne utrzymanie, naukę lub praktykę?
 
IPPB4/415-547/12-2/JK Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz „podatnik” jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 
IPPB4/415-496/12-3/JK Należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 
IPTPB1/415-348/12-5/MD 1. Czy w przypadku przekształcenia Spółki w Spółkę komandytowo - akcyjną na podstawie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwrot „zysk niepodzielony” będzie dotyczył wypracowanych przez Spółkę zysków osiągniętych w latach poprzedzających moment przekształcenia, które zwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki przeznaczyło na kapitał zapasowy?
2. Czy w przypadku przekształcenia Spółki w Spółkę komandytowo - akcyjną na podstawie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot „zysk niepodzielony” będzie dotyczył wypracowanych przez Spółkę zysków osiągniętych w latach poprzedzających moment przekształcenia, które zwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki przeznaczyło na pokrycie straty?
3. Czy na Spółce będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa odpowiednio w art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB1/415-399/12-4/MG Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 
IPTPB1/415-454/12-2/KSU Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB4/415-649/10/11-5/JK należy stwierdzić, iż należność zagraniczna, którą Wnioskodawca, jako żołnierz zawodowy, otrzymywał w latach 2005-2008 z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPTPB2/415-491/12-2/JR Czy przychody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia przeznaczone i faktycznie wydatkowane na spłatę kredytu refinansującego kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup tej nieruchomości podlegają zwolnieniu z opodatkowania 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-539/12-4/JK dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tej sprzedaży w 2011 r. korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPTPB2/415-494/12-6/KSM Czy kwotę 42.500 zł ze sprzedaży części mieszkania po ojcu, Wnioskodawczyni może zaliczyć jako nabycie mieszkania spłacając 90.680 zł byłemu mężowi i w ten sposób skorzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131?
 
IPPB4/415-517/12-4/JK Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w której Wnioskodawczyni była zameldowana na pobyt stały od 16.01.2007 r. do 03.01.2012 r., korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie przychód ten nie może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r. gdyż zwolnienie to nie obowiązuje w stanie prawnym mającym zastosowanie do sprawy Wnioskodawczyni.
 
IPPB4/415-411/12-4/JK stwierdzić należy, że dochód ze sprzedaży nieruchomości Nr 2 nabytej w 2009 r. w drodze darowizny może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy w całości, jeżeli cały przychód uzyskany ze sprzedaży zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zostaną spełnione wszystkie warunki o których mowa powyżej.
 
IPPB4/415-489/12-2/SP Należy stwierdzić, iż w sytuacji przedstawionej we wniosku do przychodu uzyskanego z tytułu konkursu mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wówczas, gdy praca wykonana Wnioskodawcę jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz Wnioskodawca jest twórcą, bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy, a osiągnięty przychód jest bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowi skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.
 
IBPBI/1/415-136/12/WRz Czy sprzedaż własnej kolekcji dzieł sztuki generuje przychód kwalifikowany do źródła przychodów jaki jest odpłatne zbycie, które nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej?
 
IBPBI/1/415-137/12/WRz Czy sprzedaż własnej kolekcji dzieł sztuki generuje przychód, które można opodatkować w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 3%j?
 
IPTPB2/415-536/12-2/MP Czy w przedstawionym stanie faktycznym mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 21 ust. 25 pkt 2 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-405/12-4/KSU Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA?
 
IPTPB2/415-413/12-6/AK Czy Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna, matka samotnie wychowująca syna, może być zwolniona z opodatkowania dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku Jej syna zorganizowanego przez Hotel w Danii?
 
IPTPB1/415-429/12-2/KSU Czy prawidłowe jest stanowisko, że uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 231 § 2 pkt 2 K.s.h., w sprawie podziału zysków w ten sposób, że zyski z lat ubiegłych oraz zysk roku obrotowego zasilają kapitał zapasowy nowo powstałej w wyniku przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej, nie spowoduje opodatkowania tych zysków, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym nie spowoduje to powstania obowiązków płatnika, o których mowa w art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-455/12-2/KSU Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
ITPB2/415-997/11/BK Ulga meldunkowa - ZAMELDOWANIE małżonków.
 
ITPB2/415-996/11/IL Czy w sytuacji przedstawionej w stanie faktycznym od sprzedaży działki należy zapłacić podatek dochodowy?
 
IPTPB2/415-547/12-2/KSM Czy od sprzedanej w dniu 31 maja 2012 r. działki 0,3002 ha z działki otrzymanej w spadku (1,50 ha) Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-348/12/ZK Czy Wnioskodawca może dokonać odliczenia różnicy w amortyzacji od kwietnia 2009r., jako kosztów uzyskania dochodu i dokonania korekty deklaracji rocznej za 2009 i 2010 rok?
 
IBPBI/1/415-349/12/ZK Czy sprzedając w miesiącu kwietniu br. ww. nieruchomość Wnioskodawca może odliczyć jako koszty uzyskania przychodów nieodliczoną amortyzację od wartości podwyższonej?
 
IBPBI/1/415-393/12/AB Kwalifikacja poniesionych wydatków do bezpośrednich i pośrednich kosztów uzyskania przychodów.
 
IBPBII/2/415-102/12/MW Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IBPBII/2/415-368/12/ŁCz możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu uzyskanego z tytuły sprzedaży lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy wnioskodawca zameldowany był w przedmiotowym lokalu na pobyt czasowy
 
IBPBII/2/415-383/12/ŁCz koszty uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu m.in. papierów wartościowych
 
ITPB2/415-993/11/MU Spełnienie przesłanek uprawniających do zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
 
IBPBII/2/415-384/12/ŁCz automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów
 
IBPBII/2/415-419/12/ŁCz Czy mając na uwadze, iż nieruchomość została darowana przez wnioskodawcę i jego żonę synowi, a następnie, po pozwie o unieważnienie umowy darowizny, ponownie została darowana wnioskodawcy i jego małżonce, występuje obowiązek zapłaty podatku w związku ze sprzedażą tej nieruchomości?
 
IBPBI/1/415-394/12/AB możliwość zakwalifikowania wydatków związanych z budową domu jednorodzinnego na rzecz żony do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
ITPB2/415-324/09/12-S/MK 1. Czego dotyczy ulga meldunkowa?
2. Czy przychód ze sprzedaży w części dotyczącej gruntu, na którym posadowiony był budynek mieszkalny, jest objęty ulgą meldunkową?
 
IBPBII/2/415-456/12/ŁCz sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny
 
IBPBI/1/415-395/12/AB sposób zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odsetek od kredytu zaciągniętego w celu realizacji budowy osiedla domów jednorodzinnych.
 
IBPBII/2/415-473/12/ŁCz sprzedaż działki wchodzącej w gospodarstwa rolnego
 
IBPBII/2/415-481/12/ŁCz sprzedaż akcji nabytych w drodze darowizny
 
IBPBI/1/415-411/12/ZK Czy działalność prowadzona w ramach umowy przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki będzie stanowiła pozarolniczą działalność gospodarczą, rozumianą zgodnie z art. 5a pkt 6 w związku z art. 5b ustawy o PIT?
 
IBPBII/2/415-493/12/ŁCz automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów
 
IBPBII/2/415-496/12/ŁCz skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową
 
IBPBI/1/415-412/12/ZK Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
 
ITPB2/415-920/09/12-S/MK Czy Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego z tytułu otrzymywanego stypendium (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej)?
 
IBPBII/2/415-501/12/ŁCz Czy może to zrobić Wnioskodawczyni, ponieważ do niej należą pieniądze i zyski pomimo, iż to inna osoba jest zarejestrowana w banku jako właściciel konta?
 
IBPBII/2/415-503/12/MMa Czy zadatek jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w chwili zawarcia umowy sprzedaży wnioskodawca musi wpłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od tego zadatku i umowy sprzedaży?
 
IBPBII/2/415-509/12/MMa W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 
DD9/033/306/KZU/2012/PK-1250 opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
DD9/033/279/KZU/2012/PK-1198 określenie źródła i daty przychodu z tytułu dywidendy osobie fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej
 
DD9/033/278/KZU/2012/PK-1197 określenie źródła i daty przychodu z tytułu dywidendy osobie fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej
 
ITPB2/415-59/10/12-S/MU Stosowanie „ulgi meldunkowej” w przypadku małżonków.
 
ITPB2/415-948/11/MU Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

Wskaźniki gospodarcze