Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 października 2012 r.
 
ITPB1/415-1080/11/AD Czy przychody uzyskane z dzierżawy mogą być opodatkowane, zgodnie z Pana wolą na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% przychodów z tytułu najmu poza działalnością gospodarczą?
 
ITPB1/415-1072/11/TK Czy dochody spółki komandytowej (niezależnie od ich rodzaju i źródeł uzyskania) uzyskiwane przez Spółkę, która prowadzi przedsiębiorstwo i we własnym imieniu nabywa prawa i zaciąga zobowiązania są opodatkowane u wspólników spółki komandytowej będących osobami fizycznymi w ramach opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej tych osób, i w związku z tym Spółka nie jest płatnikiem podatku (płatnikami i podatnikami są wspólnicy będący osobami fizycznymi)?
 
ITPB1/415-534/12/AK Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, w przypadku podjęcia przez wspólników spółki osobowej (Spółki) uchwały o częściowym zwrocie w pieniądzu wkładów wspólników do spółki osobowej (Spółki) na rzecz tych wspólników, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy (wspólnika spółki osobowej) są wydatki na objęcie prawa do udziałów w spółce osobowej (Spółki) w wysokości nominalnej kwoty wkładów wniesionych do spółki osobowej?
 
ITPB1/415-563/12/MR Zakres opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego od podmiotu z siedzibą na terenie Hiszpanii.
 
ITPB1/415-733/12/TK Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku w takim przypadku na Spółce nie będą ciążył obowiązki płatnika w podatku PIT, tak długo jak wartość udziałów Spółki z dnia umorzenia nie będzie większa niż wartość udziałów Spółki z dnia darowizny?
 
ITPB2/415-424/12/ENB Czy bank słusznie pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od renty otrzymywanej z Niemiec?
 
ITPB2/415-411/12/IB Zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych.
 
ITPB2/415-409/12/IB Czy Spółka jako Organizator konkursów będzie zobowiązana pobrać od wartości przekazanych zwycięzcom nagród pieniężnych i rzeczowych 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej zwanej „Ustawą"?
 
ITPB1/415-236a/12/TK Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit a UPO oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT?
 
ITPB1/415-630/12/DP Czy w świetle wykładni art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć przychody z tytułu umowy zlecenia do przychodów z działalności wykonywanej osobiście?
 
ITPB1/415-605a/12/PSZ Czy od wycofania ze środków trwałych należy zapłacić podatek dochodowy, w sytuacji gdy lokal będzie wynajmowany przez osobę fizyczną?
 
ITPB1/415-712/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek opisanego powyżej umorzenia udziału/udziałów (mającego charakter umorzenia przymusowego), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-1028/11/RS Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z ponoszeniem wydatków na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego w odniesieniu do całości czy tylko połowy wartości uzyskanego przychodu?
 
ITPB3/415-25/12/PS Zakres sposobu ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny.
 
ITPB1/415-668a/12/AK Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować przychód uzyskany przez akcjonariusza z tytułu dywidendy w spółce komandytowo-akcyjnej?
 
ITPB1/415-668b/12/AK Kiedy u osoby fizycznej, będącej wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej jako akcjonariusz, powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zaliczek na ten podatek, a więc czy obowiązek ten powstaje za każdy miesiąc działalności, czy też w dacie podjęcia uchwały o przeznaczeniu dochodu za poprzedni rok obrotowy, czy też w dacie otrzymania pieniędzy z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej?
 
ITPB1/415-646a/12/AK Zakres skutków podatkowych przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz syna.
 
IPPB1/415-830/12-2/EC Uwzględniając szczególny charakter akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej oraz fakt, że uzyskuje on przychód w momencie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w ustalonym dniu dywidendy, dla celów obliczenia podstawy opodatkowania, przychodu tego (w wysokości otrzymanej dywidendy) nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania, z uwagi na to, iż jak wskazano powyżej wszystkie koszty związane z działalnością gospodarczą spółki zostały już uwzględnione, przy obliczaniu dzielonego zysku spółki komandytowo-akcyjnej. Tym samym Wnioskodawca nie będzie „przypisywał sobie” bezpośrednio przychodów i kosztów spółki. Nieprawidłowe jest więc stanowisko, że „dokonywane przez Spółkę komandytowo-akcyjną odpisy amortyzacyjne od wniesionych przez Spółkę B Sp. z o.o. aportem, składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych (...) będą stanowiły dla Wnioskodawcy wspólnika Spółki komandytowo-akcyjnej koszty uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi w zysku w Spółce ”.
 
IPPB1/415-831/12-2/EC uwzględniając szczególny charakter akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej oraz fakt, że uzyskuje on przychód w momencie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w ustalonym dniu dywidendy, dla celów obliczenia podstawy opodatkowania, przychodu tego (w wysokości otrzymanej dywidendy) nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania, z uwagi na to, iż jak wskazano powyżej wszystkie koszty związane z działalnością gospodarczą spółki zostały już uwzględnione, przy obliczaniu dzielonego zysku spółki komandytowo-akcyjnej. Tym samym Wnioskodawca nie będzie „przypisywał sobie” bezpośrednio przychodów i kosztów spółki. Nieprawidłowe jest więc stanowisko, że „dokonywane przez Spółkę komandytowo-akcyjną odpisy amortyzacyjne od wniesionych przez Spółkę B Sp. z o.o. aportem, składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych (...) będą stanowiły dla Wnioskodawcy wspólnika Spółki komandytowo-akcyjnej koszty uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi w zysku w Spółce ”.
 
IPPB1/415-899/12-2/EC W momencie wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstaje po stronie Wnioskodawcy przychód z tym związany, jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie on zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.
 
ITPB2/415-87a/12/MK Czy w związku z podziałem majątku podczas rozwodu w 2010 r. nabył Pan prawo do ulgi na wydatkowanie?
 
ITPB2/415-263/12/IB Czy dochody uzyskane z pracy na statku morskim pod banderą duńską (armator duński) Wnioskodawca musi wykazać w zeznaniu rocznym i czy od tych dochodów musi zapłacić podatek dochodowy?
Czy do obliczenia skali podatkowej (kwoty podatku) od dochodów z pracy na statku pod banderą norweską zarejestrowanym w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków Wnioskodawca musi uwzględnić dochody uzyskane podczas pracy na statku duńskim zarządzanym przez armatora z siedzibą w Danii?
 
ITPB2/415-240/12/RS Czy wynagrodzenie wypłacane przez ARIMR jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części (75%) odpowiadającej finansowaniu z Europejskiego Funduszu Rybackiego?
 
IBPBII/2/415-155/12/MW Skutki podatkowe zamiany nieruchomości
 
IBPBII/2/415-164/12/ŁCz sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny i przeznaczenie uzyskanego przychodu na zakup działki budowlanej
 
IBPBII/2/415-259/12/ŁCz Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową, zysk, który został przeznaczony na kapitał zapasowy lub rezerwowy sp. z o.o. będzie stanowił dochód wspólnika spółki przekształcanej z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 updof
 
DD9/033/309/KZU/2012/PK-1253 opodatkowanie dochodu uzyskanego ze spółki komandytowo-akcyjnej
 
IBPBII/2/415-261/12/ŁCz Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową, zysk, który został przeznaczony na kapitał zapasowy lub rezerwowy sp. z o.o. będzie stanowił dochód wspólnika spółki przekształcanej z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 updof
 
DD9/033/310/KZU/2012/PK-1254 określenie obowiązku podatkowego i daty przychodów (dochodów) z tytułu dywidendy osobie fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej
 
IBPBII/2/415-362/12/MMa Czy wnioskodawczyni musi płacić podatek od sprzedania mieszkania i ile, jeśli musi płacić podatek to czy może odliczyć nagrobek dla męża, za który zapłaciła 7.000 zł?

Wskaźniki gospodarcze