Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 października 2012 r.
 
ITPB1/415-535/12/TK Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, w przypadku podjęcia przez wspólników spółki osobowej (Spółki) uchwały o częściowym zwrocie w pieniądzu wkładów wspólników do spółki osobowej (Spółki) na rzecz tych wspólników, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy (wspólnika spółki osobowej) są wydatki na objęcie prawa do udziałów w spółce osobowej (Spółki) w wysokości nominalnej kwoty wkładów wniesionych do spółki osobowej?
 
IBPBI/1/415-691/12/AP Skutki podatkowe nabycia przez wspólnika spółki osobowej środków pieniężnych i innych składników majątku tej spółki w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji spółki osobowej.
 
IBPBI/1/415-692/12/AP Skutki podatkowe nabycia przez wspólnika spółki osobowej środków pieniężnych i innych składników majątku tej spółki w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji spółki osobowej.
 
IBPBII/2/415-761/12/ŁCz automatyczne i przymusowe umorzenie akcji
 
IBPBII/2/415-764/12/ŁCz automatyczne i przymusowe umorzenie akcji
 
ITPB2/415-493/12/ENB Moment uzyskania przychodu ze stosunku pracy.
 
ITPB1/415-666/12/AD Opodatkowania usług świadczonych przez biegłego sądowego świadczonych na rzecz upadłego reprezentowanego przez syndyka masy upadłości.
 
ILPB1/415-340/09/12-S/AMN 1. Czy w przedstawionej sprawie zastosowanie ma przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Zatem czy wynagrodzenia wypłacone pracownikom wykonującym zadania projektu w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w tej części w jakiej finansowane są ze środków Unii Europejskiej?
 
ILPB2/415-1180/11-2/AJ Czy od kwoty 6.723,61 zł uzyskanej ze sprzedaży rzeczy używanych na „Allegro” (stanowiących wcześniej własność Wnioskodawczyni lub jej najbliższej rodziny) Zainteresowana musi odprowadzić podatek? Jeśli tak, to w jakiej kwocie?
 
ILPB1/415-1361/11-7/AP Czy przychody z tytułu świadczenia usług obsługi i nadzoru maszynowni na statku (na stanowisku chiefa) mogą zostać zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej?
 
ILPB2/415-91/12-2/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB2/415-42/12-4/MK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 
ITPB1/415-1194/11/TK Czy w opisanej powyżej sytuacji Wnioskodawca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego przez zbywcę nazwy domeny tj. czy powinien potrącić z wynagrodzenia zbywcy zaliczkę na podatek dochodowy i uiścić go oraz doręczyć zbywcy PIT -11?
 
ILPB1/415-134/12-7/AG 1. Czy Zainteresowana może wliczać do swoich kosztów: podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości, faktury za prąd, wodę, gaz, telefon, jeżeli podatek od nieruchomości płacony jest na nazwisko męża, ubezpieczenie nieruchomości zawarte jest na nazwisko męża, faktury za prąd, wodę, gaz, telefon również przychodzą na nazwisko męża (wystawione są na nazwisko męża)?
2. Czy koszt kawy, herbaty, cukru, wypieków słodkich Zainteresowana może wliczyć w koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności?
 
ILPB1/415-1413/11-4/AG Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym można uznać, że zespoły składników majątkowych wydzielone ze spółki stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym wystąpi następstwo prawne w rozumieniu art. 93c Ordynacji podatkowej i nie wystąpi dochód wspólników spółki dzielonej z tytułu dochodu w zyskach osób prawnych?
 
ITPB2/415-1094a/11/BK Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB2/415-22/12-4/WM Czy istnieje podatek od należnych składek?
 
ILPB2/415-137/12-2/AJ Czy w świetle art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od umowy dożywocia zawartej przed upływem 5 lat od daty nabycia nieruchomości jest należny podatek dochodowy?
 
ILPB2/415-135/12-2/JK Obowiązki płatnika w związku z umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzoalnością.
 
ILPB2/415-146/12-2/AJ Czy otrzymywane przez niektórych działaczy związkowych wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-134/12-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji dyrektora spółki prawa cypryjskiego.
 
ILPB1/415-96/12-6/AMN 1. Czy osoby, które otrzymają nagrody pieniężne muszą się rozliczyć zeznaniu rocznym, czy Wnioskodawca ma potrącić podatek i wpłacić do właściwego urzędu skarbowego?
2. W jakiej wysokości podatek od nagrody pieniężnej należy uiścić?
 
ILPB2/415-133/12-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji dyrektora spółki prawa cypryjskiego.
 
ILPB2/415-1181/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB2/415-157/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.
 
ILPB2/415-148/12-2/TR Do jakiej kategorii źródeł przychodów należy zaliczyć wypłacone przychody z tytułu wykonywanych czynności prokurenta i czy od takiego wynagrodzenia Spółka jest zobowiązana potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-999a/11/IL Jaki zakres obejmuje pojęcie "sfinansowanie zakupu nowego lokalu mieszkalnego?
 
ILPB2/415-354/12-2/WM Czy otrzymane od męża pieniądze, stanowiące zgodnie z postanowieniem sądu zabezpieczenie rodziny na czas trwania procesu rozwodowego, stanowią dla Wnioskodawczyni dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-348/12-2/AJ Czy Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od części wynagrodzenia dotyczącego rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując nadal do pozostałego wynagrodzenia z tytułu wykonywania pozostałych obowiązków pracowniczych ogólna stawkę kosztów uzyskania przychodów wynikającą Z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-1093a/11/ENB Jaki jest sposób rozliczenia podatku dochodowego w zakresie zaliczek miesięcznych oraz rozliczenia rocznego w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia od pracodawcy holenderskiego?
 
ILPB1/415-1062/11/12-S/AMN Na jakich zasadach opodatkowany będzie uzyskany przez Wnioskodawcę przychód (dochód), w części dotyczącej Jego udziału w zysku jako akcjonariusza, z tytułu wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną?
 
ILPB2/415-233/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB2/415-240/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych waloryzacji kaucji mieszkaniowej.
 
ILPB1/415-280/12-3/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB2/415-1/12-4/ES Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości zwróconej ww. decyzją administracyjną najpóźniej do końca 2012 r. nastąpi przychód podatkowy w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-45/12-2/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
 
ILPB1/415-34/12-4/AP Opodatkowanie odszkodowania.
 
ILPB1/415-388/1-2/IM Czy przychód z tytułu emisji reklam na stronie internetowej, uzyskiwany przez wydawcę można kwalifikować do przychodów z innych źródeł o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 20 ust. 1 tejże ustawy, jeżeli wydawca będzie osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczej?
 
IPPB2/415-634/12-2/MK Wnioskodawca poprawnie wykazał w deklaracji PIT-36 za 2011 rok podatek pobrany w Szwajcarii w wysokości 19% (po ograniczeniu faktycznie pobranej kwoty podatku wg stopy 35%). Natomiast dopłatę podatku w wysokości 4% wynikającą ze stawki 19% jaką odliczył w zeznaniu za rok 2011 a stawką ostatecznie zapłaconego podatku w Szwajcarii w wysokości 15% (po dopełnieniu przez Wnioskodawcę stosownych formalności zgodnie z ustawodawstwem Konfederacji Szwajcarskiej) Wnioskodawca wykaże i uiści w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym uzyska zwrot nadpłaconego podatku od dywidendy z urzędu ze Szwajcarii.
 
IPPB2/415-553/12-4/MK Spółka przekształcona nie będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od przyznanej akcjonariuszowi spółki komandytowo - akcyjnej (niebędącemu komplementariuszem) i nie uzyskującemu przychodów z działalności gospodarczej, dywidendy.
 
IPPB2/415-539/12-2/MK w zakresie skutków podatkowych związanych z przeniesieniem własności nieruchomości z Powiernika na Powierzającego
 
IPPB2/415-567/12-2/MG W zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przez fundusz w danym dniu wyceny, na podstawie jednego lub kilku zleceń złożonych przez uczestnika funduszu certyfikatów inwestycyjnych tego samego funduszu.
 
ITPB2/415-956/11/ENB Czy w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych w latach 2008-2010 z tytułu emerytury wypłacanej z Wielkiej Brytanii - wystąpił po stronie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy, pomimo, że emerytura jest już opodatkowana w Wielkiej Brytanii?
 
IBPBII/2/415-346/12/ŁCz automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów
 
IBPBII/2/415-347/12/ŁCz automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów
 
IPTPB1/415-60/11-7/12-S/KSU Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię poszczególnych części nieruchomości (działek), nabytej wspólnie z mężem w 2008 r., kosztem uzyskania przychodu, o jaki będzie Ona mogła pomniejszyć uzyskany przez siebie przychód z odpłatnego zbycia poszczególnych części nieruchomości, będzie wysokość wydatków poniesionych na nabycie tych części nieruchomości, tj. cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości określona w akcie notarialnym z dnia 26 maja 2008 r., proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych zbywanych działek, powiększona o ewentualne nakłady poczynione na poszczególne działki?
 
IPTPB2/415-539/11-6/12-S/KR 1) W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariusz będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód?2) W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-554/12-5/MG w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zbywanej będącej rezydentem podatkowym w Polsce do Spółki mającej siedzibę w Polsce
 
IPTPB2/415-546/11-6/12-S/KR Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca na koniec danego roku podatkowego nie będzie akcjonariuszem SKA i w związku z tym jego prawo do udziału w zysku SKA za ten rok będzie wynosiło zero, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego za ten rok oraz czy będzie uprawniony w związku z wcześniej uiszczonymi zaliczkami na podatek do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku za ten rok?
 
IPPB2/415-555/12-4/MG W związku z tym, iż spełnione zostaną łącznie wszystkie warunki wynikające z art. 24 ust. 8a i ust. 8b ustawy o PIT, wniesienie przez Wnioskodawcę aportem do Spółki udziałów w Spółce Zbywanej, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia przez Wnioskodawcę akcji w Spółce.
 
IPPB2/415-752/12-2/MG Czy w przypadku otrzymania dywidendy przez polską Spółkę komandytową od spółki z Cypru, a następnie dystrybucji dochodu z tego tytułu do wspólników Spółki komandytowej (w tym do Wnioskodawcy), Wnioskodawca będzie uprawniony do obliczania wysokości podatku podlegającego zapłacie na terytorium Polski od dochodu przypadającego na niego proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce komandytowej oraz z uwzględnieniem podatku, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, czyli o podatek wynoszący 10% wartości dywidendy (tj. według stawki 9%)?
 
IPTPB2/415-568/11-6/12-S/KR Czy Wnioskodawca ustalając na podstawie art 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w zysku Spółki w okresie po oddaniu w użytkowanie akcji Spółki powinien przyjąć swoje prawo do udziału w zysku z wyłączeniem użytkowanych akcji, tj. czy powinien przyjąć prawo do udziału w zysku na podstawie tych pozostałych akcji, które dają Wnioskodawcy prawo do udziału w zysku Spółki?
 
IPTPB2/415-569/11-6/12-S/KR Czy Wnioskodawca ustalając na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w zysku Spółki w okresie po pożyczeniu akcji Spółki powinien przyjąć swoje prawo do udziału w zysku z wyłączeniem pożyczonych akcji, tj. czy powinien przyjąć prawo do udziału w zysku na podstawie tych pozostałych akcji, które dają Wnioskodawcy prawo do udziału w zysku Spółki?
 
IPTPB2/415-570/11-6/12-S/KR Czy Wnioskodawca ustalając na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w zysku Spółki w okresie po zastawieniu akcji Spółki powinien przyjąć swoje prawo do udziału w zysku z wyłączeniem zastawionych akcji, tj. czy powinien przyjąć prawo do udziału w zysku na podstawie tych pozostałych akcji, które dają Wnioskodawcy prawo do udziału w zysku Spółki?
 
IPTPB2/415-571/11-6/12-S/KR Czy Wnioskodawca ustalając na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w zysku Spółki w okresie po przewłaszczeniu na zabezpieczenie akcji Spółki powinien przyjąć swoje prawo do udziału w zysku z wyłączeniem przewłaszczonych akcji, tj. czy powinien przyjąć prawo do udziału w zysku na podstawie tych pozostałych akcji, które dają Wnioskodawcy prawo do udziału w zysku Spółki?

Wskaźniki gospodarcze