Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 października 2012 r.
 
IPPB1/415-80/11-2/EC Czy prawidłowe jest następujące stanowisko Osoby Fizycznej, zgodnie z którym Osoba Fizyczna uprawniona jest do wyboru sposobu opodatkowania swoich przychodów z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-81/11-2/EC Czy prawidłowe jest następujące stanowisko Osoby Fizycznej, zgodnie z którym Osoba Fizyczna uprawniona jest do wyboru sposobu opodatkowania swoich przychodów z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-424/11/MZ Czy usługi redakcji tekstu należą do „świadczeń o podobnym charakterze” w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub innych świadczeń wymienionych w art. 29 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym świadczącym na jego rzecz usługi redakcji tekstu podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu, chyba że osoba fizyczna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i wówczas wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub nie pobrać podatku?
 
IBPBII/1/415-1015/11/HK Czy przysługuje ulga prorodzinna w związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego wobec pełnoletniej córki, która zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny i rentę socjalną?
 
IBPBII/1/415-78/12/MK Czy przychód uzyskany w 2011 r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, nabytych w 2009 r. korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy przychód ten został wydatkowany na spłatę pożyczki i kredytu, udzielonych przez Banki; zgodnie z treścią umowy pożyczki - pożyczkobiorca zobowiązuje się do wykorzystania środków z pożyczki na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych lub na dowolny zadeklarowany cel, w tym na spłatę posiadanych zobowiązań kredytowych w banku lub innych bankach, a zgodnie z treścią umowy kredytowej - kredyt przeznaczony jest na budowę domu jednorodzinnego?
 
IBPBI/1/415-619/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IBPBI/1/415-620/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IBPBI/1/415-621/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IBPBI/1/415-622/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IBPBI/1/415-623/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
ITPB1/415-568/12/IG Czy ustanowienie ww. służebności na gruncie rolnym w części przeznaczonej pod budowę ww. urządzeń uprawnia do zwolnienia otrzymanego odszkodowania z podatku dochodowego?
 
ITPB1/415-507/12/AD Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, zgodnie z art. 11 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT, nie powstaje przychód w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy - w razie braku naliczenia odsetek od pożyczek oraz zwolnienia z długu, w razie, gdy wierzycielem zrzekającym się odsetek albo zwalniającym z długu jest osoba zaliczona do I albo II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 
ITPB1/415-401/12/HD Czy w celu ustalenia jednostkowych wartości początkowych wszystkich nabytych obiektów w ramach nabytej nieruchomości Wnioskodawca ma możliwość dokonania wyceny we własnym zakresie lub w formie wyceny rzeczoznawcy, tak aby łączna wartość tych składników majątku równała się cenie określonej w akcie notarialnym, pomniejszonej o skonkretyzowaną w akcie cenę gruntu?
 
ITPB2/415-351/12/IB Czy opisana renta jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-483A/12/HD W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku odrębnego męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ITPB1/415-483B/12/HD W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny z majątku wspólnego Wnioskodawczyni i męża do majątku odrębnego Wnioskodawczyni w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBI/1/415-672/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodu (dochodu) uzyskanego przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IBPBII/2/415-720/12/ŁCz kwalifikacji przychodów z tytułu wynajmu nieruchomości i rzeczy ruchomych
 
IBPBII/2/415-737/12/ŁCz skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną
 
IBPBII/2/415-741/12/ŁCz wniesienie aportu w postaci udziałów i akcji spółek kapitałowych z siedzibą na terytorium RP do spółki z siedzibą na terytorium Cypru i objęcie w zamian udziałów tejże spółki cypryjskiej
 
ITPB1/415-475/12/WM Czy w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę oraz w tym samym czasie przez pozostałych wspólników wszystkich przysługujących im udziałów w Spółce aportem do Spółki cypryjskiej na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki cypryjskiej i objęcia w zamian przez Wnioskodawcę i pozostałych wspólników tych udziałów w Spółce cypryjskiej powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-373/12/IL Czy wynagrodzenie z tyt. ustanowienia służebności przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB2/415-462/12/BK Czy w związku ze sprzedażą mieszkania będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-319/12/IB Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię uposażenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-502/12/BK ulga meldunkowa- grunt
 
ITPB2/415-446/12/BK 1.Czy wypłacone wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2.Czy odszkodowanie za straty w uprawach rolnych jest wolne od podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-108/12/BK Czy w związku ze sprzedażą działki Wnioskodawca powinien zapłacić podatek, gdy kwotę uzyskaną z tego tytułu przeznaczy na cele mieszkaniowe – zakup działki z warunkami zabudowy?
 
ITPB2/415-277b/12/MM 1. skutki podatkowe sprzedaży lokalimieszkalnego wraz z udziałem w prawie wieczystego uzytkowania gruntu2. czy bonifikata udzielona przez Gminy przy sprzedazy lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu?
 
IPPB2/415-638/12-2/MK Przyznanie nagród rzeczowych za udział w akcjach promocyjnych oraz akcjach marketingowych w postaci konkursów w tym konkursów w postaci tzw. „quizów wiedzowych” oraz możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
 
IPPB2/415-583/12-4/MK W odniesieniu do opisu zdarzenia przyszłego oraz wyżej przedstawionych umocowań prawnych, dochód z odpłatnego zbycia udziałów w polskiej spółce z o. o. przez rezydenta Stanów Zjednoczonych, będzie opodatkowany w Stanach Zjednoczonych, jako przychód z zysków kapitałowych pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji stosownie do treści art. 14 ust. 1 Umowy z dnia 08 października 1974 r. zawartej miedzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178).
 
IPPB2/415-626/12-4/MK Czy Pracodawca - płatnik Q. Sp. z o.o. zobowiązany jest złożyć do US w Warszawie korektę deklaracji PIT - 4R za 2011 r. wykazując zaliczki na podatek dochodowy w wysokości jaką powinien naliczyć i pobrać od przychodu pracownika - podatnika Pana Marka K. i tym samym wpłacić do US w Warszawie różnicę między zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczoną, pobraną i wpłaconą do US w Warszawie a zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, która powinna być naliczona, pobrana i wpłacona do US w Warszawie?
 
IPPB2/415-574/12-4/MK W odniesieniu do opisu zdarzenia przyszłego oraz wyżej przedstawionych umocowań prawnych, dochód z odpłatnego zbycia udziałów w polskiej spółce z o.o. przez rezydenta Stanów Zjednoczonych, będzie opodatkowany w Stanach Zjednoczonych, jako przychód z zysków kapitałowych pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji stosownie do treści art. 14 ust. 1 Umowy z dnia 08 października 1974 r. zawartej miedzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178).
 
IPPB2/415-569/12-4/MK W zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem przez Wnioskodawcę i pozostałych udziałowców będących osobami fizycznymi wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce z o.o. do innej Spółki z o.o. skutkującego nabyciem 99,75% praw głosów w spółce, której udziały były przedmiotem aportu
 
IPPB2/415-548/12-4/MK Obowiązek płatnika w stosunku do należności wypłacanych z rachunku zbiorczego za pośrednictwem posiadacza rachunku na rzecz osoby uprawnionej będącej spółką osobową
 
IPPB2/415-531/12-2/MK Dokonywanie przez Wnioskodawcę wypłat jednorazowych i ratalnych środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Zaopatrzenia Emerytalnego (IKZE) na rzecz oszczędzającego oraz wynikających z tego tytułu obowiązkach płatnika i obowiązkach informacyjnych
 
IPPB2/415-661/12-2/MK należy stwierdzić, iż z uwagi na fakt, iż z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, że ma on zastosowanie wyłącznie do odpraw pośmiertnych uregulowanych w art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.), otrzymana przez członków najbliższej rodziny zmarłego pracownika odprawa pośmiertna będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
 
IPPB2/415-531/12-6/MK Informacja o zwrotach nadpłaconych środków pieniężnych ponad roczny limit wpłat na IKZE oraz o zwrocie nadpłaconych środków pieniężnych w przypadku wypłaty transferowej z IKE na IKZE w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. powinna zostać sporządzona w formie pisma informacyjnego
 
IPPB2/415-531/12-3/MK Dokonywaniem przez Wnioskodawcę wypłat jednorazowych i ratalnych środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Zaopatrzenia Emerytalnego (IKZE) na rzecz osób wskazanych przez oszczędzającego oraz wynikających z tego tytułu obowiązkach płatnika i obowiązkach informacyjnych
 
IPPB2/415-531/12-5/MK Dokonywanie przez Wnioskodawcę zwrotów całości środków zgromadzonych na IKZE, zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKZE wypłat jednorazowych oraz wynikających z tego tytułu obowiązkach płatnika i obowiązkach informacyjnych.
 
IPPB2/415-531/12-4/MK Dokonywanie przez Wnioskodawcę wypłat jednorazowych i ratalnych środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Zaopatrzenia Emerytalnego (IKZE) na rzecz spadkobierców w przypadku śmierci oszczędzającego oraz wynikających z tego tytułu obowiązkach płatnika i obowiązkach informacyjnych
 
IPPB2/415-549/12-5/MK Należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy Bank podejmie decyzję o sposobie opodatkowania lub decyzję o zwolnieniu z opodatkowania danego świadczenia emerytalno - rentowego pochodzącego z zagranicy na podstawie pisemnego oświadczenia podatnika dotyczącego miejsca rezydencji podatkowej, wówczas Bank nie poniesie odpowiedzialności płatnika wynikającą z przepisów Ordynacji podatkowej, w przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej będzie zawierało nieprawdę, bądź stan faktyczny zawarty w oświadczeniu ulegnie zmianie, a Bank nie zostanie o tym poinformowany.”
 
IPPB2/415-565/12-2/MK W konsekwencji świadczenia dodatkowe przyznane w wyniku zawartej umowy pomiędzy Funduszem a uczestnikiem funduszu w związku z posiadanymi przez uczestnika jednostkami uczestnictwa w postaci dodatkowych jednostek uczestnictwa danego subfunduszu, stanowią przychód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych co skutkuje tym, że dochód z tego źródła podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem tego podatku, zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy będzie wypłacający czyli fundusz inwestycyjny. Opodatkowanie świadczeń dodatkowych winno nastąpić w momencie ich postawienia do dyspozycji przyznania uczestnikowi. Zaokrąglanie podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia dodatkowego dokonywane będzie przez Fundusz do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art.63 § 1 Ordynacji podatkowej).
 
ITPB1/415-290a/12/WM Czy kwota uzyskana z tytułu różnicy między partycypacją wniesioną, a uzyskaną stanowi dochód partycypanta i jednocześnie podstawę do wystawienia przez Wnioskodawcę informacji o przychodach?
 
ITPB1/415-290b/12/WM Czy kwota uzyskana z tytułu różnicy między partycypacją wniesioną, a uzyskaną stanowi dochód partycypanta i jednocześnie podstawę do wystawienia przez Wnioskodawcę informacji o przychodach?
 
ITPB1/415-290c/12/WM Czy uzyskana kwota z tytułu różnicy między kaucją wniesioną, a zwaloryzowaną stanowi dochód najemcy i jednocześnie podstawę do wystawienia przez Wnioskodawcę informacji o przychodach?
 
IPPB2/415-622/12-2/MK w zakresie skutków podatkowych powstałych dla Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej po wartości nominalnej przez nowego udziałowca
 
IPPB2/415-317/12-5/MG Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia Umowy Ubezpieczenia.
 
ITPB2/415-989/11/RS Stypendia stażowe otrzymywane przez uczestników projektu, stanowiące dla nich pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego.
 
IBPBII/2/415-799/12/MM Skutki podatkowe nieodpłatnego udostępnienia udziału w nieruchomości do używania stryjowi w 2008 r. i w 2009 r.
 
ITPB2/415-197/12/12-S/RS Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych od całości przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w opisanym we wniosku lokalu mieszkalnym łącznie z wartością udziału w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie?
 
ITPB2/415-586/11-S/12/IB 1. Czy udział pracowników i członków Zarządu w Spartakiadzie branży (...) nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. W jaki sposób należy ustalić przychód uczestnika Spartakiady, jeśli odpowiedź na pytanie (1) jest negatywna?
 
ITPB2/415-625/11/12-S/RS Obowiązek podatkowy w związku z dochodami uzyskiwanymi z pracy wykonywanej w Argentynie.
 
ITPB2/415-830/09/12-S/MM 1. Czy zwolnienie, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującej na dzień 31 grudnia 2008 r. – w związku ze sprzedażą przedmiotowego lokalu mieszkalnego, obejmować będzie – obok małżonki Wnioskodawcy – samego Wnioskodawcę (na podstawie art. 21 ust. 22 ww. ustawy), gdy Wnioskodawca nie był zameldowany w przedmiotowym lokalu?
2. Czy w przypadku braku możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z przedmiotowego zwolnienia, od podstawy obliczenia podatku, o jakim mowa w art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym Wnioskodawca będzie mógł odliczyć:
a. wydatki na nabycie lokalu wraz z marżą i odsetkami, jakie należało ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup tego lokalu?
b. wydatki poniesione w kancelarii notarialnej w związku z nabyciem lokalu?
c. wydatki poniesione na wykończenie przedmiotowego lokalu (udokumentowane fakturami VAT)?

Wskaźniki gospodarcze