Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 października 2012 r.
 
ITPB3/423-19/12/AW Czy, w powyższym stanie faktycznym, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia poszczególnych działek, powstałych z podziału większej nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak przychód uzyskany ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza?
 
ITPB3/415-20/12/AW Czy, w powyższym stanie faktycznym, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia poszczególnych działek, powstałych z podziału większej nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak przychód uzyskany ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza?
 
ITPB2/415-386/12/ENB Czy świadczenie w postaci zapewnienia dowozu pracowników z miejsca zamieszkania do pracy stanowi nieodpłatne świadczenie którego wartość podlega opodatkowaniu?
 
ITPB2/415-383a/12/BK Obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży garażu, w sytuacji przeznaczenia całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 
ITPB1/415-449/12/DP Czy w powyższym stanie faktycznym, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia poszczególnych działek, powstałych z podziału większej nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak przychód uzyskany ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza?
 
ITPB2/415-304/12/MM Kiedy Wnioskodawca może dokonać sprzedaży ww. lokali mieszkalnych nie naruszając zasad udzielonej ulgi budowlanej, a co za tym idzie bez konieczności zwrotu uzyskanej ulgi budowlanej?
 
IBPBII/1/415-591/12/MK Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane w 2010 r. i 2011 r. świadczenia mieszkaniowe od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zwolnione są z podatku dochodowego?
 
ITPB1/415-545/12/PSZ Czy wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od daty przekształcenia nieruchomości (z jednej nieruchomości gruntowej powstałej w 2001 r. na 3 nieruchomości lokalowe powstałe w 2012 r.)?
 
IPTPB2/415-475/12-2/AKr W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawczyni wnosi o wyjaśnienie czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Nią udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-353/12/AD Czy w przypadku sprzedaży przez wnioskodawcę, wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami udziałów w przedmiotowych nieruchomościach, wnioskodawca uzyska przychód, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy przychód, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy?
 
ITPB2/415-1086/11/MU Opodatkowanie kwoty uzyskanej z tytułu bezumownego korzystania z gruntu.
 
ITPB1/415-359/12/AD Czy w przypadku sprzedaży przez wnioskodawcę, wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami udziałów w przedmiotowych nieruchomościach, wnioskodawca uzyska przychód, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy przychód, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy?
 
ITPB1/415-440/12/IG Czy sprzedaż jednej, kilku lub wszystkich (w zależności od popytu) ww. nieruchomości w okolicznościach niniejszej sprawy będzie zakwalifikowana jako dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 
ITPB2/415-367/12/MM skutki podatkowe sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - po podziale majątku wspólnego malżeństwa
 
IBPBI/1/415-1074/12/ŚS Dot. możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej tzw. podatkiem liniowym
 
IBPBI/1/415-1075/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej, sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 
IBPBI/1/415-1077/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej, sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 
ITPB1/415-597c/12/AK Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadnie art. 30a ust. 1 pkt 4 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPTPB2/415-434/12-4/JR Czy używanie samochodu osobowego dla potrzeb dowożenia dziecka na zabiegi - zajęcia rehabilitacyjne do wyżej wymienionych placówek, podlega odliczeniu od dochodu w granicach limitu i czy można stosować stawkę za kilometr z tzw. „kilometrówki” stosownie do Rozporządzenia stosownego Ministra? Czy można uwzględniać wyjazdy do Prywatnej Poradni P. ?
 
IPTPB2/415-435/12-4/AKr 1.Czy wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli Wnioskodawczyni sprzeda jedną z działek lub kilka działek w 2012 r.?
2.Czy podatek dochodowy wystąpi, jeśli zbycie będzie miało miejsce w 2013 r. i później?
 
IPTPB1/415-371/12-5/MD 1)Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w Spółce komandytowo-akcyjnej przychód (dochód) po Jego stronie powstanie w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku z przeznaczeniem na wypłatę dla akcjonariuszy, chyba, że został wyznaczony inny dzień dywidendy?
2)Czy w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
3)Czy przychód Wnioskodawcy jako akcjonariusza będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej?
4)Czy do ww. przychodów z działalności gospodarczej znajdzie zastosowanie sposób opodatkowania stawką liniową lub progresywną?
 
ILPB1/415-139/12-2/AG 1. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie miał prawo naliczyć pracownikom, przekazującym Spółce wytworzone przez nich wynalazki/wzory użytkowe niezgłoszone do Urzędu Patentowego - na podstawie art. 21 Prawa własności przemysłowej - 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku/wzoru użytkowego?
2. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, przychody z tytułu przekazania Wnioskodawcy przez pracowników prawa do korzystania z wynalazku/wzoru użytkowego powinny zostać zakwalifikowane jako przychody ze stosunku pracy?
 
ILPB1/415-139/12-3/AG 1. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie miał prawo naliczyć pracownikom, przekazującym Spółce wytworzone przez nich wynalazki/wzory użytkowe niezgłoszone do Urzędu Patentowego - na podstawie art. 21 Prawa własności przemysłowej - 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku/wzoru użytkowego?
2. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, przychody z tytułu przekazania Wnioskodawcy przez pracowników prawa do korzystania z wynalazku/wzoru użytkowego powinny zostać zakwalifikowane jako przychody ze stosunku pracy?
 
ILPB1/415-129/12-2/AG 1. Czy dotacje z budżetu gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
2. Jak rozliczać koszty związane z prowadzeniem przedszkola?
 
ILPB1/415-129/12-3/AG 1. Czy dotacje z budżetu gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
2. Jak rozliczać koszty związane z prowadzeniem przedszkola?
 
ILPB2/415-316/12-4/AJ Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży opisanego powyżej lokalu mieszkalnego?
 
ILPB2/415-1160/11-4/WM Czy wypłacona kwota rekompensaty stanowi przychód podatkowy?
 
IPPB2/415-609/12-2/MK Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonych stanach faktycznych i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.
 
ILPB2/415-32/12-6/ES 1. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu uzyskanego tytułem odpłatnego zbycia lokali przed upływem 5 lat od dnia nabycia udziału wynoszącego 1/2 części w całej nieruchomości?
2. Czy też będzie miało tu zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-151/12-2/AG 1. Czy dotacje z budżetu gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
2. Jak rozliczać koszty związane z prowadzeniem przedszkola?
 
IPPB2/415-594/12-2/MG Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników w określonych stanach faktycznych i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.
 
ILPB2/415-40/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB2/415-310/12-4/JK Skutki podatkowe zbycia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nabytych w części w drodze spadku oraz w części na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.
 
ILPB1/415-151/12-3/AG 1. Czy dotacje z budżetu gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
2. Jak rozliczać koszty związane z prowadzeniem przedszkola?
 
IPPB2/415-597/12-2/MG Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników w określonych stanach faktycznych i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.
 
ITPB2/415-972a/11/IB Czy w związku z odpłatnym nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu, które powoduje uzyskanie prawa do otrzymania w przyszłości nieodpłatnie, po spełnieniu określonych warunków, Darmowych Akcji, po stronie pracownika Spółki powstaje przychód do opodatkowania, a Spółka jako płatnik ma obowiązek zapłaty podatku od tego przychodu?
 
IPPB2/415-593/12-2/MG Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników w określonych stanach faktycznych i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.
 
ITPB2/415-972b/11/IB Czy w związku z nieodpłatnym przyznaniem pracownikowi Spółki Darmowych Akcji, po spełnieniu przez niego określonych warunków, powstaje po jego stronie przychód do opodatkowania, a Spółka jako płatnik ma obowiązek pobrania i wpłaty podatku od tego przychodu?
 
IPPB2/415-317/12-8/MG Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ewentualna zmiana strategii inwestycyjnej w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia jest neutralna dla Ubezpieczającego (nie stanowi ani przychodu, ani kosztu podatkowego) na gruncie UPDOF?
 
IPPB2/415-753/12-2/MG Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, iż orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, iż w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, iż nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.
 
IPPB2/415-317/12-7/MG Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zapłata Składki przez Ubezpieczającego jest, na gruncie UPDOF neutralna dla Ubezpieczającego (w momencie zapłaty nie stanowi ani przychodu, ani kosztu podatkowego), niezależnie od tego, czy Składka zostanie zapłacona w pieniądzu, czy w innych aktywach?
 
ILPB2/415-1184/11-2/JK Umorzenie udziałów i akcji.
 
ITPB2/415-972f/11/IB Czy w związku ze sprzedażą Darmowych Akcji w imieniu pracownika (w razie wyboru przez pracownika opcji sprzedaży Darmowych Akcji po ich przyznaniu) po stronie pracownika Spółki powstaje dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art. 30b ust. 1 ustawy o pdof, lecz Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
ITPB2/415-972g/11/IB Czy w związku z wniesieniem Darmowych Akcji do funduszu FCPE po przyznaniu Darmowych Akcji, po stronie pracownika Spółki nie powstaje przychód do opodatkowania i Spółka nie będzie obowiązana w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku?
 
IPPB2/415-621/12-2/MG w zakresie skutków podatkowych powstałych dla Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej po wartości nominalnej przez nowego udziałowca
 
IPPB2/415-620/12-2/MG w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej po wartości nominalnej przez nowego udziałowca
 
ILPB2/415-1184/11-3/JK Umorzenie udziałów i akcji.
 
IPPB2/415-598/12-2/MK w zakresie skutków podatkowych powstałych dla Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej po wartości nominalnej przez nowego udziałowca
 
IPPB2/415-599/12-2/MK w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy z tytułu objęcia przez nowego udziałowca udziałów w spółce kapitałowej po wartości nominalnej niższej niż wartość rynkowa obejmowanych udziałów
 
ILPB2/415-250/12-2/WM Czy sprzedaż przedmiotowych działek będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-550/12-4/MG Realizacja obowiązków płatnika przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy, w przypadku braku informacji pozwalających na ustalenie podstawy opodatkowania w kwocie innej, niż kwota brutto wypłaty dokonywanej z rachunku zbiorczego.
 
IPPB2/415-570/12-4/MG W zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem przez Wnioskodawcę i pozostałych udziałowców będących osobami fizycznymi wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce z o.o. do innej Spółki z o.o. skutkującego nabyciem 99,75% praw głosów w spółce, której udziały były przedmiotem aportu
 
IPPB4/415-460/12-4/SP Stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2006 roku wydatkowany na nabycie działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie przewidziane w ww. przepisie, obejmuje także wydatki bezpośrednio związane z nabyciem nowej nieruchomości, (w przedmiotowej sprawie działki), tj. opłaty notarialne, sądowe, pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych, nie obejmuje zaś kosztów związanych ze sprzedażą. Oznacza to, iż wydatki poniesione na cele mieszkaniowe obejmują nie tylko bezpośredni koszt zakupu działki, ale też wydatki temu towarzyszące, czyli koszty notarialne, sądowe, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych.
 
ITPB2/415-972c/11/IB Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, po stronie pracownika powstanie dochód opodatkowany pdof, który należy zakwalifikować jako dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art. 30b ust. 1 ustawy o pdof i Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
ITPB2/415-972d/11/IB Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika, skutkującym otrzymaniem przez pracownika akcji Akcjonariusza, po stronie pracownika Spółki nie powstaje przychód do opodatkowania i, w konsekwencji, Spółka nie będzie obowiązana w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku?
 
ILPB2/415-1187/11-2/WM 1. Jakie są skutki w podatku dochodowym wynikające ze sprzedaży samochodu?
2. Czy kosztem uzyskania przychodu jest wartość określona w fakturze otrzymanej od organizatora konkursu, od której Wnioskodawca zapłacił 10% zryczałtowany podatek dochodowy?
3. Czy strata, jaka wynikłaby w zeznaniu rocznym (koszty wyższe niż przychód) może być rozliczona w zeznaniach rocznych za okresy przyszłe, jeżeli wystąpiłby przychód z tego samego źródła?
 
ITPB2/415-972e/11/IB Czy w związku z wypłatą przez Akcjonariusza dywidendy, która skutkuje emisją i przydzieleniem pracownikowi nowych jednostek w funduszu FCPE, po stronie pracownika nie powstaje przychód podatkowy, a Spółka nie ma obowiązku pobrania i wpłaty podatku?
 
IPPB1/415-573/12-2/EC Czy po stronie Wnioskodawcy będącego wspólnikiem Sp. J. powstanie jakikolwiek przychód/dochód w podatku dochodowym w związku z opisaną powyżej transakcją przejęcia Sp. J. przez D?
 
IPTPB1/415-407/12-2/AG Czy przy wypłacie delegacji sędziowskiej za obsługę meczu piłkarskiego do kwoty 200 zł należy stosować przepisy o podatku zryczałtowanym, w myśl art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy stosując naliczenie 20% kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB1/415-407/12-3/AG Czy przy wypłacie delegacji sędziowskiej za obsługę meczu piłkarskiego do kwoty 200 zł należy stosować przepisy o podatku zryczałtowanym, w myśl art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy stosując naliczenie 20% kosztów uzyskania przychodów?

Wskaźniki gospodarcze