Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 października 2012 r.
 
IBPBII/1/415-489/11/MK Czy odsetki od odszkodowań wypłacanych z tytułu przejętych z mocy prawa nieruchomości, które przeszły na własność Gminy na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami zwolnione są z podatku dochodowego?
 
IBPBII/1/415-490/11/MK Czy odsetki od odszkodowań wypłacanych z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym na mocy prawomocnego wyroku orzekającego zwolnione są z podatku dochodowego?
 
IBPBII/2/415-569/11/ŁCz Czy spłata kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową i wypłata zachowku może stanowić koszt uzyskania przychodu?
 
IBPBII/2/415-603/11/MW Sposób opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej na podstawie umowy dożywocia.
 
IBPBI/1/415-429/11/HSt Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali dochód (lub stratę) ze zbycia gruntu w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako różnicę między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego środka?
 
IBPBII/2/415-546/11/MW Czy zbycie przez wnioskodawczynię udziału we współwłasności gospodarstw rolnych w zamian za spłatę pieniężną dokonane w postępowaniu sądowym o dział spadku i zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-566/11/MM Datą nabycia lokalu mieszkalnego jest data przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu we własnościowe prawo do lokalu.
 
IBPBII/1/415-404/11/AŻ skutki podatkowe zawarcia umowy o dzieło z międzynarodową organizacją z siedzibą we Francji
 
ILPB1/4160-40/12-3/AP 1. Do jakiego źródła przychodu zakwalifikować otrzymaną przez akcjonariusza dywidendę w formie niepieniężnej?
2. W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania w przypadku otrzymania przez akcjonariusza dywidendy w formie niepieniężnej?
 
ILPB1/4160-38/12-3/AP 1. Do jakiego źródła przychodu zakwalifikować otrzymaną przez akcjonariusza dywidendę w formie niepieniężnej?
2. W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania w przypadku otrzymania przez akcjonariusza dywidendy w formie niepieniężnej?
 
ILPB1/4160-42/12-3/AP 1. Do jakiego źródła przychodu zakwalifikować otrzymaną przez akcjonariusza dywidendę w formie niepieniężnej?
2. W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania w przypadku otrzymania przez akcjonariusza dywidendy w formie niepieniężnej?
 
ITPB1/415-450/12/PSZ Czy, w powyższym stanie faktycznym, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia poszczególnych działek, powstałych z podziału większej nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak przychód uzyskany ze źródła, jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza?
 
ITPB1/415-448/12/PSZ Czy, w powyższym stanie faktycznym, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia poszczególnych działek, powstałych z podziału większej nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak przychód uzyskany ze źródła, jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza?
 
ITPB1/415-384/12/DP 1. Czy naliczone i jednocześnie potrącone odszkodowanie jest przychodem podatkowym, czy podstawą do skorygowania kosztów uzyskania przychodów?
2. W jakim momencie i w jakiej wysokości należy ująć w rachunku podatkowym, w podatkowej księdze przychodów i rozchodów naliczone i jednocześnie potrącone odszkodowanie?
 
ITPB2/415-350/12/IB Czy jednorazowe odszkodowanie za zajęcie gruntu podlega opodatkowaniu?
 
ITPB2/415-321/12/ENB Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 77 ustaw
 
ITPB2/415-323/12/ENB Czy renta otrzymywana z Włoch podlega opodatkowaniu w Polsce?
 
ITPB2/415-347a/12/IL Czy w związku ze sprzedażą wymienionej wyżej nieruchomości zabudowanej jest Pani zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-317a/12/MM 1. Czy należało pomniejszyć odliczenie od podatku, jeżeli oba zdarzenia (otrzymanie ww. ekwiwalentu pieniężnego i kupno mieszkania) miały miejsce w różnych latach, tj. w 1998 i 1999 r.?
2. Czy art. 11 Ordynacji podatkowej, z którego wynika, iż „rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa stanowi inaczej” nie znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowania?
3. Czy prawo może działać wstecz, jeżeli nie jest to wyraźnie wskazane i zaznaczone i jest niezgodne z zasadą wyrażoną w art. 11 Ordynacji podatkowej?
4. Jaka jest właściwa i prawidłowa interpretacja art. 27a ust. 17 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro ustawodawca nie wyraził swojej woli w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości?
 
ITPB1/415-341/12/WM Czy od otrzymanej w wyniku ugody kwoty z tyt. udziałów w spółce Wnioskodawczyni zobowiązana jest zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-378/12/WM Czy od postawionego do dyspozycji byłego pracownika odszkodowania z tytułu zakończenia sporu, należy naliczyć oraz potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-251/12/ENB Czy zwrot kosztów poniesionych na docieplenie lokalu w ramach gwarancji stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ITPB2/415-394/12/MM Opodatkowanie kwoty umorzonych zaległości czynszowych.
 
ITPB1/415-352/12/AD Czy w przypadku sprzedaży przez wnioskodawcę, wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami udziałów w przedmiotowych nieruchomościach, wnioskodawca uzyska przychód, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy przychód, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy?
 
ITPB/415-351/12/AD Czy w przypadku sprzedaży przez wnioskodawcę, wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami udziałów w przedmiotowych nieruchomościach, wnioskodawca uzyska przychód, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy przychód, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy?
 
ITPB1/415-331/12/TK Czy kwoty zwracane do spółki partnerskiej tytułem częściowego lub całkowitego zwrotu pobranej przez Wnioskodawcę, będącego wspólnikiem tej spółki, zaliczki lub zaliczek na poczet udziału w przyszłym zysku, która to zaliczka lub zaliczki przekroczą spodziewany zysk, będą dla Wnioskodawcy skutkować przychodem z jakiegokolwiek tytułu?
 
ITPB1/415-338/12/WM Czy przychód spadkobierców zmarłego wspólnika z tytułu otrzymanej spłaty równowartości umorzonych udziałów w Spółce podlegać będzie podatkowi od spadków i darowizn czy podlegać będzie opodatkowaniu wg zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy w razie odmiennego stanowiska niż zajęte przez wnioskodawcę i przyjęciu, iż przychód spadkobierców zmarłego wspólnika z tytułu otrzymanej spłaty równowartości umorzonych jego udziałów w Spółce nie będzie podlegał podatkowi od spadków i darowizn lecz podlegać będzie opodatkowaniu wg zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – czy przychód ten podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 1, który pobiera i rozlicza Spółka, opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym na podstawie przepisu art.30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też przychód ten podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
 
ITPB2/415-522/12/BK Czy podlegają zwolnieniu wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego po zbyciu mieszkania nabytego w drodze spadku, którego celem jest spłata innych kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe podatnika przed zbyciem tego lokalu?
 
ITPB2/415-482/12/MM Czy ww. emeryturę, którą Wnioskodawca otrzymuje z Niemiec powinien opodatkować w Polsce?
 
ITPB1/415-333/12/PSZ Czy każdy z nabywców może wprowadzić do ewidencji środków trwałych zakupione samochody w wartości proporcjonalnej do udziału w zakupie?
 
ITPB1/415-465/12/IG Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ze sprzedaży działek rolnych sprzedanych w 2011 r.?
 
ITPB1/415-421/12/IG Czy działalność usługowa polegająca na świadczeniu usług kierowania powierzonym pojazdem bądź koparką może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5% czy 17%?
 
ITPB2/415-320a/12/IB Czy uczestnictwo w programie RSU, na którymkolwiek etapie:a) Przyznanie nagrody w postaci RSU ,b) Podpisanie RSU Agreement,c) Przekazanie akcji (Vesting)- zamiana akcji warunkowych na zwykłeskutkuje powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co Spółka stałaby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadkach kiedy jest i nie jest obciążana kosztami udziału i organizacji programu w stanie prawnym przed 1 stycznia 2011 r. ?
 
ITPB2/415-320b/12/IB Czy uczestnictwo w programie SOP, na którymkolwiek etapie:a) Przyznanie nagrody w postaci SOPb) Podpisanie SOP Agreement.c) Wykonanie Opcji w wariancie Exercise and Sell,d) Wykonanie Opcji w wariancie Exercise and Holdskutkuje powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co Spółka stałaby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadkach kiedy jest i nie jest obciążana kosztami udziału i organizacji programu w stanie prawnym przed 1 stycznia 2011 r. ?
 
ITPB2/415-318b/12/IB 1) Czy uczestnictwo w programie SOP, na którymkolwiek etapie:a) Przyznanie nagrody w postaci SOPb) Podpisanie SOP Agreement,c) Wykonanie Opcji w wariancie Exercise and Sell,d) Wykonanie Opcji w wariancie Exercise and Holdskutkuje powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co Spółka stałaby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadkach kiedy jest i nie jest obciążana kosztami udziału i organizacji programu w stanie prawnym po dniu 1 stycznia 2011 r.?2) Czy sprzedaż akcji przez pracownika w ramach programu SOP w wyniku wykonania opcji w wariancie Exercise and Hold skutkuje powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co Spółka stałaby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadkach kiedy jest i nie jest obciążana kosztami udziału i organizacji programu w stanie prawnym po dniu 1 stycznia 2011 r. ?
 
ITPB2/415-318a/12/IB 1) Czy uczestnictwo w programie RSU, na którymkolwiek etapie:a) Przyznanie nagrody w postaci RSU,b) Podpisanie RSU Agreement,c) Przekazanie akcji (Vesting)- zamiana akcji warunkowych na zwykłeskutkuje powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co Spółka stałaby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadkach kiedy jest i nie jest obciążana kosztami udziału i organizacji programu w stanie prawnym po dniu 1 styczniu 2011 r.?2) Czy sprzedaż w przyszłości akcji przez pracownika nabytych w ramach programu RSU w wyniku Vestingu, skutkuje powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co Spółka stałaby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadkach kiedy jest i nie jest obciążana kosztami udziału i organizacji programu w stanie prawnym po dniu 1 stycznia 2011 r.?
 
IPPB1/415-513/09/12-6/S/EC Czy podatnik do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć stratę na sprzedaży wierzytelności, jeżeli źródłem pochodzenia wierzytelności jest operacja uprzednia, o której mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i która w chwili wystawienia faktury VAT za najem samochodu dla podatnika była zarachowana jako przychód należny w cenie sprzedaży – cenie brutto.
 
IPPB1/415-574/12-2/EC Czy po stronie Wnioskodawcy będącego wspólnikiem Sp. J. powstanie jakikolwiek przychód/dochód w podatku dochodowym w związku z opisaną powyżej transakcją przejęcia Sp. J. przez D?
 
IPPB1/415-572/12-2/EC Czy po stronie Wnioskodawcy będącego wspólnikiem Sp. J. powstanie jakikolwiek przychód/dochód w podatku dochodowym w związku z opisaną powyżej transakcją przejęcia Sp. J. przez D?
 
IPPB4/415-525/12-4/SP Zakres ustalenia obowiązku podatkowego w przypadku zawarcia związku małżeńskiego z kobietą narodowości polskiej pracującą i mieszkającą w Polsce
 
IPPB4/415-525/12-5/SP Zakres ustalenia obowiązku podatkowego w przypadku zawarcia związku małżeńskiego z kobietą narodowości polskiej pracującą i mieszkającą w państwie Katar.
 
IPPB4/415-697/12-2/SP Zakres skutków podatkowych otrzymania odszkodowania na podstawie wyroku sądowego.
 
IPPB4/415-535/12-4/SP Zorganizowane przez Spółkę spotkanie nie będzie skierowane do wąskiego kręgu odbiorców (tj. pracowników Spółki, bowiem oprócz pracowników uczestniczyło w nich szerokie grono zaproszonych gości) i na dzień ich zorganizowania nie można jednoznacznie ustalić osób w nich uczestniczących, a tym samym w sposób skonkretyzowany wskazać wysokości przychodu przypadającego na jedną osobę – należy stwierdzić, iż z tytułu uczestnictwa w spotkaniu pracowników Spółki oraz zaproszonych gości, nie powstanie po ich stronie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia.
 
IPPB4/415-630/12-2/JK3 należy stwierdzić, iż do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz podatnik jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 
IPPB4/415-526/12-4/JK3 Opodatkowanie otrzymanych zaległych alimentów od ojca.
 
IPPB4/415-692/12-4/JK3 uznać należy, iż wynajem składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą - w związku z przytoczonym wyżej zapisem ustawy o ryczałtowanym podatku dochodowym - wyklucza możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych nie tylko z najmu ale także z działalności gospodarczej.
 
IPPB4/415-537/12-2/JK3 Wartość nieruchomości nabytej w zamian za zwolnienie z długu stanowi koszt uzyskania przychodu, a nie koszt odpłatnego zbycia jak wskazuje Wnioskodawca. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.
 
IPPB4/415-531/12-4/JK3 Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz w zakresie możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu związanego z lokalem mieszkalnym.
 
IPTPB1/415-376/12-4/ASZ 1) Czy w przypadku pracowników, którym przyznano samochody służbowe i zobowiązano do parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, Spółka jest zobowiązana doliczyć do przychodu pracownika, wartości przejazdów samochodem służbowym pomiędzy miejscem parkowania, a miejscem wykonywania obowiązków służbowych przez tego pracownika, a w konsekwencji, czy na Spółce ciążą obowiązki płatnika z tego tytułu?
2) Czy ustalenie przychodu ze stosunku pracy z tytułu innego nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającego na wykorzystaniu przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych, w przypadku Wnioskodawcy może nastąpić – w oparciu o art. 11 ust. 2a pkt 1) ww. ustawy, tj. z uwzględnieniem cen najmu lub leasingu pojazdu stosowanych przez Wnioskodawcę w transakcjach z innymi odbiorami zawieranych w zakresie działalności gospodarczej Wnioskodawcy – ustalonych według stawki za kilometr, powiększonych o koszty eksploatacji pojazdu obciążające odbiorców Wnioskodawcy zgodnie z opisanym stanem faktycznym, a także z uwzględnieniem średniej liczby przejechanych kilometrów dla odpowiedniego modelu pojazdu?
 
IPTPB2/415-500/11-9/12-S/KR Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
ITPB1/415-678/12/HD Czy planowane zbycie przedmiotowej nieruchomości wraz z budynkiem będzie stanowiło źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 roku, a w konsekwencji czy uzyskany z tego tytułu przychód, bez względu na cel na jaki zostanie przeznaczony, będzie zwolniony od opodatkowania od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1136/11/AK 1. Czy wykonywane ww. roboty budowlane z powierzonego Wnioskodawcy materiału można opodatkować ryczałtem o stawce 5,5% (roboty budowlane art. 12 ust. 1 pkt 4a)?
2. Czy Wnioskodawca może skorygować podatki za poprzednie lata?
 
ITPB1/415-704/12/AK 1. Czy dochód Spółki przypadający na Wnioskodawcę, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-770/12/DP Czy sprzedaż będzie podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-423/12-4/KO Czy stawka płaconego podatku dochodowego w wysokości 5,5% jest prawidłowa?
 
IPTPB1/415-426/12-4/ASZ Czy jeśli Wnioskodawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w ramach posiadanego przez Finansującego pakietu ubezpieczeń i wybrał inną (dopuszczalną) formę ubezpieczenia, tj. ubezpieczył przedmiot leasingu na rzecz Finansującego na Swój koszt, a w polisie ubezpieczeniowej wskazał Finansującego (leasingodawcę), jako właściciela przedmiotu leasingu oraz jako ubezpieczonego, natomiast Siebie jako ubezpieczającego, czy może zaliczyć ten poniesiony wydatek do kosztów Swojej działalności gospodarczej i pomniejszyć osiągane przez Siebie przychody w prowadzonej działalności gospodarczej o te ww. koszty zawartej samodzielnie polisy ubezpieczeniowej?
 
IPTPB2/415-497/11-8/12-S/KR Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB2/415-509/11-8/12-S/KR Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej

Wskaźniki gospodarcze