Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 października 2012 r.
 
IBPBII/1/415-482/11/AŻ opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora na Cyprze
 
IBPBII/1/415-514/11/ŚS Czy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta na podstawie uchwały członków zarządu kwalifikuje się do przychodów z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-572/11/HS Objęcie udziałów w spółce kapitałowej zamian za wkład niepieniężny.
 
IBPBII/2/415-496/11/ŁCz Czy w przypadku objęcia udziałów/akcji w spółce kapitałowej z siedzibą w jednym z krajów Unii Europejskiej w zamian za wkład w postaci niepieniężnej tj. akcji w spółce akcyjnej (na skutek którego spółka nabywająca uzyska bezwzględną liczbę głosów w przedmiotowej spółce akcyjnej) dla celów polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów wnioskodawcy nie zalicza się wartości udziałów/akcji objętych w spółce kapitałowej z siedzibą w jednym z krajów Unii Europejskiej?
 
IBPBII/2/415-497/11/ŁCz Czy w przypadku objęcia udziałów/akcji w spółce kapitałowej z siedzibą w jednym z krajów Unii Europejskiej w zamian za wkład w postaci niepieniężnej tj. akcji w spółce akcyjnej dla celów polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych przychodem, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wartość nominalna objętych udziałów/akcji w spółce kapitałowej z siedzibą w Unii Europejskiej?
 
IBPBII/1/415-358/11/MK Czy podlegają opodatkowaniu nadpłacone przez płatnika nienależnie pobrane od pracownika i przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenia społeczne?
 
IBPBII/1/415-415/11/ŚS Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej?
 
IBPBII/1/415-496/11/MK Czy w odniesieniu do obywatela Ukrainy będącego nierezydentem wykonującego zlecenie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla polskiego podmiotu gospodarczego, powstaje ograniczony obowiązek podatkowy?
 
IBPBII/2/415-586/11/MM Czy istnieje możliwość zwolnienia wnioskodawcy z zapłaty podatku w związku ze sprzedażą nieruchomości i faktem zameldowania jego rodziny, a także zamieszkaniem wnioskodawcy pod adresem zbytej nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-606/11/AK Czy sprzedaż uprzednio wywłaszczonej nieruchomości zwróconej wnioskodawcy na podstawie decyzji Starosty z dnia 18 września 2008r. stanowi dla niego źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) updof?
 
IBPBII/2/415-624/11/AK Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w części w 1990r. oraz w części w 2010r. w drodze podziału majątku wspólnego, ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu ww. sprzedaży oraz możliwość zwolnienia z opodatkowania 1/2 dochodu uzyskanego ze sprzedaży ww. prawa.
 
IBPBII/2/415-571/11/HS Czy w przypadku wypłaty dywidendy przez spółkę cypryjską wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych o 10% podatku u źródła wynikającego z Umowy, który byłby pobrany na Cyprze, gdyby na Cyprze nie obowiązywało zwolnienie dywidend wypłacanych nierezydentom z podatku u źródła?
 
ITPB2/415-291/12/BK Czy w związku ze sprzedażą ww. lokalu mieszkalnego nabytego w 2001 r. będzie miał Pan obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży udziałów w nieruchomości wspólnej?
 
ITPB1/415-648/12/TK Czy na dzień przekształcenia Spółki w spółkę komandytową powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przeniesieniem kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego, do spółki komandytowej?
 
ITPB1/415-651/12/PSZ Czy zastosowana stawka amortyzacyjna jest prawidłowa?
 
ITPB1/415-1086/11/PSZ Czy budynek, jako kompletna i zdatna do użytku atrakcja turystyczna - przedstawiająca odnowiony z zewnątrz zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków - spełniał w 2004 roku warunki określone dla środka trwałego umożliwiające ujęcie go w ewidencji środków trwałych w prowadzonej przez współwłaściciela nieruchomości działalności gospodarczej?
 
ITPB2/415-1089/11/BK Czy w przypadku zbycia nieruchomości gruntowej– przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu - w drodze umowy dożywocia, gdzie zbywcą jest Wnioskodawczyni a nabywcą Jej córka, powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-355/12/PSZ Czy zapłacone odsetki od powyższego kredytu są kosztem uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-358/12/AK Czy w związku z powyższym, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w 2007 roku do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opłaty poniesione na dwusemestralne Podyplomowe Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie oraz za naukę w Nauczycielskim Kolegium Jeżyków Obcych w łącznej wysokości 12.775 złotych?
 
ITPB1/415-372/12/HD Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni, która skorzysta z wyżej wskazanych usług reklamowych Spółki z o.o. będzie mogła w dalszym ciągu rozliczać się w formie karty podatkowej (będzie podlegała opodatkowaniu w formie karty podatkowej)?
 
ITPB2/415-478/12/MU skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości
 
ITPB2/415-364/12/BK Czy może Pani dokonać odliczenia wydatków na cele mieszkaniowe, w sytuacji kiedy własność nieruchomości, której dotyczą wydatki została przeniesiona i jednocześnie ustanowiona dożywotnia służebność?
 
ITPB2/415-288/12/IB Zakres opodatkowania dochodów zagranicznych.
 
ITPB2/415-302/12/MM Zwolnienie przedmiotowe za zakup działki rolnej.
 
ITPB2/415-937/11/GR Czy z tytułu zawarcia umowy dożywocia na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-895/11/GR Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB2/415-842/09/12-S/JK Czy przekazanie zweryfikowanych jednostek redukcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-802/11/12-S/AG 1. W jaki sposób podatnik, będący akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej - osobą fizyczną, opodatkowuje dochody uzyskane z udziału w spółce?
2. Kiedy i w jaki sposób opodatkowany zostaje dochód z dywidendy?
 
ILPB2/415-155/12-2/AJ Czy koszt zabiegu operacyjnego można odliczyć w ramach wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne w PIT za 2011 r.?
 
ILPB2/415-166/12-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji dyrektora spółki prawa cypryjskiego.
 
ILPB2/415-344/12-4/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego zbycia udziałów.
 
ILPB2/415-344/12-5/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego zbycia udziałów. Zastosowanie cen transferowych.
 
ILPB3/423-912/09/12-S/KS Jak należy określić wartość początkową gruntu dla potrzeb ewidencji środków trwałych w spółce komandytowej?
 
ILPB2/415-143/12-2/WM Kiedy Wnioskodawca będzie mógł sprzedać własnościowe spółdzielcze prawo do ww. lokalu użytkowego nie płacąc podatku dochodowego od tej transakcji?
 
ILPB1/415-220/12-2/AA Czy Wnioskodawczyni może rozliczać się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu w wysokości 8,5%?
 
ILPB1/415-329/12-3/AG Czy wniesienie do SKA wkładu niepieniężnego, obejmującego wszystkie, bądź niektóre ze wskazanych w opisie stanu faktycznego aktywów rodzi po stronie Wnioskodawczyni konsekwencje podatkowe w postaci powstania przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-330/12-2/AG Czy w razie likwidacji Spółki oraz związanego z nią podziału majątku Spółki pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawczynię, jako wspólnika spółki komandytowej składniki majątku likwidowanej Spółki, obejmujące tak środki pieniężne, jak i niepieniężne w toku likwidacji składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-47/12-4/AMN 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT, przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę Jawną jest czynnością niepowodującą powstania u wspólników Spółki z o.o. (wspólników Spółki Jawnej) dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, skutkującego powstaniem obowiązku podatkowego w podatku PIT?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku Spółki Jawnej w postaci Nieruchomości B., Nieruchomości Ż., Nieruchomości S. w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki Jawnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT?
3. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku Spółki Jawnej w postaci Nieruchomości B., Nieruchomości Ż. i Nieruchomości S. w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki Jawnej nie stanowi czynności cywilnoprawnej wymienionej w katalogu wskazanym w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem PCC?
4. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przychód z tytułu umów najmu (podnajmu) Nieruchomości B., Nieruchomości Ż. i Nieruchomości S. - niezawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - będą opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 %?
 
ILPB1/415-47/12-5/AMN 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT, przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę Jawną jest czynnością niepowodującą powstania u wspólników Spółki z o.o. (wspólników Spółki Jawnej) dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, skutkującego powstaniem obowiązku podatkowego w podatku PIT?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku Spółki Jawnej w postaci Nieruchomości B., Nieruchomości Ż., Nieruchomości S. w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki Jawnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT?
3. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku Spółki Jawnej w postaci Nieruchomości B., Nieruchomości Ż. i Nieruchomości S. w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki Jawnej nie stanowi czynności cywilnoprawnej wymienionej w katalogu wskazanym w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem PCC?
4. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przychód z tytułu umów najmu (podnajmu) Nieruchomości B., Nieruchomości Ż. i Nieruchomości S. - niezawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - będą opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 %?
 
ILPB1/415-331/12-2/AG Czy w razie likwidacji SKA oraz związanego z nią podziału majątku SKA pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawczynię, jako akcjonariusza SKA składniki majątku likwidowanej Spółki, obejmujące tak środki pieniężne, jak i niepieniężne w toku likwidacji składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-47/12-6/AMN 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT, przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę Jawną jest czynnością niepowodującą powstania u wspólników Spółki z o.o. (wspólników Spółki Jawnej) dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, skutkującego powstaniem obowiązku podatkowego w podatku PIT?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku Spółki Jawnej w postaci Nieruchomości B., Nieruchomości Ż., Nieruchomości S. w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki Jawnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT?
3. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku Spółki Jawnej w postaci Nieruchomości B., Nieruchomości Ż. i Nieruchomości S. w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki Jawnej nie stanowi czynności cywilnoprawnej wymienionej w katalogu wskazanym w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem PCC?
4. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przychód z tytułu umów najmu (podnajmu) Nieruchomości B., Nieruchomości Ż. i Nieruchomości S. - niezawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - będą opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 %?
 
ILPB1/415-32/12-4/AA Czy utwardzony plac stanowic będzie odrębny środek trwały zaliczony do grupy KŚT rodzaj 291 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, podlegający amortyzacji w stawce 4%?
 
ILPB1/415-105/12-4/AMN 1. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo uznając czynsz inicjalny, jako koszt uzyskania przychodu w całości kwoty netto w 2011 roku?
2. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo uznając czynsz inicjalny, jako koszt uzyskania przychodu w całości kwoty netto w 2011 roku?
 
ILPB1/415-105/12-5/AMN 1. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo uznając czynsz inicjalny, jako koszt uzyskania przychodu w całości kwoty netto w 2011 roku?
2. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo uznając czynsz inicjalny, jako koszt uzyskania przychodu w całości kwoty netto w 2011 roku?
 
ILPB2/415-283/12-2/WS 1. Jak należy obliczyć dochód podlegający opodatkowaniu w momencie wykonania GSU i objęcia (nabycia) Akcji bez konieczności uiszczania jakiejkolwiek ceny? Czy należy uiścić zaliczkę na podatek dochodowy od dochodu uzyskanego w momencie wykonania GSU i objęcia (nabycia) Akcji?
2. Jak należy obliczyć dochód z tytułu odpłatnego zbycia Akcji uprzednio objętych (nabytych) w wykonaniu GSU.
 
ILPB2/415-1182/11-2/AJ Czy w przypadku sprzedaży domu w 2012 r. należy zapłacić podatek dochodowy?
 
ILPB2/415-141/12-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB2/415-1172/11-3/WS Skutki podatkowe zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu zarządzania Spółką.
 
IPPB1/415-700/11-2/MS Opodatkowanie świadczeń medycznych na rzecz pracowników opłacanych przez pracodawcę
 
ITPB2/415-970a/11/GR Czy Wnioskodawczyni wraz z mężem jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia prawa własności udziału w działce gruntu wraz z mieszkaniem?
 
IPPB2/415-676/11-2/AK Opodatkowanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Szkolnych Kas Oszczędnościowych.
 
ILPB2/415-1170/11-2/ES 1. Dlaczego kredyt, który zaciągnął syn Wnioskodawcy, a małżonkowie otrzymali go w spadku podobnie jak mieszkanie nie może stanowić kosztu, przy czym zaciągnięty przez małżonków i spłacony byłby takim kosztem?
2. Co będzie stanowić podstawę opodatkowania?
 
IPPB2/415-538/11-2/AK Opodatkowanie przychodu z tytułu wydatku poniesionego przez Spółkę na składki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników, jak również współmałżonków, konkubentów i spadkobierców z tytułu zawarcia polis bezimiennych.
 
IPPB2/415-544/11-2/MK1 Skutki podatkowe udzielania pracownikom zniżek.
 
ITPB2/415-975/11/MM W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
IPPB4/415-465/12-2/SP Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB2/415-538/11-3/AK Opodatkowanie przychodu z tytułu wydatku poniesionego przez Spółkę na składki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników, jak również współmałżonków, konkubentów i spadkobierców z tytułu zawarcia polis bezimiennych.
 
IPPB4/415-360/12-2/SP Obowiązek podatkowy w Polsce.
 
IPPB4/415-476/12-4/JK W niniejszym stanie faktycznym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystać będzie przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości jedynie w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, czyli na zakup sprzedanego udziału w lokalu mieszkalnym wraz z jego częściami składowymi. Natomiast przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości przeznaczony w części na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę na zakup udziału w garażu nie mieści się w katalogu celów mieszkaniowych, których realizacja uprawnia do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy. Oznacza to, że uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości przychód w części wydatkowanej na zakup udziału w garażu, nie będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy i tym samym będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 
ITPB1/415-695/12/MR Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności (komplementariuszem) w słowackiej spółce komandytowej, zarówno na etapie jego powstania, w momencie jego podziału, jak i w momencie faktycznej wypłaty wspólnikom, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-671/12/DP Czy wynagrodzenie (zarobek) właściciela niepublicznego przedszkola pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1116/11/PSZ Czy przy wynajmie lokalu użytkowego w ramach tak zwanego prywatnego najmu – odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu?
 
ITPB2/415-976a/11/ENB W zakresie możliwości zawieszenia lub przerwania terminu do wydatkowania środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe.
 
IPPB4/415-551/12-4/JK2 Dokonując zatem oceny skutków prawnych przedstawionego w sprawie stanu faktycznego należy stwierdzić, iż w odniesieniu do sytuacji Wnioskodawcy nie można traktować zniesienia współwłasności dokonanego w dniu 04.04.2011 r. w kategoriach nabycia. Stąd też pięcioletni okres, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło pierwotne nabycie udziału w nieruchomościach, tj. od 2001 r.
 
IPPB4/415-655/12-2/JK2 Dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tej sprzedaży w 2011 r. korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskaźniki gospodarcze