Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 października 2012 r.
 
IBPBI/1/415-493/11/ZK Czy istnieje możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tytułu inwestycji w obcym środku trwałym na podstawie zawartej umowy nieodpłatnego użyczenia?
 
IBPBII/2/415-625/11/MM Skutki podatkowe sprzedaży gospodarstwa rolnego przez wszystkich współwłaścicieli w skład którego wchodzi las.
 
IBPBII/2/415-631/11/MW Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej na podstawie umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową oraz w wyniku darowizny od małżonki.
 
IBPBII/2/415-621/11/MW Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką.
 
IBPBII/2/415-636/11/AK Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu w przypadku przeznaczenia go na spłatę kredytu zaciągniętego na dowolny cel.
 
ITPB1/415-560/12/DP Czy istnieje możliwość amortyzacji wprowadzonego do działalności gospodarczej samochodu osobowego, zamortyzowanego wcześniej przez Pani małżonka w jego odrębnej działalności gospodarczej?
 
ITPB1/415-696/12/HD Czy zawierając umowę o praktykach absolwenckich Wnioskodawca utraci prawo rozliczania dochodu z jednoosobowej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?
 
ITPB1/415-619/12/DP Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym, w momencie opuszczenia lokalu i rozwiązania umowy najmu?
 
ITPB2/415-282/12/MU Sprzedaż udziału w nieruchomości.
 
ITPB2/415-253/12/ENB Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie z tytułu przejęcia gruntu przez gminę korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-284/12/MU Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
 
ITPB2/415-262/12/IB Czy odszkodowanie otrzymane przez Wnioskodawcę jest zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-572/12/DP Czy w przypadku sprzedaży poszczególnych działek (po okresie 5 letnim od końca roku, w którym nabyto nieruchomości w drodze darowizny) będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Jeśli tak to, czy opodatkowaniu będzie podlegała cała wartość sprzedaży, czy też będzie można ją pomniejszyć stosunkowo o wartość początkową określoną w akcie notarialnym lub być może inne nieznane Pani wydatki?
 
ITPB3/415-11/12/AW Czy w związku z wniesieniem przez spółkę komandytową, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca, prawa do znaku towarowego do spółki kapitałowej w formie wkładu niepieniężnego, Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości wartości nominalnej udziałów/akcji w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny – proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej?
 
ITPB2/415-271/12/MM Spłata kredytu a możliwość zwolnienia z art 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBI/1/415-462/12/BK w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej mającej siedzibę na Słowacji
 
ITPB3/415-34c/12/AW Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadzie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB3/415-34b/12/AW Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB3/415-34a/12/AW Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB1/415-705/12/AK 1)Czy dochód Spółki przypadający na Wnioskodawcę, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2)Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-610/12/RS Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku.
 
ITPB1/415-677/12/AD w zakresie określenia przychodu z tytułu wniesienia aportu w postaci akcji (udziałów) do spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze w zamian za udziały
 
ITPB1/415-731/12/AD Obowiązki płatnika związane z wypłatą wynagrodzenia na rzecz radcy prawnego.
 
IPPB4/415-503/12-2/MP Czy w latach 2007-2011 - wykonując funkcje kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku, w rozliczeniach podatkowych dla ww. okresu przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
ILPB1/415-1339/10/12-S/AP W jaki sposób podatnik będący akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej - osobą fizyczną - opodatkowuje dochody uzyskane z dywidendy?
 
ILPB1/415-1338/10/12-S/AP W jaki sposób podatnik będący akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej - osobą fizyczną - opodatkowuje dochody uzyskane z dywidendy?
 
IPPB4/415-463/12-2/MP Wynagrodzenia osiągnięte przez pracowników Wnioskodawcy, wykonujących w ramach umowy o pracę zadania związane z realizacją projektu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”: - w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (75%) nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. - w części finansowanej z budżetu państwa (25%) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.
 
ILPB1/415-1337/10/12-S/AP W jaki sposób podatnik będący akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej - osobą fizyczną - opodatkowuje dochody uzyskane z dywidendy?
 
IPPB4/415-400/12-4/MP Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.
 
ILPB1/415-903/11/12-S/TW Spółka wnosi o potwierdzenie, iż wartość zaległej składki na ubezpieczenie społeczne (część pracownika) odprowadzonej przez Spółkę w celu wywiązania się z obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne, nie stanowi dla zawodników dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT, a w związku z tym Spółka nie ma obowiązku pobrać zaliczki na PIT w odniesieniu do odprowadzonej zaległej składki na ubezpieczenie społeczne (część pracownika).
 
ILPB1/415-1399/11-4/AG 1. Czy środek transportu, stanowiący współwłasność osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, może być wprowadzony do firmy jako środek trwały?
2. Jaka wartość początkowa powinna być brana pod uwagę przy wprowadzaniu środka trwałego do firmy?
 
ILPB2/415-46/12-2/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
 
ILPB1/415-24/12-2/AP Czy wypłacone pracownikowi świadczenie obejmujące zwrot kosztów noclegów przekraczające wartość 25% limitu, o którym mowa w powołanym rozporządzeniu, a jednocześnie nie przekraczające tego limitu, będzie korzystać że zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-493/12-2/SP Należy stwierdzić, iż sprzedaż udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu nabytego w części w 1988 r. i w części 1993 r., z uwagi na fakt, że sprzedaż ta została dokonana w 2011 r., czyli po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie, nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w roku 2010, będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym chyba, że tak uzyskane środki Wnioskodawczyni przeznaczy na cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r.
 
IPPB4/415-558/12-2/SP opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPPB4/415-175/12-2/SP Skutki podatkowe zapewnienia pracownikom całodziennego wyżywienia w czasie podróży służbowej.
 
IPPB4/415-377/12-4/SP Należy stwierdzić, iż za 2011 rok Wnioskodawczyni podlega opodatkowaniu w Polsce od całości uzyskanych dochodów, na zasadach określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podlega na terytorium Polski nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, iż uzyskany przez Wnioskodawczynię dochód na terytorium Belgii w 2011 roku podlega opodatkowaniu także w Polsce zgodnie metodą zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu określoną w art. 23 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (metoda proporcjonalnego odliczenia podatku) w związku z art. 27 ust. 9 ww. ustawy.
 
ILPB2/415-107/12-2/ES Czy świadczenia rzeczowe zastępujące płatność pieniężną, a w tym przypadku spłata długu poprzez odpracowanie go, nie stanowi źródła przychodów, a zatem Spółka (Płatnik) nie ma obowiązku poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-130/09/12-5/S/SP Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń osób zatrudnionych w Fundacji, którzy realizowali cele Programu EQUAL, w części sfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
IPPB4/415-333/12-4/SP Obowiązek podatkowy w Polsce.
 
IPPB4/415-557/12-2/SP opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
 
ILPB2/415-1183/11-4/ES 1. Czy Wnioskodawca może odliczyć wydatki poniesione na używanie własnego samochodu na dojazdy na zabiegi lecznicze w wysokości 2 280,00 zł za rok podatkowy 2011, zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Zainteresowany może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup materaca przeciwodleżynowego zmiennociśnieniowego na łóżko, poduszki przeciwodleżynowej na siedzisko wózka inwalidzkiego oraz akumulatorów do elektrycznego wózka inwalidzkiego zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy?
 
IPPB4/415-363/12-2/SP Obowiązek podatkowy w Polsce.
 
IPPB4/415-390/12-4/SP Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych od zagranicznego pracodawcy.
 
IPPB1/415-10/12-4/EC Dochody uzyskane przez Wnioskodawcę nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na takich samych zasadach jak dochody z dywidendy wypłacanej przez spółkę akcyjną, co oznacza, że do opodatkowania ww. dochodów nie znajduje zastosowania art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stwierdzić należy, iż z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej Wnioskodawca uzyska przychód będący przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, który winien rozpoznawać w momencie, gdy stanie się on przychodem należnym z tej działalności prowadzonej w formie spółki komandytowo-akcyjnej, tj. w momencie uzyskania go przez spółkę z tytułu przeprowadzenia poszczególnych transakcji gospodarczych w trakcie roku podatkowego. Przychód Wnioskodawca powinien ustalać na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg rachunkowych proporcjonalnie do wysokości jego prawa do udziału w zysku spółki. Od tak ustalonego dochodu powinien w trakcie roku podatkowego odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym.
 
ILPB1/415-1408/11-4/AG Czy opisany sposób dokumentowania wartości udzielonych bonifikat stanowi dostateczną podstawę do uznania, iż w niniejszym stanie faktycznym przychodem, jaki należy uwzględnić w procesie ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie przychód wynikający z raportów fiskalnych pomniejszony odpowiednio o wartość udzielonych bonifikat?
 
ILPB1/415-142/12-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości uwzględnienia w zeznaniu rocznym przychodów i kosztów w związku ze zmianą proporcji.
 
ILPB1/415-142/12-/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości uwzględnienia w zeznaniu rocznym przychodów i kosztów w związku ze zmianą proporcji
 
IPPB4/415-357/12-4/JK Należy stwierdzić, że wobec wyżej powołanych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. w oparciu o opisany stan faktyczny oraz biorąc pod uwagę brzmienie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę przed dniem podpisania ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości (zadatek, zaliczka) wydatkowany do sierpnia 2012 r. na zakup mieszkania korzysta ze zwolnienia, bowiem faktycznie do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży doszło w dniu 05 sierpnia 2010 r. Podkreślić należy, iż ze zwolnienia może korzystać jedynie ta kwota zaliczki, która została przeznaczona przez Wnioskodawcę na Jego własne cele mieszkaniowe, tj. na zakup 50% udziału w lokalu mieszkalnym.
 
IPPB4/415-488/12-6/JK Stwierdzić należy, iż przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego – wydatkowany na budowę domu, do którego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo własności ani współwłasności oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę tego domu – nie zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie podlega on opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ww. ustawy.
 
ILPB1/415-1407/11-4/AG Czy opisany sposób dokumentowania wartości udzielonych bonifikat stanowi dostateczną podstawę do uznania, iż w niniejszym stanie faktycznym przychodem, jaki należy uwzględnić w procesie ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie przychód wynikający z raportów fiskalnych pomniejszony odpowiednio o wartość udzielonych bonifikat?
 
ILPB1/415-344/12-2/AP Czy Wnioskodawca będący komandytariuszem spółki komandytowej powinien uczestniczyć w przychodach i kosztach uzyskania przychodów tej spółki proporcjonalnie do wniesionego wkładu, czy też proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki przewidzianego w umowie spółki komandytowej?
 
ILPB1/415-624/12-4/IM 1. Czy w związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, tj. wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów/akcji, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów/akcji?
2. Czy słuszną jest teza, że w sytuacji ustalenia całkowitej wartości wkładu niepieniężnego (tj. uwzględniającej agio) zgodnie z wartością rynkową wnoszonych Nieruchomości, organy podatkowe nie będą miały podstaw dla określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wskazana powyżej?
 
ILPB2/415-575/12-4/AJ Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości opisanej w rejestrze gruntów jako grunt rolny Wnioskodawczyni ma odprowadzić 19% podatek?
 
ILPB2/415-124/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych pracy na misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 
ILPB2/415-124/12-5/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych pracy na misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 
ILPB1/415-605/12-2/TW Czy Pracownicy Spółki będący równocześnie prokurentami, w stanie opisanym powyżej, korzystający z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem, uzyskują przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-592/12-4/ES Czy w związku ze stanem faktycznym przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania, w części przeznaczonej na spłatę kredytu mieszkaniowego, może być traktowany jako przychód przeznaczony na cele mieszkaniowe zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-146/12-4/IM Jaka stawka podatkowa ryczałtu powinna mieć zastosowanie do kosztów wysyłki?
 
ILPB1/415-169/12-4/AG Czy w przypadku fakturowania na zamawiającego przez Lidera 100% wynagrodzenia, przychodem Lidera jest cała kwota wskazana na fakturze wystawionej w imieniu konsorcjum przez Lidera, czy też przychodem Lidera jest wyłącznie ta część wynagrodzenia, która jest należna Liderowi na mocy umowy konsorcjum i protokołów odbioru, podpisanych przez zamawiającego, potwierdzających ilość wykonanych prac przez poszczególnych członków konsorcjum?
 
ILPB1/415-141/12-2/AA 1. Czy w przypadku, gdy ostateczna proporcja udziału Wnioskodawczyni w zysku spółki będzie wyższa od proporcji zawartej w umowie spółki, według której dokonuje w trakcie roku rozliczeń podatkowych z udziału w zyskach spółki, Zainteresowana będzie uprawniona do uwzględnienia tego faktu w rozliczeniu rocznym i w konsekwencji zobowiązana do dopłaty podatku, bez konieczności uiszczenia odsetek od zaległości podatkowych?
2. Czy w przypadku, gdy ostateczna proporcja udziału Wnioskodawczyni w zysku spółki będzie niższa od proporcji zawartej w umowie spółki, według której dokonuje w trakcie roku rozliczeń podatkowych z udziału w zyskach spółki, Zainteresowana będzie uprawniona do uwzględnienia tego faktu w rozliczeniu rocznym i w konsekwencji uprawniona do uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku?
 
ILPB1/415-140/12-2/AA 1. Czy w przypadku, gdy ostateczna proporcja udziału Wnioskodawcy w zysku spółki będzie wyższa od proporcji zawartej w umowie spółki, według której dokonuje w trakcie roku rozliczeń podatkowych z udziału w zyskach spółki, Zainteresowany będzie uprawniony do uwzględnienia tego faktu w rozliczeniu rocznym i w konsekwencji zobowiązany do dopłaty podatku, bez konieczności uiszczenia odsetek od zaległości podatkowych?
2. Czy w przypadku, gdy ostateczna proporcja udziału Wnioskodawcy w zysku spółki będzie niższa od proporcji zawartej w umowie spółki, według której dokonuje w trakcie roku rozliczeń podatkowych z udziału w zyskach spółki, Zainteresowany będzie uprawniony do uwzględnienia tego faktu w rozliczeniu rocznym i w konsekwencji uprawniony do uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku?
 
IPPB2/415-684/12-2/MS1 Czy dochód Wnioskodawcy osiągnięty ze źródła, jakim jest wynagrodzenie otrzymywane od spółki cypryjskiej będzie opodatkowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 00.14.176 ze zmianami)?
 
IPPB2/415-519/12-2/MS1 Stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, który stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.
 
IPPB2/415-677/12-2/MS1 Dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB2/415-537/12-2/MS1 Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia przymusowego oraz automatycznego udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za aport w postaci udziałów innej spółki kapitałowej.
 
IPPB2/415-534/12-2/MS1 Stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, który stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.
 
IPPB2/415-640/12-2/MS1 W przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia przymusowego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny.
 
IPPB2/415-674/12-2/MS1 Zakres opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
IPPB2/415-564/12-2/LS W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodów może być jedynie wartość efektywnie poczynionych wydatków na nabycie mieszkania. Natomiast kosztem uzyskania przychodu nie będzie, jak wskazała Wnioskodawczyni, wartość rynkowa nieruchomości z 8.03.2007 r., gdyż wydatek w takiej wysokości nie został przez Wnioskodawczynię poniesiony.
 
ILPB1/415-343/12-2/AP Opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IPPB4/415-127/12-2/JK2 Czy Wnioskodawcy przysługuje 50 % koszt uzyskania przychodu na stanowisku producenta wewnętrznego?
 
IPPB4/415-127/12-3/JK2 Czy Wnioskodawcy przysługuje 50 % koszt uzyskania przychodu na stanowisku producenta wewnętrznego?
 
ILPB1/415-345/12-2/AP Opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-463/12/BK w zakresie zwolnienia z opodatkowania w Polsce dochodów wspólnika słowackiej spółki osobowej, ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki
 
IBPBI/1/415-481/12/ZK Czy częściowe wycofanie przez Wnioskodawczynię wkładu ze spółki, jeżeli pozostanie ona nadal jej wspólnikiem, spowoduje obowiązek zapłaty przez nią podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-482/12/ZK Czy składniki wycofanego przedmiotu wkładu, które były ujęte w ewidencji środków trwałych w spółce mogą być dalej amortyzowane w nowoutworzonym podmiocie lub jednoosobowej działalności gospodarczej, do której zostaną wniesione?
 
IBPBI/1/415-523/12/KB - możliwości uznania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży licencji do ujęć filmowych za przychód z praw majątkowych oraz możliwości zastosowania do tych przychodów 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, w przypadku gdy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia osobom występującym w ww. ujęciach z tytułu wykorzystania ich wizerunku – jest prawidłowe,
- uzależnienia ww. prawnopodatkowej kwalifikacji od ilości banków zdjęć, za pośrednictwem których Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży ww. licencji – jest nieprawidłowe.
 
IBPBI/1/415-524/12/WRz Czy Prezes Spółki po powierzeniu mu przez Spółkę samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem, będzie uzyskiwał przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-530/12/WRz Jaki jest sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze darowizny ?
 
IPTPB1/415-361/12-4/MD 1)Czy prawidłowe jest stosowanie przez Wnioskodawczynię stawki zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5,5% dla wydobywanych przez Nią materiałów oraz ich transportu samochodami o ładowności powyżej 2 ton?
2)Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 3% dla dostawy piasku zakupionego od innego kontrahenta?

Wskaźniki gospodarcze