Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 października 2012 r.
 
IBPBII/1/415-483/11/MK Czy odpłatne zbycie (sprzedaż) w 2008r. udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z mieszkaniami na wynajem powoduje konieczność doliczenia do dochodów roku podatkowego 2008 lub dochodów innego roku podatkowego, kwot uprzednio odliczonych od dochodu w latach 2000-2002 w ramach ulgi podatkowej na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro w stosunku do przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego do chwili odpłatnego zbycia (sprzedaży) udziałów we współwłasności ww. nieruchomości nie została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie?
 
ITPB1/415-532/12/AK Czy dochód Wnioskodawcy osiągnięty ze źródła, jakim jest wynagrodzenie otrzymywane od spółki cypryjskiej będzie opodatkowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-252/12/ENB Czy świadczenia, które dzieci Wnioskodawcy otrzymały w 2011 r. na indywidualne konta bankowe, podlegają opodatkowaniu w Polsce, a jeśli tak to w jakiej wysokości?
 
ITPB2/415-232/12/MM 1. Czy przychód ze sprzedaży w 2007 r. udziału w lokalu mieszkalnym, który Wnioskodawca nabył w 2000 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
2. Czy przychód ze sprzedaży pozostałej części lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
ITPB1/415-500/12/MR Czy Projektodawca jest zobowiązany do uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli tak, to w jakim terminie?
 
ITPB3/415-10/12/AW Czy w związku z wniesieniem przez spółkę komandytową, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca, prawa do znaku towarowego do spółki kapitałowej w formie wkładu niepieniężnego, Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podlegajacy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości wartości minialnej udziałów/akcji w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład pieniężny- proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej?
 
ITPB1/415-586/12/PSZ Czy opłata administracyjna stanowi koszt podatkowy okresu bieżącego?Czy wstępna opłata leasingowa stanowi koszt okresu bieżącego?
 
ITPB1/415-650/12/AD Czy uczelnia będzie zobowiązana do potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaty nagrody imiennej?
 
ITPB1/415-717/12/MR Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Niemiec.
 
ITPB1/415-746/12/AD Koszty uzyskania przychodu.
 
IPTPB1/415-430/12-2/KSU Czy prawidłowe jest, że uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 231 § 2 pkt 2 K.s.h., w sprawie podziału zysków w ten sposób, że zyski z lat ubiegłych oraz zysk roku obrotowego zasilają kapitał zapasowy nowo powstałej w wyniku przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej, nie spowoduje opodatkowania tych zysków, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym nie spowoduje to powstania obowiązków płatnika, o których mowa w art. 42 tej ustawy?
 
ITPB1/415-765/12/AK Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu.
 
ITPB1/415-773/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek opisanego powyżej umorzenia udziału/udziałów (mającego charakter umorzenia przymusowego), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1291a/11/12-S/HD 1. Do jakiej kategorii przychodów należy zakwalifikować przychód, który uzyskaWnioskodawca z tytułu uczestnictwa w Spółce A?
2. W jakim momencie u Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w Spółce A?
 
ITPB1/415-743/12/IG Czy otrzymane odszkodowanie za straty w uprawach (zniszczona plantacja ogórków oraz pastwisko) jest wolne od podatku czy też należy odprowadzić podatek dochodowy na podstawie otrzymanego PIT-8C?
 
ITPB1/415-7b/12/AK Czy prawidłowe jest stanowisko, iż po stronie wspólnika spółki osobowej (Wnioskodawcy) nie powstaje przychód w podatku PIT na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o PIT w momencie (i) podjęcia uchwały o wypłacie zysków w pieniądzu przez spółkę osobową na rzecz wspólników tej spółki, (ii) nowacji (odnowienia) zobowiązania spółki osobowej wobec wspólników o wypłatę zy¬sku na zobowiązanie z tytułu pożyczki wspólników do spółki osobowej (pożyczka ma zostać spłacona w pieniądzu), oraz (iii) faktycznej spłaty zobowiązania z tytułu umowy pożyczki w pie-niądzu przez spółkę osobową - w części dotyczącej spłaty kapitału pożyczki?
 
ITPB1/415-699a/12/HD 1) Czy Wnioskodawca prawidłowo rozlicza przychód ze sprzedaży budynków mieszkalnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?2) Czy przychód ze sprzedaży części działki przynależnej do budynku mieszkalnego i udziału w drodze przynależnego do każdego budynku mieszkalnego można rozliczać i opodatkowywać jako przychód poza działalnością gospodarczą w zeznaniu PIT-39?
 
ITPB1/415-699b/12/HD Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów gruntu nabytego w drodze darowizny.
 
ITPB1/415-691/12/TK 1. Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych przez Wnioskodawcę udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu składników majątku, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji?
2. Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o PIT do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
3. Czy jeżeli w Spółce, do której Wnioskodawca zamierza wnieść aport, wkłady wniesione wcześniej przez pozostałych wspólników (wspólnika) mają większą wartość niż nominalna wartość objętych przez tych wspólników (wspólnika) udziałów/akcji, zaś nominalna wartość objętych przez Wnioskodawcę udziałów/akcji odzwierciedlać będzie dotychczasowy parytet pomiędzy nominalną wartością udziałów/akcji oraz wartością wkładów wniesionych przez pozostałych wspólników (wspólnika), powstały po stronie Wnioskodawcy przychód równy będzie nominalnej wartości objętych udziałów/akcji, bez względu na rynkową wartość wnoszonego przez Wnioskodawcę aportu?
4. Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 3, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o PIT do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
5. Jeżeli uznane zostałoby, iż organ podatkowy w sytuacji opisanej w pytaniu nr 3 ma prawo do oszacowania powstałego po stronie Wnioskodawcy przychodu, czy uzasadnioną przyczyną, w rozumieniu art. 19 ustawy o PIT, dla której wartość nominalna objętych udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonego przez Wnioskodawcę przedmiotu wkładu, będzie konieczność zachowania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością obejmowanych udziałów/akcji przez wcześniejszych wspólników (wspólnika) oraz wartością wniesionych przez nich wkładów?
 
ITPB1/415-7a/12/AK Czy prawidłowe jest stanowisko, iż po stronie wspólnika spółki osobowej (Wnioskodawcy) nie powstaje przychód w podatku PIT na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o PIT w momencie (i) podjęcia uchwały o częściowym zwrocie w pieniądzu wkładów wspólników do spółki osobowej na rzecz wspólników tej spółki, (ii) nowacji (odnowienia) zobowiązania spółki osobowej wobec wspólników z tytułu częściowego zwrotu wkładów na zobowiązanie z tytułu pożyczki wspólników w pieniądzu do tej spółki osobowej, oraz (iii) faktycznej spłaty zobowiązania z tytułu umowy po¬życzki w pieniądzu przez spółkę osobową - w części dotyczącej spłaty kapitału pożyczki?
 
IPTPB2/415-495/12-4/MP Czy składając do urzędu skarbowego druk ZAP-3 z ukazanym adresem zamieszkania w Rosji i uzyskując status rezydencji podatkowej Federacji Rosyjskiej, Wnioskodawca będzie płacił tylko i wyłącznie podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w Rosji obowiązujący w Federacji Rosyjskiej, czy też w opisanej wyżej sytuacji, koniecznym będzie zapłacenie podatku dochodowego w Polsce (pomimo zapłacenia podatku w Rosji) od dochodów uzyskanych na terytorium Federacji Rosyjskiej?
 
ITPB1/415-694/12/TK 1. Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych przez Wnioskodawcę udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu składników majątku, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji?
2. Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o PIT do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
3. Czy jeżeli w Spółce, do której Wnioskodawca zamierza wnieść aport, wkłady wniesione wcześniej przez pozostałych wspólników (wspólnika) mają większą wartość niż nominalna wartość objętych przez tych wspólników (wspólnika) udziałów/akcji, zaś nominalna wartość objętych przez Wnioskodawcę udziałów/akcji odzwierciedlać będzie dotychczasowy parytet pomiędzy nominalną wartością udziałów/akcji oraz wartością wkładów wniesionych przez pozostałych wspólników (wspólnika), powstały po stronie Wnioskodawcy przychód równy będzie nominalnej wartości objętych udziałów/akcji, bez względu na rynkową wartość wnoszonego przez Wnioskodawcę aportu?
4. Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 3, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o PIT do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
5. Jeżeli uznane zostałoby, iż organ podatkowy w sytuacji opisanej w pytaniu nr 3 ma prawo do oszacowania powstałego po stronie Wnioskodawcy przychodu, czy uzasadnioną przyczyną, w rozumieniu art. 19 ustawy o PIT, dla której wartość nominalna objętych udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonego przez Wnioskodawcę przedmiotu wkładu, będzie konieczność zachowania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością obejmowanych udziałów/akcji przez wcześniejszych wspólników (wspólnika) oraz wartością wniesionych przez nich wkładów?
 
ITPB1/415-8d/12/AK Zakres powstania przychodu z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych w zamkniętym funduszu inwestycyjnym.
 
IPPB4/415-538/12-3/MP Czy wzięcie udziału w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez pracodawcę będzie prowadzić do powstania u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy Spółka powinna zwiększać przychody pracowników z tytułu umowy o pracę w związku z tym, że mieli możliwość uczestniczyć lub uczestniczyli w imprezie integracyjnej, sportowo - rekreacyjnej lub okolicznościowym spotkaniu?
 
IPPB4/415-538/12-2/MP Czy wzięcie udziału w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez pracodawcę będzie prowadzić do powstania u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy Spółka powinna zwiększać przychody pracowników z tytułu umowy o pracę w związku z tym, że mieli możliwość uczestniczyć lub uczestniczyli w imprezie integracyjnej, sportowo - rekreacyjnej lub okolicznościowym spotkaniu?
 
IPPB4/415-545/12-2/JK3 Opodatkowanie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.
 
ITPB1/415-702b/12/DP Czy poniesione nakłady na rekultywację szczegółową (zakup sprzętu, nawozów, utrata związanych z dzierżawą dochodów z tytułu dotychczasowej działalności rolniczej, itp.) mogą być odliczone od wartości przychodu i tym samym wartość ta nie podlega opodatkowaniu?
 
ITPB2/415-146/10/12-S/RS Ulga meldunkowa.
 
ITPB2/415-410/09/12-S/TJ Czy przychód uzyskany w przyszłości ze zbycia przedmiotowego udziału w wysokości 1/2 nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym Wnioskodawczyni od maja 2008 r. do dnia zbycia będzie zameldowana na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy będzie - zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych według stanu prawnego obowiązującego do końca 2008 r.- w całości wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-880/09/12-S/TJ Ulga meldunkowa - małżonkowie.
 
IPPB2/415-544/12-2/AS Zakres skutków podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej niezabudowanej nabytej przez powiernika w imieniu Wnioskodawcy w ramach umowy o wspólne inwestowanie oraz określenia daty nabycia nieruchomości
 
IPPB2/415-563/12-2/MS1 Skutki podatkowe związane z przekształceniem spółki z o.o. posiadającej niepodzielone zyski zgromadzone na kapitałach rezerwowych w spółkę SKA albo spółkę komandytową.
 
IPPB2/415-610/12-2/MS1 W przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze spadku lub darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia spadku lub darowizny.
 
IPPB2/415-576/12-4/MS1 Dochód z odpłatnego zbycia udziałów w polskiej spółce z o. o. przez rezydenta Stanów Zjednoczonych, będzie opodatkowany w Stanach Zjednoczonych, jako przychód z zysków kapitałowych pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji stosownie do treści art. 14 ust. 1 Umowy z dnia 08 października 1974 r. zawartej miedzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178).
 
IPPB2/415-526/12-3/AS Reasumując, należy uznać, iż otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez poprzedniego udziałowca będzie stanowił przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji nie będzie podlegał opodatkowaniu tym podatkiem.
 
IPPB2/415-589/12-2/MS1 Zakres powstania obowiązku podatkowego po stronie dotychczasowego wspólnika spółki komandytowo – akcyjnej w związku z objęciem akcji w tej spółce przez nowego akcjonariusza.

Wskaźniki gospodarcze