Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 października 2012 r.
 
IPTPB1/415-431/12-2/KSU Czy prawidłowe jest, że uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 231 § 2 pkt 2 K.s.h., w sprawie podziału zysków w ten sposób, że zyski z lat ubiegłych oraz zysk roku obrotowego zasilają kapitał zapasowy nowo powstałej w wyniku przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej, nie spowoduje opodatkowania tych zysków, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym nie spowoduje to powstania obowiązków płatnika, o których mowa w art. 42 tej ustawy?
 
IPTPB1/415-320/12-6/KO Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy powiernictwa, w tym przyszłe przeniesienie własności nieruchomości z Powiernika na Powierzającego w wykonaniu tej umowy, mogą być uznane jako kategoria czynności wykonywanych w ramach źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Wnioskodawczyni jest obowiązana do składania rocznych zeznań właściwych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą PIT-36?
 
IPTPB1/415-320/12-7/KO Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy powiernictwa, w tym przyszłe przeniesienie własności nieruchomości z Powiernika na Powierzającego w wykonaniu tej umowy, mogą być uznane jako kategoria czynności wykonywanych w ramach źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Wnioskodawczyni jest obowiązana do składania rocznych zeznań właściwych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą PIT-36?
 
IPTPB1/415-457/12-2/KO Czy po likwidacji działalności gospodarczej Wnioskodawca może wynajmować wykorzystywane wcześniej składniki majątku w ramach tzw. najmu prywatnego i czy ten wynajem może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5% przychodów z najmu?
 
IPTPB2/415-378/12-7/KO Czy Wnioskodawczyni postąpi prawidłowo, jako Powiernik, jeżeli uzna, że przeniesienie własności nieruchomości z Powiernika na Powierzającego nie mieści się w zakresie pojęcia „odpłatnego zbycia” w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
ITPB1/415-625/12/AD Czy dokonana sprzedaż udziału w nieruchomości (1/7 części gruntu wraz z budynkiem) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-618/12/HD Czy dochód z lokaty terminowej, prowadzonej jako subkonto konta związanego z działalnością gospodarczą, ale niezwiązanej z tą działalnością, powinien być opodatkowany jako dochód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy jako przychód z kapitałów pieniężnych z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 tej ustawy?
 
ITPB1/415-624/12/PSZ Czy na gruncie art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku od osób fizycznych, wykonywane czynności powinny być prowadzone w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej?
Jakie koszty uzyskania przychodu należy zastosować do wymienionego kontraktu menedżerskiego jako umowy cywilnoprawnej?
 
ITPB1/415-757/12/TK Czy Wnioskodawca może zaksięgować jako koszt materiały w cenie zakupu, tj. bez marży?
 
ITPB1/415-676/12/AD Czy w związku z przekazaniem na rzecz pozostałych udziałowców kwot czynszu przysługujących im zgodnie z posiadanymi udziałami w lokalu, Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązany jest pobrać zaliczkę oraz przekazać ją właściwemu urzędowi skarbowemu?
 
IPPB2/415-498/12-2/LS Czy wniesienie przedsiębiorstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki komandytowej spowoduje, po stronie Wnioskodawcy będącego wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z tym, że na dzień wniesienia przedmiotowego wkładu w skład kapitału zapasowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzą wyłączone od podziału zyski z poprzednich lat obrotowych?
 
IPPB2/415-673/12-2/MS1 Przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w postaci udziałów i akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce, do spółki kapitałowej na terenie Cypru, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wartości nominalnej uzyskanych udziałów w spółce cypryjskiej, objętych za wniesiony aport także wówczas, gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa.
 
IPPB2/415-500/12-2/LS Czy wniesienie przedsiębiorstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki komandytowej spowoduje, po stronie Wnioskodawcy będącego wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z tym, że na dzień wniesienia przedmiotowego wkładu w skład kapitału zapasowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzą wyłączone od podziału zyski z poprzednich lat obrotowych?
 
IPPB2/415-602/12-4/LS Mając na uwadze uregulowania prawne, a także treść przedstawionego zdarzenia przyszłego - zgodnie z którym w wyniku nabycia od Wnioskodawcy posiadanych przez niego udziałów w Spółce I, Spółka II posiadająca już bezwzględną większość praw głosu w Spółce I, której udziały są nabywane zwiększy ilość udziałów w Spółce I, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach ustawy - zastosowanie znajdzie wyłączenie z przychodów, o którym mowa w art. 24 ust. 8a ww. ustawy.
 
IPPB2/415-523/12-4/LS Reasumując, przychód osiągnięty przez Wnioskodawcę ze sprzedaży części odziedziczonego gospodarstwa w części przypadającej na las, nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30e ww. ustawy. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży części odziedziczonego gospodarstwa w pozostałej części przedmiotowej nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy.
 
IPPB2/415-624/12-4/MG Zakres obowiązku wystawienia Informacji PIT-8C w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę zwrotów nadpłat uiszczonych zaliczek na indywidualne konta właścicieli.
 
IPPB2/415-540/12-2/MS1 Koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego oraz automatycznego umorzenia udziałów w Spółce, które zostały objęte w ramach transakcji wymiany udziałów, tj. wniesienia udziałów Innej Spółki, należy ustalić w oparciu o treść art. 23 ust. 1 pkt 38, art. 22 ust. 1f lub art. 22 ust. 1ł ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli koszty uzyskania przychodów stanowić będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie lub objęcie udziałów w Innej Spółce, wniesionych aportem do Spółki w ramach transakcji wymiany udziałów.
 
IPPB2/415-474/12-4/LS Należy uznać, iż w momencie przyznania wskazanych we wniosku warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w momencie przyznania Uczestnikom Programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych, nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń.
 
IPPB2/415-462/12-4/LS Czy na dzień uzyskania warrantu u Wnioskodawcy powstanie przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), dalej: „ustawa o PIT”?
 
IPPB2/415-656/12-2/LS Zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 
IPPB2/415-522/12-2/LS Czy w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie dochód ustalony jako różnica między wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia Udziałów oraz kosztem uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych Udziałów, ustalonej na dzień otrzymania darowizny tych Udziałów?
 
IPPB2/415-547/12-2/LS Reasumując należy stwierdzić, iż przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w postaci udziałów i akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce, do spółki kapitałowej na terenie Cypru, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wartości nominalnej uzyskanych udziałów w spółce cypryjskiej, objętych za wniesiony aport także wówczas, gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa.
 
IPPB2/415-676/12-2/LS Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów Spółki nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodu w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia dokonania darowizny, określonej w umowie darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PDOF.
 
IPPB2/415-473/12-6/LS Czy na dzień uzyskania warrantu u Wnioskodawcy powstanie przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), dalej: „ustawa o PIT”?
 
IPPB2/415-532/12-2/LS Czy dochód Wnioskodawcy osiągnięty ze źródła jakim jest wynagrodzenie otrzymywane od spółki cypryjskiej będzie opodatkowany na terenie Rzeczpospolitej na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U.00.14.176 ze zmianami)?
 
IPPB2/415-670/12-2/MG Czy zyski wypracowane w latach poprzedzających przekształcenie, wobec których podjęto zgodnie z Kodeksem spółek handlowych uchwały o podziale i przekazaniu ich na kapitał zapasowy spółki z o.o., podlegają w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych?
 
IPPB2/415-536/12-2/LS Czy w latach 2007-2010 wykonując funkcje kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB2/415-603/12-2/MG Zakres obowiązku wpłaty przez Spółkę przekształconą zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych przez Przedsiębiorcę przekształconego od wynagrodzeń pracowników wypłaconych przed dniem przekształcenia.
 
IPPB2/415-542/12-4/LS Reasumując stwierdzić należy, iż przy obliczaniu dochodu ze sprzedaży udziałów kosztami uzyskania przychodu będą wydatki na objęcie/nabycie udziałów (kwota wniesionego wkładu pieniężnego), a także środki przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego, które stanowią wydatki na objęcie lub nabycie nowych udziałów, bądź udziałów o podwyższonej wartości nominalnej.
 
IPPB2/415-606/12-2/LS Zakresie opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze spadku i darowizny.
 
IPPB2/415-608/12-2/LS Zakresie opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze spadku i darowizny.
 
IPPB2/415-584/12-2/LS Aktualność certyfikatu rezydencji.
 
IPPB2/415-631/12-2/LS Zakres opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 
IPPB2/415-535/12-2/LS Czy wykonując w latach 2007-2011 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku w rozliczeniach podatkowych dla ww. okresu przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB2/415-509/12-6/MG Zakres opodatkowania dochodu z tytułu preferencyjnego nabycia akcji w ramach uczestnictwa w programie opcyjnym, jako dochód ze stosunku pracy z zagranicy oraz kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji objętych w ramach programu.
 
IPPB2/415-482/12-4/LS Czy na dzień uzyskania warrantu u Wnioskodawcy powstanie przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), dalej: „ustawa o PIT”?
 
IPPB2/415-643/12-2/LS Czy w przypadku uzyskania przychodu z przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość umorzonych udziałów z dnia nabycia darowizny, określona w umowie darowizny, jeżeli odpowiadała ona wartości rynkowej tych udziałów?
 
IPPB2/415-645/12-2/LS Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż na podstawie art. 16, art. 24 ust. 1 lit. a), ust. 4 i art. 30 Umowy Polska-Cypr w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, wynagrodzenia wypłacane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora finansowego w Spółce Cypryjskiej na rzecz Wnioskodawcy będą podlegać zwolnieniu od podatku PIT w Polsce, natomiast na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek wykazania przychodów otrzymanych z tego tytułu w zeznaniu rocznym w celu obliczenia efektywnej stopy procentowej mającej zastosowanie do przychodów uzyskanych na terenie Polski i tutaj opodatkowanych na zasadach ogólnych?
 
IPPB2/415-579/12-2/LS Od dochodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów Wspólnika nabytych przez niego w drodze darowizny spółka jako płatnik podatku nie będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca Wspólnik otrzyma za każdy umorzony udział wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wartości otrzymanej darowizny jednego udziału, a więc nie wystąpi nadwyżka przychodu z tytułu umorzenia udziałów nad ich wartością z dnia otrzymania darowizny.
 
IPPB2/415-568/12-4/LS Skutki związane z wniesieniem przez Wnioskodawcę i pozostałych udziałowców będących osobami fizycznymi wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce z o.o. do innej Spółki z o.o. skutkującego nabyciem 99,75% praw głosów w spółce, której udziały były przedmiotem aportu
 
IPPB2/415-672/12-2/AS Czy dokonanie przez Podatnika darowizny Akcji lub Udziałów na rzecz Spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po stronie Podatnika przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy PIT?
 
IPPB2/415-671/12-2/AS Należy stwierdzić, iż w przypadku otrzymania dywidendy od spółki mającej siedzibę na Cyprze, Wnioskodawca, przy obliczaniu podatku od dywidendy podlegającego zapłacie na terytorium Polski może pomniejszyć podatek obliczony o wartość podatku jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, tj. 10% wartości dywidendy, niezależnie od tego, czy podatek został faktycznie zapłacony na Cyprze.
 
IPPB2/415-577/12-2/LS Czy wypłata wynagrodzenia za dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o. na rzecz osoby fizycznej będącej rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce i spowoduje potrącenie zaliczki na podatek dochodowy przez Spółkę?
 
IPPB2/415-646/12-4/MG Zakres zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB2/415-575/12-4/AS Czy wypłata wynagrodzenia za dobrowolne umorzenie udziałów w spółkę z o.o. na rzecz osoby fizycznej będącej rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce i spowoduje potrącenie zaliczki na podatek dochodowy przez Spółkę?
 
IPPB2/415-514/12-2/MS1 Zakres opodatkowania przez organizatora konkursu wartości nagród przekazanych zwycięzcom.
 
IPPB2/415-518/12-2/LS Reasumując, stwierdzić należy, iż z tytułu uczestnictwa pracowników Spółki w imprezach okolicznościowych nie powstał po ich stronie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego wartość Spółka zobowiązana jest doliczyć do przychodu pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zorganizowane przez Spółkę imprezy okolicznościowe nie zostały skierowane tylko do pracowników, ale do szerokiego kręgu odbiorców, tj. pracowników Spółki oraz zaproszonych gości takich jak przedstawiciele władz firm współpracujących i władz lokalnych zaproszonych w imię budowania dobrej współpracy. Po stronie zaproszonych gości również nie powstanie przychód, zatem brak jest podstaw do wystawienia PIT-8C.
 
IPPB2/415-595/12-2/MS1 Zakres powstania obowiązku podatkowego po stronie dotychczasowego wspólnika spółki komandytowo – akcyjnej w związku z objęciem akcji w tej spółce przez nowego akcjonariusza.
 
IPPB2/415-663/12-2/AS Zakres ustalenia przychodu dla pracowników z tytułu korzystania ze zbiorowych środków transportu organizowanego na terenie zakładu produkcyjnego.
 
IPPB2/415-538/12-3/MS1 W przypadku umorzenia przymusowego oraz automatycznego udziałów nabytych przez wspólników w drodze darowizny, Spółka będzie zobowiązana dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólników dochodu stanowiącego nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez Spółkę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztem w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień darowizny. W przypadku gdy wartość udziałów z dnia nabycia będzie równa albo wyższa od osiągniętego przychodu nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych a tym samym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika.
 
ITPB2/415-553/12/BK Czy przeznaczając w całości środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu (jako dłużnik rzeczowy względem banku) poniosła Pani koszty związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych?
 
ITPB2/415-48/12/IL Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.
 
IPTPB1/415-375/12-4/KSU 1)Czy naliczanie 12-miesięcznego okresu pobytu należy rozpocząć od dnia 25 maja 2010 r. (dzień wejścia w życie konwencji), czy od dnia 1 stycznia 2011 r. (dzień, od którego obowiązuje konwencja zgodnie z wykazem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Ministerstwa Finansów, w myśl art. 28 ust. 2-3)?
2)Czy Firma prawidłowo pobrała i odprowadziła zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pracy najemnej w Norwegii w roku 2011, nie uwzględniając w rozliczeniu dni pobytu z 2010 r.?
3)Czy, jeżeli okres pobytu w każdym 12-miesięcznym okresie przekroczy 183 dni, Firma nie powinna pobierać w Polsce zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych na terytorium Norwegii w rozumieniu art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-492/12-4/AKr Czy w związku z umową sprzedaży zawartej w grudniu 2011 r. pomiędzy Wnioskodawcą a „Z” spółką z o.o. prawa użytkowania wieczystego wymienionych w pkt a) i b) gruntów, kosztem uzyskania przychodów była kwota stanowiąca cenę sprzedaży określoną w akcie notarialnym z lipca 2007 r. w całości tj. kwota 844.861,06 zł?
 
IPPB2/415-623/12-2/MS1 W przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze spadku lub darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia spadku lub darowizny.
 
IPPB2/415-516/12-2/MS1 Jeżeli tak jak wskazał Wnioskodawca wytwory jego pracy w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę tj. projekty sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze i są przedmiotem prawa autorskiego, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię z tytułu umowy o pracę do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy, zgodnie z prowadzoną ewidencją prac projektowych pracowników. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-520/12-4/MS1 Zakres możliwości zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.
 
ITPB1/415-240/12/WM Zakres ustalenia wartości początkowej środka trwałego.
 
ITPB2/415-289/12/IB Czy zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy również stypendiów sportowych przyznawanych osobom:
- posiadającym status ucznia lub studenta, które nie osiągają innych dochodów podlegających opodatkowaniu,
- posiadającym status ucznia lub studenta, które osiągają inne dochody podlegające opodatkowaniu,
- nie posiadającym statusu ucznia lub studenta?
 
ITPB2/415-50/12/RS Czy wydatkowanie, w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, części pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkań na częściową spłatę kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez spadkodawcę, zwalnia z opodatkowania 19% podatkiem dochodowym?

Wskaźniki gospodarcze