Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 października 2012 r.
 
ITPB1/415-277/12/PSZ Czy zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, mogę zakwalifikować koszt wynajęcia i utrzymania mieszkania (rachunki za gaz, prąd oraz wodę) jako koszt uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-273/12/PSZ Czy ustalając dochód podlegający opodatkowaniu, można jednorazowo w momencie poniesienia kosztów uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu całą kwotę wydatkowaną na pokrycie czynszu inicjalnego, opłaty manipulacyjnej i czynszu zerowego? Czy też, wartość tych usług powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy leasingu operacyjnego?
 
ITPB1/415-308/12/MR Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego, zasady programów motywacyjnych spełniają przesłanki pozwalające je zakwalifikować jako konkursy w rozumieniu ustawy o PIT, a tym samym nagrody uzyskane przez osoby fizyczne będące zwycięzcami we współorganizowanych przez Wnioskodawcę programach można uznać za dochody z tytułu wygranych w konkursach, podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 % nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?
Czy w przypadku istnienia trzech organizatorów programu motywacyjnego (Wnioskodawca wraz z dwoma innymi zakładami ubezpieczeń), obowiązki płatnika ciążą na każdym z tych podmiotów, które zobowiązane są zgodnie z art. 41 ust. 4 i 7 ustawy o PIT pobrać od podatnika (zwycięzcy programu) należny zryczałtowany podatek odpowiednio do zasad partycypacji w finansowaniu nagród ustalonych przez organizatorów, a także przekazać ten podatek, oraz przesłać deklaracje do urzędu skarbowego (art. 42 ust. 1, la ustawy o PIT) uwzględniające ustalone przez organizatorów zasady partycypacji w kosztach nagród?
Czy osoby fizyczne sprawujące funkcje kierownicze określone w pkt 2) i 3) stanu faktycznego, które organizują i nadzorują działalność osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne (sprzedających ubezpieczenia) w ramach programu motywacyjnego mają również status podatnika z tytułu wygranych w konkursach w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, jako mające realny wpływ na efektywność i ilość sprzedanych ubezpieczeń, a tym samym współzawodniczące w tej sprzedaży?
 
ITPB1/415-674/12/AK Czy Wnioskodawca może zaliczyć do koszów uzyskania przychodów wartości diet osoby współpracującej za czas wykonywania pracy poza siedzibą firmy?
 
ITPB1/415-792/12/DP Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci certyfikatów inwestycyjnych przez Wnioskodawcę do Spółki, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB1/415-680/12/WM Czy w świetle następujących przesłanek wynikających z przedstawionego stanu faktycznego, t.j. wyroku w sprawie karnej Sądu Krajowego w Austrii potwierdzającego wykreślenie kontrahenta z odpowiedniego rejestru sądowego firm oraz odbywanie kar pozbawienia wolności przez osoby odpowiedzialne m.in. za płatności dla kontrahentów oraz stwierdzony w wyroku brak majątku przez ww. osoby, uprawdopodabniają nieściągalność przedmiotowej wierzytelności pozwalającą zaliczyć ją do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w 2012 r.
 
ITPB1/415-679/12/DP Czy wynagrodzenie (zarobek) właściciela niepublicznego przedszkola pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-707/12/TK Zakres konsekwencji związanych ze śmiercią wspólnika dwuosobowej spółki cywilnej i wejścia w miejsce zmarłego wspólnika jego spadkobierców.
 
ITPB1/415-732/12/AD Czy Sąd dokonując płatności faktur VAT wystawionych przez spółkę jawną z tytułu pomocy prawnej świadczonej z urzędu przez radcę prawnego będącego współwłaścicielem tej spółki jest zobowiązany do potrącania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy za czynności wykonane przez radcę prawnego ( przy czym do wykonania czynności został ustanowiony radca prawny nie zaś spółka jawna)?
 
IPPB2/415-601/12-4/LS Reasumując, mając na uwadze uregulowania prawne, a także treść przedstawionego zdarzenia przyszłego - zgodnie z którym w wyniku nabycia od Wnioskodawcy posiadanych przez niego udziałów w Spółce I, Spółka II posiadająca już bezwzględną większość praw głosu w Spółce I, której udziały są nabywane zwiększy ilość udziałów w Spółce I, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach ustawy - zastosowanie znajdzie wyłączenie z przychodów, o którym mowa w art. 24 ust. 8a ww. ustawy.
 
IPPB2/415-591/12-2/MS1 Zakres powstania obowiązku podatkowego po stronie dotychczasowego wspólnika spółki komandytowo – akcyjnej w związku z objęciem akcji w tej spółce przez nowego akcjonariusza.
 
IPPB2/415-551/12-4/MG Określając zasady opodatkowania należności z tytułu dywidendy lub odsetek, wypłacanych za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego na rzecz osoby uprawnionej, będącej rezydentem danego państwa obcego, Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego powinien kierować się zasadami zawartymi w odpowiedniej UPO zawartej przez Polskę z państwem rezydencji osoby uprawnionej, wskazanej przez posiadacza rachunku zbiorczego zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o obrocie.
 
IPPB2/415-614/12-2/MS1 Uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB2/415-607/12-2/LS Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze spadku i darowizny
 
IPPB2/415-665/12-2/LS Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, odpowiednika polskiej spółki akcyjnej, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdą akcję posiadaną przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym?
 
IPPB2/415-580/12-2/MS1 jeżeli tak jak wskazał Wnioskodawca wytwory jego pracy w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę tj. projekty techniczne, stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze i są przedmiotem prawa autorskiego, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tytułu umowy o pracę do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy, zgodnie z prowadzonym systemem rozliczeniowym czasu pracy. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-615/12-2/LS Przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, niezależnie od wartości rynkowej Przedmiotu Aportu, a organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej nie będą miały podstawy do określenia go w innej wysokości.
 
IPPB2/415-485/12-4/MS1 Należy stwierdzić, iż przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie tych jednostek nie mogą stanowić dla Wnioskodawcy kosztów uzyskania przychodu, albowiem nabycie w drodze spadku jest nabyciem nieodpłatnym. Wobec powyższego w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych przez Wnioskodawcę w drodze dziedziczenia zasadne jest potrącenie przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od pełnej wartości jednostek uczestnictwa na dzień ich odkupienia od spadkobiercy i nie istnieje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów ponoszone przez spadkodawcę.
 
IPPB2/415-590/12-2/LS Należy stwierdzić, iż treść art. 24 ust. 8a ustawy odwołuje się do „podmiotów uczestniczących w tej transakcji”, a nie do „podmiotów uczestniczących w tych transakcjach”, oraz fakt, że zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym powstaje u konkretnego podatnika zawierającego daną transakcję wskazuje, iż przy ocenie jego zastosowania oraz spełnienia warunków zastosowania zwolnień wynikających z tych przepisów bierze się pod uwagę sytuację dotyczącą indywidualnie strony realizującej taką transakcję W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, kiedy grupa udziałowców wnosi do spółki posiadane udziały, stronami każdej z transakcji jest jeden z tych udziałowców, właściciel wnoszonych udziałów i spółka wkład taki otrzymująca (spółka nabywająca). Tak więc oceny, czy wartość udziałów otrzymanych przez udziałowców będzie zaliczała się do przychodu, należy dokonywać odrębnie u każdego takiego wspólnika, analizując stan istniejący w momencie zawarcia przez niego transakcji. W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania wyłączenie z przychodów, o którym mowa w art. 24 ust. 8a i 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem wartość udziałów w Spółce z o.o. przekazanych Wnioskodawcy w zamian za wniesione aportem udziały w spółce kapitałowej będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-611/12-2/MS1 W przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze spadku lub darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia spadku lub darowizny.
 
IPPB2/415-702/12-2/LS Reasumując należy stwierdzić, iż przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, do spółki kapitałowej na terenie Cypru, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wartości nominalnej uzyskanych udziałów w spółce cypryjskiej, objętych za wniesiony aport także wówczas, gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa.
 
IPPB2/415-630/12-2/MS1 Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczyły konkretnych indywidualnych spraw, podatnika w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.
 
IPTPB2/415-557/12-2/MP Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu Jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) umowy z dnia 18 sierpnia 1994 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r., Nr 30 poz. 131 – dalej „UPO”) oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) – dalej ustawa o PIT?
 
IPPB2/4160-76/11/12-5/MS1 Cały dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia w 2010 r., nabytej w 2008 r. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w której Wnioskodawca był zameldowany na pobyt stały od 25.03.2009 r. do 14.06.2010 r., korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-655/12-2/MS1 Wniesienie Wierzytelności własnej do spółki kapitałowej tytułem wkładu niepieniężnego, będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych przez spółkę w zamian za aport.
 
IPPB2/415-582/12-4/MS1 Sfinansowanie kosztów przejazdów i noclegów osobie zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło.
 
IPPB2/415-652/12-2/MG Czy składki opłacone przez Spółdzielnię za ubezpieczenie z tytułu szkody majątkowej powstałej w wyniku nieprawidłowego zachowania osoby ubezpieczonej, tj. w szczególności: wszyscy byli, obecni i przyszli członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkie osoby upoważnione do składania podpisów w imieniu Spółdzielni w zakresie wynikającym z zapisów zawartych w KRS, czy też w stosunku do pracowników Spółdzielni, współmałżonków, itd. należy zakwalifikować jako uzyskane nieodpłatnie świadczenie w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo, iż polisa ubezpieczeniowa nie określa imiennie poszczególnych jego członków.
 
IPPB2/415-653/12-2/LS W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPPB2/415-667/12-2/LS Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, odpowiednika polskiej spółki akcyjnej, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdą akcję posiadaną przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym?
 
IPTPB1/415-380/12-4/DS Czy otrzymana przez Wnioskodawczynię wypłata udziału kapitałowego, w części stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę 5.000 zł, jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/4160-103/11/12-6/IF 1. Czy przychody Wnioskodawcy osiągane z tytułu posiadania statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej należy klasyfikować jako przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?2. Czy na Wnioskodawcy jako akcjonariuszu spółki komandytowo-akcyjnej obowiązek zapłaty podatku/zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży jedynie w przypadku osiągnięcia przychodu należnego ze spółki komandytowo-akcyjnej to jest w momencie podjęcia uchwały o podziale zysku, przewidującej wypłatę zysku akcjonariuszowi?
 
IPPB2/415-636/12-2/MS1 Zakres ustalenia dochodu z tytułu odkupienia przez Fundusz jednostek uczestnictwa subfunduszy w danym dniu wyceny, na skutek realizacji żądania lub żądań jednego uczestnika Funduszu.
 
IPPB4/415-506/12-4/MP Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w związku z realizacją 7 Programu Ramowego oraz obowiązków płatnika.
 
IPPB4/415-506/12-5/MP Zakres zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w związku z realizacją 7 Programu Ramowego oraz obowiązków płatnika
 
IPPB2/415-701/12-2/LS Należy stwierdzić, iż przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, do spółki kapitałowej na terenie Cypru, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wartości nominalnej uzyskanych udziałów w spółce cypryjskiej, objętych za wniesiony aport także wówczas, gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa.
 
ITPB1/415-253/12/DP Czy możliwy jest wybór dwóch różnych form opodatkowania własnych dochodów, tj. z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej podatkiem liniowym, a z działalności prowadzonej na własne nazwisko ryczałtem ewidencjonowanym?
 
IBPBI/1/415-10/12/WRz według jakiej stawki ryczałtu ewidencjonowanego opodatkować uzyskane przychody z usług gastronomicznych?
 
IBPBI/1/415-546/12/KB skutki podatkowe darowizny akcji
 
IBPBII/1/415-126/12/AŻ 7 Program Ramowy
 
IBPBII/1/415-155/12/MK Jakie są skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za przejecie garażu wraz z gruntem pod inwestycję publiczną?
 
IBPBII/1/415-160/12/MK Czy otrzymanie nagrody (premii) za polecenie klienta, który zawarł na zasadach określonych w regulaminie umowę ubezpieczenia za pośrednictwem organizatora sprzedaży premiowej jest kwalifikowane jako premia z tytułu sprzedaży premiowej oraz czy nagroda będzie zwolniona z podatku na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-172/12/BJ Czy w związku z otrzymanym PIT-8C Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia podatku od wykazanej w nim kwoty?
 
ITPB1/415-735/12/WM Czy w przedstawionej sytuacji przyjęty sposób przeliczenia wydatków dokonanych przez pracownika w walucie obcej na złotówki, w dacie wynikającej z faktury (rachunku) lub innego dowodu, stosując kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dokumentu w sytuacji, gdy będą one ujęte w księgach rachunkowych w dniu rozliczenia kierowcy będzie prawidłowy?
 
IBPBII/1/415-212/12/AA Czy kwota niespłaconych kredytów zaciągniętych przez ojca Wnioskodawczyni, odsetek i kosztów z nimi związanych (bez względu na to, czy bank je umorzy czy nie), stanowić będzie dla Wnioskodawczyni czyli spadkobiercy przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia i powodować będzie obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-642/12/MU Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem.
 
IBPBII/1/415-213/12/AA Czy kwota niespłaconych kredytów zaciągniętych przez męża Wnioskodawczyni, odsetek i kosztów z nimi związanych (bez względu na to, czy bank je umorzy czy nie), stanowić będzie dla Wnioskodawczyni czyli spadkobiercy przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia i powodować będzie obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 
IBPBII/1/415-214/12/BJ Czy kwota niespłaconych kredytów zaciągniętych przez ojca Wnioskodawcy, odsetek i kosztów z nimi związanych, bez względu na to, czy bank je umorzy czy nie stanowić będzie dla Wnioskodawcy czyli spadkobiercy przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia i powodować obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 
IBPBII/2/415-302/12/AK Możliwość zaliczenia zwróconej bonifikaty do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w spadku.
 
IBPBII/2/415-348/12/MM Przymusowe i automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-394/12/AK Sprzedaż Czy w przypadku braku umowy trustu i wypłaty dywidendy przez spółkę na rzecz wnioskodawcy, jako udziałowca spółki, wnioskodawca może odliczyć od podatku należnego na terenie polski podatek u źródła z tytułu wypłaty dywidendy na terytorium Cypru wynikający z art. 24 ust. 3 polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w wysokości 10% kwoty dywidendy brutto, niezależnie od tego, czy 10% podatek u źródła został faktycznie zapłacony na Cyprze? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBII/2/415-426/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?

Wskaźniki gospodarcze