Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 października 2012 r.
 
IBPBII/1/415-441/11/BD Czy otrzymaną kwotę odszkodowania można potraktować jako niepodlegającą opodatkowaniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-446/11/BD Czy zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującym od 01 stycznia 2011r. obowiązek poboru ryczałtu dotyczy w przedstawionym stanie faktycznym każdej pojedynczej delegacji sędziowskiej do kwoty 200 zł czy rachunku za ekwiwalent sędziowski, który zawiera delegacje sędziego z danego miesiąca i zazwyczaj przekracza kwotę 200 zł?
 
IBPBII/2/415-506/11/MW Czy kwota 10.000 zł pochodząca z tytułu sprzedaży poprzedniego mieszkania wydatkowana na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wykończenia innego lokalu mieszkalnego przed nadaniem aktu notarialnego może być uznana jako przeznaczona na cele mieszkaniowe i wolna od podatku?
 
IBPBII/1/415-432/11/ŚS Wydatki na rehabilitację – łóżko Ceragem
 
IBPBII/1/415-454/11/MZ Czy stanowią przychód Przewodniczącego Rady Miejskiej koszty składki członkowskiej, opłacane z budżetu Gminy, z tytułu jego uczestnictwa w pracach Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów?
 
IBPBII/1/415-471/11/HK Czy dochody uzyskane w Austrii w pierwszym półroczu 2010 roku należy wykazać we wspólnym zeznaniu małżonków w Polsce celem zastosowania metody wyłączenia z progresją, czy należy je pominąć jako uzyskane w okresie w którym oboje z małżonką byli rezydentami Austrii? Jeżeli dochodów z ww. okresu nie należy wykazywać, jako związanych z rezydencją podatkową Austrii, to czy odprawę wypłaconą w listopadzie 2010r. przez austriackiego ubezpieczyciela należy wykazać w polskim zeznaniu celem prawidłowego wyliczenia stopy procentowej?
 
ITPB2/415-487/12/MU Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB2/415-516/12/MU Obowiązki płatnika (ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby).
 
ITPB2/415-524/12/RS Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu sprzedaży na rzecz osoby trzeciej niezabudowanej działki o obszarze 6,65 ha, stanowiącej grunty orne, łąki trwałe, rowy oraz nieużytki, jest zwolniony, na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
ITPB3/415-12/12/AW Czy po przekształceniu spółki kapitalowej w spółkę osobową wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej i pośrednio w spółce osobowej) pełne odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych wniesionych wcześniej aportem do spółki kapitałowej przez spółkę komandytową także od tej wartości przedmiotowych wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej zwiekszyła kapitał zapasowy i w związku z tym podlegała ograniczeniom w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
ITPB3/415-5/12/AW Czy w związku z wniesieniem przez spółkę komandytową, w której wspolnikiem jest Wnioskodawca, praw do znaku towarowego do spółki kapitalowej w formie wkładu niepienieżnego, Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości wartości nominalnej udziałów/akcji w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny - proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej?
 
ITPB2/415-423a/12/ENB Opłacanie składek za pracownika.
 
ITPB1/415-36/12/DP Czy jako osoba fizyczna, właścicielka przedszkoli niepublicznych powinna Pani prowadzić księgi rachunkowe czy podatkową księgę przychodów i rozchodów?
 
IPPB2/415-635/12-2/AS Zakres opodatkowania jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nabytych w drodze dziedziczenia.
 
IPPB2/415-566/12-2/AK Zakres ustalenia dochodu z tytułu odkupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa w funduszu w danym dniu wyceny, na podstawie jednego lub kilku zleceń złożonych przez uczestnika funduszu.
 
IPPB2/415-627/12-4/AS otrzymanie przez spadkobiercę w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-650/12-2/MK Przychód jaki Wnioskodawca uzyska ze sprzedaży mieszkania z uwagi na fakt, iż sprzedaż ma być dokonana przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ww. art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 01.01.2009 r. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania Wnioskodawca będzie mógł pomniejszyć o koszt odpłatnego zbycia oraz o koszty uzyskania przychodu, do których Wnioskodawca zaliczyć może kwotę stanowiącą wartość kosztów nabycia mieszkania oraz poniesione nakłady na przedmiotowe mieszkanie.
 
IPPB2/415-613/12-3/AK Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu automatycznego/przymusowego umorzenia udziałów/akcji nabytych w drodze darowizny.
 
IPPB2/415-642/12-2/AK Uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia członka zarządu Spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przy jednoczesnym uzyskiwaniu innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, będą opodatkowane tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Natomiast na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek rozliczenia całości dochodów w Polsce na zasadach określanych w ww. art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-637/12-2/AK W przypadku realizowania przez Fundusz w jednym dniu wyceny, żądania lub żądań jednego uczestnika Funduszu (będącego osobą fizyczną) odkupienia certyfikatów inwestycyjnych jednego Funduszu, pochodzących z różnych emisji, podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy sumą przychodów otrzymanych z tytułu odkupienia przez Fundusz poszczególnych certyfikatów inwestycyjnych pochodzących z różnych emisji a sumą wydatków poniesionych przez uczestnika na nabycie tych certyfikatów inwestycyjnych. Zasada ta będzie obowiązywać niezależnie od tego, czy odkupienie certyfikatów inwestycyjnych nastąpi na podstawie jednego lub więcej żądań uczestnika.
 
IPPB2/415-604/12-2/AK Usługi świadczone przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na rzecz Wnioskodawcy – wykonywane w ramach tej działalności – stanowić będą przychody z prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IPPB2/415-683/12-2/AS Czy w przypadku ponoszenia przez Spółkę z o.o. kosztów transportu zbiorowego pracownikówzatrudnionych przez Spółkę z o.o. na terenie zakładu produkcyjnego Spółki S.A., celem umożliwienia im dotarcia od bramy wejściowej zakładu do: miejsca faktycznego wykonywania pracy, Spółka z o.o. powinna zaliczać wartość przyznanego w ten sposób świadczenia dla swoich pracowników do ich przychodu ze stosunku pracy, a w konsekwencji, czy powinna ona uwzględniać wartość świadczeń osiąganych przez pracowników z tego tytułu w podstawie wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
 
IPPB2/415-641/12-2/AS Zakres opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
 
IPPB2/415-748/12-2/AS Zakres skutków podatkowych darowizny certyfikatów inwestycyjnych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
 
IPPB4/415-533/12-2/MP Stanowisko Wnioskodawczyni, dotyczące możliwości zastosowania 50% koszty uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, jako uczestnika tworzenia utworu architektonicznego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, będzie pracą twórczą, tzn. niepowtarzalną, miała indywidualny charakter oraz spełniała przesłanki utworu określonego w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
IPPB2/415-625/12-2/AK Zakres możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB4/415-553/12-2/MP Zakres zwolnienia z opodatkowania dochodów osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, biorących udział w realizacji projektu w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - ERASMUS".
 
IPPB4/415-561/12-4/MP Zakres możliwości zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i ustalenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług związanych z budową budynków.
 
IPPB2/415-697/12-2/AS Stwierdzić należy, że w momencie wniesienia przez Wnioskodawczynię aportu posiadanych przez nią udziałów w sp. z o.o. do spółki kapitałowej, w wyniku której Wnioskodawczyni obejmie udziały w spółce kapitałowej (ewentualnie udziały wraz dopłatą nieprzekraczającą 10% wartości nominalnej tych udziałów), a spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw do głosu w sp. z o. o., będzie dla Wnioskodawczyni transakcją neutralną podatkową na moment objęcia udziałów w spółce kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 8a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako tzw. wymiana udziałów.
 
IPPB2/415-560/12-4/AK Organizacja przez pracodawcę szkolenia i pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem nie powoduje powstania przychodu po stronie pracowników, w związku z czym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wypełniania z tego tytułu obowiązków płatnika. Przychód po stronie pracowników Spółki powstanie natomiast z tytułu udziału w części integracyjnej spotkania tj. dodatkowych zajęciach przewidzianych w programie wyjazdu. Koszt organizacji części integracyjnej spotkania (gry, konkursy, zabawy) stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od łącznego dochodu z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w danym miesiącu płatnik zobowiązany jest obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.
 
IPPB2/415-664/12-2/AK W przypadku uczestnictwa pracowników w imprezach integracyjnych lub okolicznościowych, pracownikom tym Spółka zobowiązana jest przypisać przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od łącznego dochodu z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w danym miesiącu obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.
 
IPPB2/415-612/12-3/AK Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu automatycznego/przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny.
 
IPPB2/415-412/12-3/LS Zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynków.
 
IPPB2/415-682/12-2/AK Podkreślić należy, że ocena stanowiska Wnioskodawcy została dokonana jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego. Definicja prawa podatkowego zawarta jest w art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w świetle której, ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.
 
IPPB2/415-600/12-4/AK Mając na uwadze uregulowania prawne, a także treść przedstawionego zdarzenia przyszłego - zgodnie z którym w wyniku nabycia od Wnioskodawcy posiadanych przez niego udziałów w Spółce I, Spółka II posiadająca już bezwzględną większość praw głosu w Spółce I, której udziały są nabywane zwiększy ilość udziałów w Spółce I, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach ustawy - zastosowanie znajdzie wyłączenie z przychodów, o którym mowa w art. 24 ust. 8a ww. ustawy.
 
IPPB2/415-596/12-4/AK Mając na uwadze uregulowania prawne, a także treść przedstawionego zdarzenia przyszłego - zgodnie z którym w wyniku nabycia od Wnioskodawcy posiadanych przez niego udziałów w Spółce I, Spółka II posiadająca już bezwzględną większość praw głosu w Spółce I, której udziały są nabywane zwiększy ilość udziałów w Spółce I, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach ustawy - zastosowanie znajdzie wyłączenie z przychodów, o którym mowa w art. 24 ust. 8a ww. ustawy.
 
IPPB4/415-581/12-2/JK3 Należy stwierdzić, iż do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, a indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz podatnik jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 
IPPB4/415-676/12-2/JK3 Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1 991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z marca 2011 Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 
IPPB4/415-375/12-2/JK3 Przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości o powierzchni 1098 m. kw. w ramach odszkodowania, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, stanowiącej różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-569/12-2/SP Analizując stopień powiązań osobistych i gospodarczych Wnioskodawczyni w okresie od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r. w świetle ww. przepisów, uznać należy, iż w tym okresie Wnioskodawczyni posiada miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Niemiec. Wnioskodawczyni jest osobą niezamężną i nie posiada dzieci, nie jest właścicielem inwestycji ani nieruchomości na terenie Polski. Natomiast w Niemczech mieszkała, pracowała i tam znajdował się jej ośrodek interesów życiowych i gospodarczych. Zatem dochody osiągnięte przez Wnioskodawczynię w ww. okresie na terytorium Niemiec, podczas, gdy stałym miejscem zamieszkania oraz centrum interesów życiowych i gospodarczych są Niemcy nie podlegają w Polsce opodatkowaniu.
 
IPPB4/415-542/12-2/JK3 Należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni spełnia warunki do skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania przewidzianej dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 
IPPB4/415-571/12-2/JK3 Należy stwierdzić, iż odprawa pośmiertna wypłacona Wnioskodawczyni oraz Jej małoletnim dzieciom stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymana przez Wnioskodawczynię oraz Jej małoletnie dzieci odprawa pośmiertna będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB4/415-563/12-4/MP Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży części gospodarstwa rolnego nabytej w dniu 10.02.2007 r. w spadku po zmarłym mężu będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednakże może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki, o których mowa w tym przepisie. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego w części odpowiadający udziałowi Wnioskodawczyni, który został nabyty w 1997 r. jako współwłasność małżeńska nie będzie stanowił źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, z uwagi na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, zatem do tej części przychodu nie ma zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-576/12-2/JK3 Zakres skutków podatkowych zapłaty wynagrodzenia za udostępnienie powierzchni reklamowych na stronach internetowych przez Partnerów nieprowadzących działalności gospodarczej.
 
IPPB2/415-666/12-2/AS Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, odpowiednika polskiej spółki akcyjnej, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdą akcję posiadaną przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym?
 
IPPB2/415-546/12-2/AK Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagród przyznawanych przez Spółkę.
 
IPPB2/415-632/12-4/AK Wnioskodawca działając jako płatnik postąpi prawidłowo jeśli od wynagrodzenia, które zostanie wypłacone za umorzone udziały pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony od podstawy opodatkowania równej nadwyżce przychodu z wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny.
 
IPPB2/415-543/12-2/AK Zakres skutków podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości nabytej przez powiernika w imieniu Wnioskodawcy w ramach umowy o wspólne inwestowanie oraz określenia daty nabycia nieruchomości.
 
IPPB4/415-722/12-2/JK Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz „podatnik” jest twórcą, bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy. Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-558/12-6/MK Wartość świadczeń związanych z uczestnictwem w konferencjach związanych z promocją i reklamą spółki w części gastronomiczno-rozrywkowej stanowić będzie dla zaproszonych pracowników klientów i potencjalnych klientów przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 21 ust.1 pkt 68a ww. ustawy. W konsekwencji na Spółce będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla uczestników konferencji nie będących pracownikami Spółki zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-721/12-2/JK Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-721/12-3/JK Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBII/1/415-215/12/MK Czy naliczone przez Spółdzielnie i postawione do dyspozycji w kasie Spółdzielni wynagrodzenia za udział w posiedzeniu rady grupy członkowskiej jest przychodem dla członka rady grupy członkowskiej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-614/12/HK Czy wynagrodzenie personelu projektu realizowanego w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-160/12/MW Czy wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi meldunkowej z podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości od połowy wartości lokalu kupionego w dniu 08 czerwca 2007 r., do którego została ustanowiona odrębna własność wraz z udziałem w gruncie w dniu 12 listopada 2009 r.?

Wskaźniki gospodarcze