Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 października 2012 r.
 
IBPBI/1/415-261/12/BK w zakresie ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu obrotu walutą nabywaną i zbywaną za pośrednictwem serwisów internetowych
 
IPPB4/415-743/12-2/JK Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z marca 2011 r., Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 
IPPB4/415-544/12-4/MP Czy świadczenie mieszkaniowe wypłacane przez Wojskową Agencję Mieszkaniową powinno być zwolnione z podatku od osób fizycznych od dnia 01.07.2010 r. do 31.12.2011 r.?
 
IPPB4/415-617/12-2/JK Czy stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu nauki korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB4/415-574/12-4/JK Należy stwierdzić, iż „ekwiwalent za pranie odzieży roboczej”, o którym mowa w stanie faktycznym nie jest ekwiwalentem korzystającym ze zwolnienia od podatku, gdyż jego wysokość nie stanowi równowartości faktycznie poniesionych przez pracownika kosztów. Zatem wypłata pracownikom stałej ryczałtowej kwoty kosztów prania odzieży roboczej, podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-548/12-4/MP Czy świadczenie mieszkaniowe wypłacane przez Wojskową Agencję Mieszkaniową powinno być zwolnione z podatku od osób fizycznych od dnia 01.07.2010 r. do 31.12.2011 r.?
 
IPPB4/415-574/12-5/JK Należy stwierdzić, iż ekwiwalent za pranie odzieży roboczej będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, po spełnieniu warunków wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 
IPPB4/415-660/12-2/MP Czy korzystanie przez Pracowników ze środków transportu wewnętrznego, funkcjonującego na terenie Zakładu stanowi dla nich przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wartość winna być doliczona do przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy?
 
IPPB4/415-743/12-3/JK Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z marca 2011 r., Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 
IPPB2/415-690/12-2/AK Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
IPPB2/415-698/12-2/AK Należy stwierdzić, że w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, wprawdzie dojdzie do zbycia udziałów, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawczyni powstanie przychód z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia, bowiem jak wskazano powyżej przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swą dyspozycją wyłącznie zbycie o charakterze odpłatnym, natomiast jak podano w treści wniosku planowane zbycie udziałów zostanie dokonane bez wynagrodzenia, a zatem będzie miało charakter nieodpłatny.
 
IPPB2/415-732/11-2/MK Skutki podatkowe opłacenia przez Spółkę składek na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób objętych ochroną ubezpieczeniową oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.
 
IBPBI/1/415-263/12/RM Dot. skutków podatkowych sprzedaży przedsiębiorstwa.
 
IBPBI/1/415-267/12/ESZ Sposób ustalenia wartości początkowej wskazanej we wniosku nieruchomości.
 
IBPBI/1/415-283/12/KB podział przychodów i kosztów między wspólników spółki jawnej w przypadku wykluczenia jednego ze wspólników ze spółki z datą wsteczną
 
IBPBI/1/415-284/12/KB obowiązek korygowania zaliczek na podatek dochodowy za 2011 rok w związku ze zmianą wysokości udziału Wnioskodawczyni w zysku spółki
 
IBPBI/1/415-357/12/BK w zakresie ustalenia źródła przychodu, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu zbycia praw autorskich do tłumaczeń literackich, określenia podmiotu obowiązanego do pobrania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z ww. tytułu oraz konieczności odprowadzania przez Wnioskodawczynię zaliczki na podatek z ww. tytułu
 
IBPBI/1/415-545/12/AB opodatkowanie akcjonariusza SKA będącego jednocześnie komplementariuszem.
 
IPPB1/415-996/12-2/IF w zakresie rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, w tym odpisów amortyzacyjnych u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPPB1/415-856/12-3/IF Pięcioletni termin o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, liczony od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, upłynie z końcem 2012 roku. W związku z tym ewentualna sprzedaż nieruchomości w 2013 r., nabytej w 2007 r., nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) cytowanej ustawy, a co za tym idzie nie będzie skutkowała obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.
 
IPPB1/415-686/12-2/IF wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-866/12-2/IF 1. dochód uzyskany z tytułu wypłaty zysku z cypryjskiej spółki osobowej będzie stanowić u Wnioskodawcy dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej,2. dochód uzyskany z tytułu wypłaty dywidendy z cypryjskiej spółki kapitałowej przez spółkę osobową z siedzibą na Cyprze, będzie stanowić u Wnioskodawcy dochód z dywidendy w myśl art. 10 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.
 
IPPB1/415-759/12-2/EC środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich otrzymania.
 
IPPB1/415-687/12-2/IF Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-956/12-2/IF stwierdzić należy, iż w związku z tym, że Wnioskodawca nie świadczy usług na rzecz spółki, lecz prowadzi działalność jako wspólnik tej spółki, wówczas wyłączenie o którym mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy nie ma zastosowania. Zatem uzyskiwany dochód z tej działalności może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-958/12-2/EC Wskazać należy, iż wniesienie aportem wierzytelności przez Wnioskodawcę do spółki komandytowej J. w zamian za jej udziały, jest czynnością neutralną podatkowo dla Wnioskodawcy.
 
IPPB1/415-806/12-3/EC w sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku (papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 
IPPB1/415-852/12-2/EC do kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności Pożyczkowej należy zaliczyć wartość wydatków, które poniósł Wnioskodawca jako wspólnik spółki osobowej na udzielenie pożyczki, proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce osobowej. Odnośnie wierzytelności handlowych kosztem będzie kwota nominalna wierzytelności poniesiona przez spółkę osobową proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce osobowej, nie zaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB1/415-690/12-2/IF Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako verejná obchodná spoločnost’ mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-688/12-2/IF Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-818/12-3/IF należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 
IPPB1/415-805/12-3/EC w sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 
IPPB1/415-691/12-2/IF wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako verejná obchodná spoločnost’ mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-807/12-3/EC w sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku (papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 
IPPB1/415-818/12-2/IF dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu na Słowacji, na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 
IPPB1/415-759/12-3/EC przychód z umorzenia akcji jakie Wnioskodawca (akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej) posiada w spółce komandytowo-akcyjnej należy zakwalifikować do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, tj. kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, a nie z działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-837/12-2/EC Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności Pożyczkowej należy zaliczyć wartość wydatków, które poniósł Wnioskodawca jako wspólnik spółki osobowej na udzielenie pożyczki, proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce osobowej. Odnośnie wierzytelności handlowych kosztem będzie kwota nominalna wierzytelności poniesiona przez spółkę osobową proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce osobowej, nie zaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB1/415-805/12-2/EC dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu na Słowacji, na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 
IPPB1/415-689/12-2/IF Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-763/12-2/EC środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich otrzymania.
 
IPPB1/415-806/12-2/EC Dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu na Słowacji, na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 
IPPB1/415-762/12-2/EC środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich otrzymania.
 
IPPB1/415-763/12-3/EC przychód z umorzenia akcji jakie Wnioskodawca (akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej) posiada w spółce komandytowo-akcyjnej należy zakwalifikować do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, tj. kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, a nie z działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-819/12-2/IF mając na względzie powołane regulacje prawne stwierdzić należy, iż dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy powinien być opodatkowany na Słowacji na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 
IPPB4/415-708/11-2/JK3 w zakresie ustalenia źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym
 
IPPB1/415-896/12-6/IF Wnioskodawca - posiadający status zarówno akcjonariusza jak i komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będzie obowiązany ustalać przypadające na nim przychody i koszty uzyskania przychodów zgodnie z cytowanym wyżej art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) spółki, na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg rachunkowych. Będzie także zobowiązany wpłacać w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ww. ustawie, a po zakończeniu roku podatkowego złożyć stosowne zeznanie podatkowe.
 
IPPB1/415-762/12-3/EC przychód z umorzenia akcji jakie Wnioskodawca (akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej) posiada w spółce komandytowo-akcyjnej należy zakwalifikować do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, tj. kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, a nie z działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-761/12-2/EC środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich otrzymania.
 
IPPB1/415-807/12-2/EC dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy powinien być opodatkowany na Słowacji na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 
IPPB1/415-819/12-3/IF Należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku (papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 
IPPB1/415-761/12-3/EC przychód z umorzenia akcji jakie Wnioskodawca (akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej) posiada w spółce komandytowo-akcyjnej należy zakwalifikować do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, tj. kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, a nie z działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-760/12-2/EC środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich otrzymania.
 
IPPB1/415-760/12-3/EC przychód z umorzenia akcji jakie Wnioskodawca (akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej) posiada w spółce komandytowo-akcyjnej należy zakwalifikować do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, tj. kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, a nie z działalności gospodarczej.
 
IPPB2/415-573/12-4/AK Dochód z odpłatnego zbycia udziałów w polskiej spółce z o.o. przez rezydenta Stanów Zjednoczonych, będzie opodatkowany w Stanach Zjednoczonych, jako przychód z zysków kapitałowych pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji stosownie do treści art. 14 ust. 1 Umowy z dnia 08 października 1974 r. zawartej miedzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178).
 
IPPB4/415-600/12-4/JK Czy w związku z ewentualną przyszłą sprzedażą nabytego ostatnio w 1997 r., zgodnie z Kodeksem cywilnym, w drodze umowy zamiany do majątku osobistego (prywatnego) 1/3 udziału w nieruchomości gruntowej, a następnie w 2011 r. przekształceniu tej nieruchomości zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego poprzez przeprowadzenie przez Urząd Gminy scaleń i podziałów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wystąpi obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia 1/3 udziału w nieruchomości?
 
IPPB2/415-444/10/11-13/S/MK Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wydatkowanego w części na sfinansowanie zakupu nowej nieruchomości położonej w Królestwie Szwecji.
 
IPPB2/415-587/12-4/AS Reasumując, w związku z udziałem osób uprawnionych do wystawiania recept w wyjeździe do fabryki zleceniodawcy Spółka (Wnioskodawca) będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C wykazującej wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci sfinansowania kosztów (przejazdy, zakwaterowania) uczestnika w wyjeździe do fabryki.
 
IPPB4/415-705/11-2/JK3 W zakresie ustalenia źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym
 
IPPB4/415-680/12-4/MP Brak jest podstaw, aby uznać, że do wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2008 r. miał zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-680/12-2/MP Brak jest podstaw, aby uznać, że do wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2006 r. miał zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-680/12-3/MP Brak jest podstaw, aby uznać, że do wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2007 r. miał zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
DD9/033/274/KZU/2012/PK-1193 określenie daty przychodów (dochodów) i obowiązku podatkowego z tytułu dywidendy osobie fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej
 
DD9/033/372/KZU/2012/PK-1421 określenie źródła przychodu i powstanie obowiązku podatkowego z tytułu dywidendy akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej, będącemu osobą fizyczną
 
DD9/033/334/KZU/2012/PK-1366 określenie daty przychodu (dochodu) i obowiązku podatkowego z tytułu dywidendy osobie fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej
 
DD9/033/324/KZU/2011/PK-1666 skutki podatkowe wniesienia akcji spółki akcyjnej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej

Wskaźniki gospodarcze