Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 października 2012 r.
 
IBPBII/2/415-430/11/JG Czy w związku z umową dożywocia należy opodatkować powyższą czynność podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-358/11/AB Skutki podatkowe pobierania zaliczek na poczet przyszłych zysków w spółce komandytowej w sytuacji gdy po upływie roku podatkowego Wnioskodawczyni rozliczy się z pobranych zaliczek.
 
IBPBI/1/415-360/11/AB Skutki podatkowe zwrotu zaliczek pobieranych na poczet przyszłych zysków w spółce komandytowej.
 
IBPBI/1/415-370/11/AB Skutki podatkowe wystąpienia ze spółki komandytowej.
 
IBPBI/1/415-372/11/AB Skutki podatkowe likwidacji spółki komandytowej.
 
IBPBI/1/415-373/11/AB Skutki podatkowe pobierania zaliczek na poczet przyszłych zysków w spółce komandytowej w sytuacji gdy po upływie roku podatkowego Wnioskodawca rozliczy się z pobranych zaliczek.
 
IBPBII/2/415-501/11/MW Czy dochody uzyskane przez wnioskodawczynię w wyniku likwidacji spółki z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IBPBII/2/415-502/11/MW Czy dochody uzyskane przez wnioskodawcę w wyniku umorzenia klas udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IBPBII/2/415-503/11/MW Czy dochody uzyskane przez wnioskodawcę w wyniku umorzenia klas udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IBPBII/2/415-504/11/MW Czy dochody uzyskane przez wnioskodawczynię w wyniku umorzenia klas udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IBPBII/1/415-442/11 Czy wartość biletu miesięcznego wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pracownikowi na dojazdy do miejsc wykonywania pracy (dojazdy służbowe na wywiady) jest wliczana do przychodów ze stosunku pracy i opodatkowana, czy też może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-427/11/AŻ skutki podatkowe wypłaty zaległego wynagrodzenia i premii rocznej spadkobiercy zmarłego członka zarządu
 
IBPBII/1/415-460/11/MK Jakie są skutki podatkowe wypłaty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej?
 
IBPBII/1/415-461/11/MK Jakie są skutki podatkowe wypłaty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego zwaloryzowanego wkładu partycypanta?
 
IBPBII/1/415-463/11/AŻ opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora na Cyprze
 
IBPBII/1/415-464/11/BJ Czy uzyskane przychody są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-475/11/BJ Opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
IBPBII/1/415-478/11/BJ 1. Czy gratyfikacja urlopowa w części wypłaconej na dziecko do lat 18 może być traktowana jako dopłata do wypoczynku, wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym?2. Czy dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dziecka do lat 18 oraz gratyfikacja urlopowa na to dziecko korzystają ze zwolnienia podatkowego jednocześnie?
 
IBPBII/2/415-532/11/MM Sprzedaż nieruchomości nabytej w 2010r. w drodze zamiany.
 
IBPBII/2/415-542/11/ŁCz Czy przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiący majątek odrębny wydatkowany na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego wspólność małżeńską do majątku wspólnego może w całości korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006r.?
 
IBPBII/1/415-414/11/AA Czy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorami ekranowymi, dokonany w oparciu o obowiązujące przepisy bhp na podstawie wniosku pracownika z dołączoną do niego fakturą zakupu wystawioną na pracownika oraz zaświadczeniem lekarskim, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11?
 
ITPB1/415-340/12/MR Czy w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z umorzenia udziałów zarówno przymusowego lub automatycznego otrzymanych przez podatnika na podstawie umowy darowizny, jest dochód faktycznie uzyskany pomniejszony o koszty uzyskania przychodu ustalone w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód taki stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów oraz wartością rynkową udziałów z dnia nabycia tych udziałów w formie darowizny?
 
ITPB1/415-495/12/MR Czy inwestując swoje wolne środki na portalach typu social lending Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą? Jeżeli tak to co stanowi jego przychód? Zwrócony kapitał pożyczkowy wraz z odsetkami, czy też same odsetki od pożyczki? Czy kwota udzielonej pożyczki jest kosztem uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-652/12/AK 1. Czy w przypadku umorzenia przymusowego udziałów otrzymanych w drodze darowizny przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT?
2. Czy w przypadku umorzenia automatycznego udziałów otrzymanych w drodze darowizny przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT?
 
ITPB1/415-460/12/MR Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we Wniosku, zgodnie z art. 11 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT, nie powstaje przychód w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy - wspólnika spółki nie będącej osobą prawną (dłużnika z umowy pożyczki) - w razie braku naliczenia odsetek od pożyczek oraz zwolnienia z długu, w razie, gdy wierzycielem zrzekającym się odsetek albo zwalniającym z długu jest osoba zaliczona do I albo II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 
ITPB1/415-315/12/TK Czy prowadząc działalność zgodnie z PKD 2008 43.21.Z oraz wykonując dla usługobiorcy roboty ogólnobudowlane 43.39.Z mogę opłacać podatek według stawki 5,5%?
 
ITPB1/415-387/12/MR 1. Czy wspólnicy spółki komandytowej są zobowiązani wpłacać comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy od dochodu osiąganego z działalności prowadzonej w formie powołanej spółki nie mającej osobowości prawnej?
2. Czy pobieranie przez wspólnika spółki komandytowej będącego osobą fizyczną zaliczek na poczet przyszłego zysku, mające na celu zapewnienie finansowania ewentualnej zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz do innych celów (np. zapłaty podatku dochodowego za rok poprzedni), będzie skutkowało obowiązkiem odprowadzania podatku dochodowego w deklaracji podatkowej za miesiąc otrzymania wypłaconych środków, czy też możliwe jest rozliczenie tego podatku na podstawie końcowej uchwały dzielącej zysk za cały rok po zamknięciu roku obrotowego?
 
ITPB1/415-385/12/MR Czy w związku z wniesieniem przez spółkę komandytową, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca, prawa do znaku towarowego do spółki kapitałowej w formie wkładu niepieniężnego, Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości wartości nominalnej udziałów/akcji w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny – proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej?
 
ITPB1/415-350/12/MR Czy w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z umorzenia akcji zarówno przymusowego lub automatycznego otrzymanych przez podatnika na podstawie umowy darowizny, jest dochód faktycznie uzyskany pomniejszony o koszty uzyskania przychodu ustalone w wysokości wartości rynkowej akcji z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód taki stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia akcji oraz wartością rynkową akcji z dnia nabycia tych akcji w formie darowizny?
 
ITPB1/415-369/12/MR Czy w przypadku otrzymania dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy) ze Spółki, Wnioskodawca, przy obliczaniu podatku od dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy) podlegającego zapłacie na terytorium Polski, może pomniejszyć podatek obliczony zgodnie z polskimi przepisami o wartość podatku jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, tj. podatek wynoszący 10% wartości dywidendy, niezależnie od tego czy właściwe cypryjskie organy podatkowe faktycznie pobiorą ten podatek?
 
ITPB1/415-374/12/DP Czy Wnioskodawca może zaliczyć wartość pierwszej miesięcznej raty leasingowej, w ciężar kosztów uzyskania przychodów, w momencie jej poniesienia tj. w listopadzie 2011 r.?Czy Wnioskodawca może zaliczyć, w ciężar kosztów uzyskania przychodów, wartość wszystkich pozostałych rat leasingowych, włącznie z opłatą końcową, w dniu ich poniesienia tj. w dniu ujęcia ich w księgach rachunkowych Wnioskodawcy?
 
ITPB1/415-435a/12/PSZ Jakie, w jakiej wysokości i jak odliczać koszty (opłatę za mieszkanie opłatę za wodę, opłatę za energię elektryczną, podatek od gruntu, remont), które ponosić Pani będzie w sytuacji przeznaczenia na działalność gospodarczą jednego pokoju w mieszkaniu?
 
ILPB1/415-1322/10/12-S/TW Czy w przypadku wypłaty przez SKA dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku SKA poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy dopiero w miesiącu, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
 
ILPB1/415-168/12-2/IM 1. Jakie będą na gruncie updof konsekwencje podatkowe otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych lub innych składników majątkowych z tytułu likwidacji każdej ze Spółek Osobowych?
2. Jakie będą na gruncie updof konsekwencje podatkowe samego określenia w umowach Spółek Osobowych, że w wypadku likwidacji otrzyma proporcjonalnie większą część majątku niż wynikałoby to z relacji wartości wkładów wniesionych przez Wnioskodawcę do wartości wkładów wniesionych przez pozostałych wspólników Spółek Osobowych?
 
ILPB1/415-168/12-3/IM 1. Jakie będą na gruncie updof konsekwencje podatkowe otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych lub innych składników majątkowych z tytułu likwidacji każdej ze Spółek Osobowych?
2. Jakie będą na gruncie updof konsekwencje podatkowe samego określenia w umowach Spółek Osobowych, że w wypadku likwidacji otrzyma proporcjonalnie większą część majątku niż wynikałoby to z relacji wartości wkładów wniesionych przez Wnioskodawcę do wartości wkładów wniesionych przez pozostałych wspólników Spółek Osobowych?
 
ILPB2/415-29/12-2/WS Zwolnienie z opodatkowania odsetek od wkładów zgromadzonych na rachunkach „mieszkaniowa książeczka oszczędnościowa” – art. 52a.
 
ILPB1/415-67/12-5/AMN 1. Czy można zastosować zryczałtowany podatek dochodowy, gdy zapisy statutu określają kwotę wynagrodzenia członka rady nadzorczej jako stały wskaźnik procentowy wynagrodzenia minimalnego?
2. Czy można zastosować zryczałtowany podatek dochodowy, gdy wypłata wynagrodzenia członka rady nadzorczej za pełnienie funkcji w dwóch kolejnych miesiącach następuje w drugim miesiącu za miesiąc miniony i miesiąc bieżący?
 
ILPB2/415-145/12-2/WM 1. Czy w związku ze sprzedażą tej nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi w majątku wspólnym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy dokonana spłata na rzecz byłego męża, zasądzona przez sąd postanowieniem z dnia 17 grudnia 2010 r., stanowi koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości w części przekraczającej udział w majątku wspólnym?
 
ILPB1/415-172/12-2/AA Czy wyżej wymieniony wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
ILPB1/415-176/12-2/AA Jak udokumentować operację nieodpłatnego nabycia porzuconego używanego towaru na tzw. wystawce poza granicami Polski?
 
ILPB1/415-182/12/2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB2/415-1169/11-4//ES Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia od dochodu, poniesionego wydatku na zakup aparatu słuchowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 
ILPB1/415-276/12-2/AG 1. W jaki sposób ustalić wartość przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej?
2. Czy w przedstawionym przypadku przychód ten wynosi 22,35 PLN?
3. Natomiast w przypadku pokrywania przez pracodawcę kosztu objęcia opieką również członków rodziny pracownika przychód ten powiększony jest o 72,35 PLN lub 104,90 PLN (w zależności od liczby członków rodziny objętych umową)?
 
ILPB2/415-66/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB2/415-60/12-2/JK Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych.
 
ILPB1/415-56/12-4/AA W jaki sposób prawidłowo należy ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów faktury korygujące dotyczące faktur korygujących sprzedażowych oraz faktur korygujących zakupowych?
 
ILPB2/415-75/12-2/AJ Czy bank słusznie pobrał podatek od tej renty?
 
ILPB2/415-10/12-2/TR Opodatkowanie dochodów członka zarządu w spółce z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
 
ILPB2/415-1197/11-3/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB2/415-12/12-4/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z organizacją przez zakład pracy spotkania dla pracowników oraz członków ich rodzin.
 
ILPB2/415-259/12-3/ES 1. Od którego momentu należy liczyć 5-letni okres czasu, po którym mieszkanie mogło być sprzedane bez powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu?
2. Czy okres ten można liczyć od podpisania umowy o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czy też od momentu podpisania aktu notarialnego przekształcającego ww. prawo w prawo odrębnej własności?
 
ILPB2/415-239/12-2/JK Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów (akcji) za wynagrodzeniem w trybie zw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 
ILPB2/415-253/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB1/415-335/12-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB2/415-236/12-3/JK Podatek dochodowY od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w Planie Przyznania Akcji.
 
ILPB1/415-271/12-2/IM Czy zgodnie z rozporządzeniem jest takie księgowanie przez biuro rachunkowe prowadzące firmę Wnioskodawcy od 2011 roku zbiorczych zestawień miesięcznych w PKPiR dla poszczególnych samochodów na zakupy paliw, gazu, oleju itp., które to zakupy potwierdzone są fakturami VAT?
 
ILPB2/415-1192/11-2/WM Czy Wnioskodawczyni spełniła wymagane ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. przesłanki dające podatnikowi możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. l pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy w okresie dwóch lat od daty sprzedaży nieruchomości Zainteresowana wydatkowała przychód uzyskany z tego tytułu uiszczając – na podstawie postanowień zawartej w formie zwykłej pisemnej przedwstępnej umowy sprzedaży – zaliczki na poczet ceny zakupu budynku mieszkalnego?
 
IPPB1/415-895/12-2/IF Wnioskodawca – posiadający status zarówno akcjonariusza jak i komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będzie obowiązany ustalać przypadające na nim przychody i koszty uzyskania przychodów zgodnie z cytowanym wyżej art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) spółki, na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg rachunkowych. Będzie także zobowiązany wpłacać w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ww. ustawie, a po zakończeniu roku podatkowego złożyć stosowne zeznanie podatkowe.
 
IPPB1/415-764/12-4/IF Reasumując, przyjmując za Wnioskodawcą, iż przychody jakie osiąga spółka z tytułu obrotu papierami wartościowymi będą stanowić przychody z działalności gospodarczej, stwierdzić należy, iż dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub po spełnieniu przez podatnika warunków określonych przepisami art. 9a wskazanej ustawy, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy. Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
 
IPPB1/415-768/12-4/IF Reasumując, przyjmując za Wnioskodawcą, iż przychody jakie osiąga spółka z tytułu obrotu papierami wartościowymi będą stanowić przychody z działalności gospodarczej, stwierdzić należy, iż dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub po spełnieniu przez podatnika warunków określonych przepisami art. 9a wskazanej ustawy, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy. Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
 
IPPB1/415-766/12-4/IF Reasumując, przyjmując za Wnioskodawcą, iż przychody jakie osiąga spółka z tytułu obrotu papierami wartościowymi będą stanowić przychody z działalności gospodarczej, stwierdzić należy, iż dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub po spełnieniu przez podatnika warunków określonych przepisami art. 9a wskazanej ustawy, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy. Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
 
ILPB1/415-101/12-4/AG Czy Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może pomniejszyć wartość przychodów o kwoty udzielonych bonifikat, dokumentując wartość udzielonych w miesiącu bonifikat kopiami wydanych paragonów fiskalnych lub wydrukiem komputerowym - zestawieniem?
 
IPPB1/415-891/12-2/IF Wnioskodawca – posiadający status zarówno akcjonariusza jak i komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będzie obowiązany ustalać przypadające na nim przychody i koszty uzyskania przychodów zgodnie z cytowanym wyżej art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) spółki, na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg rachunkowych. Będzie także zobowiązany wpłacać w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ww. ustawie, a po zakończeniu roku podatkowego złożyć stosowne zeznanie podatkowe.
 
IPPB1/415-817/12-2/IF dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu na Słowacji, na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 
ILPB1/415-1069/09/12-S/AMN Czy w opisanym stanie faktycznym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na użytek projektu realizowanego przez Wnioskodawcę w ramach Programu CIP (EIP) jako finansowane w 100% ze środków bezzwrotnej pomocy z funduszy Unii Europejskiej, podlegają zwolnieniu przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-50/12-2/AMN 1. Czy w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów?
2. Czy słuszną jest teza, że w sytuacji ustalenia całkowitej wartości wkładu niepieniężnego (tj. uwzględniającej agio) zgodnie z wartością rynkową wnoszonego roszczenia, organy podatkowe nie będą miały podstaw dla określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wskazana powyżej?
 
IPPB1/415-997/12-2/IF 1. w związku z tym, iż Wnioskodawca jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie będzie uczestniczył bezpośrednio w podziale przychodów i kosztów ich uzyskania wynikających z działalności spółki komandytowo-akcyjnej, to:koszty (wydatki) dotyczące działalności Spółki z o.o., poniesione przed dniem przekształcenia, ale nie zaliczone do tego dnia przez Spółkę z o.o. w ciężar kosztów uzyskania przychodu w podatku CIT, ujęte w księgach rachunkowych Spółki z o.o. nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy jako akcjonariusza tej spółki.Wnioskodawca nie może również zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów udziału w odpisach amortyzacyjnych dokonywanych przez SKA.2. koszty (wydatki) dotyczące działalności Spółki z o.o., poniesione przed dniem przekształcenia, ale nie zaliczone do tego dnia przez Spółkę z o.o. w ciężar kosztów uzyskania przychodu w podatku CIT, ujęte w księgach rachunkowych Spółki z o.o. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów wspólnika spółki komandytowej, tj. Wnioskodawcy będącego komandytariuszem.Kosztem uzyskania przychodów będzie także odpowiedni udział odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez spółkę komandytową.w przypadku gdy do przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową nastąpi w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca, rozliczenie przychodów i kosztów, w tym amortyzacji u Wnioskodawcy jako komandytariusza powinny być rozliczane kluczem w proporcji do liczby dni kalendarzowych w miesiącu rejestracji spółki komandytowej.
 
ILPB1/415-100/12-4/AG Czy Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może pomniejszyć wartość przychodów o kwoty udzielonych bonifikat, dokumentując wartość udzielonych w miesiącu bonifikat kopiami wydanych paragonów fiskalnych lub wydrukiem komputerowym - zestawieniem?
 
IPPB1/415-744/12-2/IF 1. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, obowiązek podatkowy związany z przychodami uzyskiwanymi przez spółkę komandytowo-akcyjną powstanie dla Wnioskodawcy wyłącznie w odniesieniu do przeznaczonej do wypłaty przez tą spółkę dywidendy i w dacie podjęcia uchwały o podziale zysku, albo w określonym uchwałą dniu dywidendy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych?2. Czy wyżej opisane przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w związku z jego statusem akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej należy kwalifikować do jego przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
ILPB1/415-50/12-3/AMN 1. Czy w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów?
2. Czy słuszną jest teza, że w sytuacji ustalenia całkowitej wartości wkładu niepieniężnego (tj. uwzględniającej agio) zgodnie z wartością rynkową wnoszonego roszczenia, organy podatkowe nie będą miały podstaw dla określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wskazana powyżej?
 
IPPB1/415-765/12-4/IF Reasumując, przyjmując za Wnioskodawcą, iż przychody jakie osiąga spółka z tytułu obrotu papierami wartościowymi będą stanowić przychody z działalności gospodarczej, stwierdzić należy, iż dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub po spełnieniu przez podatnika warunków określonych przepisami art. 9a wskazanej ustawy, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy. Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
 
IPPB1/415-892/12-2/IF Wnioskodawca – posiadający status zarówno akcjonariusza jak i komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będzie obowiązany ustalać przypadające na nim przychody i koszty uzyskania przychodów zgodnie z cytowanym wyżej art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) spółki, na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg rachunkowych. Będzie także zobowiązany wpłacać w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ww. ustawie, a po zakończeniu roku podatkowego złożyć stosowne zeznanie podatkowe.
 
ILPB1/415-95/11/12-S/AA Czy akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej rozlicza przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w spółce komandytowo-akcyjnej poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy tylko za miesiąc, w którym powstało po jego stronie roszczenie obligacyjne w postaci roszczenia akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej o wypłatę dywidendy?
 
IPPB1/415-817/12-3/IF należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 
IPPB1/415-998/12-2/IF Czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż koszty (wydatki) dotyczące działalności Spółki z o.o., poniesione przed dniem przekształcenia, ale nie zaliczone do tego dnia przez Spółkę z o.o. w ciężar kosztów uzyskania przychodu w podatku CIT, ujęte w księgach rachunkowych Spółki z o.o. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów wspólnika spółki osobowej (SKA albo Spółki Komandytowej) będącego osobą fizyczną, tj. Wnioskodawcy ?
Czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż Wnioskodawca będący wspólnikiem SKA albo Spółki Komandytowej (spółki osobowej) powstałej z przekształcenia Spółki z o.o. (spółki kapitałowej) może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpowiedni udział odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez SKA albo Spółkę Komandytową (spółkę osobową) nawet jeśli wydatki składające się na koszt nabycia albo koszt wytworzenia środka trwałego były dokonywane przed przekształceniem przez Spółkę z o.o. (spółkę kapitałową) ?
Czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku gdy do przekształcenia Spółki z o.o. w SKA albo w Spółkę Komandytową dojdzie w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca to rozliczenie przychodów oraz kosztów, w tym amortyzacji środków trwałych (między spółką przekształcaną a wspólnikiem spółki przekształconej) powinno nastąpić proporcjonalnie do okresu funkcjonowania SKA albo Spółki Komandytowej w ostatnim miesiącu, gdy nastąpiło przekształcenie formy prawnej ? Czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż przekształcenie Spółki z o.o. w SKA albo w Spółkę Komandytową nie ma żadnego wpływu na umowy leasingu, zawarte przez Spółkę z o.o. przed przekształceniem w SKA albo Spółkę Komandytową i na skutki podatkowe wynikające z wykonania tych umów leasingu?
 
IPPB1/415-1207/12-2/ES wniesienie przez Wnioskodawcę aportem udziałów w polskiej spółce kapitałowej do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowacji, w zamian za jej udziały, jest czynnością neutralną podatkowo.
 
IPPB1/415-893/12-2/IF Wnioskodawca – posiadający status zarówno akcjonariusza jak i komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będzie obowiązany ustalać przypadające na nim przychody i koszty uzyskania przychodów zgodnie z cytowanym wyżej art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) spółki, na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg rachunkowych. Będzie także zobowiązany wpłacać w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ww. ustawie, a po zakończeniu roku podatkowego złożyć stosowne zeznanie podatkowe.
 
IPPB1/415-587/12-6/EC Wnioskodawca podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. w Polsce podlegają opodatkowaniu wyłącznie dochody uzyskane na jej terytorium, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W konsekwencji wypłacane przez kontrahentów z Polski należności z tytułu najmu urządzeń przemysłowych przez Wnioskodawcę, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatek dochodowym, na zasadach o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem powoływanej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
 
IPPB1/415-839/12-3/ES W przypadku odpłatnego zbycia składników majątku w ciągu 6 lat licząc od końca miesiąca, w którym Wnioskodawca otrzyma składniki majątku lub wniesienia aportem do spółki kapitałowej kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na nabycie tych składników majątkowych niezliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB1/415-1206/12-2/ES wniesienie przez Wnioskodawcę aportem akcji polskiej spółki kapitałowej do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowacji, w zamian za jej udziały, jest czynnością neutralną podatkowo.
 
IPPB1/415-1208/12-2/ES 1. Czy aport akcji w Spółce kapitałowej do słowackiej Spółki komandytowej przez Wnioskodawcę, będzie skutkował powstaniem u Wnioskodawcy zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?2. Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z udziału w słowackiej Spółce komandytowej z tytułu bycia w niej wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?3. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w słowackiej Spółce komandytowej z tytułu wypłaty przez nią zysku, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-288/12-4/EC Obowiązek podatkowy z tytułu najmu lokalu powstanie wyłącznie u Wnioskodawcy jako u współwłaściciela uprawnionego do pobierania pożytków z jego wynajmu. Poniesione przez Wnioskodawcę po zawarciu umowy cywilnej udokumentowane wydatki związane z wyremontowaniem lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.
 
IPPB4/4160-55/11-2/JK2 W przedmiotowym przypadku nabycie odrębnej własności lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej nastąpiło w dacie śmierci męża, tj. w roku 1990, a to oznacza, iż przedmiotowa sprzedaż dokonana przez Wnioskodawczynię w 2011 r. nie będzie w ogóle stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-269/12-4/JK W przedmiotowym przypadku nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz własności zlokalizowanego na tym gruncie budynku i oficyny nastąpiło w 1983 r., a to oznacza, iż sprzedaż przez Wnioskodawczynię ww. nieruchomości nie będzie w ogóle stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji sprzedaż ta nie będzie rodziła obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-835/12-2/EC 1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku:1a) odpłatnego zbycia ŚT oraz WNiP?1b) wniesienia aportem do spółki kapitałowej ŚT oraz WNiP?
 
ILPB1/415-181/12-2/AG Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie dla Wnioskodawczyni w dacie wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego?
 
IPPB4/415-485/11/12-5/S/JK Należy stwierdzić, iż należność zagraniczna, którą Wnioskodawca, jako żołnierz zawodowy, otrzymywał z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-12/11/12-7/S/JK Należy stwierdzić, iż wypłacone Wnioskodawczyni w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (od października 2005 r. do 31 grudnia 2007 r.) oraz w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej), nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-894/12-2/IF Wnioskodawca – posiadający status zarówno akcjonariusza jak i komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będzie obowiązany ustalać przypadające na nim przychody i koszty uzyskania przychodów zgodnie z cytowanym wyżej art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) spółki, na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg rachunkowych. Będzie także zobowiązany wpłacać w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ww. ustawie, a po zakończeniu roku podatkowego złożyć stosowne zeznanie podatkowe.
 
ILPB1/415-180/12-2/AG Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie dla Wnioskodawcy w dacie wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego?
 
IPPB1/415-767/12-4/IF Reasumując, przyjmując za Wnioskodawcą, iż przychody jakie osiąga spółka z tytułu obrotu papierami wartościowymi będą stanowić przychody z działalności gospodarczej, stwierdzić należy, iż dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub po spełnieniu przez podatnika warunków określonych przepisami art. 9a wskazanej ustawy, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy. Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
 
ILPB2/415-1200/11-2/JK Koszty uzyskania przychodów związane z umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
ILPB2/415-112/12-5/JK Koszty uzyskania przychodów
 
ILPB2/415-1195/11-4/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego
 
IPPB1/415-746/12-2/AM Wydatki poniesione na zakup od ludności zużytych tonerów do drukarek, stanowiących odpad poużytkowy, mogą zostać udokumentowane dowodami wewnętrznymi, zawierającymi dane wymienione w § 14 ust. 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Nie istnieje w związku z tym obowiązek dokumentowania takich transakcji umowami kupna sprzedaży W przypadku ww. zakupów, dokumentowanych dowodami wewnętrznymi nie ma znaczenia wartość zakupu w tym zakresie nie istnieją, bowiem normy prawa podatkowego ograniczające wartość transakcji
 
IPPB1/415-623/12-2/ES 1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową do amortyzacji składników (tj. kamienicy i lokali mieszkalnych), które stanowiły majątek odrębny małżonki i były przez nią wykorzystywane w jej działalności gospodarczej?2. Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od kamienicy, a jaką stawkę przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych, jeśli kamienica i lokale mieszkalne stanowiły uprzednio majątek odrębny małżonki?3. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową do amortyzacji składników (tj. lokali mieszkalnych i innych ww. składników), które stanowiły majątek wspólny Wnioskodawcy i małżonki, a były wykorzystywane przez małżonkę w jej działalności gospodarczej?4. Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych, a jaką stawkę przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od innych ww. środków trwałych, jeśli lokale mieszkalne i pozostałe ww. składniki stanowiły uprzednio majątek wspólny małżonków, a jednocześnie jedynie inne składniki poza lokalami były amortyzowane przez małżonkę w jej działalności gospodarczej (lokale mieszkalne nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych zgodnie z art. 22c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 
IPPB1/415-873/12-2/AM Wnioskodawca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności wypłaconego odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.
 
ILPB1/415-412/12-2/AA Czy otrzymane odszkodowanie za służebność przesyłu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-920/12-2/ES Z tytułu obniżenia wkładu w jednej lub wielu spółkach komandytowych Wnioskodawca uzyska przychód z praw majątkowych. Dochodem z tego źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami poniesionymi na nabycie tego wkładu. Dodać jednak należy, iż uzyskany przychód może być obniżony o koszty jego uzyskania wyłącznie w takiej wysokości w jakiej koszty te nie zostały rozliczone w spółce komandytowej.
 
IPPB4/415-164/08-2/PJ W świetle uregulowań art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Bank zobowiązany jest do sporządzenia informacji PIT-8C. Zgodnie bowiem z treścią art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, O których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
 
IPPB4/415-509/12-2/JK2 Czy Wnioskodawczyni osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskanego w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.)?
 
IPPB1/415-739/12-3/ES w przypadku, w którym rozwiązanie Spółki nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy Spółki, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, poprzez drugi z wskazanych w stanie faktycznym sposobów (tj. poprzez przekazanie majątku M. na rzecz Komplementariusza, który będzie miał obowiązek przekazania Wnioskodawcy części majątku M. odpowiadającego wielkością udziałowi Wnioskodawcy w zysku Spółki), potrącenie wzajemne wierzytelności wobec Podatnika z tytułu zwrotu Pożyczki (wraz z naliczonymi odsetkami) z wierzytelnością Podatnika z tytułu wypłaty majątku w związku z rozwiązaniem Spółki nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy w zakresie, w jakim potrącenie dotyczyć będzie zwrotu kwoty głównej Pożyczki oraz uregulowania zobowiązania wypłaty Podatnikowi majątku w związku z rozwiązaniem Spółki, natomiast spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy kosztów uzyskania przychodów z tytułu zapłaconych odsetek od Pożyczki, o ile Pożyczka miała lub będzie miała związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.
 
IPPB4/415-139/09-4/PJ o ile wszystkie warunki wynikające z powołanych przepisów zostały spełnione, wydatki poniesione jako odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne oraz koszty przejazdów na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne córki, podlegają odliczeniu od dochodu w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowe zwolnienie nie obejmuje natomiast wydatków, związanych z przejazdami na wizyty lekarskie. Z tego tytułu nie można skorzystać z ulgi określonej w art. 26 ust. 7a pkt 14 ww. ustawy.
 
IPPB1/415-684/12-2/KS wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej.
 
IPPB4/4160-54/11-2/JK2 W przedmiotowym przypadku nabycie odrębnej własności lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej nastąpiło w dacie śmierci ojca, tj. w roku 1990, a to oznacza, iż przedmiotowa sprzedaż dokonana przez Wnioskodawcę w 2011 r. nie będzie w ogóle stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/4160-113/11/12-5/KS 1. Czy dochody uzyskiwane przez wspólnika - akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej należy kwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?2. Czy dochody uzyskiwane przez wspólnika - akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej będą (mogą być) opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy PDOF?3. Czy dochód akcjonariusza powstaje z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku (a więc dopiero po spełnieniu określonych w KSH przesłanek), to jest w dacie, w której na podstawie tej uchwały akcjonariusz nabędzie wierzytelność o wypłatę należnej mu części zysku (dywidendy) czy też powstaje na zasadach analogicznych do zasad opodatkowania dochodu pozostałych grup wspólników spółek osobowych?4. Czy akcjonariusz zobowiązany jest do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego o ile zapłata tej zaliczki nie wynika z uzyskania przez akcjonariusza dochodu wynikającego z uchwały Walnego Zgromadzenia o podziale zysku?
 
IPPB4/415-623/12-2/JK2 Czy Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskanego w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.)?
 
ILPB2/415-353/12-2/WS Opodatkowanie nagrody uzyskanej przez małoletnią córkę.
 
IPPB4/415-510/12-2/JK2 Czy Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskanego w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.)?
 
IPPB1/415-685/12-2/KS wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej.
 
ILPB2/415-311/12-4/WS Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży mieszkania.
 
IPPB1/415-742/12-2/KS Czy u Wnioskodawcy, będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz akcjonariuszem w SKA powstanie przychód, jeżeli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczas posiadanych akcji?
 
IPPB1/415-897/12-2/ES W jaki sposób prawidłowo ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów faktury korygujące - czy z dniem wystawienia faktury korygującej, czy z dniem faktury pierwotnej, do której została wystawiona faktura korygująca?
 
IPPB1/415-745/12-2/AM Czy prawidłowe jest dokumentowanie zakupu zużytych tonerów do drukarek, jako odpadów poużytkowych, od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dowodami wewnętrznymi i zaliczanie takich dowodów wewnętrznych do dowodów księgowych dokumentujących wydatki w celu wykazania kosztów uzyskania przychodów? Czy w przypadku zakupu na podstawie dowodu wewnętrznego istnieją ograniczenia kwotowe odnośnie jednorazowych transakcji zakupu tonerów do drukarek, jako odpadów poużytkowych od ludności?
 
ILPB2/415-317/12-4/WS Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
IPPB1/415-444/12-2/ES Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż wartość wynagrodzenia brutto uzyskiwanego przez wspólnika zatrudnionego przez spółkę osobową, w której jest wspólnikiem na podstawie umowy o pracę, oraz składki na ubezpieczenie związane z jego zatrudnieniem, w części, w której zobowiązany do ich uiszczania jest pracodawca - spółka, stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach spółki zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 pkt 1 powoływanej ustawy.
 
IPPB1/415-668/12-2/KS Czy Spółka stanowi zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej, czyli niezależnie od wysokości osiąganych dochodów, wymiaru zatrudnienia oraz zakresu prowadzonej działalności (przedmiotu prowadzonej działalności) w ramach Spółki przez wspólników?
 
IPPB1/415-668/12-3/KS Dochód uzyskiwany przez spółkę cypryjską, w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej podlegać będzie, stosownie do art. 7 ww. umowy polsko cypryjskiej”. Co prawda, wskazana interpretacja została wydana na gruncie innej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niż Umowa ze Słowacją, niemniej odnosi się do podobnego problemu prawnego.
 
IPPB1/4160-112/11/12-6/KS 1. Czy dochody uzyskiwane przez wspólnika - akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej należy kwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?2. Czy dochody uzyskiwane przez wspólnika - akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej będą (mogą być) opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy PDOF?3. Czy dochód akcjonariusza powstaje z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku (a więc dopiero po spełnieniu określonych w KSH przesłanek), to jest w dacie, w której na podstawie tej uchwały akcjonariusz nabędzie wierzytelność o wypłatę należnej mu części zysku (dywidendy) czy też powstaje na zasadach analogicznych do zasad opodatkowania dochodu pozostałych grup wspólników spółek osobowych?4. Czy akcjonariusz zobowiązany jest do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego o ile zapłata tej zaliczki nie wynika z uzyskania przez akcjonariusza dochodu wynikającego z uchwały Walnego Zgromadzenia o podziale zysku?
 
IPPB1/415-1084/12-2/KS wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak można wywieść z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1085/12-2/KS Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBI/1/415-555/12/ESZ Moment opodatkowania dochodów uzyskanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-556/12/ESZ Moment opodatkowania dochodów uzyskanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IPPB4/415-618/12-2/MP Zwrot dodatkowych kosztów - opłaty za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest przychodem pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że powyższe wyjazdy pracownika poza siedzibę firmy będą podróżą służbową, w rozumieniu powołanego art. 775 Kodeksu pracy.
 
IBPBI/1/415-663/12/ESZ Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-664/12/ESZ Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBII/1/436-55/12/AA Czy przekazanie przez spółkę jawną udziałów w nieruchomości na rzecz jej wspólników tytułem wypłaty zysków w wysokości proporcji odpowiadającej ich udziałom w tej spółce jawnej spowoduje po stronie wspólników obowiązek w podatku od spadków i darowizn?
 
IBPBII/1/436-56/12/AA Czy przekazanie przez spółkę jawną udziałów w nieruchomości na rzecz jej wspólników tytułem wypłaty zysków w wysokości proporcji odpowiadającej ich udziałom w tej spółce jawnej spowoduje po stronie wspólników obowiązek w podatku od spadków i darowizn?
 
IBPBI/1/415-666/12/KB możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z udostępniania znaku towarowego
 
IBPBI/1/415-667/12/KB możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z udostępniania znaku towarowego
 
IBPBI/1/415-741/12/ŚS Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy
 
IBPBI/1/415-742/12/ŚS Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
DD9/033/243/KZU/2012/PK-1056 określenie daty przychodu i powstania obowiązku podatkowego z tytułu dywidendy akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej, będącemu osobą fizyczną, zaliczenie dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwość opodatkowania dywidendy 19% stawką podatku bądź według progresywnej skali podatkowej
 
DD9/033/244/KZU/2012/PK-1057 określenie daty przychodu i powstania obowiązku podatkowego z tytułu dywidendy akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej, będącemu osobą fizyczną, zaliczenie dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwość opodatkowania dywidendy 19% stawką podatku bądź według progresywnej skali podatkowej

Wskaźniki gospodarcze