Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 października 2012 r.
 
IBPBI/1/415-343/11/BK w zakresie sposobu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków z tytułu zakupu środków jednorazowego użytku (igieł, rękawiczek, strzykawek, bandaży) i lekarstw, wykorzystywanych przy świadczeniu usług medycznych oraz szczepionek, a także obowiązku ich wykazania w spisie z natury
 
IBPBII/2/415-421/11/ŁCz sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku
 
IBPBII/1/415-364/11/HK Czy jest zwolnione z opodatkowania odszkodowanie otrzymane na podstawie ugody z tytułu wyrządzonej szkody?
 
IBPBII/2/415-484/11/MM Wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.
 
IBPBI/1/415-420/11/RM Dot. braku obowiązku prowadzenia w 2011r. ksiąg rachunkowych w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 
ITPB1/415-281/12/HD Czy kwota wypłaconego Wnioskodawcy odszkodowania za szkody powstałe w wyniku remontu rurociągu paliwowego na działce stanowiącej gospodarstwo rolne Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-306/12/HD Czy przychody z tytułu usług wykonywanych na rzecz Spółki z o.o. w ramach zawartej umowy stanowią dla Wnioskodawcy przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji – pod warunkiem zgłoszenia zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy – mogą być opodatkowane w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-283/12/AD Czy do wydatków na cele mieszkaniowe podatniczka może zaliczyć: wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość, w całości kwotę wpłaconą na poczet częściowej spłaty kredytu zaciągniętego na zakup drugiego mieszkania, a podane we wniosku koszty może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-745/12/HD Czy w związku z realizacją zajęć, wpływających na realizację założonych celów projektowych, wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę, jako trenera, za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zwolnione jest z opodatkowania podatkiem dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-706/12/AK 1. Czy jedynymi przychodami Wnioskodawcy jako akcjonariusza SKA w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które uzyska On z tytułu uczestnictwa w SKA, będą dywidendy bądź zaliczki na dywidendy i przychody te stanowiłyby przychody ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, na podstawie art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF oraz czy będzie on zobowiązany odprowadzać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy z tytułu bieżących przychodów i kosztów wykazywanych przez SKA?
2. Co będzie podstawą opodatkowania przychodów w postaci dywidendy uzyskanej od SKA i czy przychody te będą mogły być opodatkowane przez Wnioskodawcę według metody liniowej określonej w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-763a/12/AK Czy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego, uzasadnione będzie przyjęcie przez wnioskodawcę za chwilę powstania przychodu (dochodu) ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza z tytułu udziału w zysku w spółce komandytowo-akcyjnej dnia podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały o podziale zysku między wspólników spółki, a tym samym powstania obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu osiągniętego dochodu ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza jedynie za miesiąc, w którym doszło do podjęcia ww. uchwały?
 
ITPB1/443-763b/12/AK Czy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w świetle przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego, uzasadnione będzie przyjęcie przez wnioskodawcę za chwilę powstania przychodu (dochodu) ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza z tytułu udziału w zysku w spółce komandytowo-akcyjnej dnia podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały o podziale zysku między wspólników spółki, a tym samym powstania obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu osiągniętego dochodu ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza jedynie za miesiąc, w którym doszło do podjęcia ww. uchwały?
 
ITPB1/415-764a/12/AK Czy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego, uzasadnione będzie przyjęcie przez wnioskodawcę za chwilę powstania przychodu (dochodu) ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza z tytułu udziału w zysku w spółce komandytowo-akcyjnej dnia podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały o podziale zysku między wspólników spółki, a tym samym powstania obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu osiągniętego dochodu ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza jedynie za miesiąc, w którym doszło do podjęcia uchwały?
 
ITPB1/415-764b/12/AK Czy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w świetle przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego, uzasadnione będzie przyjęcie przez wnioskodawcę za chwilę powstania przychodu (dochodu) ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza z tytułu udziału w zysku w spółce komandytowo-akcyjnej dnia podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały o podziale zysku między wspólników spółki, a tym samym powstania obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu osiągniętego dochodu ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza jedynie za miesiąc, w którym doszło do podjęcia uchwały?
 
IPPB1/415-838/12-2/ES do kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności Pożyczkowej należy zaliczyć wartość wydatków, które poniósł Wnioskodawca jako wspólnik spółki osobowej na udzielenie pożyczki, proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce osobowej. Odnośnie wierzytelności handlowych kosztem będzie kwota nominalna wierzytelności poniesiona przez spółkę osobową proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce osobowej, nie zaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB1/415-359/10/12-8/S/KS w zakresie sposobu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPPB1/415-843/12-2/ES do kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności Pożyczkowej należy zaliczyć wartość wydatków, które poniósł Wnioskodawca jako wspólnik spółki osobowej na udzielenie pożyczki, proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce osobowej. Odnośnie wierzytelności handlowych kosztem będzie kwota nominalna wierzytelności poniesiona przez spółkę osobową proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce osobowej, nie zaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB1/415-1086/12-2/KS Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia własności udziałów Spółki Cypryjskiej w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-834/12-3/ES Czy odpowiednia część Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być na podstawie art. 22 w związku z art. 8 i art. 23 Ustawy o PIT uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów? Czyli jeśli, przykładowo, udział Wnioskodawcy w zysku Spółki wyniesie 15%, to czy może on do kosztów uzyskania przychodów ze swojej działalności gospodarczej zaliczyć 15% wartości Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi świadczone na rzecz Spółki?
 
IPPB1/415-751/12-3/ES Czy czynność wniesienia w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tutaj do Nowej Spółki) przedsiębiorstwa prowadzonego dotychczas w formie spółki jawnej (tutaj Spółka) oraz jako jednoosobowa działalność gospodarcza spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy lub po stronie Spółki, względnie czy po przeprowadzeniu likwidacji spółki jawnej i w jej efekcie objęciu udziałów w spółce kapitałowej przez udziałowców spółki jawnej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu u udziałowców Spółki -u Wnioskodawcy, lub czy po zaprzestaniu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu u Wnioskodawcy?
 
IPPB1/415-1083/12-2/KS Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia własności udziałów Spółki Cypryjskiej w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-669/12-2/ES Stwierdzić należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zaliczają do żadnej z kategorii źródeł przychodów czynności nieodpłatnego przekazywania przedsiębiorstwa, stanowiącego współwłasność łączną małżeńską. Zatem opisana powyżej czynność jest dla Pani obojętna podatkowo, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-752/12-4/ES Czy czynność wniesienia w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tutaj do Nowej Spółki) przedsiębiorstwa prowadzonego dotychczas w formie spółki jawnej (tutaj Spółka) spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy lub po stronie Spółki, względnie czy po przeprowadzeniu likwidacji spółki jawnej i w jej efekcie objęciu udziałów w spółce kapitałowej przez udziałowców spółki jawnej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu u udziałowców Spółki - u Wnioskodawcy?
 
IPPB1/415-568/12-2/ES Jeżeli żona Wnioskodawcy spełniała w okresie od 01.08.2008 r. do 31.12.2010 r. wyżej określone warunki tj. pozostawała z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracowała przy prowadzeniu działalności gospodarczej Wnioskodawca mógł składki na Fundusz Pracy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenie społeczne zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub odliczyć od dochodu a składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczyć od podatku.
 
IPPB1/415-756/12-2/ES Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-845/12-2/ES Czy odpowiednia część Wynagrodzenia wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Przykładowo, jeśli Wnioskodawca miałby 10% udziału w zyskach Spółki, to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 10% Wynagrodzenia?
Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpowiednią część Wynagrodzenia Wspólnika, wynikającą z zasad podziału zysku w Spółce? Przykładowo, jeśli Wnioskodawca miałby 10% udziału w zyskach Spółki, to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 10% Wynagrodzenia Wspólnika?
 
IPPB1/415-865/12-3/AM mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny sprawy oraz przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, iż przychód uzyskany z odszkodowania, wypłaconego za części nieruchomości należącej do Wnioskodawczyni zajętej na cele realizacji inwestycji drogowej nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/4160-115/11/12-4/KS 1. Czy dochody uzyskiwane przez wspólnika - akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej należy kwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?2. Czy dochody uzyskiwane przez wspólnika - akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej będą (mogą być) opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy PDOF?3. Czy dochód akcjonariusza powstaje z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku (a więc dopiero po spełnieniu określonych w KSH przesłanek), to jest w dacie, w której na podstawie tej uchwały akcjonariusz nabędzie wierzytelność o wypłatę należnej mu części zysku (dywidendy) czy też powstaje na zasadach analogicznych do zasad opodatkowania dochodu pozostałych grup wspólników spółek osobowych?4. Czy akcjonariusz zobowiązany jest do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego o ile zapłata tej zaliczki nie wynika z uzyskania przez akcjonariusza dochodu wynikającego z uchwały Walnego Zgromadzenia o podziale zysku?
 
IPPB1/415-753/12-2/ES Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-758/12-2/ES Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-872/12-2/AM mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności wypłaconego odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.
 
IPPB1/415-1131/12-2/AM Stwierdzić należy, iż w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, na podatniku, nie ciąży obowiązek ustalania i uiszczania zobowiązania podatkowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego.
 
IPPB1/415-754/12-2/ES Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-727/12-2/ES Czy aport udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w zagranicznej spółce kapitałowej do Spółki jako pokrycie jego wkładu niepieniężnego w Spółce jest neutralny z perspektywy podatku dochodowego w Polsce (tj. nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania)?
 
IPPB1/415-840/12-2/ES 1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia (w tym umorzenia dobrowolnego) lub wniesienia aportem do spółki kapitałowej Udziałów nabytych?2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia (w tym umorzenia dobrowolnego) lub wniesienia aportem do spółki kapitałowej Udziałów objętych?3. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego Udziałów nabytych i Udziałów objętych?
 
IPPB1/415-755/12-2/ES Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-813/12-3/AM mając na uwadze przedstawiony stan sprawy oraz powołane przepisy prawne , należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku (papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-757/12-2/ES Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-724/12-2/ES Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-729/12-2/ES wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-813/12-2/AM mając na względzie powołane regulacje prawne stwierdzić należy, iż dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy powinien być opodatkowany na Słowacji na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 
IPPB1/415-849/12-2/AM stwierdzić należy, iż opłaty z tytułu nadzoru mogą być uznane - zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za, koszty uzyskania przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Przedmiotowe opłaty pozostają w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.
 
IPPB1/415-730/12-2/ES Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-725/12-2/ES Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-728/12-2/ES Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-733/12-2/ES Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-723/12-2/ES Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-731/12-2/ES Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-898/12-2/ES Po otrzymaniu dotacji podatnik jest zobowiązany do skorygowania – zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania - zwiększenia podatku dochodowego (zaliczek za okresy rozliczeniowe), w których wykazał te koszty w wysokości zawyżonej. W konsekwencji nie można więc podzielić poglądu Wnioskodawcy, że obowiązek wyłączenia tej części wydatków (sfinansowanych następnie otrzymanym dofinansowaniem) z kosztów uzyskania przychodu nastąpi dopiero w rozliczeniu za miesiąc, w którym zostało otrzymane dofinansowanie (została otrzymana dotacja) czyli na bieżąco.
 
IPPB1/415-925/12-2/ES Wydatki na zakup usług gastronomicznych, cateringowych oraz produktów związanych z organizacją spotkań dla klientów, niezależnie od miejsca podawania zakupionych artykułów żywnościowych i napojów oraz niezależnie od miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, są kosztami reprezentacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB2/415-438/09/12-5/S/MK Zakresie obowiązków Spółki w przypadku wypłaty kwot za udostępnienie powierzchni reklamowych na stronach internetowych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-726/12-2/ES Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-926/12-2/ES wydatki na zakup usług gastronomicznych, cateringowych oraz produktów związanych z organizacją spotkań dla klientów, niezależnie od miejsca podawania zakupionych artykułów żywnościowych i napojów oraz niezależnie od miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, są kosztami reprezentacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB1/415-732/12-2/ES Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-642/12-6/KS Dobrowolne umorzenie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych akcji, spowoduje powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji. W przypadku uzyskania dochodu z tytułu zbycia na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej akcji powstałych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej ze środków własnych, w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem, Wnioskodawca powinien rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu wartość nominalną akcji po jakiej były one przydzielone Wnioskodawcy. Oznacza to, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca winien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości środków wydatkowanych z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej. Koszty te będą równe wartości nominalnej umarzanych akcji z dnia ich przydzielenia Wnioskodawcy (objęcia ich przez Wnioskodawcę). wynagrodzeniem,
 
IPPB1/415-734/12-2/ES Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB1/415-728/09/12-S/MR Sądowe i ugodowe zniesienie współwłasności nieruchomości.
 
IBPBI/1/415-743/12/ŚS Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-744/12/ŚS Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-768/12/KB zaliczenie do kosztów nieumorzonej wartości początkowej likwidowanych środków trwałych
 
IBPBI/1/415-769/12/KB koszty ze sprzedaży środków trwałych
 
IBPBII/1/415-227/12/BJ Czy jeżeli Wnioskodawca uzyskał rentę francuską ze źródeł przychodu położonych we Francji, to uwzględniając obowiązującą do dochodów uzyskiwanych ze źródeł położonych we Francji metodę wyłączenia z progresją, powinien być zwolniony w Polsce z opodatkowania dochodu uzyskiwanego we Francji oraz obowiązku składania zeznania podatkowego PIT-36?
 
IBPBII/1/415-228/12/BJ Czy prawidłowe jest naliczanie 50% kosztów uzyskania przychodów od umów o dzieło zawieranych z nauczycielami w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, w oparciu o własny program autorski, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej?
 
IBPBII/1/415-229/12/BJ Czy prawidłowe jest naliczanie 50% kosztów uzyskania przychodów od umów o dzieło zawieranych z nauczycielami w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, w oparciu o własny program autorski, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej?
 
IBPBII/1/415-230/12/MK Czy stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-562/12/HS Opodatkowanie dywidendy wypłaconej przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.
 
ITPB2/415-814/09/12-S/ENB Czy część stypendium finansowana przez Unię Europejską jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-813/09/12-S/ENB Czy część stypendium finansowana przez Unię Europejską jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-789/09/S-12/ENB Czy część stypendium finansowana przez Unię Europejską jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze