Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 października 2012 r.
 
IBPBII/1/415-386/11/HK Czy podlega opodatkowaniu wartość nieodpłatnych świadczeń (korzystania z toru na kręgle) finansowanych ze środków funduszu świadczeń socjalnych?
 
IBPBII/2/415-526/11/ŁCz skutki podatkowe planowanej sprzedaży lokalu mieszkalnego wykupionego przez wnioskodawcę od spółdzielni mieszkaniowej po dokonaniu podziału majątku małżeńskiego, którego przedmiotem był wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej.
 
IBPBII/1/415-420/11/HK Czy dofinansowanie uzyskane z budżetu Gminy w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy” na podstawie umowy zawartej z działającym w imieniu gminy operatorem o wykonanie instalacji układu solarnego, określone w tejże umowie mianem dotacji, stanowi dochód osoby fizycznej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
IBPBI/1/415-451/11/ZK Czy otrzymane dofinansowanie na realizację projektów stanowi przychód zwolniony z opodatkowania, a w związku tym poniesione wydatki stanowiące wydatki kwalifikowane projektów sfinansowane ze środków otrzymanego dofinansowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodów?Czy otrzymywane wynagrodzenie za świadczoną pracę własną podatniczki na rzecz projektu udokumentowane dowodem wewnętrznym sfinansowane z otrzymanego dofinansowania stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania?
 
IBPBI/1/415-452/11/ZK Czy otrzymane dofinansowanie na realizację projektów stanowi przychód zwolniony z opodatkowania, a w związku tym poniesione wydatki stanowiące wydatki kwalifikowane projektów sfinansowane ze środków otrzymanego dofinansowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodów?Czy otrzymywane wynagrodzenie za świadczoną pracę własną podatnika na rzecz projektu udokumentowane dowodem wewnętrznym sfinansowane z otrzymanego dofinansowania stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania?
 
IBPBII/1/415-436/11/MZ Sprzedaż samochodu po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło przejęcie samochodu na własność w wyniku wykupienia go jako przedmiotu leasingu nie będzie stanowić źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tymsamym dochód uzyskany z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu tym podatkiem.
 
IBPBI/1/415-529/11/BK w zakresie skutków podatkowych świadczenia usług medycznych na terytorium Wielkiej Brytanii przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium Polski
 
IBPBII/2/415-516/11/MW Czy opłata za zarządzanie portfelem stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz czy powinna ona być wraz z innymi kosztami ujęta w pozycji 22 zeznania PIT-38?
 
IBPBII/1/415-455/11/MZ Czy do diet oraz zwrotu kosztów z tytułu podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-452/11/MZ Czy odpracowanie przez najemcę zaległych opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego w formie prac porządkowych i usługowych na rzecz wynajmującego (świadczenie zamiast wykonania) będzie skutkować po stronie dłużnika powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiemdochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-390/11/BK w zakresie możliwości pomniejszania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, o udzielone nabywcom leków bonifikaty
 
IBPBI/1/415-392/11/BK w zakresie możliwości pomniejszania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, o udzielone nabywcom leków bonifikaty
 
IBPBI/1/415-393/11/BK w zakresie możliwości dokumentowania bonifikaty nie ujętej w okresowym raporcie fiskalnym przy użyciu:
-wydruków z opisanego we wniosku systemu informatycznego oraz ewidencji komputerowej, na podstawie której sporządzane są zestawienia komputerowe dzienne i miesięczne, wykazujące kwoty sprzedaży, kwoty bonifikat, a co za tym idzie kwoty faktycznie osiągniętego przychodu, jak również
-dziennego, miesięcznego lub okresowego zestawienia z paragonów fiskalnych.
 
IBPBI/1/415-394/11/BK w zakresie możliwości pomniejszania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, o udzielone nabywcom leków bonifikaty
 
IBPBI/1/415-395/11/BK w zakresie możliwości dokumentowania bonifikaty nie ujętej w okresowym raporcie fiskalnym przy użyciu:
-wydruków z opisanego we wniosku systemu informatycznego oraz ewidencji komputerowej, na podstawie której sporządzane są zestawienia komputerowe dzienne i miesięczne, wykazujące kwoty sprzedaży, kwoty bonifikat, a co za tym idzie kwoty faktycznie osiągniętego przychodu, jak również
-dziennego, miesięcznego lub okresowego zestawienia z paragonów fiskalnych.
 
IBPBI/1/415-396/11/BK w zakresie możliwości pomniejszania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, o udzielone nabywcom leków bonifikaty
 
IBPBI/1/415-397/11/BK w zakresie możliwości dokumentowania bonifikaty nie ujętej w okresowym raporcie fiskalnym przy użyciu:
-wydruków z opisanego we wniosku systemu informatycznego oraz ewidencji komputerowej, na podstawie której sporządzane są zestawienia komputerowe dzienne i miesięczne, wykazujące kwoty sprzedaży, kwoty bonifikat, a co za tym idzie kwoty faktycznie osiągniętego przychodu, jak również
-dziennego, miesięcznego lub okresowego zestawienia z paragonów fiskalnych.
 
IBPBII/1/415-369/11/BJ Czy w przypadku umów zawieranych w celu przeprowadzenia działalności dydaktycznej w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa mogą być zawierane umowy o dzieło, z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
 
IBPBII/1/415-379/11/MK Czy wypłacone na podstawie ugody sądowej zadośćuczynienie w związku z naruszeniem dóbr osobistych zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-283/11/CJS Czy spłata kredytu jest dla wnioskodawcy wydatkiem na cele mieszkaniowe?
 
IPTPB1/415-270/12-4/MD Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości w części dotyczącej domu mieszkalnego wraz z garażem i gruntem wykorzystywanym na cele osobiste.
 
IPTPB1/415-270/12-5/MD Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości w części dotyczącej gruntu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej.
 
IPTPB1/415-270/12-6/MD Skutki podatkowe wniesienia do Spółki jawnej aportem 50% nieruchomości.
 
ITPB1/415-715/12/IG Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika w spółce osobowej, pochodzący z umorzenia przez spółkę osobową udziałów/akcji w spółkach kapitałowych będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-754/12/IG 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, bez względu na ilość lokali, które będą przedmiotem umowy najmu zawartej przez Wnioskodawcę z podmiotem, który wynajmie cały budynek wraz ze znajdującymi się w nim lokalami, Wnioskodawca nie będzie uznany, za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a osiągane przychody z najmu będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust 1a oraz 12 ust 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.)?2. Czy w przypadku przychodów z najmu nieruchomości, mogą one być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokość osiąganych w roku podatkowym przychodów, w szczególności gdy przekroczą w danym roku równowartość w złotych kwoty 150 000 euro?
 
IPTPB1/415-414/12-4/DS Czy Wnioskodawca realizując obowiązki płatnika ma doliczyć do przychodu ze stosunku pracy wartość dojazdów z miejsca zamieszkania do siedziby Nadleśnictwa Nadleśniczego, korzystającego z samochodu służbowego na podstawie zgody przełożonego?
 
ITPB1/415-753/12/IG 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, bez względu na ilość lokali, które będą przedmiotem umowy najmu zawartej przez Wnioskodawcę z podmiotem, który wynajmie cały budynek wraz ze znajdującymi się w nim lokalami, Wnioskodawca nie będzie uznany, za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a osiągane przychody z najmu będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust 1a oraz 12 ust 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.)?2. Czy w przypadku przychodów z najmu nieruchomości, mogą one być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokość osiąganych w roku podatkowym przychodów, w szczególności gdy przekroczą w danym roku równowartość w złotych kwoty 150 000 euro?
 
IPTPB2/415-502/12-4/KR Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB2/415-503/12-4/KR Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB1/415-413/12-4/AG Czy przy wypłacie sędziom ekwiwalentu za sędziowanie meczów sportowych należy pobierać podatek dochodowy obliczony wg skali z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po pomniejszeniu przychodu o 20% koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 tej ustawy, czy stosować przepisy art. 30 ust. 1 pkt 5a wymienionej ustawy, tj. pobierać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu?
 
IPTPB1/415-471/12-2/KO Czy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 21 i art. 23 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może zaliczyć w 2012 r. do kosztów uzyskania przychodów kwotę 177.313,84 PLN jako pozostałe koszty operacyjne tytułem uprawdopodobnienia nieściągalności opisanych wierzytelności?
 
ITPB1/415-744/12/IG Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu ustanowienia służebności przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-516/12-4/KR Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB2/415-517/12-4/KR Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB2/415-518/12-4/KR Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB2/415-529/12-4/ASZ Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB2/415-530/12-4/ASZ Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB2/415-531/12-4/ASZ Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB1/415-412/12-2/MD Czy Wnioskodawczyni jako podatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku dochodowego za 2007 r. w przypadku wystawienia przez Nią faktury VAT korygującej z tytułu zmniejszenia ceny ryczałtowej o 10% ceny wskazanej w pierwotnej fakturze VAT oraz w przypadku wystawienia przez Nią faktury VAT korygującej na podstawie orzeczenia Sądu zmniejszającego cenę ryczałtową usługi wskazaną w pierwotnej fakturze VAT z uwagi na wady usługi (nienależyte wykonanie usługi)?
 
IPTPB1/415-417/12-4/MG Opodatkowanie akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
ITPB1/415-675/12/WM 1. Czy Wnioskodawca w roku podatkowym 2012 r. ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zgłoszone do sędziego komisarza w postępowaniu obejmującym likwidację majątku, wierzytelności z tytułu należności za wykonane usługi budowlane oraz wierzytelności z tytułu kaucji gwarancyjnych?
2. Czy Wnioskodawcy służy prawo zaewidencjonowania w roku podatkowym 2012 w podatkowej księdze przychodów i przychodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2012 r. zgłoszonych do sędziego komisarza wierzytelności z tytułu kaucji gwarancyjnych, które to kaucje gwarancyjne zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie usług budowlanych były przez upadłego, potrącone do dnia ogłoszenia upadłości, z należnego stronie wynagrodzenia (łącznie z podatkiem od towarów i usług), zaliczonego w poprzednich latach podatkowych przez Wnioskodawcę do przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-418/12-4/MG Opodatkowanie akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IPTPB1/415-419/12-4/MG Opodatkowanie akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IPTPB1/415-420/12-4/MG Opodatkowanie akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IPTPB1/415-422/12-4/MG Opodatkowanie akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IPTPB2/415-509/12-4/AKr Czy w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca ma prawo, aby ubiegać się o ulgę z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego na budowę budynku mieszkalnego?
 
IPTPB2/415-519/12-4/AKr Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB2/415-520/12-4/AKr Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB2/415-521/12-4/AKr Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPPB4/415-568/12-4/MP W sytuacji, gdy stypendium stażowe będzie otrzymywane przez Wnioskodawcę (uczestnika projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-630/12-2/JB jeżeli w istocie przedmiotem dzierżawy są grunty rolne, spełniające ustawowe kryteria definicji gospodarstwa rolnego lub wchodzące w skład takiego gospodarstwa, to w związku z tym, iż grunty te wydzierżawiane są na cele rolnicze – dochód uzyskiwany tytułem opłat za dzierżawę nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-934/12-2/JB Wydatki na zakup usług gastronomicznych, cateringowych oraz produktów związanych z organizacją spotkań dla klientów, niezależnie od miejsca podawania zakupionych artykułów żywnościowych i napojów oraz niezależnie od miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, są kosztami reprezentacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB1/415-880/12-3/JB Stwierdzić należy, iż Wnioskodawca posiadając obywatelstwo białoruskie, nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zobowiązany jest zatem do prowadzenia ksiąg rachunkowych jako osoba zagraniczna, bez względu na wysokość przychodu netto osiągniętego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-1134/12-2/JB mając na względzie powołane regulacje prawne stwierdzić należy, iż dochód z tytułu udziału w spółce stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy powinien być opodatkowany na terytorium Republiki Słowackiej. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republika Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.
 
IPPB1/415-902/12-2/JB Koszty opieki nad dziećmi ponoszone na rzecz Przedszkola, jak i koszty zatrudnienia opiekunki, są wydatkami o charakterze osobistym, tym samym nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-836/12-2/ES kosztem uzyskania przychodów tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów (akcji) może być wydatek poniesiony przez osobę, która taki wkład wniosła („koszt historyczny”) na nabycie przedmiotowych udziałów/akcji.
 
ILPB2/415-14/12-2/AJ Czy stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca, ustanowione na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 i Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 179, poz. 1204), jest zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 
IPPB2/415-903/10/12-7/S/MS1 Ustanowienia na rzecz Wnioskodawcy prawa użytkowania wieczystego nie należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowym przypadku nabycie udziałów w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości nastąpiło w 1999 r. i w 1990 r., a to oznacza, iż planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż przedmiotowych udziałów nie będzie w ogóle stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-907/12-2/AM Wnioskodawczyni do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej może zaliczyć wydatki ponoszone w związku ze studiami to jest: opłaty czesnego za studia; koszty ponoszone na dojazdy do uczelni, koszty związane z dojazdem do placówek medycznych w związku z realizacją obowiązkowych praktyk pielęgniarskich i inne. Natomiast wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię w związku ze studiami przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą stanowić kosztów tej działalności.
 
IPPB1/415-904/12-4/EC W wyniku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszty uzyskania przychodów każdego ze wspólników spółki komandytowej, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku, od momentu dokonania przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową. Spółka osobowa, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, stosownie do treści art. 22h ust. 3 ww. ustawy, obowiązana będzie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez spółkę przekształcaną.
 
ITPB1/415-756/12/WM 1. Czy w przedstawionym stanie, Wnioskodawca postępuje prawidłowo przeliczając wpływy środków na rachunek walutowy po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie płatności?
2. Czy w przedstawionym stanie, Wnioskodawca postępuje prawidłowo stosując kurs faktyczny w momencie przelewu większej ilości środków z rachunku walutowego, kiedy kurs waluty jest wynegocjowany i oznaczony na wyciągach bankowych obu rachunków?
3. Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo stosując w momencie wypłaty gotówki średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wypłatę gotówki?
 
IBPBII/2/415-563/12/HS Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu nabycia akcji/udziałów wnioskodawcy w celu umorzenia jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IBPBII/2/415-564/12/HS Skutki podatkowe wypłaty świadczenia z tytułu likwidacji spółki kapitałowej mającej siedzibę w Luksemburgu utworzonej w reżimie SICAV/SICAF-SIF dla wnioskodawczyni, która posiadała w ww. spółce udziały/akcje (société anyome lub société a responsibilité limitée).
 
IBPBII/1/415-186/12/AA Czy pracownicy powiatowego urzędu pracy korzystający ze szkoleń zorganizowanych przez pracodawcę podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-312/12/AA Czy w związku z przekazaniem samochodów służbowych pracownikom Spółki, oraz zobowiązaniu ich do parkowania lub garażowania pojazdów służbowych w miejscu zamieszkania, z tytułu przejazdów z miejsca zamieszkania (parkowania samochodu służbowego) do siedziby Spółki lub innego miejsca wykonywania pracy i z powrotem, Spółka będzie zobowiązana do ustalania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-317/12/AA Czy płatnik wypłacający należności do 200 zł wynikające z uchwały Rady Gminy a nie jak mówi ustawa umowy ma pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych czy też podatek zryczałtowany?
 
IBPBII/2/415-543/12/ŁCz Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup wynajmowanego mieszkania
 
IBPBII/2/415-548/12/ŁCz Czy w przypadku wypłaty na rzecz wnioskodawcy dywidendy przez Spółkę, wnioskodawca może odliczyć od podatku należnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podatek u źródła z tytułu wypłaty dywidend na terytorium Republiki Cypru wynikający z art. 24 ust. 3 polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w wysokości 10% kwoty dywidendy brutto, niezależnie od tego czy podatek źródła został faktycznie zapłacony na Cyprze?
 
IBPBII/2/415-549/12/ŁCz Czy na gruncie przepisu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wartość wszystkich udziałów w Spółce Cypryjskiej przekazanych wnioskodawcy w zamian za aport wszystkich jego udziałów w Sp. z o.o. do Spółki Cypryjskiej w całości nie będzie zaliczona do przychodów wnioskodawcy opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-575/12/ŁCz automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów

Wskaźniki gospodarcze