Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 października 2012 r.
 
IBPBI/1/415-321/11/ZK Czy osoba fizyczna prowadząca działy specjalne produkcji rolnej ma prawo wyboru sposobu ustalania dochodu z tych działów i czy w przypadku przekroczenia przychodu w wysokości równowartości 800 000 euro, ma obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych?
 
IBPBI/1/415-281/11/RM Czy możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektów szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
IBPBII/2/415-499/11/AK Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia akcji spółki nabytych w drodze podziału przez wydzielenie.
 
IBPBII/2/415-510/11/AK Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia akcji spółki nabytych w drodze podziału przez wydzielenie oraz akcji nabytych w 1995r. w różny sposób – na GPW, za obligacje Skarbu Państwa, na preferencyjnych warunkach jako akcje pracownicze.
 
IBPBII/2/415-308/11/MMa Czy uzyskany przez wnioskodawcę, przed i po przyjęciu przez Spółkę reżimu SICAV-SIF, dochód z tytułu dywidendy wypłacanej przez Spółkę, będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-299/11/MZ Czy zapłata przez Spółkę składek ubezpieczeniowych, dokonana w ramach zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób pełniących funkcje członka zarządu i członka rady nadzorczej stanowi przychód dla osób objętych ubezpieczeniem?
 
IBPBII/1/415-638/11/HK Czy podlega opodatkowaniu zapomoga ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych udzielona w formie wkładu na książeczce mieszkaniowej w sytuacji, gdy książeczka ta została założona przez pracodawcę ojca wnioskodawczyni, po jego śmierci spowodowanej wypadkiem przy pracy?
 
IBPBII/1/415-763/11/ASz Czy należność wypłacona jako zwrot kosztów za wyjazd do kontrahenta, którego siedziba znajduje się w tej samej miejscowości, co siedziba pracodawcy stanowi przychód podlegający opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/4160-36/12-3/AP Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/4160-39/12-3/AP Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/4160-41/12-3/AP Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ITPB2/415-526/12/RS Odszkodowanie wypłacone z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku budowy gazociągu.
 
ITPB1/415-635/12/TK Czy wydatki związane z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej, poniesione przez tę spółkę na usługi konsultingowe i doradcze oraz na opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych stanowić będą koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy, jako wspólnika - akcjonariusza tej spółki?
 
ITPBI/415-587c/12/TK Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadnie art. 30a ust. 1 pkt 4 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB1/415-587b/12/TK Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB1/415-587a/12/TK Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ILPB1/415-638/11/12-S/IM 1. Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę od Spółki dywidendy będzie ona dla zainteresowanego przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej czy też z kapitałów pienieżnych?
2. Czy w przypadku uznania, że otrzymana przez Wnioskodawcę od Spółki dywidenda będzie przychodem z pozarolniczej działalności – Zainteresowany powinien uiścić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu otrzymanego przychodu ze spółki tylko za miesiąc w którym otrzymał dywidendę ze Spółki?
 
IBPBII/2/415-825/12/MM Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia akcji Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IBPBII/2/415-826/12/MM Czy dochody uzyskane przez wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadnie art. 30a ust. 1 pkt 4 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IBPBII/2/415-829/12/ŁCz automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów za wynagrodzeniem
 
IBPBII/2/415-830/12/ŁCz automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów za wynagrodzeniem
 
IBPBII/2/415-831/12/ŁCz automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów bez wynagrodzenia
 
IBPBII/2/415-832/12/MM Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdą akcję posiadaną przez wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
IBPBII/2/415-833/12/MM Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia akcji Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IBPBII/2/415-838/12/MM Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdą akcję posiadaną przez wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
IBPBII/2/415-839/12/MM Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia akcji Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IBPBII/2/415-840/12/MM Czy dochody uzyskane przez wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadnie art. 30a ust. 1 pkt 4 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB2/415-618/12/RS zwrot pracownikom dodatkowych kosztów w postaci opłat za parkingi i autostrady związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej prywatnego samochodu
 
ITPB1/415-718/12/WM Czy Wnioskodawczyni powinna korygować remanent, czyli spis z natury sporządzany na koniec każdego roku podatkowego o kwotę wynikającą z proporcji wynikającej z udziału przychodu podlegającego opodatkowaniu w ogólnej kwocie przychodów? Jeżeli tak, to jak ustalić tę kwotę (proporcję, współczynnik)?
 
ITPB1/415-663/12/HD 1. Czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest zapłacić podatek dochodowy z tytułu dokonanej w maju 2011 r. sprzedaży mieszkania?
2.Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, jeżeli otrzymaną kwotę ze zbycia mieszkania w okresie dwóch lat przeznaczy na cele mieszkaniowe?
 
ILPB2/415-355/12-2/TR Opodatkowanie odszkodowań.
 
ILPB2/415-336/12-4/WM Czy transakcja zamiany, a następnie sprzedaży, działek spowoduje w przypadku Wnioskodawcy zobowiązanie wobec urzędu skarbowego w podatku dochodowym?
 
ILPB1/415-216/12-6/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków związanych z wypłatą poszkodowanemu renty z tytułu zwiększonych potrzeb będących następstwem wypadku przy pracy.
 
ILPB1/415-216/12-7/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu wypłaty poszkodowanemu zadośćuczynienia oraz odszkodowania za poniesione przez poszkodowanego koszty zakupu leków i środków medycznych.
 
ILPB2/415-121/12-2/WS Obowiązki płatnika – opodatkowanie wynagrodzenia pracownika wykonującego pracę w Niemczech.
 
ITPB1/415-713/12/WM Czy wybór formy opodatkowania przychodów z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w ramach źródła przychodów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze lub według skali podatkowej w ramach powyższego źródła przychodów, czy też opodatkowania dochodów z tych umów według skali podatkowej w ramach źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza, zależy wyłącznie od woli podatnika niezależnie od skali powyższych czynności, tj. ile powyższych umów zawrze podatnik, ani wysokości uzyskiwanych z tego tytułu przychodów?
 
ITPB1/415-714/12/WM Czy wybór formy opodatkowania przychodów z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w ramach źródła przychodów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze lub według skali podatkowej w ramach powyższego źródła przychodów, czy też opodatkowania dochodów z tych umów według skali podatkowej w ramach źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza, zależy wyłącznie od woli podatnika niezależnie od skali powyższych czynności, tj. ile powyższych umów zawrze podatnik, ani wysokości uzyskiwanych z tego tytułu przychodów?
 
IPPB1/415-1135/12-2/JB Mając na względzie powołane regulacje prawne stwierdzić należy, iż dochód z tytułu udziału w spółce stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy powinien być opodatkowany na terytorium Republiki Słowackiej. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republika Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.
 
IPPB2/415-99/12-2/MK W zakresie skutków podatkowych w związku z otrzymaniem nagród przez uczestników w ramach planowanego zorganizowania przez Spółkę programu lojalnościowego
 
ILPB1/415-324/12-4/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży części ułamkowej gruntu w wieczystym użytkowaniu i budynków przemysłowych.
 
ILPB2/415-104/12-4/TR Czy dieta przyznana działaczom związkowym jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-52/12-4/WS Skutki podatkowe wypłaty określonych należności członkom zarządu Spółki.
 
ILPB1/415-19/12-4/AA Czy wypłacona część udziałów w listopadzie 2011 r. Wnioskodawca powinien opodatkować w momencie otrzymania traktując jako przychód z działalności gospodarczej stosując stawkę 19%? Kolejne zaś wypłaty opodatkować w miesiącu otrzymania?
 
IPPB1/415-710/12-2/MS 1. Czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?
 
IPPB1/415-710/12-3/MS 2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 
IPPB1/415-709/12-3/MS 2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 
ITPB1/415-785a/12/AD Do którego roku podatkowego należy zaliczyć zapłacone w 2011 i 2012 r. (czy zapłata w ogóle ma znaczenie) dopłaty do opłat za wieczyste użytkowanie za lata 2008, 2009, 2010 i 2011, tj. czy w roku otrzymania wyroku sądowego, czy w roku zapłaty tych dopłat, czy należy sporządzić korektę PIT za lata ubiegłe?
 
ITPB1/415-785b/12/AD Czy odsetki ustawowe zapłacone od zapłaconych dopłat do opłat za wieczyste użytkowanie stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-622/09/12-5/S/ES Czy strata powstała w wyniku rozliczenia opcji walutowej poprzez różnicę pomiędzy rynkową wartością waluty w dniu rozliczenia a wartością tej waluty wynikającą z zawartej transakcji opcyjnej stanowi koszt podatkowy w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176)?
 
IPPB1/415-820/12-2/KS Dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy powinien być opodatkowany na Słowacji na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 
IPPB1/415-820/12-3/KS W sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku (papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-673/12-2/JB Zakres opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu.
 
IPPB1/415-738/12-5/JB Czy przeprowadzając usługę Audyt Klienta G., Wnioskodawca może rozliczać faktury za posiłki, jako koszt generujący docelowo przychód firmy?Czy odwiedzając restaurację, której Wnioskodawca chce zaoferować Audyt Klienta G., ale najpierw samodzielnie musi ocenić jej stan faktyczny, Wnioskodawca może rozliczać faktury za posiłki jako koszt generujący docelowo przychód firmy?
 
IPPB1/415-635/12-4/KS Przedmiotowe przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię mającą miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii z tytułu przeniesienia praw autorskich w związku z wykonaniem prac graficznych i projektowych na rzecz kontrahenta z Polski, w ramach prowadzonej tam działalności gospodarczej nie będą podlegać w Polsce opodatkowaniu, o ile Wnioskodawczyni dostarczy certyfikat rezydencji brytyjskiej. W konsekwencji od uzyskanego przez Wnioskodawczynię przychodu z tytułu odpłatnego zbycia autorskich praw majątkowych, polski kontrahent nie będzie zobowiązany do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-811/12-3/AM mając na uwadze przedstawiony stan sprawy oraz powołane przepisy prawne , należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-908/12-3/ES Należy stwierdzić, iż przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawcę na zasadach określonych w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat. Tym samym Wnioskodawca będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne stosując stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie od całej wartości początkowej przedmiotowego lokalu.
 
IPPB1/415-903/12-4/EC W wyniku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszty uzyskania przychodów każdego ze wspólników spółki komandytowej, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku, od momentu dokonania przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową. Spółka osobowa, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, stosownie do treści art. 22h ust. 3 ww. ustawy, obowiązana będzie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez spółkę przekształcaną.
 
IPPB1/415-633/12-4/ES W myśl art. 22g ust. 4 ww. ustawy za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Natomiast aby obliczyć, jaka część wykazanych w ewidencji odpisów amortyzacyjnych, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, należy obliczyć wskaźnik procentowy wykorzystania infrastruktury na cele prywatne. W tym przypadku będzie to udział powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w całkowitej powierzchni użytkowej, obsługiwanej przez tą infrastrukturę (tj. sumie powierzchni użytkowej budynku zakładu produkcyjnego i mieszkalnego). Tak obliczonym wskaźnikiem procentowym pomniejszamy całkowitą amortyzację wykazaną w ewidencji i uzyskujemy wartość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów, którą należy wykazać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 
IPPB1/415-811/12-2/AM Dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu na Słowacji, na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 
IPPB1/415-821/12-2/KS Dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy podlega opodatkowaniuna Słowacji, na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 
IPPB1/415-812/12-3/AM W sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-822/12-2/KS Dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu na Słowacji, na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 
IPPB1/415-822/12-3/KS W sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki nie będącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 
IPPB1/415-821/12-3/KS W sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 
IPPB1/415-812/12-2/AM Mając na względzie powołane regulacje prawne, stwierdzić należy, iż dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu na Słowacji, na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 
IPPB2/415-704/12-3/MK Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB2/415-644/12-4/MG Jeżeli z tytułu poręczenia w postaci hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Wnioskodawcy i jego małżonki oraz weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową Wspólnik i jego małżonka otrzymają wynagrodzenie, to czy będzie to dochód określony w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy będzie obowiązek potrącenia podatku przez płatnika, czy też podatek będzie płacił podatnik w rocznym rozliczeniu na zasadach ogólnych?
 
IPPB2/415-654/12-2/MS1 Należy stwierdzić, że wniesienie Wierzytelności własnej do spółki kapitałowej tytułem wkładu niepieniężnego, będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych przez spółkę w zamian za aport.
 
IPPB2/415-703/12-3/MG Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB1/415-641/12-6/KS stwierdzić należy, iż dobrowolne umorzenie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych akcji, spowoduje powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji. W przypadku uzyskania dochodu z tytułu zbycia na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej akcji powstałych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej ze środków własnych, w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem,
 
IPPB2/415-714/12-2/LS Należy stwierdzić, iż przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w zamian za obejmowane udziały w spółce kapitałowej będącej rezydentem podatkowym w innym kraju Unii Europejskiej, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wartości nominalnej uzyskanych udziałów spółki, objętych za wniesiony aport.
 
ITPB2/415-617/12/BK Czy zwrot dodatkowych kosztów (opłaty za płatne parkingi i autostrady) związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowych od osób fizycznych ?
 
IBPBII/1/415-136/02/12/AŻ ulga rehabilitacyjna
 
IBPBII/1/415-137/12/BD Czy na Wnioskodawcy - jako płatniku ciąży obowiązek poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek) w związku z wypłaceniem zleceniobiorcom wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski diet i zwrotu innych kosztów podróży zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podróży służbowych pracowników sfery budżetowej?
 
IBPBII/1/415-139/12/MCZ Czy dotacja uzyskana z Urzędu Miasta w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta X” jest zwolniona z podatku dochodowego, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy pdof?
 
IBPBII/1/415-140/12/MK Czy wypłacona część wynagrodzenia netto podlega opodatkowaniu w Polsce czy w Szwajcarii, jeżeli w Polsce to na jakich zasadach?
 
IBPBII/1/415-141/12/AA Skutki podatkowe sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego własnych książek w postaci elektronicznej, tzw. e-booków wraz z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów.
 
IBPBII/1/415-167/12/AŻ wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
 
IBPBII/2/415-321/12/MM sposób ustalenia dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości
 
IBPBII/2/415-431/12/MM ulga odsetkowa
 
IPTPB1/415-428/12-4/MD 1) Czy przychody Wnioskodawcy, który w ramach prowadzonej działalność, zajmuje się zakupem i windykacją wierzytelności, należy zakwalifikować jako osiągnięte z praw majątkowych, czy też osiągnięte z działalności gospodarczej?
2) Czy w przypadku zakwalifikowania przychodów z windykacji zakupionych wierzytelności jako osiągniętych z praw majątkowych ma zastosowanie art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i koszty związane z fakturą leasingową są związane oprócz przychodów z działalności prawniczej również z przychodami osiągniętymi z windykacji wierzytelności i winny być proporcjonalnie przypisane do ww. działalności, czy też dotyczą wyłącznie przychodów związanych z działalnością prawniczą?

Wskaźniki gospodarcze