Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 października 2012 r.
 
IBPBII/2/415-414/11/AK Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu zamiany nieruchomości wartości nieruchomości nabytej w wyniku zamiany oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i wydatków notarialnych a także obowiązku złożenia zeznania podatkowego w przypadku poniesienia straty z tytułu zamiany nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-407/11/AK Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu zamiany nieruchomości wartości nieruchomości nabytej w wyniku zamiany oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i wydatków notarialnych a także obowiązku złożenia zeznania podatkowego w przypadku poniesienia straty z tytułu zamiany nieruchomości.
 
IBPBII/1/415-416/11/MZ Czy kwota stanowiąca równowartość kwoty zwolnienia z odpłatności za studia, nie będącego świadczeniem pomocy materialnej ze strony uczelni, stanowi przychód studenta podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł (na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a tym samym czy uczelnia powinna wystawić informację PIT-8C?
 
IBPBII/2/415-417/11/MW Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu uzyskanego z tytuły sprzedaży budynku mieszkalnego w sytuacji, gdy wnioskodawca zameldowany był w przedmiotowym budynku na pobyt czasowy.
 
IBPBII/1/415-403/11/ŚS Czy środki wypłacane wnioskodawcy przez Uniwersytet X, przekazane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi X imiennie dla pracownika w ramach programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”, są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-792/12/KB skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku przeprowadzenia procedury likwidacji spółki komandytowej
 
IBPBI/1/415-793/12/KB skutki podatkowe otrzymania w wyniku przeprowadzenia procedury likwidacji spółki komandytowej wierzytelności z tytułu pożyczki, udzielonej Wnioskodawcy przez tę spółkę oraz wierzytelności z tytułu odsetek od tej pożyczki
 
IBPBI/1/415-794/12/KB skutki podatkowe otrzymania w wyniku przeprowadzenia procedury likwidacji spółki komandytowej niepieniężnych składników majątku
 
IBPBI/1/415-795/12/KB skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku zakończenia bytu spółki komandytowej bez przeprowadzania procedury likwidacji
 
IBPBI/1/415-796/12/KB skutki podatkowe otrzymania w wyniku zakończenia bytu spółki komandytowej bez przeprowadzania procedury likwidacji wierzytelności z tytułu pożyczki, udzielonej Wnioskodawcy przez tę spółkę oraz wierzytelności z tytułu odsetek od tej pożyczki
 
IBPBI/1/415-797/12/KB skutki podatkowe otrzymania w wyniku zakończenia bytu spółki komandytowej bez przeprowadzania procedury likwidacji niepieniężnych składników majątku
 
IBPBI/1/415-799/12/KB skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku przeprowadzenia procedury likwidacji spółki komandytowej
 
IBPBI/1/415-800/12/KB skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku zakończenia bytu spółki komandytowej bez przeprowadzania procedury likwidacji
 
IBPBI/1/415-801/12/KB skutki podatkowe otrzymania przez innego niż Wnioskodawczyni wspólnika spółki komandytowej z tytułu rozwiązania tej spółki wierzytelności z odsetkami, przysługującej spółce wobec tego wspólnika, w wyniku czego wierzytelność ta wygaśnie w drodze konfuzji
 
ILPB1/415-12/10/12-S/IM Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wniesienie przez Wnioskodawcę Znaku do Spółki Osobowej spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-847/12/MMa Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcji nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-870/12/MMa Czy przychód osiągnięty wskutek odpłatnego zbycia odziedziczonego po ojcu w 2006 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-872/12/MMa W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-885/12/MMa Czy w wyniku planowanego obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmniejszenie wartości udziałów będzie wygenerowany u podatnika dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-703a/12/DP Czy otrzymane przychody z tytułu ww. umowy dzierżawy podlegają zwolnieniu z opodatkowania? Czy przysługuje Panu prawo do zwrotu zapłaconego podatku dochodowego w związku z ewentualnym zwolnieniem z opodatkowania przychodów z tytułu dzierżawy?
 
ITPB1/415-703b/12/DP Czy poniesione nakłady na rekultywację szczegółową (zakup sprzętu, nawozów, utrata związanych z dzierżawą dochodów z tytułu dotychczasowej działalności rolniczej, itp.) mogą być odliczone od wartości przychodu i tym samym wartość ta nie podlega opodatkowaniu?
 
IBPBI/1/415-403/12/BK sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki
 
IPPB1/415-917/12-4/KS W przypadku zbycia udziałów (akcji) przez spółkę komandytowo-akcyjną źródłem przychodu dla Wnioskodawcy będzie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. Natomiast kosztem uzyskania przychodów będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie udziałów spółki z o.o. oraz akcji spółki akcyjnej.
 
IPPB1/415-707/12-2/MS 1. Czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?
 
IPPB1/415-927/12-2/MS Wydatki na zakup usług gastronomicznych, cateringowych oraz produktów związanych z organizacją spotkań dla klientów, niezależnie od miejsca podawania zakupionych artykułów żywnościowych i napojów oraz niezależnie od miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, są kosztami reprezentacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
 
ITPB2/415-574/12/BK ulga meldunkowa- budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze
 
IPPB1/415-917/12-3/KS wniesienie aportu do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci udziałów w spółce z o.o. oraz akcji w spółce akcyjnej do spółki komandytowo-akcyjnej nie rodzi obowiązku podatkowego. Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jest to czynność prawna neutralna podatkowo.
 
IPPB1/415-707/12-3/MS 1. Czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 
IPPB1/415-930/12-2/MS wydatki na zakup usług gastronomicznych, cateringowych oraz produktów związanych z organizacją spotkań dla klientów, niezależnie od miejsca podawania zakupionych artykułów żywnościowych i napojów oraz niezależnie od miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, są kosztami reprezentacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB1/415-842/12-2/MS pozarolnicza działalność gospodarcza w zakresie introligatorstwa może być przez Wnioskodawczynię opodatkowana w formie karty Podatkowej
 
IPPB1/415-1193/12-2/MS wydatki na zakup usług gastronomicznych, cateringowych oraz produktów związanych z organizacją spotkań dla klientów, niezależnie od miejsca podawania zakupionych artykułów żywnościowych i napojów oraz niezależnie od miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, są kosztami reprezentacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB1/415-929/12-2/MS Wydatki na zakup usług gastronomicznych, cateringowych oraz produktów związanych z organizacją spotkań dla klientów, niezależnie od miejsca podawania zakupionych artykułów żywnościowych i napojów oraz niezależnie od miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, są kosztami reprezentacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB1/415-774/12-2/KS 1. Mając na uwadze opis działalności, która będzie prowadzona przez Spółkę, czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?
2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust 1 lit. a) Umowy ze Słowacją co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 
IPPB1/415-771/12-2/KS Mając na uwadze opis działalności, która będzie prowadzona przez Spółkę, czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust 1 lit. a) Umowy ze Słowacją co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 
IPPB1/415-918/12-2/KS w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Cypru za pośrednictwem zakładu oraz możliwości zastosowania umowy polsko-cypryjskiej
 
IPPB1/415-970/12-2/KS Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona „zakład w Konwencji między Rzeczypospolitą Polską, a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1996 Nr 110 poz. 527) (dalej „Umowa”)?
 
IPPB1/415-705/12-3/MS 2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 
IPPB1/415-708/12-3/MS 2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 
IPPB1/415-1018/12-2/KS Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona „zakład w Konwencji między Rzeczypospolitą Polską, a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1996 Nr 110 poz. 527) (dalej „Umowa”)?
 
IPPB1/415-705/12-2/MS 1. Czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?
 
IPPB1/415-708/12-2/MS Czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?
 
IPPB1/415-772/12-2/KS w zakresie uznania za zakład prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej oraz sposobu opodatkowania uzyskanych dochodów
 
IPPB1/415-769/12-2/KS w zakresie uznania za zakład prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej oraz sposobu opodatkowania uzyskanych dochodów
 
IPPB1/415-770/12-2/KS W zakresie uznania za zakład prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej oraz sposobu opodatkowania uzyskanych dochodów
 
IPPB1/415-552/12-4/MS Hodowla ok. 60 krów i 40 cieląt prowadzona przez Wnioskodawczynię w ramach gospodarstwa rolnego nie stanowi przychodu z działów specjalnych produkcji rolnej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 
IPPB1/415-544/12-2/ES Należy stwierdzić, że w przypadku zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowej w celu umorzenia za wynagrodzeniem na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej, kosztem uzyskania przychodów będą faktyczne wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady (pieniężne i niepieniężne) w spółce komandytowej
 
IPPB1/415-638/12-2/MS 1. Czy odpowiednia część Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być na podstawie art. 22 w związku z art. 8 i art. 23 Ustawy o PIT uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów? 2. Czyli jeśli, przykładowo, udział Wnioskodawcy w zysku Spółki wyniesie 15%, to czy może on do kosztów uzyskania przychodów ze swojej działalności gospodarczej zaliczyć 15% wartości Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi świadczone na rzecz Spółki?
 
IPPB1/415-773/12-2/KS Mając na uwadze opis działalności, która będzie prowadzona przez Spółkę, czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?1. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?2. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust 1 lit. a) Umowy ze Słowacją co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?3. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 
IPPB1/415-545/12-2/ES Należy stwierdzić, że w przypadku zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowej w celu umorzenia za wynagrodzeniem na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej, kosztem uzyskania przychodów będą faktyczne wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady (pieniężne i niepieniężne) w spółce komandytowej.
 
IPPB1/415-643/12-5/MS Kwota uzyskana ze sprzedaży przez Wnioskodawczynię udziału w lokalu mieszkalnym wykorzystywanym w prowadzonej działalności gospodarczej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym pod warunkiem, że sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto nieruchomość (2011 r.). Pięcioletni termin, o którym mowa w ww. przepisie, winien być liczony od końca roku kalendarzowego 2011 r. - upłynie więc z dniem 31 grudnia 2016 r. Zbycie lokalu mieszkalnego po upływie pięciu lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym lokal ten nabyto - nie stanowi bowiem źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy. Tym samym Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku ująć tej kwoty w deklaracjach składanych do urzędu skarbowego.
 
IPPB1/415-645/12-6/MS kwota uzyskana ze sprzedaży przez Wnioskodawcę udziału w lokalu mieszkalnym wykorzystywanym w prowadzonej działalności gospodarczej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym pod warunkiem, że sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto nieruchomość (2011 r.). Pięcioletni termin, o którym mowa w ww. przepisie, winien być liczony od końca roku kalendarzowego 2011 r. - upłynie więc z dniem 31 grudnia 2016 r. Zbycie lokalu mieszkalnego po upływie pięciu lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym lokal ten nabyto - nie stanowi bowiem źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku ująć tej kwoty w deklaracjach składanych do urzędu skarbowego.
 
ITPB1/415-786/12/IG Czy zakup wyposażenia do sprzedawanych mieszkań m.in. sprzętu AGD, mebli kuchennych i rolet może stanowić koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
 
ITPB1/415-782a/12/PSZ Czy - w odniesieniu do turbiny wiatrowej - Spółka ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną i zastosować 7% stawkę amortyzacyjną, właściwą dla środka trwałego zgrupowanego, jako zespół elektryczno-wiatrowy (rodzaj 346 KŚT), podwyższoną o współczynnik równy 2,0, tj. w rezultacie 14% stawkę amortyzacyjną?
 
IPPB1/415-809/12-3/MS W sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 
ITPB1/415-782b/12/PSZ Czy - w odniesieniu do fundamentów i wieży - Spółka ma prawo przyjąć liniową metodę amortyzacji i zastosować 4,5% stawkę amortyzacyjną z Wykazu stawek amortyzacyjnych, właściwą dla budowli elektrowni napędzanych wiatrem (sklasyfikowanych pod rodzajem 201 KŚT)?
 
ITPB1/415-800/12/IG Czy właściwy był wybór stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanym w wysokości 17%?
 
ITPB1/415-803/12/HD Czy Wnioskodawca, będąc komandytariuszem spółki komandytowej, będzie uczestniczył w przychodach i kosztach uzyskania przychodów tej spółki proporcjonalnie do wniesionego wkładu, czy też proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki, przewidzianego w umowie spółki komandytowej?
 
ITPB2/415-634/12/IB Czy dla ustalenia obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych za datę nabycia ww. nieruchomości należy przyjąć datę jej nabycia w ramach współwłasności ustawowej z małżonką, tj. 16 sierpnia 1989 r., czy też dzień, w którym dokonano podziału majątku wspólnego, tj. 9 lipca 2008 r. kiedy ww. działkę Wnioskodawca otrzymał na wyłączną własność?
 
ITPB2/415-644/12/IB Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, na podstawie obowiązującego stanu prawnego, Wnioskodawczyni słusznie przyjęła, iż stałym miejscem Jej pobytu, jak i ośrodkiem Jej interesów życiowych i gospodarczych jest Polska i w związku z powyższym będzie podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 3 w zw. art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) niezależnie od liczby dni spędzonych w roku podatkowym w Polsce?
 
IPTPB1/415-433/12-4/DS Czy w przypadku odpłatnego zniesienia współwłasności udziałów na rzecz Wspólnika, wystąpił podatek dochodowy od osób fizycznych i od jakiej kwoty należy go odprowadzić do Urzędu Skarbowego?
 
IPTPB2/415-515/12-4/TS Czy spółdzielnia pracy postąpiła prawidłowo pobierając podatek dochodowy od zwrotu udziałów członkowskich po Jej zmarłej siostrze?W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała następujące pytanie:Czy spółdzielnia pracy postąpiła prawidłowo wystawiając PIT-11 od zwrotu udziałów członkowskich, pobierając podatek dochodowy 9.028 zł?
 
IPTPB2/415-545/12-2/KSM W jaki sposób należy określić koszt podatkowy zbycia akcji SKA przez Wnioskodawczynię na rzecz SKA w celu umorzenia dobrowolnego akcji SKA, jeżeli akcje SKA będą zbywane przez Wnioskodawczynię po likwidacji Spółki (dokonanej po jej przekształceniu w spółkę osobową)?
 
IPTPB2/415-555/12-4/KSM Czy stypendium stażowe otrzymywane ze środków ww. projektu zostanie zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-577/12-2/KSM W związku z mającym nastąpić zdarzeniem przyszłym Wnioskodawczyni zwraca się z pytaniem, czy powyższe stypendium stażowe, które uzyska w okresie 1 lipca 2012 r. – 30 września 2012 r. i finansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.
 
IPTPB2/415-565/12-4/KSM Czy w opisanym przypadku stypendium stażowe wypłacane studentom Szkoły będą przychodem ze stosunku pracy stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze