Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 31 października 2012 r.
 
IBPBI/1/415-260/11/RM Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. „Nasza wiedza – Naszą szansą na przyszłość”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
IBPBI/1/415-282/11/ZK Czy w przypadku dokonania przedmiotowej sprzedaży całej nieruchomości (grunt o pow. 1.516 m2 wraz z budynkiem gospodarczym), zapłaci podatek dochodowy od osób fizycznych, a jeżeli tak to jak naliczany?
 
IBPBI/1/415-283/11/ZK Czy w przypadku świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, który jest przedsiębiorstwem norweskim (z poza Unii Europejskiej) Wnioskodawca może w roku 2011 wybrać podatek liniowy jako formę opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
IBPBI/1/415-341/11/SK w zakresie możliwości uznania wskazanego we wniosku samochodu za samochód ciężarowy dla potrzeb jednorazowej amortyzacji.
 
IBPBI/1/415-357/11/SK możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki partnerskiej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zakupionych usług prawnych od przedsiębiorcy będącego jednocześnie wspólnikiem tej spółki
 
IBPBII/2/415-325/11/MW Ustalenie kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w wyniku zamiany.
 
IBPBII/1/415-305/11/MK Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować przychody uzyskane ze sprzedaży własnej książki?
 
IBPBII/1/415-292/11/MK Jakie są skutki podatkowe wypłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej?
 
IBPBII/1/415-221/11/BJ Czy w związku z bezpośrednią realizacją projektu badawczego w ramach 6 Ramowego Programu Unii Europejskiej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawczyni może korzystać ze zwolnienia podatku dochodowego? Jeśli tak, to czy może wnioskować o zwrot wpłaconej już zaliczki na podatek dochodowy za 2010r. zgodnie z otrzymanym rozliczeniem PIT-11 od pracodawcy?
 
IBPBII/1/415-222/11/BJ Czy w związku z bezpośrednią realizacją projektu badawczego w ramach 6 Ramowego Programu Unii Europejskiej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawczyni może korzystać ze zwolnienia podatku dochodowego? Jeśli tak, to czy może wnioskować o zwrot zaliczki na podatek dochodowy za okres poi 2010r.?
 
IBPBII/1/415-227/11/HK W jaki sposób podzielić ulgę prorodzinną pomiędzy rodziców dziecka, którzy nie mogą dojść do porozumienia w tej kwestii?
 
IBPBII/2/415-305/11/AK Skutki podatkowe sprzedaży gruntu nabytego w 2008r. wraz z domem wybudowanym na tym gruncie i oddanym do użytku w 2010r.
 
IBPBII/2/415-307/11/AK Skutki podatkowe sprzedaży gruntu nabytego w 2008r. wraz z domem wybudowanym na tym gruncie i oddanym do użytku w 2010r.
 
IBPBII/2/415-337/11/MW Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu przypadającego na grunt.
 
IBPBII/2/415-329/11/ŁCz Czy mając na uwadze fakt, że w roku 2001 wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a w 2009r. dokonał jedynie przekształcenia tego lokalu w odrębną własność jest zobowiązany do zawiadomienia o fakcie zbycia mieszkania urzędu skarbowego i zapłaty podatku?
 
IBPBII/1/415-277/11/ŚS Czy całkowity dochód, uzyskany przez wnioskodawczynię z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej, będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Traktatu i w konsekwencji, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Traktatu, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce?
 
IBPBII/1/415-327/11/BJ Sposób opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
IBPBII/2/415-440/11/AK Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia akcji spółki nabytych w drodze podziału przez wydzielenie (integracji) oraz możliwość pomniejszenia przychodu z odpłatnego zbycia ww. akcji o koszty ich nabycia.
 
IBPBI/1/415-226/11/RM możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie Spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej, odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez Wnioskodawcę.
 
IBPBI/1/415-228/11/RM możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie Spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej, odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez innego niż Wnioskodawca wspólnika tej spółki.
 
IBPBII/1/415-262/11/MK Czy wydatki ponoszone przez podatnika (osobę słabowidzącą) na opłacenie przewodników podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 
IBPBII/1/415-697/11/MZ Czy zasadne jest wystawianie przez Gminę informacji PIT-8C z tytułu wypłaconego odszkodowania dla części współwłaścicieli nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, jeżeli Wnioskodawczyni, posiadająca udział w nieruchomości, nie jest beneficjentem wypłaconego odszkodowania?
 
ITPB2/415-878/11/ENB Zapłacenie składek ZUS w części za pracownika.
 
ITPB1/415-750b/12/AD Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup strojów i kosmetyków używanych w celu realizacji programów telewizyjnych i wykorzystywanych podczas występów scenicznych (koncertów)??
 
ITPB1/415-742/12/AK podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny
 
ITPB1/415-750a/12/AD Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup strojów i kosmetyków używanych w celu realizacji programów telewizyjnych i wykorzystywanych podczas występów scenicznych (koncertów)??
 
ITPB1/415-721/12/IG Czy dochód uzyskany ze sprzedaży udziału 2/58 nieruchomości rolnej, działki o powierzchni 1,0008 ha, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącego, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny?
 
IBPBI/1/415-404/12/BK sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki
 
IBPBI/2/415-9/12/AP Czy Wnioskodawczyni powinna potraktować ww. częściowy zwrot kosztów za wymianę stolarki okiennej jako przychód z innych źródeł?
 
ITPB1/415-711/12/TK Czy uzyskany dochód podlega opodatkowaniu i na jakich zasadach – ogólnych czy zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-697/12/TK Czy zwrot równowartości pieniężnej części wkładu będzie podlegał opodatkowaniu?Jeżeli tak, to jak należy zakwalifikować źródło przychodu?Jeżeli będzie podlegał opodatkowaniu, to czy kosztem uzyskania przychodu będzie równowartość wartości nominalnej części wkładu?Jeżeli będzie podlegał opodatkowaniu, to czy spółka komandytowa będzie płatnikiem podatku przy zwrocie wkładu?
 
IPTPB2/415-523/12-4/MP Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB2/415-524/12-5/MP Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB2/415-525/12-4/MP Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB2/415-526/12-4/JR Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB2/415-527/12-4/JR Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB2/415-528/12-4/JR Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
ILPB2/415-7/12-2/WM Czy pracodawca słusznie przyjmuje, że zwracane regionalnym opiekunom klienta kwoty wydatków ponoszonych podczas ich wyjazdów na obszarze przypisanym w umowie o pracę i wynikających z wykonywanych obowiązków służbowych nie powinny być doliczane do osiąganego przez pracowników przychodu ze stosunku pracy i tym samym pracodawca nie powinien pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-5/12-2/AA 1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że posiada on zakład na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523 dalej „Umowa”)?
2. Czy wniesienie wkładu do Spółki osobowej w postaci udziałów Spółki kapitałowej powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych – dalej pdof?
3. Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowanych do Wnioskodawcy jest zwolniony z opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresją}?
 
ILPB1/415-5/12-3/AA 1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że posiada on zakład na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523 dalej „Umowa”)?
2. Czy wniesienie wkładu do Spółki osobowej w postaci udziałów Spółki kapitałowej powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych – dalej pdof?
3. Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowanych do Wnioskodawcy jest zwolniony z opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresją}?
 
ILPB1/415-5/12-4/AA 1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że posiada on zakład na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523 dalej „Umowa”)?
2. Czy wniesienie wkładu do Spółki osobowej w postaci udziałów Spółki kapitałowej powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych – dalej pdof?
3. Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowanych do Wnioskodawcy jest zwolniony z opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresją}?
 
ILPB2/415-8/12-2/AJ 1. Czy Wnioskodawca poprawnie rozliczył przychód z najmu?
2. Czy pismo złożone dnia 29 stycznia 2010 r. należy przyjąć jako właściwie złożone?
3. Czy jeżeli Zainteresowany w sposób ciągły wynajmuje nieruchomość, to pismo zmienia formę opodatkowania?
4. Czy urząd skarbowy powinien odstąpić od nakazu rozliczenia na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 
ILPB2/415-6/12-2/AJ 1. Czy w opisanym stanie faktycznym dojdzie do powstania przychodu dla klientów Wnioskodawcy, którzy otrzymują bony rabatowe w zamian za dokonanie zakupu lokalu mieszkalnego?
2. Czy Zainteresowany w opisanej sytuacji pełni funkcję płatnika i ma obowiązek pobierania podatku od wartości wręczanych bonów?
3. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C za rok, w którym wręczono bony?
 
ILPB2/415-218/12-2/WM Czy czynność zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości z pożyczkodawcy na pożyczkobiorców, po prawidłowej spłacie pożyczki, stanowi czynność opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli tak to od jakiej wysokości?
 
ILPB1/415-11/12-4/AG Czy prowizja przygotowawcza, pobrana za wykonanie czynności niezbędnych do uruchomienia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, stanowi w całości koszt podatkowy w momencie zapłaty?
 
ILPB1/415-210/12-3/TW Czy pracownicy, w stanie opisanym wcześniej, korzystający z samochodów służbowych w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca świadczenia pracy, i z powrotem uzyskują przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-92/12-6/WM Czy zasadne jest zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-29/12-2/AP Czy opłacony czynsz z tytułu najmu mieszkania właściwie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?
 
ILPB1/415-268/12-2/AMN 1. Czy płatnik przekazując pracownikowi roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 3 lub imienną informację, o której mowa w art. 39 ust. 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wiadomość elektroniczna z podpisem elektronicznym - na adres e-mail pracownika, podany przez pracownika do tego celu, realizuje obowiązek przekazania pracownikowi rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 3 lub imiennej informacji, o której mowa w art.39 ust. 1?
2. Czy brak odręcznego podpisu w pozycji 84 informacji PIT-11 i pozycji 85 w przypadku deklaracji PIT-40, w przypadku przekazania PIT-11 czy PIT-40 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym naraża Spółkę na zarzut niezachowania wzoru deklaracji?
 
ILPB2/415-1191/11-4/WM Czy można odliczyć 1/2 wartości zakupionego gruntu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i skorzystać z ulgi podatkowej?
 
ILPB2/415-1203/11-4/AJ Czy ponoszenie przez Wnioskodawcę kosztów składki rodzi po stronie projektantów przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czy Zainteresowany zobowiązany jest potrącić stosowne zaliczki?
 
ITPB2/415-613/12/IB Czy w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. zawarcia umowy o dzieło na wykonanie programu komputerowego według wymagań zawartych w umowie razem z przeniesieniem praw autorskich do wykonanego dzieła, tj. programu komputerowego, prawidłowe jest określenie kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 
ILPB2/415-392/10/12-S/JK Przychody z kapitałów pieniężnych.
 
ITPB1/415-78/12/WM 1. Czy przy spełnieniu wyżej opisanych warunków Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki amortyzacji ww. lokalu w wysokości 10%, rozpoczynając amortyzację od 1 stycznia 2013 r., stosując ją przez kolejne 10 lat?
2. Jeśli ma prawo do takiej amortyzacji, czy poprawne z punktu widzenia prawa jest wyliczenie ujemnego dochodu do opodatkowania z tytułu najmu dla wyżej przedstawionej sytuacji?
3. Czy w związku z tym należny podatek z tytułu najmu ma prawo ustalić na 0 zł, począwszy od 2013 r. przez cały 10 letni okres amortyzacji? (przy wyżej przedstawionym przychodzie rocznym w każdym roku)
 
ILPB1/415-1/12-4/AG Czy od wynagrodzenia personelu zaangażowanego w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej - umowy o dzieło, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, powinien być pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4)?
 
ILPB1/415-43/12-2/AP Zyski niepodzielone
 
ILPB1/415-63/12-4/AG Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć bezpośrednio (jednorazowo) do kosztów uzyskania przychodów koszty zakupu powyższego oprogramowania komputerowego pod datą wystawienia faktury VAT przez sprzedającego?
 
ILPB2/415-65/12-2/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec.
 
ILPB2/415-15/12-2/JK Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki, jako wspólnika (o ograniczonej albo nieograniczonej odpowiedzialności) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
ILPB2/415-15/12-3/JK Dot. sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu.
 
ILPB1/415-61/12-4/AG 1. Czy usługa wykonywana osobiście na rzecz jednego podmiotu z wykorzystaniem sprzętu i materiału kontrahenta, może być opodatkowana podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych – dotyczy „produkcji wyrobów budowlanych z betonu” PKD 23.61.Z, PKWiU 23.61.11.1 „ produkcja płyt chodnikowych, bloczków i podobnych wyrobów z betonu?
2. Czy Wnioskodawca może w dalszym ciągu stosować tę formę opodatkowania?
 
ILPB2/415-16/12-2/JK Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki, jako wspólnika o nieograniczonej bądź ograniczonej odpowiedzialności, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
ILPB2/415-16/12-3/JK Dot. sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu.
 
IPPB1/415-809/12-2/MS dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu na Słowacji, na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 
IPPB1/415-857/12-2/JB Stwierdzić należy, iż przepisy prawa podatkowego w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nadają spółce osobowej statusu podatnika. Rozliczenie podatku dochodowego w przypadku spółek osobowych spoczywa na jej udziałowcach (wspólnikach), będących podatnikami podatku dochodowego z tytułu uzyskiwanych dochodów w ramach posiadanego udziału w spółce osobowej.W związku z powyższym, dokonując wypłaty dywidendy lub odsetek od obligacji na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej, w której wspólnikami są osoby fizyczne, Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do poboru 19% podatku zryczałtowanego.
 
IPPB1/415-736/12-2/KS Wnioskodawca wybierając metodę opodatkowania swoich dochodów z tytułu udziału w Spółce według skali podatkowej, nie ma możliwości opodatkowania dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca, dokonując wyboru opodatkowania swoich dochodów z tytułu udziału w Spółce komandytowej podatkiem liniowym, utraci prawo do zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, które przewiduje art. 21 ust. 1 pkt 63a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB2/415-1166/11-2/JK Umorzenie akcji w komandytowo – akcyjnej bez wynagrodzenia.
 
ILPB2/415-1166/11-3/JK Umorzenie akcji w SKA.
 
IPPB1/415-747/12-4/JB Stwierdzić należy, iż jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta poza prowadzoną przez Wnioskodawcę pozarolniczą działalnością gospodarczą, to przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na rzecz podmiotu leczniczego prowadzącego działalność w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, będą kwalifikowane do źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem nie będą stanowiły przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IPPB2/415-691/12-2/AK W sytuacji gdy dochód, który będzie osiągany przez Wnioskodawcę w niniejszej sprawie zostanie uznany zgodnie z prawem Luksemburga za dochód z odsetek i jako taki będzie traktowany na gruncie konwencji, Polska będzie miała prawo opodatkować taki dochód, zgodnie z art. 11 ust. 1 konwencji przy zastosowaniu metody odliczenia (art. 24 ust. 1 lit. b) konwencji). Taki charakter wypłat dokonywanych na rzecz Wnioskodawcy – niezależnie od określania ich mianem „dywidend” – może natomiast wynikać np. z brzmienia statutu (umowy) spółki luksemburskiej.
 
ILPB1/415-23/12-2/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej w wyniku kradzieży.
 
IPPB1/415-1155/12-2/MS środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB1/415-931/12-2/MS Wydatki na zakup usług gastronomicznych, cateringowych oraz produktów związanych z organizacją spotkań dla klientów, niezależnie od miejsca podawania zakupionych artykułów żywnościowych i napojów oraz niezależnie od miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, są kosztami reprezentacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-69/12-4/AG Czy przychody osiągane ze sprzedaży przez pośrednika zagranicznego wykonanego przez Wnioskodawcę szablonu strony internetowej należy zaliczać jako przychody z innych źródeł -art. 20 pkt 1 UPDOF, wykazywane w PIT-36?
 
IPPB1/415-1154/12-2/MS środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1156/12-2/MS środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-217/11-2/MT Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy lokal mieszkalny został nabyty w 2008 r. jego zbycie w 2011 r. stanowi źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB1/415-1397/11-4/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-1096/11/12-S/AA 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawczyni będąca akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 
ITPB1/415-688/12/PSZ Czy zbycie w drodze aportu udziałów/akcji spółki kapitałowej wymienionej w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rzecz słowackiej spółki komandytowej – komanditna spolocnost, skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-17/12-2/TW Czy wynajem na cele biurowe i mieszkaniowe poza działalnością gospodarczą może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym – przychód z najmu?
 
IPTPB1/415-477/12-4/KSU Czy Wnioskodawczyni prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne, koszty paliwa, napraw, części zamiennych z tytułu wykorzystywania zakupionych środków trwałych w pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
ITPB1/415-814/12/IG Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, dokonanie darowizny udziałów na rzecz małżonki Wnioskodawcy spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
 
ITPB2/415-662/12/IB Jaki jest termin pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku otrzymywania wynagrodzenia w części ze stosunku pracy żołnierza zawodowego oraz z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich w sytuacji otrzymywania uposażenia z góry na początku miesiąca, gdy rzeczywista ilość pracy twórczej wpływającej na wysokość podstawy ustalenia kosztów uzyskania przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 3) jest rozliczana z końcem tego miesiąca?
 
ITPB1/415-364/12/IG Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy za wykonywanie przez niego obowiązków powierzonych mu jako dyrektorowi Spółki będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w W. dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. 117, poz. 523) i w związku z tym będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powyższej Umowy i stosownie do art. 24 ust. 4 powyższej Umowy będzie wpływać na wysokość stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych mającej zastosowanie do pozostałych dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy zastosowaniu progresywnych stawek podatkowych?
 
ITPB1/415-330/12/IG Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dłużnik (osoba fizyczna), odpracowujący zaległe opłaty czynszowe, na mocy zawartych aneksów do umów lub umów o świadczenie rzeczowe, uzyska z tytułu wykonywania tych prac przychód podlegający opodatkowaniu?
 
IBPBII/1/415-187/12/MK Czy spółdzielnia mieszkaniowa w związku z wypłatą zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego ma obowiązek wystawić PIT, jeśli tak to jaki (PIT-8C czy PIT-14) i którą kwotę wykazać?
 
IBPBII/1/415-192/12/MCZ ulga rehabilitacyjna-leki
 
IBPBII/1/415-429/12/AŻ wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
 
IBPBII/1/415-197/12/BJ Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2010 r. i czy może złożyć korekty deklaracji zeznań rocznych za lata 2009 i 2010?
 
DD9/033/269/KZU/2012/PK-1204 określenie daty przychodu i powstania obowiązku podatkowego z tytułu dywidendy akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej, będącemu osobą fizyczną, oraz zaliczenie dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
 
IBPBII/1/415-198/12/MK Czy wypłata odszkodowania za działkę przejętą pod drogę publiczną zwolniona jest z podatku dochodowego?
 
IBPBII/1/415-200/12/MCZ Czy otrzymany ze spółdzielni mieszkaniowej zwrot części kosztów poniesionych na wymianę stolarki okienno-drzwiowej jest przychodem podatnika, który podlega opodatkowaniu?
 
DD3/033/45/ILG/11/PK-339 opodatkowanie świadczeń socjalnych
 
DD3/033/46/ILG/11/PK-340 opodatkowanie świadczeń socjalnych
 
IBPBII/2/415-441/12/MW Czy w opisanym zdarzeniu wnioskodawczyni może na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obniżyć podstawę opodatkowania odliczając od uzyskanego dochodu ze zbycia udziałów według obowiązujących zasad (1/2 straty z danego roku) straty z lat 2008-2010 ze sprzedaży akcji?
 
DD3/033/47/ILG/11/PK-341 opodatkowanie dofinansowania lub sfinansowania wycieczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i członków ich rodzin
 
IBPBII/2/415-466/12/MW W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-467/12/MW W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
DD3/033/44/ILG/11/PK-338 opodatkowanie świadczeń socjalnych
 
IBPBII/2/415-482/12/MM Czy zwrot dopłat dokonany do wysokości dopłat wniesionych przez poprzedniego wspólnika będzie skutkował u wnioskodawcy, który ich nie wniósł, a udziały nabył w drodze darowizny powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-485/12/MM Czy zwrot dopłat dokonany do wysokości dopłat wniesionych przez poprzedniego wspólnika będzie skutkował u wnioskodawcy, który ich nie wniósł, a udziały nabył w drodze darowizny powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
DD3/033/59/ILG/12/PK-960 opodatkowanie polisy OC dla członków zarządu i pracowników pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze
 
IBPBII/2/415-578/12/MM Czy objęcie przez wnioskodawcę udziałów za gotówkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie nominalnej, która jest niższa od wartości udziałów wynikającej z wyceny majątku spółki, spowoduje powstanie po jego stronie przychodu lub dochodu już w momencie objęcia udziałów?
 
IBPBII/2/415-579/12/MM Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze darowizny od męża (mąż darował żonie i sobie samemu do majątku wspólnego małżonków nieruchomość).
 
IBPBI/1/415-32/12/AB Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych w związku z budową pensjonatu, o którym mowa we wniosku.
 
IBPBII/2/415-711/12/AK Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu nabytego w 2008 r.
 
DD3/033/217/CRS/10/PK-1528 skutki podatkowe wypłacenia na podstawie wyroku sądowego kwoty 200.000 zł tytułem zadośćuczynienie za krzywdę, renty w wysokości 650 zł miesięcznie oraz ustawowych odsetek od wymienionych należności
 
DD3/033/213/CRS/09/PK-1126 opodatkowanie odsetek ustawowych od odszkodowania zasądzonego tytułem nieuzasadnionego rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę
 
DD3/033/212/CRS/09/PK-1126 opodatkowanie odszkodowania

Wskaźniki gospodarcze