Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 listopada 2012 r.
 
IBPBII/2/415-408/11/ŁCz sposób wydatkowania środków wycofanych z kasy mieszkaniowej
 
IBPBII/2/415-805/11/MM Czy po stronie wspólników spółki jawnej wnoszącej do spółki z o.o. wkład niepieniężny, którego rynkowa wartość będzie wyższa niż nominalna wartość wydanych w zamian za aport udziałów, przychodem będzie wartość nominalna objętych udziałów, czy też wartość rynkowa przedmiotu aportu?
 
IBPBI/1/415-627/11/ESZ W jaki sposób dokonywać poprawnych odpisów amortyzacyjnych ww. środków?
 
IBPBI/1/415-851/12/ESZ możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. „” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 
IBPBI/1/415-852/12/ESZ możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. „” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 
IBPBI/1/415-853/12/ESZ możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 
IBPBI/1/415-854/12/ESZ możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. „” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 
IBPBI/1/415-855/12/ESZ możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. „” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 
IBPBI/1/415-856/12/ESZ możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. „” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 
IBPBI/1/415-857/12/ESZ możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. „” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 
IBPBI/1/415-858/12/ESZ możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. „” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 
IBPBI/1/415-859/12/ESZ możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. „” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 
IBPBI/1/415-860/12/ESZ możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. „” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za lata 2008, 2009 i wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku
 
IBPBI/1/415-630/12/KB możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconejz rachunku spółki
 
IBPBI/1/415-631/12/KB możliwość odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych z rachunku spółki oraz możliwość i sposób zaliczenia przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodu składek na Fundusz Pracy zapłaconych z rachunku spółki
 
IBPBI/1/415-632/12/KB możliwość zapłaty zaliczki na podatek dochodowy Wnioskodawcy z rachunku bankowego spółki
 
IBPBI/1/415-633/12/KB skutki podatkowe refundacji składek ZUS
 
IPPB4/415-550/12-2/JK2 Czy w przypadku wypłaty prelegentowi wynagrodzenia za wygłoszenie wykładu Spółka jako płatnik może zastosować zryczałtowane koszty w wysokości 50% przychodu uzyskanego przez podatnika?
 
ITPB2/415-628/12/MU opodatkowanie spłaty związanej z działem spadku oraz odsetek od nieterminowej wypłaty
 
IPPB4/415-29/12-8/JK2 Czy w przedstawionym powyżej przypadku uzyskania przychodów ze sprzedaży Nieruchomości 1 w Polsce i w sytuacji przeznaczenia tych środków w całości na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w celu nabycia Nieruchomości 1 (na rzecz Bank Spółka Akcyjna), nabycie (wraz z żoną), remont i modernizację Nieruchomości 2 (dom mieszkalny na terenie Wielkiej Brytanii) oraz spłatę części kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego w celu kupna Nieruchomości 2, możliwe jest skorzystanie przez Wnioskodawcę ze zwolnienia podatkowego od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-723/12-2/JK2 Czy istnieje możliwość zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w świetle wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie karty pracy w stosunku do umowy o pracę, jak i na podstawie faktur w stosunku do działalności gospodarczej, traktowane jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 
IPPB1/415-639/12-2/MS 1. Czy odpowiednia część Wynagrodzenia, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Przykładowo, jeśli Wnioskodawca miałby 10% udziału w zyskach Spółki, to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 10% Wynagrodzenia?2. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpowiednią część Wynagrodzenia Wspólnika, wynikającą z zasad podziału zysku w Spółce? Przykładowo, jeśli Wnioskodawca miałby 10% udziału w zyskach Spółki, to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 10% Wynagrodzenia Wspólnika?
 
IPPB1/415-706/12-2/MS 1. Czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?
 
IPPB4/415-712/12-2/JK2 Kiedy powstanie po stronie podatnika przychód i obowiązek zapłaty podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu otrzymanego zadatku na poczet zawarcia umowy przyrzeczonej, w sytuacji gdy do zawarcia finalnej umowy nie doszło, zaś sprawa o zwrot zadatku jest przedmiotem rozpoznania przez sąd?
 
ILPB2/415-13/12-2/WM Czy w świetle powyżej opisanego stanu faktycznego powinien zostać naliczony podatek od przychodu?
 
IPPB1/415-607/12-2/MS Wydatki na zakup artykułów spożywczych takich jak kawa, herbata, woda, napoje bezalkoholowe, cukierki, ciastka, paluszki, inne słodycze, są kosztami reprezentacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB1/415-965/12-2/KS Czy wniesienie posiadanych przez Podatnika Udziałów do cypryjskiej spółki osobowej, w której Podatnik będzie wspólnikiem, będzie skutkowała powstaniem u niego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-706/12-3/MS 2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 
ILPB2/415-20/12-2/WS Opodatkowanie niepodzielonych zysków.
 
IPPB1/415-576/12-2/MS uzyskiwane przez trenerów przychody stanowią przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Zatem na wnioskodawcy jako płatniku spoczywa obowiązek pobierania zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z 41 ust. 1 ww. ustawy.
 
IPPB1/415-577/12-2/MS Wnioskodawczyni spełniła warunki określone w art. 6 ust. 2, niezrealizowana kwota ulgi za wyszkolenie uczniów może być odliczona od podatku dochodowego ustalonego od wspólnych dochodów małżonków, do wysokości określonej w decyzji urzędu skarbowego. Należy jednak wskazać, że brak jest natomiast możliwości dokonania stosownego odliczenia od podatku współmałżonka, jeżeli w danym roku podatkowym podatnik nie osiągnął dochodów z innych źródeł przychodów.
 
ITPB1/415-260/12/AD Czy zwrot kosztów podróży pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych przez sponsora badaczowi (wnioskodawcy) jest przychodem podlegającym opodatkowaniu, gdy badacz (wnioskodawca) nie zalicza wypłacanych pacjentom kwot (stanowiących koszty dojazdu) jako kosztów uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-261/12/AD Czy zwrot kosztów podróży pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych przez sponsora badaczowi (wnioskodawcy) jest przychodem podlegającym opodatkowaniu, gdy badacz (wnioskodawca) będzie zaliczał wypłacane pacjentom kwoty stanowiące równowartość kosztów dojazdu do kosztów uzyskania przychodu?
 
IPTPB2/415-556/12-2/AK Czy Wnioskodawczyni wraz z mężem, jako rodzice mają prawo do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dziecka w zeznaniu rocznym za 2011 r.
 
IPPB1/415-643/12-4/MS Przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawczynię na zasadzie określonej w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat.
 
IPPB1/415-584/12-2/MS Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności, staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu. Dochód ten podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy lub po spełnieniu przez podatnika warunków określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu.
 
IPPB1/415-780/12-2/MS dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu na Słowacji, na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 
IPPB1/415-645/12-5/MS Przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawcę na zasadzie określonej w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat.
 
IPPB1/415-780/12-3/MS W sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 
IPPB1/415-692/12-2/MS 1. Mając na uwadze opis działalności, która będzie prowadzona przez Spółkę, czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 
IPPB1/415-694/12-2/MS 1. Mając na uwadze opis działalności, która będzie prowadzona przez Spółkę, czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 
IPPB1/415-695/12-2/MS 1. Mając na uwadze opis działalności, która będzie prowadzona przez Spółkę, czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 
IPPB1/415-693/12-2/MS 1. Mając na uwadze opis działalności, która będzie prowadzona przez Spółkę, czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do Wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 
IPPB4/415-601/12-2/MP Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia do realizacji projektu nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-746/12-2/AS Przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w postaci posiadanych udziałów/akcji polskich spółek kapitałowych w zamian za obejmowane udziały w innej spółce kapitałowej - polskiej lub cypryjskiej, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wartości nominalnej objętych udziałów spółki, także wówczas, gdy ich wartość nominalna będzie niższa od wartości rynkowej.
 
IPPB2/415-629/12-2/AS Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania.
 
IPPB4/415-611/12-2/JK Czy sam zakup działki rolnej z wydaną decyzją o warunkach zabudowy, bez miejscowego planu zagospodarowania oraz bez złożonego przez 2015 rokiem wniosku o pozwolenie na budowę, Wnioskodawczyni może uznać jako wolny od podatku dochodowego i rozliczyć jako wydatkowany na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntów przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, czy na takiej działce musi być rozpoczęta budowa przed 31 grudnia 2014 roku?
 
IPPB4/415-541/12-4/JK3 Czy uzgodnione w ugodzie sądowej z dnia 27 września 2011 roku odszkodowanie w wysokości 195.000 złotych, które R. ma wypłacić Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-660/12-4/AK W przedmiotowej sprawie zysk Spółki wypracowany w ubiegłych latach przekazany na kapitał zapasowy Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, równowartość niepodzielonych zysków, stanowić będzie u wspólników dochód, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4. Tym samym spółka osobowa będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru i wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 41 ust. 4c ww. ustawy.
 
IPPB2/415-651/12-4/MG Należy stwierdzić, iż dokonując w 2011 r. przeniesienia umową dożywocia własności nieruchomości Wnioskodawca uzyskał przychód podlegający opodatkowaniu, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2010 r. w drodze spadku po zmarłym współmałżonku, według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., ponieważ zbycia tego udziału dokonano przed upływem 5 letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1970 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, z uwagi na 5 letni termin, po upływie którego osiągnięty przychód nie podlega opodatkowaniu.
 
IPPB2/415-659/12-4/AK Zysk Spółki wypracowany w ubiegłych latach przekazany na kapitał zapasowy Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, równowartość niepodzielonych zysków, stanowić będzie u wspólników dochód, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4. Tym samym spółka osobowa będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru i wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 41 ust. 4c ww. ustawy.
 
IPPB1/415-874/12-2/JB Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, która została wniesiona w formie aportu, należy ustalić, jako różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. W rozpatrywanej sprawie przychód z tego tytułu stanowić będzie wartość wynikająca z wystawionej faktury bądź wartość wynikająca z aktu notarialnego przenoszącego prawo własności do nieruchomości. Przychód ten powstaje w dacie zaistnienia jednego ze zdarzeń przedstawionych w art. 14 ust. 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten należy określić proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy w udziale w zysku (udziału) w spółce osobowej, do której został wniesiony wkład niepieniężny.
 
IPPB1/415-937/12-3/JB Czy Wnioskodawca uprawniony jest do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w części odpowiadającej przeznaczeniu nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej? Czy odsetki od kredytu hipotecznego w zakresie, jak w pkt 1 powyżej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?
 
IPPB2/415-1605/08/12-6/S/AS Koszt związany z zawarciem umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla członków organu Spółki oraz pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód z tytułu innych nieodpłatnych świadczeń, powstaje w momencie zapłacenia składki (wykupienia polisy ubezpieczeniowej). Wartość pieniężną tego świadczenia stanowi cena zapłaconej składki w proporcji przypadającej na poszczególnych uprawnionych członków organu Spółki oraz pracowników Spółki.
 
IPPB1/415-618/12-2/MS planowane odpłatne zbycie nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie będzie stanowić źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca 1989 r. w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 
IPPB1/415-501/12-2/MS jedynie określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe Wnioskodawcy jako wynajmującego, a tym samym generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast należności z tytułu opłat stałych jak i opłat eksploatacyjnych wynikających ze zużycia mediów (należnych usługodawcom), do których zobowiązany jest zgodnie z zawartą umową najmu najemca, nie stanowią przysporzenia majątkowego dla Wnioskodawcy.
 
IPPB2/415-750/12-2/AK Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, nie będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a skoro tak, to będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.
 
IPPB1/415-939/12-2/ES możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów z tytułu świadczenia usług lekarskich
 
IPPB1/415-644/12-5/MS Kwota uzyskana ze sprzedaży przez Wnioskodawczynię udziału w lokalu mieszkalnym wykorzystywanym w prowadzonej działalności gospodarczej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym pod warunkiem, że sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto nieruchomość (2011 r.). Pięcioletni termin, o którym mowa w ww. przepisie, winien być liczony od końca roku kalendarzowego 2011 r. - upłynie więc z dniem 31 grudnia 2016 r. Zbycie lokalu mieszkalnego po upływie pięciu lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym lokal ten nabyto - nie stanowi bowiem źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy. Tym samym Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku ująć tej kwoty w deklaracjach składanych do urzędu skarbowego.
 
IBPBI/1/415-75/12/ZK Czy wydatki z tytułu zakupu wyposażenia, opłat za internet, energię elektryczną itp. koszty, mogą być kosztami uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IBPBII/1/415-256/12/MK Czy powstanie u pracodawcy obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, określonego w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z opłacaniem przez pracodawcę na rzecz pracowników składki ubezpieczeniowej ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym?
 
IBPBII/1/415-259/12/AA Opodatkowania renty otrzymywanej z Czech.
 
IBPBII/1/415-411/12/MK Czy Szpital, w świetle ustawy z dnia 25 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, naliczając pracownikowi zaliczkę podatku dochodowego od osób fizycznych, może odliczyć ze stosunku pracy, składki na ubezpieczenie społeczne pobrane od przychodów z tytułu umowy zlecenia uzyskanych w zewnętrznej firmie?
 
IBPBII/1/415-419/12/BJ Czy uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przychód Wnioskodawczyni przeznaczony na spłatę części małżeńskiego kredytu hipotecznego będzie zwolniony z podatku?
 
DD3/033/24/CRS/12/09/PK-115 zakwalifikowanie do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od syndyka oraz sposób rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe
 
IBPBI/1/415-899/12 Dot. skutków podatkowych sprzedaży udziałów w nieruchomości.

Wskaźniki gospodarcze