Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 listopada 2012 r.
 
ITPB2/415-1029/11/RS czy dochody otrzymane przez Wnioskodawcę jako osobę zaangażowaną bezpośrednio w merytoryczną realizację celów projektów dofinansowanych w ramach VII Programu Ramowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione są z opodatkowania w części finansowanej z bezzwrotnych środków pomocowych VII Programu Ramowego?
 
ITPB1/415-294/12/PSZ Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego przychody z tytułu działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług mieszczących się w grupowaniu PKD 2007 18.13.Z „Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku", podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 8,5% przychodu - na podstawie art. 12 ust.1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 roku, Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)?
 
IBPBII/2/415-888/12/MW Czy w przypadku uzyskania przez wnioskodawczynię przychodu z automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość umorzonych udziałów określona w umowie darowizny, jednak nie wyższa od ich wartości rynkowej z dnia darowizny?
 
IBPBII/2/415-889/12/MW Czy w przypadku uzyskania przez wnioskodawcę przychodu z automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość umorzonych udziałów określona w umowie darowizny, jednak nie wyższa od ich wartości rynkowej z dnia darowizny?
 
IBPBII/2/415-890/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-891/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-892/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-894/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez jej zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-896/12/ŁCz Przymusowe i automatyczne umorzenie udziałów
 
IBPBII/2/415-867/12/ŁCz obniżenie kapitału zakładowego
 
ITPB1/415-219/12/TK Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu jego udziału w KS podlegać będzie w Polsce zwolnieniu od opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-121/12/RS Czy pracodawca powinien naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych uczestnikowi imprezy sportowo-rekreacyjnej sfinansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalając podstawę przychodu jako średnią wartość (kwota wydatkowana na imprezę sportowo-rekreacyjną podzielona przez liczbę uczestników) nieodpłatnego świadczenia?
 
ITPB1/415-804/12/HD Czy Wnioskodawca, będąc komandytariuszem spółki komandytowej, będzie uczestniczył w przychodach i kosztach uzyskania przychodów tej spółki proporcjonalnie do wniesionego wkładu, czy też proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki, przewidzianego w umowie spółki komandytowej?
 
ITPB1/415-802/12/HD Czy Wnioskodawca, będąc komandytariuszem spółki komandytowej, będzie uczestniczył w przychodach i kosztach uzyskania przychodów tej spółki proporcjonalnie do wniesionego wkładu, czy też proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki, przewidzianego w umowie spółki komandytowej?
 
ITPB1/415-787/12/IG Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że umorzenie bez wynagrodzenia udziałów przysługujących Wnioskodawcy w Spółce nie będzie skutkowało powstaniem przychodu opodatkowanego po stronie udziałowca Spółki, który jest osobą fizyczną?
 
ITPB1/415-435b/12/PSZ Jakie, w jakiej wysokości i jak odliczać koszty (opłatę za mieszkanie opłatę za wodę, opłatę za energię elektryczną, podatek od gruntu, remont), które ponosić Pani będzie w sytuacji przeznaczenia na działalność gospodarczą jednego pokoju w mieszkaniu?
 
ILPB2/415-78/12-2/WS Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB1/415-18/12-2/AMN Czy zgodna z obowiązującymi przepisami jest decyzja podatnika dotycząca przyjęcia stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% oraz 10-letniego okresu amortyzacji nabytego budynku mieszkalnego?
 
ILPB2/415-1190/11-2/AJ Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu udokumentowanych wydatków wskazanych powyżej z tytułu umowy darowizny, zniesienia współwłasności oraz z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości oraz czy przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości może zostać przeznaczony - w kwocie 63.185,00 zł - na spłatę zaciągniętego wraz z mężem kredytu wraz z odsetkami na cele mieszkaniowe i zostanie rozliczony w całości jako kwota dochodu zwolnionego z podatku na postawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
 
ILPB2/415-30/12-2/AJ Czy według aktów normujących prawo podatkowe Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od zbytej nieruchomości – działki rolnej o powierzchni 0,66 ha zważając na fakt, że została ona zbyta w I roku po rozszerzeniu wspólnoty majątkowej?
 
ITPB1/415-216a/12/AD Jak będą opodatkowane dochody Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, z udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki?
 
ILPB1/415-40/12-2/AA Czy składka członkowska płacona przez rzeczoznawcę majątkowego na rzecz Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych stanowi koszt uzyskania przychodów?
 
ILPB1/415-36/12-2/AMN 1. Czy do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca może zaliczyć diety pracowników wynikające z podróży służbowych, podczas których zajmuję się transportem towarów?
2. Czy do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca może zaliczyć diety swoje - właściciela firmy - wynikające z odbytych podróży służbowych, podczas których transportuje towary (oczywiście w limitach przysługujących pracownikom)?
 
ITPB1/415-216b/11/AD Jak będzie opodatkowany dochód Wnioskodawcy z odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki?
 
ILPB2/415-5/12-3/JK Na jakich zasadach będzie opodatkowany wnioskodawca posiadający świadectwa użytkowe wydane w zamian za umorzone akcje? W którym momencie będzie opodatkowany wnioskodawca, posiadający świadectwa użytkowe wydane w zamian za umorzone akcje?
 
ILPB1/415-261/12-2/AMN Jaką stawkę podatku dochodowego zryczałtowanego Wnioskodawczyni winna zastosować do wyliczenia podatku od uzyskanego przychodu z działalności kwiaciarni?
 
ILPB2/415-4/12-2/JK Na jakich zasadach będzie opodatkowany wnioskodawca posiadający świadectwa użytkowe wydane w zamian za umorzone akcje? W którym momencie będzie opodatkowany wnioskodawca, posiadający świadectwa użytkowe wydane w zamian za umorzone akcje?
 
ILPB2/415-19/12-2/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB1/415-42/12-2/AP Zyski niepodzielone
 
ILPB1/415-41/12-2/AP Zyski niepodzielone
 
ILPB2/415-17/12-2/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB1/415-39/12-2/AA Jak Wnioskodawca powinien opodatkować przychód z tej sprzedaży. Czy całkowity przychód ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz pawilonu usługowego, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest w całości przychodem z działalności gospodarczej, a dochód należy określić zgodnie z art. 24 ust. 2 tej ustawy, czy też potraktować w ten sposób tylko 50% przychodu uzyskanego z tego tytułu?
 
ILPB1/415-35/12-2/AMN Czy Wnioskodawca może zastosować jednorazową amortyzację?
 
ILPB1/415-2/12-2/AMN Czy Spółka postępuje w sposób prawidłowy, opodatkowując przychody zatrudnionych cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji na podstawie umów cywilnoprawnych (umów o dzieło, umów zlecenia) zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% przychodu, którzy przebywają w Polsce powyżej 183 dni (art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 
ILPB2/415-1168/11-4/AJ Czy kwota rekompensaty z tytułu pozostawienia przez rodziców nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej podlega opodatkowaniu, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?
 
ILPB1/415-64/12-2/IM Czy Wnioskodawca może rozliczyć podatek dochodowy za rok 2011 na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednim rozbiciem na: pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej?
 
ILPB2/415-70/12-2/WM Czy w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni po nabyciu w bieżącym roku 1/2 domu od córki i zięcia w celach mieszkaniowych, za kwotę która była przychodem ze sprzedaży mieszkania, będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-38/12-4/TW Czy kosztem uzyskania przychodu z wynajmu mieszkania kupionego na kredyt są odsetki płacone od tego kredytu?
 
ILPB1/415-232/12-4/AA Czy podany sposób rozliczenia kosztów użytkowania czeskich dróg jest prawidłowy?
 
ILPB1/415-228/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-281/12-2/AA 1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że posiada on zakład na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, dalej „Umowa”)?
2. Czy wniesienie wkładu do Spółki osobowej w postaci udziałów Spółki kapitałowej powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych - dalej „pdof.”?
3. Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowanych do wspólników jest zwolniony od opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresją)?
 
ILPB2/415-2/12-3/JK Na jakich zasadach będzie opodatkowany wnioskodawca posiadający świadectwa użytkowe wydane w zamian za umorzone akcje? W którym momencie będzie opodatkowany wnioskodawca, posiadający świadectwa użytkowe wydane w zamian za umorzone akcje?
 
ILPB1/415-281/12-3/AA 1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że posiada on zakład na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, dalej „Umowa”)?
2. Czy wniesienie wkładu do Spółki osobowej w postaci udziałów Spółki kapitałowej powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych - dalej „pdof.”?
3. Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowanych do wspólników jest zwolniony od opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresją)?
 
ILPB1/415-281/12-4/AA 1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że posiada on zakład na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, dalej „Umowa”)?
2. Czy wniesienie wkładu do Spółki osobowej w postaci udziałów Spółki kapitałowej powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych - dalej „pdof.”?
3. Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowanych do wspólników jest zwolniony od opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresją)?
 
ITPB1/415-788/11/12-S/IG 1) Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo - akcyjnej, przychód (dochód) po jego stronie - z tytułu udziału w zysku - powstanie w dacie wypłaty zysku (dywidendy), tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub gdy statut SKA tak stanowi w innym dniu), czy też przychód z tego tytułu wystąpi po stronie Wnioskodawcy w innym momencie i zobowiązany on będzie do zapłaty zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu?
2) Czy opisane wyżej przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej należy kwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
ITPB2/415-450/11-S/12/IB Czy ewentualne dochody wynikające z udziału w Programach osiągane przez Uczestników powinny być traktowane jako ich dochody z kapitałów pieniężnych i, o ile zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej, powinny być opodatkowane w momencie zbycia opcji lub uzyskanych w wyniku ich realizacji akcji (zgodnie z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a w konsekwencji na Spółce polskiej nie będzie spoczywał obowiązek poboru zaliczek na podatek od tych dochodów?
 
ITPB2/415-563/11/S-12/ENB Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-564/11/S-12/ENB Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze