Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 listopada 2012 r.
 
ITPB1/415-419/12/MR Czy po przekształceniu Sp. z o.o. w SP.OS., Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku SP.OS.) pełne odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych wniesionych wcześniej aportem do Sp. z o.o. przez podmiot inny niż Wnioskodawca, także od tej wartości przedmiotowych wartości niematerialnych i prawnych, która w Sp. z o.o. znajdowała się na kapitale zapasowym i w związku z tym podlegała ograniczeniom wskazanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa CIT)?
 
ITPB3/415-35/12/DK Skutki podatkowe związane z darowizną akcji lub innych papierów wartościowych na rzecz Spółki cypryjskiej.
 
IPTPB2/415-446/12-2/MP Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych udziałów Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio), stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy?
 
IPTPB1/415-456/12-4/DS Czy Nadleśniczemu korzystającemu z samochodu służbowego na podstawie zgody przełożonego należy doliczyć do przychodu ze stosunku pracy wartość dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Nadleśnictwa?
 
ITPB1/415-816/12/AK Czy zbycie bez wynagrodzenia przez Wnioskodawcę akcji w spółce komandytowo-akcyjnej na rzecz spółki celem ich umorzenia, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych, będzie czynnością neutralną podatkowo, a więc czy po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu?
 
ITPB1/415-815/12/AK 1. Czy zbycie akcji wnioskodawcy w spółce komandytowo-akcyjnej na rzecz spółki celem ich dobrowolnego umorzenia, za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych akcji spowoduje po stronie wnioskodawcy powstanie przychodu, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w przypadku, gdy uzyskane przez wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu zbycia akcji na rzecz Spółki, celem ich dobrowolnego umorzenia, będzie niższe od wartości rynkowej umarzanych akcji organ podatkowy będzie mógł na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określić inną wysokość przychodu, niż wysokość otrzymanego przez wnioskodawcę od spółki wynagrodzenia?
 
IBPBII/1/415-529/12/MK Czy Spółka będąc ekonomicznym fundatorem nagród (ponosząc ostateczny koszt tych nagród) wydawanych uczestnikom konkursów i loterii zobowiązana jest jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wygranej na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT oraz uiszczenia tej kwoty na rachunek właściwego organu podatkowego?
 
IBPBII/1/415-530/12/MK Czy w analizowanym stanie faktycznym, w przypadku, gdy jednorazowa wartość nagród wydawanych w ramach konkursów nie będzie przekraczała kwoty 760 zł Spółka, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wygranej lub nagrody i uiszczenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
 
IBPBII/1/415-531/12/MK Czy w przypadku, gdy jednorazowa wartość wygranych w loterii nie przekracza kwoty 2.280 zł. Spółka na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego 10% podatku i uiszczenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
 
IBPBII/2/415-268/12/JG moment powstania przychodu po stronie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązek odprowadzenia zaliczek oraz określenie podstawy opodatkowania z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB2/415-572/12-2/MP Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA, w tym z zysków przekazywanych wcześniej na kapitał zapasowy), poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPTPB2/415-573/12-2/MP Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA, w tym z zysków przekazywanych wcześniej na kapitał zapasowy), poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPTPB2/415-567/12-2/ASZ 1) Czy zyski z lat ubiegłych przekazane na kapitał zapasowy Spółki uchwałą wspólników będą na dzień przekształcenia podlegać opodatkowaniu po stronie Wnioskodawczyni?
2)Czy zysk roku bieżącego (do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj. do dnia poprzedzającego przekształcenie), w stosunku do którego wspólnicy podejmą w tym samym dniu uchwalę o jego przekazaniu na kapitał zapasowy Spółki (przed przekształceniem) będzie na dzień przekształcenia podlegać opodatkowaniu po stronie Wnioskodawczyni?
3)Czy zysk roku bieżącego (do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj. do dnia poprzedzającego przekształcenie) w stosunku do którego wspólnicy nie podejmą uchwały o jego przekazaniu na kapitał zapasowy Spółki (przed przekształceniem) będzie na dzień przekształcenia podlegać opodatkowaniu po stronie Wnioskodawczyni?
 
IPTPB2/415-567/12-3/ASZ Czy objęcie przez Wnioskodawczynię akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie rodziło po stronie Wnioskodawczyni skutki w zakresie podatku dochodowego (tj. doprowadzi do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu)?
 
IPTPB1/415-453/12-4/KSU Czy Wnioskodawczyni prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne, koszty paliwa, napraw, części zamiennych z tytułu wykorzystywania zakupionych środków trwałych w pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
IPPB1/415-538/12-3/MS przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile sprzedaż ta nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.
 
IPPB1/415-808/12-3/MS w sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku (papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 
IPPB1/415-567/12-2/MS wydatki jakie Wnioskodawczyni będzie ponosiła na realizację usług, które będą wykonane przez Jej małżonka w ramach prowadzonej przez nią odrębnie pozarolniczej działalności gospodarczej (odrębny podmiot gospodarczy), będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawczynię odrębnie działalności gospodarczej. Pamiętać przy tym należy, iż ustalając warunki ww. transakcji, Wnioskodawczyni zobowiązana będzie uwzględniać treść wskazanego powyżej art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPTPB2/415-566/12-2/AK Czy w momencie sprzedaży nieruchomości, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu ulgi budowlanej i czy będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy z tytułu zbycia nieruchomości?
 
IPPB1/415-614/12-2/MS 1. Czy w przypadku sprzedaży całej nieruchomości gruntowej Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od 1/2 działki tj. od tej części, która otrzymała w wyniku rozliczeń spadkowych?2. Czy w przypadku sprzedaży 1/2 nieruchomości gruntowej Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy i w jakiej wysokości? Wątpliwość powstała w związku z brakiem wydzielenia geodezyjnego, która z dwóch części jest zakupiona przez Wnioskodawczynię, a którą Wnioskodawczyni otrzymała w rozliczeniu za spadek.
 
IPPB1/415-748/12-2/MS wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-585/12-2/MS przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności, staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu. Dochód ten podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy lub po spełnieniu przez podatnika warunków określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu.
 
IPPB1/415-586/12-2/MS Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności, staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu. Dochód ten podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy lub po spełnieniu przez podatnika warunków określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu.
 
IPTPB2/415-553/12-4/KR Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie nominalna wartość udziałów objętych przez wspólników spółki przejmowanej w spółce przejmującej?
 
IPPB1/415-535/12-3/MS na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy opodatkować opisane przez Spółkę wygrane. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej/nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Spółkę we wniosku o interpretację indywidualną, uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas do jej przychodu należy - stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, stanowiącego unormowanie szczególne w odniesieniu do art. 27 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.
 
IPTPB2/415-553/12-5/KR 1.Czy na dzień przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową komandytowo-akcyjną powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie wspólników, w związku z przeniesieniem kapitału zapasowego spółki z o.o. do spółki komandytowo-akcyjnej?
2.Jeśli tak, to czy od całości połączonego kapitału zapasowego (połączonej spółki z o.o. i spółki jawnej), czy tylko od zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym przez spółkę z o.o.?
3.Jakie zdarzenia spowodują powstanie obowiązku podatkowego w zakresie przeniesionych kapitałów?
 
IPPB1/415-808/12-2/MS dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy powinien być opodatkowany na Słowacji na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 
IPPB1/415-538/12-2/MS jeżeli umowa najmu przedmiotowej nieruchomości nie została zawarta w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, to przychody uzyskiwane z jej wynajmu mogą być przychodami ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przychodów tych nie łączy się z przychodami uzyskiwanymi z tytułu najmu otrzymywanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-1244/12-2/IF Należy stwierdzić, iż przedmiotowe wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę nie stanowią po stronie zleceniobiorcy oraz po stronie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przychodu z innych źródeł, stanowią dla nich przychód z działalności gospodarczej, zatem Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C dla tych podmiotów.
 
IPPB1/415-644/12-4/MS przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawczynię na zasadzie określonej w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat.
 
IPPB1/415-910/12-2/MS Przychody biegłych, wykonywane na zlecenie Prokuratury należy zaliczyć do źródła jakim jest działalność wykonywana osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na fakt, czy biegły prowadzi i w jakim zakresie pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie ma tu znaczenia czy prokurator w postępowaniu powołuje biegłego z imienia i nazwiska czy jako firmę. W związku z tym Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1035/12-2/MS przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymywane kwoty czynszu. Natomiast uiszczane przez najemcę należności, o których mowa we wniosku – skoro z umowy najmu wynika, że do ich ponoszenia zobowiązany jest najemca – są wyłączone z podstawy opodatkowania.
 
IPPB1/415-960/12-2/ES w zakresie momentu uzyskania przychodów
 
IPPB1/415-877/12-2/MS wydatki jakie ponosi Wnioskodawczyni na zakup kawy, herbaty, wody czy ciastek, które są wykorzystywane przez firmę na poczęstunek dla uczestników w trakcie szkolenia, wkalkulowane w cenę szkolenia, nie mają charakteru wydatków związanych z reprezentacją lecz są wydatkami związanymi z realizacją umowy pomiędzy Wnioskodawczynią a zleceniodawcami. Wydatki takie stanowią zatem w firmie Wnioskodawczyni koszty uzyskania przychodów, o ile do jej przychodów zaliczone zostały, wniesione przez zleceniodawców opłaty za szkolenia, w wysokość których koszty te zostały wkalkulowane.
 
IPPB1/415-1164/12-2/MS Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona „zakład w Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz.U. 1996 Nr 110, poz. 527) (dalej „Umowa”)?
 
IPPB1/415-928/12-2/MS wydatki na zakup usług gastronomicznych, cateringowych oraz produktów związanych z organizacją spotkań dla klientów, niezależnie od miejsca podawania zakupionych artykułów żywnościowych i napojów oraz niezależnie od miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, są kosztami reprezentacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB1/415-959/12-3/EC Uzyskane przez Wnioskodawczynię dochody z tytułu z udziału w turnieju tenisowym organizowanym w Chinach podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 umowy polsko-chińskiej, tj. w Chinach i w Polsce. Jednakże w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, należy zastosować tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 23 ust. 1 lit. a) umowy polsko-chińskiej w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli Wnioskodawczyni nie osiągnie w Polsce żadnych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, nie będzie miała obowiązku składania zeznania rocznego, w którym wykazałaby dochody uzyskane w Chinach. Nie ma też obowiązku doliczenia tych dochodów, do dochodów osiągniętych na terenie Polski, a opodatkowanych „podatkiem liniowym”.
 
IPPB1/415-1153/12-2/MS środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-959/12-2/EC możliwe jest opodatkowanie przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię z tytułu kontraktów reklamowych, umów sponsorskich i tym podobnych, zawartych z podmiotami związanymi z uprawianą dyscypliną sportu, jako przychodów z działalności gospodarczej przy zastosowaniu 19% stawki podatku dochodowego.
 
IPPB4/415-556/12-4/JK mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku po zmarłej żonie będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. Opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlega również dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w przedmiotowym lokalu mieszkalnym nabytym w 2011 r. w wyniku zniesienia współwłasności. Jednocześnie przychód ten może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r. jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki, o których mowa powyżej.
 
ITPB2/415-209/12/MU Zwolnienia przedmiotowe.
 
IPPB1/415-943/12-2/IF środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB2/415-195/12/MU Skutki podatkowe sprzedaży garażu.
 
IPPB2/415-572/12-4/AK Zakres skutków podatkowych związanych z wniesieniem przez Wnioskodawcę i pozostałych udziałowców będących osobami fizycznymi wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce z o.o. do innej Spółki z o.o. skutkującego nabyciem 99,75% praw głosów w spółce, której udziały były przedmiotem aportu.
 
IPPB2/415-571/12-4/AK Zakres skutków podatkowych związanych z wniesieniem przez Wnioskodawcę i pozostałych udziałowców będących osobami fizycznymi wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce z o.o. do innej Spółki z o.o. skutkującego nabyciem 99,75% praw głosów w spółce, której udziały były przedmiotem aportu.
 
ITPB1/415-540/12/PSZ Jeżeli nie została zarejestrowana umowa leasingu w urzędzie skarbowym, to czy można nieodliczony podatek VAT z raty leasingowej zaliczyć w koszty uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-793/12/TK Skutki podatkowe związane z umorzeniem udziałów w spółce kapitałowej.
 
ITPB2/415-682/12/MU Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.
 
ITPB1/415-758/12/PSZ Czy część odsetkowa, (w części 0,172%) z każdej raty kredytu hipotecznego może zostać zaliczana do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorstwa? Czy możliwe jest uznanie sumy zapłaconych odsetek od dnia 1 stycznia 2012 r. do kosztów uzyskania przychodu i rozliczenie jej w rozliczeniu rocznym PIT?
 
ITPB1/415-812/12/TK Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych lub innych składników majątkowych z tytułu likwidacji Spółki Osobowej, ich wartość nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomimo iż otrzyma część majątku likwidacyjnego Spółki Osobowej większą, niż wynikałaby z proporcji pomiędzy wkładem wniesionym przez Wnioskodawcę, a wkładami wniesionymi przez pozostałych wspólników Spółki Osobowej?
 
IPPB1/415-1090/12-2/IF Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako komplementariusza (wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności), z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania godnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO, z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 8 ustawy o PDOF?
 
IPPB1/415-962/12-2/IF środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-833/12-4/IF Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenia przyszłe, wskazać należy, iż:przedmiotowy lokal mieszkalny zakupiony w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej może być amortyzowany jako środek trwały w działalności gospodarczej jednego z małżonków w myśl art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; do wartości początkowej przedmiotowego lokalu Wnioskodawca nie może zaliczyć naliczonego i płatnego do dnia wniesienia lokalu do majątku przedsiębiorstwa podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu, tj. wydatki oznaczone w pytaniu Nr 2 poz. n) i o); do wartości początkowej lokalu mieszkalnego Wnioskodawca może natomiast zaliczyć pozostałe wydatki, tj. wymienione w pytaniu oznaczonym we wniosku Nr 2 od pozycji a) – m) oraz p) – r); Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z eksploatacją lokalu oraz ze spłatą kredytu hipotecznego ustalone i płatne po dniu wniesienia lokalu do majątku przedsiębiorstwa ujęte w pytaniu oznaczonym we wniosku Nr 3 poz. a) – n) i p);Wnioskodawca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które zostaną poniesione na opłaty bankowe - koszty upomnień listownych i kontaktów telefonicznych w sytuacji opóźnień w spłacie rat kredytowych, koszty sądowe związane z roszczeniami banku wobec Wnioskodawcy, koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym i windykacją w sytuacji zaprzestania spłaty kredytu, odsetki związane z zawarciem i wykonaniem umowy o korzystanie z karty kredytowej oraz opłaty za wystawianie opinii i zaświadczeń, harmonogramów spłaty kredytu itp. z uwagi na fakt, iż nie zostanie spełniona przesłanka określona w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 
IPPB1/415-1088/12-2/IF Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako komplementariusza (wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności), z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania godnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO, z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 8 ustawy o PDOF?
 
IPPB1/415-833/12-6/IF wskazać należy, iż uzyskane przez Wnioskodawcę przychody z wynajmu przedmiotowego lokalu mieszkalnego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych będą stanowić w myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-833/12-5/IF W jaki sposób będzie opodatkowany dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu wykorzystywanego w działalności gospodarczej przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie i po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, jeśli w tym okresie lokal będzie wynajmowany (jako środek trwały w działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz jako składnik majątku prywatnego Wnioskodawcy po wycofaniu lokalu z majątku przedsiębiorstwa)?W jaki sposób będzie opodatkowany dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu wykorzystywanego w działalności gospodarczej przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie i po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, jeśli w tym okresie lokal nie będzie wynajmowany (ani jako środek trwały w działalności gospodarczej Wnioskodawcy ani jako składnik majątku prywatnego Wnioskodawcy po wycofaniu lokalu z majątku przedsiębiorstwa)?
 
IPPB1/415-833/12-7/IF przychody z najmu przedmiotowego lokalu mieszkalnego wycofanego z działalności gospodarczej stanowią źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB1/415-791/12/TK Czy umorzenie przez Wnioskodawcę udziałów w CypCo będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie OsCypCo, który to przychód Wnioskodawca, jako wspólnik OsCypCo, będzie zobowiązany do rozpoznania proporcjonalnie do udziału w zyskach?
 
IPPB1/415-966/12-2/KS Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona „zakład w Konwencji między Rzeczypospolitą Polską, a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1996 Nr 110 poz. 527) (dalej „Umowa”)?
 
IPPB1/415-967/12-2/KS Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona „zakład w Konwencji między Rzeczypospolitą Polską, a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1996 Nr 110 poz. 527) (dalej „Umowa”)?

Wskaźniki gospodarcze