Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 listopada 2012 r.
 
ITPB1/415-661/12/PSZ Czy w roku podatkowym 2011 r., przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatku z tytułu zapłaconego dla zleceniobiorcy odszkodowania w kwocie 111.096 zł 66 gr, za nienależyte oraz wadliwe wykonanie usługi budowlanej w roku podatkowym 2007 r.?
 
IPTPB2/415-447/12-2/AK Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych udziałów Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio), stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy?
 
IPTPB2/415-448/12-2/AK Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych udziałów Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio), stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy?
 
ITPB3/415-27a/DK czy świadczenie otrzymane z tytułu ustanowienia służebności przesyłu podlega opodatkowaniu, jesli tak, to w jakiej wysokości, w jakim terminie płatne i na jakim formularzu?
 
ITPB2/415-366/12/MM Ulga rehabilitacyjna - użyczanie samochodu osobowego na dojazd na zabiegi niepełnosprawnego dziecka
 
ITPB2/415-414/12/MM Możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
 
IBPBII/1/415-145/12/ASz Czy zamierzona darowizna nałoży na Wnioskodawcę konieczność zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-451/12-4/MAP W jakim okresie rozliczyć należy fakturę korygującą przychód wystawioną zgodnie z zawartym porozumieniem: czy w momencie zaewidencjonowania pierwotnej faktury (tj. grudzień 2011 r.), czy w momencie wystawienia faktury korygującej (tj. maj 2012 r.)?
 
IPTPB1/415-452/12-4/MAP W jakim okresie rozliczyć należy fakturę korygującą przychód wystawioną zgodnie z zawartym porozumieniem: czy w momencie zaewidencjonowania pierwotnej faktury (tj. grudzień 2011 r.), czy w momencie wystawienia faktury korygującej (tj. maj 2012 r.)?
 
IPTPB2/415-569/12-2/KR Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPTPB1/415-459/12-2/DS Czy Wnioskodawca w świetle stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów, tj. art. 21 ust. 1 pkt 78 i art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także aktualnych interpretacji Ministerstwa Finansów, winien:1)w przypadku wypoczynku letniego córki pracownika dofinansowując ten wypoczynek miał prawo zaniechać poboru podatku od tego świadczenia?
2)w przypadku wycieczki szkolnej córki pracownika dofinansowując ten wypoczynek miał prawo zaniechać poboru podatku od tego świadczenia ?
 
IPTPB2/415-522/12-4/TS Czy transakcja przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej w ramach art. 10 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.), przeprowadzona na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego, gdzie darczyńcą jest żona a obdarowanym mąż, biorąc pod uwagę treść art. 2 ust, 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) będzie stanowiła dla Wnioskodawczym źródło przychodu, który będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-459/12-3/DS Czy Wnioskodawca w świetle stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów, tj. art. 21 ust. 1 pkt 78 i art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także aktualnych interpretacji Ministerstwa Finansów, winien:1)w przypadku wypoczynku letniego córki pracownika dofinansowując ten wypoczynek miał prawo zaniechać poboru podatku od tego świadczenia?
2)w przypadku wycieczki szkolnej córki pracownika dofinansowując ten wypoczynek miał prawo zaniechać poboru podatku od tego świadczenia ?
 
IPTPB2/415-522/12-5/TS Czy transakcja przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej w ramach art. 10 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.) przeprowadzona na podstawie umowy darowizny, gdzie darczyńcą jest żona (Wnioskodawczyni) a obdarowanym mąż, będzie wymagała sporządzenia wykazu składników, o których mowa w art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) ?
 
IPTPB2/415-514/12-5/AK Czy dochód z akcji objętych (po 31 grudnia 2003 r.) w ramach realizacji praw poboru akcji wynikających z posiadania akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. jest objęty podatkiem dochodowym?
 
IPTPB2/415-522/12-6/TS Czy w związku z przeniesieniem ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej w ramach art. 10 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.), obowiązek wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc poprzedzający przeniesienie ogółu praw i obowiązków będzie spoczywał na wspólniku przenoszącym ogół praw i obowiązków, czy też na wspólniku nabywającym ogół praw i obowiązków dotychczasowego wspólnika spółki jawnej ?
 
IPTPB2/415-620/12-4/JR Czy w opisanej sytuacji powinien składać zeznanie podatkowe w Polsce za 2012 r., jeśli w tym roku nie osiągnie w Polsce żadnych dochodów?
 
IPTPB2/415-532/12-4/TS Czy transakcja przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej w ramach art. 10 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.), przeprowadzona na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego, gdzie darczyńcą jest żona a obdarowanym mąż, biorąc pod uwagę treść art. 2 ust, 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) będzie stanowiła dla Wnioskodawcy źródło przychodu, który będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-568/12-2/KR Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPTPB2/415-532/12-6/TS Czy w związku z przeniesieniem ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej w ramach art. 10 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.), obowiązek wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc poprzedzający przeniesienie ogółu praw i obowiązków będzie spoczywał na wspólniku przenoszącym ogół praw i obowiązków, czy też na wspólniku (Wnioskodawcy) nabywającym ogół praw i obowiązków dotychczasowego wspólnika spółki jawnej ?
 
IPTPB2/415-570/12-2/AKr Czy Wnioskodawca, jako akcjonariusz SKA, jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPTPB2/415-586/12-2/MP Czy Wnioskodawca, jako akcjonariusz SKA, jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPTPB2/415-571/12-2/AKr Czy Wnioskodawca, jako akcjonariusz SKA, jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPTPB2/415-582/12-2/KR Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPTPB2/415-581/12-4/KR Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB4/415-708/12-2/JK Zakres sposobu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej.
 
IPPB4/415-704/12-2/JK Zakres sposobu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej.
 
IPPB4/415-709/12-2/JK Zakres sposobu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej.
 
IPPB4/415-705/12-2/JK Zakres sposobu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej.
 
IPPB4/415-707/12-2/JK Zakres sposobu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej.
 
IPPB4/415-706/12-2/JK Zakres sposobu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej.
 
IPPB1/415-1087/12-2/IF Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako komplementariusza (wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności), z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania godnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO, z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 8 ustawy o PDOF?
 
IPPB1/415-1089/12-2/IF Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako komplementariusza (wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności), z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania godnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO, z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 8 ustawy o PDOF?
 
IPTPB1/415-469/12-4/ASZ Czy dochód Wnioskodawcy z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2011 r.?
 
IPTPB1/415-479/12-2/MAP Czy wypłacone odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-540/12-4/KSM Czy w tej sytuacji Wnioskodawca może wydatkować kwotę 17.400,00 zł na budowę domu, czy wymagane jest dokonanie rozszerzenia wspólności majątkowej?
 
IPPB2/415-720/12-4/AS W przypadku umorzenia udziałów nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskaźniki gospodarcze