Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 listopada 2012 r.
 
ITPB1/415-581a/12/MR Czy opisane w stanie faktycznym dochody Pracowników podlegają w świetle ustawy PIT oraz UPO zwolnieniu od podatku PIT w Polsce?Czy Wnioskodawca miał obowiązek obliczania, pobierania i wpłacania na rachunek polskiego organu podatkowego zaliczek na podatek PIT od dochodów, o których mowa w pytaniu nr 1 wypłaconych dotychczas Pracownikom w 2012 r.?Począwszy od 2012 r. od jakiej części dochodów opisanych w stanie faktycznym Wnioskodawca powinien obliczać, pobierać i wpłacać na rachunek polskiego organu podatkowego zaliczki na podatek PIT?Czy w przypadku powrotu Pracowników z „fińskiego" kontraktu do Polski w trakcie 2012 r. Wnioskodawca będzie zobowiązany do obliczania, pobierania i wpłacania na rachunek polskiego organu podatkowego zaliczek na podatek PIT od dochodów wypłacanych Pracownikom z tytułu świadczenia na terytorium Polski pracy na rzecz Wnioskodawcy; czy następnie w przypadku gdy np. po dwóch miesiącach pobytu w Polsce Pracownicy ponownie wyjadą na „fiński" kontrakt do Finlandii (ten sam bądź inny, nowy) Wnioskodawca powinien pobierać przedmiotowe zaliczki od dochodów osiągniętych za pracę wykonaną w Finlandii?
 
ITPB1/415-52a/12/DP Teza: Czy środki medyczne wykorzystywane podczas wykonywania usług stomatologicznych i ortodontycznych spełniają wymogi definicji zawartej w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy Wnioskodawca zobowiązany jest ujmować środki te w spisie z natury zgodnie z § 28 ww. rozporządzenia?
 
ITPB1/415-52c/12/DP Czy wydatki na remont lokalu oraz na zakup wyposażenia do recepcji poniesione w okresie zawieszenia działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-59/12/MR Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
IPPB2/415-686/12-2/AK Odpłatne nabycie wierzytelności przez Wnioskodawcę nie stanowi czynności skutkującej powstaniem przychodu podatkowego a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie nabycia. Tym samym, przychód podatkowy powstanie dopiero w momencie faktycznej realizacji wierzytelności, tj. dalszej odsprzedaży, windykacji lub dobrowolnej spłaty przez dłużnika. Jednocześnie ponieważ w niniejszej interpretacji odpłatne nabycie wierzytelności nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy, bezprzedmiotowe staje się rozpatrywanie kwestii przedstawionej w pytaniu Nr 2.
 
IPPB1/415-1007/12-2/MT W przypadku otrzymania udziałów spółki w innej spółce jawnej oraz części pozostałych aktywów spółki (towarów i środków pieniężnych) oraz części ciążących na spółce zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, Wnioskodawca na dzień ich otrzymania nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie otrzymanie przez podatnika środków pieniężnych oraz innych składników majątku z tytułu rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego nie wywołuje skutków prawnych w postaci powstania przychodu podatkowego, gdyż na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to czynność prawna neutralna podatkowo.
 
IPPB4/415-592/12-2/SP Jeżeli Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych oprócz dochodów otrzymywanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dochody powyższe będą zgodnie ze wskazaną umową opodatkowane tylko w tym państwie, a na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce i złożenia rocznego zeznania podatkowego.
 
ILPB1/415-278/12-2/AA 1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że posiada on zakład na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, dalej „Umowa”)?
2. Czy wniesienie wkładu do Spółki osobowej w postaci udziałów Spółki kapitałowej powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych - dalej „pdof.”?
3. Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowanych do wspólników jest zwolniony od opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresją)?
 
IPPB4/415-540/12-6/SP Wydana pracownikowi legitymacja uprawniająca do przejazdów w obniżonej cenie, stanowi w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy jego przychód, który Wnioskodawca powinien uwzględnić przy obliczeniu zaliczki na podatek do czego zobowiązany jest dyspozycją art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Momentem powstania przychodu będzie dzień, w którym pracownik otrzymał od pracodawcy prawo do skorzystania z uprawnienia, o wartości odpowiadającej cenie jego zakupu.
 
ILPB1/415-278/12-3/AA 1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że posiada on zakład na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, dalej „Umowa”)?
2. Czy wniesienie wkładu do Spółki osobowej w postaci udziałów Spółki kapitałowej powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych - dalej „pdof.”?
3. Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowanych do wspólników jest zwolniony od opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresją)?
 
ILPB1/415-278/12-4/AA 1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że posiada on zakład na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, dalej „Umowa”)?
2. Czy wniesienie wkładu do Spółki osobowej w postaci udziałów Spółki kapitałowej powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych - dalej „pdof.”?
3. Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowanych do wspólników jest zwolniony od opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresją)?
 
IPPB1/415-1306/12-2/MT w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej
 
IPPB4/415-549/12-5/SP należy stwierdzić, iż odpłatne zbycie w 2012 roku udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku po matce zmarłej w 2011 roku, stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. Dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości winien być wykazany w zeznaniu PIT – 39, które należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, tj. w terminie do 30 kwietnia 2013 r.
 
IPPB1/415-1308/12-2/MT Czy kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania robót budowlanych, przewidziane w umowie i nałożone przez zamawiającego zgodnie z tą umową, udokumentowane protokołami i notami, zaakceptowane przez Wnioskodawcę, a następnie przez Wnioskodawcę zapłacone w formie potrącenia z umówionego wynagrodzenia, stanowią koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IPPB4/415-805/12-2/SP Zakres opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
 
IPPB4/415-532/12-4/SP W związku z wypłatą przez Wnioskodawcę pieniędzy w zamian za kupony Nadawcom będącym osobami fizycznymi, którzy przedmiotowych usług nie świadczą w ramach działalności gospodarczej, na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek sporządzania i przekazywania tym osobom i właściwym urzędom skarbowym informacji PIT-8C, bez obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu. W przypadku wypłaty pieniędzy w zamian za kupony osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzania i przekazywania użytkownikom platformy elektronicznej oraz urzędom skarbowym imiennych informacji o wysokości przychodów tych osób. Natomiast wartość wydanych kuponów przyznawanych Nadawcom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej jak i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach konkursu będzie podlegała opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Użytkownik platformy elektronicznej będzie obowiązany wpłacić płatnikowi (Wnioskodawcy) kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem nagrody.
 
IPPB1/415-824/12-3/KS w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem środków pieniężnych oraz składników majątku z tytułu likwidacji lub rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
 
IPPB4/415-804/12-2/SP Zakres opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
 
IPPB4/415-666/12-2/SP Należy stwierdzić, że wskazana we wniosku renta bedzie wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ww. umowy polsko-niemieckiej i będzie podlegała opodatkowaniu tylko w Niemczech, wobec czego nie będzie podlega opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB4/415-606/12-2/SP W przedmiotowej sprawie wynagrodzenie za odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych stanowi dla osób fizycznych przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, zatem na wypłacającym, tj. na Wnioskodawcy, ciąży wynikający z treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów (PIT-8C). Ponadto należy stwierdzić, iż osobie fizycznej (podatnikowi) z wynagrodzenia za przekazane urządzeń, płatnik nie potrąca zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-826/12-3/KS w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem środków pieniężnych oraz składników majątku z tytułu likwidacji lub rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
 
IPPB4/415-696/12-4/JK3 Oświadczenie o zamiarze opodatkowania przychodu z najmu przez jednego z małżonków ryczałtem ewidencjonowanym, Wnioskodawczyni winna składać co roku.
 
IPPB4/415-585/12-4/MP Kwoty stanowiące zryczałtowany zwrot kosztów dla członków organów Okręgowej Izby Lekarskiej, wykonujących czynności na rzecz Izby, nie mieszczą się w zakresie zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co oznacza, że Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy z tytułu ww. świadczenia oraz do przekazania ww. zaliczki na podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
 
IPPB1/415-827/12-3/KS w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem środków pieniężnych oraz składników majątku z tytułu likwidacji lub rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
 
IPPB1/415-961/12-2/MT w zakresie opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
 
ILPB2/415-80/12-2/JK Udział w Programie motywacyjnym.
 
IPPB1/415-968/12-2/MT wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawczyni wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci ogółu praw i obowiązków nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował.
 
IPPB4/4160-48/12-2/JK2 Zakres możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej.
 
ILPB1/415-149/12-4/AP Zryczałtowany podatek od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku.
 
IPPB1/415-825/12-3/KS W przypadku otrzymania środków pieniężnych lub składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną w ramach zaprezentowanych zdarzeń przyszłych, Wnioskodawca na dzień ich otrzymania nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie otrzymanie przez podatnika środków pieniężnych oraz składników majątku z tytułu likwidacji spółki osobowej lub rozwiązania takiej spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego nie wywołuje skutków prawnych w postaci powstania przychodu podatkowego, gdyż na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to czynność prawna neutralna podatkowo. Jednocześnie wskazać należy, iż tożsame skutki podatkowe w zakresie braku powstania przychodu podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wystąpią także w przypadku, gdy wskutek likwidacji lub rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej środki pieniężne lub inne składniki majątku zostaną otrzymane przez spółkę osobową, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem.
 
ILPB2/415-80/12-3/JK Udział w Programie motywacyjnym.
 
ILPB2/415-80/12-4/JK Udział w Programie motywacyjnym.
 
ILPB2/415-149/12-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.
 
IPPB1/415-971/12-2/MT wniesienie przez Wnioskodawcę aportem wkładu niepieniężnego do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowacji, w zamian za jej udziały, jest czynnością neutralną podatkowo
 
IPPB1/415-978/12-2/MT W zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego (akcji) do spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru
 
ILPB2/415-149/12-3/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.
 
IPPB1/415-1307/12-2/MT w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej
 
IPPB2/415-688/12-2/MG Stwierdzić należy, iż wygrane w konkursie na wykonanie projektu graficznego kartki z nadrukowanym znakiem opłaty korzystają ze zwolnienia z opodatkowania w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość wygranych w konkursie nie przekracza kwoty 760 zł.
 
IPPB2/415-628/12-4/MG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy osiągnięty przez Wnioskodawcę przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie podlegał opodatkowaniu
 
ILPB2/415-71/12-4/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Wielkiej Brytanii.
 
ILPB2/415-256/12-2/JK Opodatkowania zysków bilansowych wypłacanych przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.
 
IPPB1/415-1309/12-2/MT Przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawczynię na zasadach określonych w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat. Tym samym Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne stosując stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie od wartości początkowej przedmiotowego lokalu.
 
ILPB2/415-256/12-3/JK Opodatkowanie dochodów uzyskanych w wyniku umorzenia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu.
 
IPPB1/415-961/12-3/MT Wnioskodawczyni – posiadająca status zarówno akcjonariusza jak i komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będzie obowiązana ustalać przypadające na Nią przychody i koszty uzyskania przychodów zgodnie z cytowanym wyżej art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) spółki, na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg rachunkowych. Będzie także zobowiązana wpłacać w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ww. ustawie, a po zakończeniu roku podatkowego złożyć stosowne zeznanie podatkowe.
 
ILPB2/415-256/12-4/JK Skutki podatkowe likwidacji spółki z siedzibą w Luksemburgu.
 
IPPB4/415-637/12-2/JK3 Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej - opłacenie przewodników osób niewidomych z I lub II gr. inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczanych do I gr. inwalidztwa w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł ?
 
IPPB1/415-978/12-4/MT Dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej cypryjski zakład Wnioskodawcy powinien być opodatkowany na Cyprze na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 
IPPB4/415-695/12-7/JK3 Środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę pierwotnie udzielonego kredytu hipotecznego, również zabezpieczonego hipoteką lokalu, nie mogą być uznane za cel mieszkaniowy i tym samym nie są zwolnione z podatku dochodowego.
 
IPPB4/415-694/12-7/JK3 Środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę pierwotnie udzielonego kredytu hipotecznego, również zabezpieczonego hipoteką lokalu, nie mogą być uznane za cel mieszkaniowy i tym samym nie są zwolnione z podatku dochodowego.
 
IPPB1/415-978/12-3/MT w zakresie uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu
 
IPPB2/415-581/12-8/MG Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu pracy wykonywanej na rzecz Oddziału w Republice Czeskiej i Słowackiej, na który składa się wynagrodzenie za pracę z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Oddziału, jak również dochód z akcji klasyfikowany według prawa czeskiego i słowackiego na moment objęcia jako dochód z pracy będzie podlegać opodatkowaniu w Czechach i na Słowacji, a tym samym będzie podlegać wyłączeniu z opodatkowania w Polsce, z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją, zgodnie z postanowieniami UPO?
 
IPTPB1/415-460/12-4/MAP Czy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów winno być traktowane jako przychód z działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową, zgodnie z wybraną przez Wnioskodawczynię formą opodatkowania i tym samym nie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych oraz, czy Wnioskodawczyni może się ubiegać o zwrot zapłaconego podatku?
 
ITPB3/415-31a/12/PST Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych
 
ITPB3/415-31b/12/PST Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB3/415-31c/12/PST Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadzie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPPB2/415-716/12-2/MG Zakres powstania po stronie nabywców lokali mieszkalnych przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu promocyjnego nabycia wykończenia i/lub wyposażenia lokalu oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika.
 
IPPB2/415-719/12-4/AS W przypadku przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów nabytych przez osoby fizyczne w drodze darowizny, Spółka jako płatnik obliczając podatek dochodowy od osób fizycznych należny od udziałowców, będących osobami fizycznymi uwzględni przy ustalaniu podstawy opodatkowania koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia otrzymania darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB3/415-32a/12/PST Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB3/415-32b/12/PST Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB3/415-32c/12/PST Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadzie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB3/415-37a/12/PST Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB3/415-37b/12/PST Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB3/415-37c/12/PST Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadzie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB3/415-40a/12/PST Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB3/415-40b/12/PST Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB3/415-40c/12/PST Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadzie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPTPB1/415-491/12-2/DS Czy Wnioskodawca (płatnik - Urząd Miasta) ma obowiązek, na podstawie art. 41 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od nieodpłatnych świadczeń uzyskanych przez radnych z tytułu udziału w szkoleniach oraz od przyznanego limitu na korzystanie z telefonu komórkowego przez Przewodniczącego Rady?
 
IPTPB1/415-492/12-2/MAP Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu działalności gospodarczej z dniem 31 sierpnia 2012 r. może przychód z wynajmowanych nieruchomości opodatkować podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesądza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do działalności gospodarczej?

Wskaźniki gospodarcze