Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 listopada 2012 r.
 
ITPB1/415-644/12/WM Czy w przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o likwidacji zaniechanej inwestycji, koszt tej inwestycji należy traktować jako koszt uzyskania przychodów dla celów podatkowych w dacie podjęcia decyzji o likwidacji i zaewidencjonowania jej skutków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 
ITPB2/415-540/12/RS Czy opłatę za nocleg dla osób niebędących pracownikami Urzędu należy uznać za przychód z innych źródeł a w związku z tym wykazać w informacji PIT-8C?
 
ITPB2/415-488/12/RS Czy kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego w części wydatkowanej na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na jego zakup, podlega zwolnieniu od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.?
 
ITPB1/415-337/12/AD Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez TBS a skorzystanie ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-7c/12/AK powstanie przychodu w związku z dokonaniem darowizny na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej
 
IBPBII/2/415-898/12/MM Sposobu ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny
 
IBPBII/2/415-899/12/MM Sposobu ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny
 
ITPB1/415-8a/12/AK Czy prawidłowe jest stanowisko, iż po stronie wspólnika spółki osobowej (Wnioskodawcy) nie powstaje przychód w podatku PIT na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o PIT w momencie (i) podjęcia uchwały o częściowym zwrocie w pieniądzu wkładów wspólników do spółki osobowej na rzecz wspólników tej spółki, (ii) nowacji (odnowienia) zobowiązania spółki osobowej wobec wspólników z tytułu częściowego zwrotu wkładów na zobowiązanie z tytułu pożyczki wspólników w pieniądzu do tej spółki osobowej, oraz (iii) faktycznej spłaty zobowiązania z tytułu umowy pożyczki w pieniądzu przez spółkę osobową - w części dotyczącej spłaty kapitału pożyczki?
 
ITPB1/415-8c/12/AK Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z (i) art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 i art. 18 ustawy o PIT oraz (ii) art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów – odpowiednio – „kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c)" oraz „inne źródła” tytułu dokonania darowizny praw i obowiązków wspólnika spółek osobowych oraz udziałów w spółkach z o.o. na rzecz "S"?
 
IBPBII/2/415-968/12/MZa W jaki sposób spółka jako płatnik powinna ustalić dochód podlegający opodatkowaniu i w jakiej wysokości powinien zostać pobrany zryczałtowany podatek w przypadku uzyskania przez udziałowca wynagrodzenia z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymanych w drodze darowizny?
 
IBPBII/2/415-916/12/ŁCz skutki podatkowe przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną
 
IBPBII/2/415-1007/12/MZa Przymusowe umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-161/12/MM Czy wnioskodawczyni może rozliczać dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 
IBPBII/2/415-45/12/CJS Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków w 2006 r.
 
IBPBI/2/415-6/12/PP Czy w zakresie ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) za podstawę opodatkowania należy przyjmować wysokość czynszu należnego od najemcy zgodnie z umową bez potrącenia kwoty rozliczenia poniesionych i udokumentowanych przez Najemcę nakładów? Czy wysokość czynszu winna zostać powiększona o pobierane od najemcy opłaty i podatki zgodnie z § 4 ust. 3 umowy najmu?
 
IBPBII/1/415-231/12/AŻ możliwości skorzystania z rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 
IBPBII/1/415-225/12/BD Czy od ww. delegacji sędziowskich Wnioskodawca słusznie postępuje odprowadzając podatek zryczałtowany jak również rozliczając ten podatek na deklaracji PIT- 8AR?
 
ITPB1/415-183a/12/WM Czy wydatki związane z zasądzonymi i poniesionymi kosztami sądowymi, kosztami zastępstwa procesowego, kosztami ustawowych odsetek oraz kosztami postępowania egzekucyjnego, stanowią koszty uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-183b/12/WM Czy zasądzone i zapłacone na rzecz poprzedniego właściciela poniesione przez niego koszty modernizacji lokalu przekraczające 3.500 zł netto oraz opinii biegłego rzeczoznawcy wpłyną na zwiększenie wartości początkowej nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-167/12/MM Skutki podatkowe sprzedaży przekształconego w 2008r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2002r. w odrębną własność.
 
IBPBII/2/415-169/12/MW Czy odpłatne zbycie w 2011 r. nieruchomości będącej w połowie własnością wnioskodawczyni od 1989 r. oraz udziału 1/3 z połowy nieruchomości nabytej w 2006 r. w drodze spadku, przekształconej następnie w 2008 r. w odrębną własność wraz z przynależnym udziałem w gruncie skutkowało opodatkowaniem podatkiem dochodowym od sprzedaży gruntu?
 
IBPBII/2/415-591/12/HS Program motywacyjny, powstanie przychodu w związku z udzieleniem pracownikom nieprocentowanej pożyczki
 
IBPBI/1/415-618/12/BK w zakresie sposobu wystawiania rachunków
 
IBPBII/2/415-269/12/JG obowiązek rozpoznania przychodu w wysokości wartościnominalnej udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w przypadku objęcia ich w zamian za wkład niepieniężny przez spółkę komandytowo-akcyjną,
 
IBPBII/2/415-270/12/JG Skutki podatkowe związane z posiadaniem świadectw użytkowych w zamian za umorzone akcje.
 
IBPBII/2/415-271/12/MW Skutki podatkowe sprzedaży przez Spółkę stanowiącą zakład na Cyprze udziałów bądź akcji w spółkach kapitałowych z siedzibą na terenie państw członkowskich UE.
 
IBPBII/2/415-274/12/HS Moment powstania przychodu po stronie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązek odprowadzenia zaliczek oraz określenie podstawy opodatkowania z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBII/2/415-592/12/HS Program motywacyjny. Skutki podatkowe związane z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu za wynagrodzeniem oraz związanych z tym obowiązków płatnika.
 
IBPBII/1/415-149/12/BD Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 3b i ust. 4 kwoty te są zwolnione z podatku? W przypadku gdy przyznana kwota wynikająca z ustawowych odsetek nie byłaby zwolniona z podatku, to czy zgodnie z umową jaką Wnioskodawczyni zawarła z reprezentującą ją kancelarią prawną i otrzymanym rozliczeniem może od tej kwoty odliczyć (proporcjonalnie) koszty uzyskania przychodu?
 
IBPBII/2/415-275/12/HS Obowiązek rozpoznania przez wnioskodawcę przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w przypadku objęcia ich w zamian za wkład niepieniężny przez spółkę komandytowo-akcyjną, w której wnioskodawca jest akcjonariuszem.
 
IBPBII/2/415-276/12/HS Skutki podatkowe związane z posiadaniem świadectw użytkowych w zamian za umorzone akcje.
 
IBPBII/1/415-156/12/ASz Czy istnieje wobec Wnioskodawcy obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego oraz zapłacenia podatku?
 
IBPBII/1/415-163/12/BD Czy Wnioskodawca powinien zapłacić stosowny podatek dochodowy od wynagrodzenia określonego w akcie notarialnym?
 
IBPBII/2/415-48/12/CJS ulga meldunkowa (grunt)
 
IBPBII/1/415-169/12/AA Jaką formę opodatkowania należy zastosować do otrzymanych środków finansowych z tytułu udostępniania miejsca na reklamy na prywatnych stronach internetowych?
 
IBPBII/2/415-55/12/CJS Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości nabytych w 1992 r. w drodze zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej i w 2011 r. w drodze zniesienia współwłasności.
 
IBPBII/1/415-171/12/BD Czy Wnioskodawczyni może odliczyć zakupione urządzenie medyczne „C” od dochodu za 2011 r.?
 
IBPBII/1/415-176/12/ASz Czy do otrzymanego odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, uzyskanego w drodze ugody sądowej można zastosować zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy od wpłaconych odsetek należy zapłacić podatek dochodowy?
Czy można odliczyć jako koszty opłaty wniesione podczas postępowania sądowego?
 
IBPBII/2/415-621/12/AK Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego po 2009 r. w przypadku zawarcia przez spadkodawcę warunkowej umowy sprzedaży?
 
IBPBII/1/415-178/12/MZ Czy dochód uzyskany ze sprzedaży psów (szczeniąt) powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako ze sprzedaży rzeczy, przyjmując argumentację, że zwierzę, w tym przypadku pies, jest istotą żyjącą, nie rzeczą zgodnie z zapisem art. 1 ustawy o ochronie zwierząt?
 
IBPBII/1/415-184/12/ASz Czy odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu okręgowego z dnia 25 marca 2011 r. na rzecz Wnioskodawczyni w kwocie 8.097,45 zł jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-191/12/ASz Czy ryczałt z tytułu używania samochodu osobowego do celów służbowych wypłacany pracownikowi socjalnemu jest wolny od podatku dochodowego?
 
IBPBII/1/415-195/12/HK Czy wynagrodzenia Wnioskodawcy jako wynagrodzenia pracownika Politechniki, bezpośrednio realizującego cele projektu w ramach 7 Programu Ramowego z programu PEOPLE IAPP, wypłacane za zadania wykonane na rzecz projektu i opłacane ze środków pochodzących z bezzwrotnej dotacji Komisji Europejskiej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-196/12/BD Czy w związku z wypłatą rolnikowi wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z którego dochód opodatkowany jest podatkiem rolnym Wnioskodawca zobowiązany jest, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz do urzędu skarbowego informacji PIT-8C zgodnie z 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też wypłacone wynagrodzenie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 120 ww. ustawy dlatego obowiązek sporządzenia i przekazania do urzędu oraz podatnikowi informacji P1T-8C nie występuje?
 
IBPBII/1/415-207/12/BD Czy wypłacone na podstawie złożonych rachunków ekwiwalenty sędziowskie, które nie przekraczają jednorazowo kwoty 200 zł należy opodatkować ryczałtowo pobierając tylko 18% podatku czy też należy naliczyć koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%?
 
IBPBII/1/415-211/12/ASz Czy Wnioskodawczyni zajmująca się samotnie wychowywaniem dwójki dzieci (jednego małoletniego oraz drugiego w wieku poniżej 25 lat i uczącego się w szkole średniej) jest uprawniona do złożenia rocznego rozliczenia podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, które spełniają kryteria określone w punktach 1 i 3 tego ustępu?
 
IBPBII/2/415-626/12/AK Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2006 r. do majątku odrębnego wnioskodawcy i wydatkowanego na nabycie od teściów do majątku wspólnego gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.
 
IBPBII/1/415-217/12/HK Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w Polsce czy też w Republice Federalnej Niemiec (polska emerytura wojskowa i działalność gospodarcza w Niemczech)?
 
IBPBII/2/415-82/CJS ulga meldunkowa (grunt)
 
IBPBII/1/415-222/12/HK Czy od uczestników wycieczek w których dofinansowany jest przejazd autokarem nalicza się podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji, gdy nie można dokładnie wyliczyć na każdego jej uczestnika ilości „przejechanych” kilometrów? Czy podatek nalicza się gdy organizator wycieczki nie jest w stanie ustalić listy jej uczestników?
 
IBPBII/2/415-99/12/CJS Skutki podatkowe sprzedaży lokali mieszkalnych nabytych częściowo w 2009r. w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków.
 
IBPBII/1/415-223/12/HK Czy od uczestników tzw. „spotkań świątecznych”, z imiennymi zaproszeniami, odprowadzamy podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji, gdy nie można ustalić listy faktycznych ich uczestników biorących udział w spotkaniu? Czy w takiej sytuacji należy odprowadzać podatek od każdego zaproszonego uczestnika, a podstawę obliczenia podatku każdego uczestnika takiego spotkania należy ustalić poprzez podzielenie wszystkich jego kosztów przez ilość zaproszonych uczestników?
 
IBPBII/1/415-224/12/HK Czy należy odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku tzw. „imprezy plenerowej” ogólnodostępnej, gdy nie można ustalić listy jej uczestników?
 
IBPBII/1/415-233/12/ASz Czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do rozliczenia swoich dochodów za 2011 r. na preferencyjnych zasadach przysługujących osobie samotnie wychowującej dziecko?
 
IBPBII/1/415-243/12/BD Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu męża ww. wydatek poniesiony na cele rehabilitacyjne?
 
ITPB1/415-8b/12/AK Czy prawidłowe jest stanowisko, iż po stronie wspólnika spółki osobowej (Wnioskodawcy) nie powstaje przychód w podatku PIT na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o PIT w momencie (i) podjęcia uchwały o wypłacie zysków w pieniądzu przez spółkę osobową na rzecz wspólników tej spółki, (ii) nowacji (odnowienia) zobowiązania spółki osobowej wobec wspólników o wypłatę zysku na zobowiązanie z tytułu pożyczki wspólników do spółki osobowej (pożyczka ma zostać spłacona w pieniądzu), oraz (iii) faktycznej spłaty zobowiązania z tytułu umowy pożyczki w pieniądzu przez spółkę osobową - w części dotyczącej spłaty kapitału pożyczki?
 
ITPB1/415-182b/12/AD Czy w przypadku, gdyby przy tworzeniu FIZ wnioskodawca objął jego certyfikaty inwestycyjne, wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-244/12/AA Czy dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika – za zgodą pracodawcy i dla potrzeb przyszłej inwestycji prowadzonej przez pracodawcę – korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-248/12/HK Czy od zapłaty odszkodowania przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy wynikającej z zawartej przed Sądem między powyższymi ugody Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-182a/12/AD Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicją przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-250/12/AŻ w zakresie sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej
 
IBPBII/1/415-252/12/BJ Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia podatku rocznego w sytuacji kiedy dochody z prowadzonej działalności są opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej?
 
IBPBII/1/415-255/12/BJ 1. Czy w przypadku gdy zaproszenie na spotkanie integracyjne czy szkolenie jest kierowane do wszystkich pracowników, a wartość świadczeń nie można przypisać do konkretnej osoby, Spółka jest zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy?
2. Jeśli jest zobowiązana, to w jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania?
3. Jak Spółka powinna postępować w przypadku organizowanych przez siebie szkoleń pracowniczych połączonych z konsumpcją?
 
IBPBII/1/415-263/12/AA Czy otrzymany w 2011 roku zwrot zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego w związku z rezygnacją z członkowstwa w spółdzielni mieszkaniowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości nadwyżki ponad wniesiony do spółdzielni wkład mieszkaniowy?
 
IBPBII/1/415-264/12/AŻ Czy od przychodu za szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego (osób nie będących pracownikami) należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli tak jak pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, skoro członek nie otrzymuje z tego tytułu żadnych środków pieniężnych?
Czy członkowie zespołu interdyscyplinarnego (osoby niebędące pracownikami) mają wpłacać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z własnych środków do kasy lub na konto Ośrodka Pomocy Społecznej?
W jakiej wysokości zastosować koszty uzyskania przychodu?
Na jakim druku PIT i w której pozycji należy wykazać przychód z tytułu szkolenia członka zespołu interdyscyplinarnego?
 
IBPBII/1/415-267/12/MK Kto jest zobowiązany do wystawienia PIT za 2011 r. uwzględniającego umorzenie części pożyczki? Pracodawca czy pożyczkodawca?
 
IBPBII/1/415-415/12/BD W jakim terminie Wnioskodawczyni zobowiązana będzie złożyć oświadczenie o spełnionych przez mamę - podatnika warunkach zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-421/12/HK Czy jeśli cała kwota ze sprzedaży mieszkania zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup domu, to dochód z tej sprzedaży będzie w całości zwolniony z opodatkowania?
 
IBPBII/1/415-422/12/ASz Czy podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych czynność przekształcenia firmy prowadzonej przez osobę fizyczną, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w sytuacji gdy ta osoba fizyczna, dokonująca przekształcenia tej spółki, w trybie art. 5842 nadwyżka spółek handlowych, przekształcając swoją działalność, dokonuje tego przekształcenia w pełnym zakresie, tj. także w zakresie środków trwałych, nieruchomości, wyposażenia i wszystkich innych składników majątkowych dotychczas posiadanego przedsiębiorstwa?
 
IBPBII/1/415-439/12/HK Jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania należy zastosować w przypadku, gdy Wnioskodawca – będący polskim rezydentem podatkowym oraz pracownikiem firmy szwajcarskiej – został oddelegowany przez szwajcarską firmę do pracy na terytorium Liechtensteinu?
 
IPTPB2/415-554/12-2/KSM Czy Wnioskodawczyni, jako zleceniobiorcy, przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia uzyskanego w ramach bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej, przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku?
 
IPPB2/415-800/12-2/AS Otrzymane dochody z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę SA jak i SCA siedzibą w Luksemburgu będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 pkt 1 lit. a) Konwencji tj. w Polsce są zwolnione z opodatkowania, a w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do deklarowania uzyskanego dochodu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce.
 
IPPB2/415-692/12-3/MK Zakres obowiązków Spółki związanych z uczestnictwem lekarzy w konferencjach i kongresach na podstawie zawartej umowy o dzieło oraz na podstawie zaproszenia otrzymanego od organizatora.
 
IPPB1/415-98/11/12-9/S/KS 1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć odsetki, do których zapłaty jest zobligowany, w przypadku używania Składników Majątku w prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej przez okres przekraczający 12 miesięcy od dnia jej nabycia?2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć odsetki, do których zapłaty jest zobligowany, w przypadku używania Składników Majątku w prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy od dnia ich nabycia, jeśli w tym okresie Wnioskodawca dobrowolnie przekwalifikuje Składniki Majątku na środki trwałe?
 
IPPB1/415-98/11/12-8/S/KS 1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć odsetki, do których zapłaty jest zobligowany, w przypadku używania Składników Majątku w prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej przez okres przekraczający 12 miesięcy od dnia jej nabycia?2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć odsetki, do których zapłaty jest zobligowany, w przypadku używania Składników Majątku w prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej przez okres nie przekraczający 12 miesięcy od dnia ich nabycia, jeśli w tym okresie Wnioskodawca dobrowolnie przekwalifikuje Składniki Majątku na środki trwałe?
 
IPPB2/415-657/12-5/AS Czy świadczenie rzeczowe w postaci refundacji okularów dla pracowników kas (kasjerów) ma prawo korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-669/12-2/MK Reasumując, organ podatkowy stwierdza, iż Wnioskodawca, jako spadkobierca na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej, nie nabył prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o koszty poniesione przez spadkodawcę na dzień odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny, ponieważ prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przez spadkobiercę wydatków poniesionych przez spadkodawcę nie może być przedmiotem sukcesji, o której mowa w art. 97 § 1 ww. ustawy. Tym samym żądanie zwrotu nadpłaty jest bezpodstawne.
 
IPPB2/415-689/12-4/AS Kwoty wydatków zwracane pracownikowi, poniesionych na eksploatację pojazdu stanowią przychód podlegający opodatkowaniu i należy je doliczyć do dochodu pracownika, który jest zatrudniony w Przedstawicielstwie w San Petersburgu.
 
IPPB2/415-737/12-5/AS W przypadku przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów nabytych przez wspólników w drodze darowizny, Spółka jako płatnik będzie zobowiązana dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólników dochodu stanowiącego nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez spółkę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztem w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień dokonania darowizny. W przypadku gdy wartość udziałów z dnia nabycia będzie równa albo wyższa od osiągniętego przychodu nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych a tym samym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika.
 
IPPB4/415-619/12-2/SP Czy w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego możliwe jest zastosowanie 50% stawki kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia honoracyjnego, wypłacanego pracownikom artystycznym za ciąg pracy twórczej, którego wynikiem jest artystyczne wykonanie oraz przeniesienie na pracodawcę autorskich praw majątkowych do artystycznych wykonań?
 
IPPB1/415-527/12-4/ES Reasumując stwierdzić należy, iż opisane przez Spółkę nagrody należy opodatkować na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Spółkę we wniosku o interpretację indywidualną, uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas od jej przychodu należy – stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, stanowiącego unormowanie szczególne w odniesieniu do art. 27 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.
 
IPPB2/415-617/12-4/MK Reasumując, dokonanie odliczenie składek w zeznaniu podatkowym PIT-37, wpłaconych przez Wnioskodawcę na I., A. i P. za dany rok podatkowy zostało dokonane nieprawidłowo, bowiem składki te nie są objęte dyspozycją przepisu art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-693/12-4/SP Czy otrzymane od najemców opłaty za zużyty gaz, energię elektryczną i wodę stanowią przychód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 
IPPB4/415-693/12-5/SP Czy kaucja zwrotna stanowi przychód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym i czy przychód można obniżyć o kwoty zwróconych kaucji?
 
IPPB1/415-699/12-2/KS powyższe, dochód uzyskiwany przez spółkę cypryjską w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej podlegać będzie, stosownie do art. 7 ww. umowy polsko — cypryjskiej”. Co prawda, wskazana interpretacja została wydana na gruncie innej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niż Umowa ze Słowacją niemniej odnosi się do podobnego problemu prawnego.
 
IPPB2/415-713/12-2/MK Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych opłat za wydanie certyfikatów inwestycyjnych oraz opłat za wykup certyfikatów inwestycyjnych.
 
IPPB2/415-692/12-2/MK Zakres obowiązków Spółki związanych z uczestnictwem lekarzy w konferencjach i kongresach na podstawie zawartej umowy o dzieło oraz na podstawie zaproszenia otrzymanego od organizatora.
 
IPPB4/415-703/12-2/JK2 Zakres sposobu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej.
 
IPPB2/415-850/12-2/AS Konsekwencji otrzymane dochody z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę SA jak i SCA z siedzibą w Luksemburgu będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 pkt 1 lit. a) Konwencji tj. w Polsce są zwolnione z opodatkowania, a w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do deklarowania uzyskanego dochodu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce.
 
IPPB4/415-700/12-2/JK2 Zakres sposobu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej.
 
IPPB4/415-698/12-2/JK2 Zakres sposobu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej.
 
IPPB4/415-702/12-2/JK2 Zakres sposobu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej.
 
IPPB4/415-699/12-2/JK2 Zakres sposobu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej.
 
IPPB2/415-751/12-3/MK Zakres obowiązków płatnika związanych z dokonywaniem przez Fundusz wypłat z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, wypłat bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub wypłat dokonywanych w wyniku likwidacji Funduszu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Spółki Osobowej mającej siedzibę na Cyprze.
 
IPPB4/415-701/12-2/JK2 Zakres sposobu opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej.
 
IPPB2/415-707/12-5/AS Zakres zwolnienia z opodatkowania nagród uzyskanych w konkursie organizowanym dla uczniów szkół gimnazjalnych
 
IPPB2/415-1074/10/12-7/S/MG Zakres możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej w odniesieniu do gruntu.
 
IPPB2/415-715/12-2/MG W związku z objęciem udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce lub z siedzibą na Cyprze, otrzymującej aport w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej o wartości przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów, w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie jedynym lub kolejnym udziałowcem, dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawca powinien wykazać przychód w wysokości wartości nominalnej obejmowanych udziałów (akcji) spółki, objętych za wniesiony aport, natomiast organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie będzie uprawniony, na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do określenia przychodu w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów (akcji).
 
IPPB2/415-726/12-3/MG Zakres ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z umorzeniem przymusowym lub automatycznym udziałów w spółce z o.o., nabytych przez udziałowca w drodze darowizny.
 
IPPB2/415-693/12-4/MG W związku z dostarczeniem lekarzom w imieniu organizatora przez Spółkę, jako pośrednika zaproszeń na konferencje / kongresy, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek wystawienia lekarzom Informacji PIT-8C, ponieważ po stronie lekarza nie wystąpi w związku z dostarczeniem samego zaproszenia przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-725/12-3/MG W przypadku przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów wspólnika, który nabył te udziały na podstawie umowy darowizny od dotychczasowego wspólnika, Spółka jest obowiązana dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólnika dochodu stanowiącego (w przypadku nabycia udziałów w drodze darowizny) nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez Spółkę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztami uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny, stosownie do art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB1/415-813a/12/IG Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymana przez Wnioskodawczynię darowizna Udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-1078/10/12-12/S/MG Zakres skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2001 r
 
IPPB2/415-679/12-4/MK Przekazanie w formie darowizny zysku na rzecz Trustu, u osób działających w imieniu T nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za dokonaną darowiznę. Spółka nie jest zobowiązana do poboru podatku. Natomiast dokonując wypłat należności z tytułu dywidendy i innych udziałów w zyskach osób prawnych, na rzecz Trustees spółka będzie zobowiązana do pobierania i przekazania zgodnie z właściwością zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat.
 
IPPB2/415-777/12-2/AK Uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia członka zarządu Spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przy jednoczesnym uzyskiwaniu innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, będą opodatkowane tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Natomiast na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek rozliczenia całości dochodów w Polsce na zasadach określanych w ww. art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-784/12-2/MK Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, wypłacając na rzecz Akcjonariuszy dochody z tytułu umorzenia przymusowego akcji nabytych w drodze darowizny, powinna w świetle art. 24 ust. 5d updof obliczyć i odprowadzić podatek, przyjmując, że dochód danego Akcjonariusza stanowi przychód z tytułu takiego umorzenia (równy kwocie wynagrodzenie wypłaconego przez Spółkę za umorzone akcje) pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości rynkowej umarzanych akcji z dnia ich nabycia przez Akcjonariusza w drodze darowizny?
 
ITPB1/415-813b/12/IG Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dochód Wnioskodawczyni z tytułu umorzenia – w trybie umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego - nabytych w drodze darowizny udziałów stanowić będzie różnica pomiędzy wartością wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawczynię z tytułu umorzenia udziałów a wartością rynkową tych udziałów określoną na moment otrzymania darowizny?
 
IPPB2/415-734/12-2/AK w przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu będzie stanowiła wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny. Na podstawie cytowanego wcześniej art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że dochód z udziału w zyskach osób prawnych powstaje w momencie faktycznego uzyskania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów.
 
IPPB2/415-728/12-3/MK Zakres powstania po stronie wspólników przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w związku z podziałem spółki przez wydzielenie oraz wynikających z tego faktu obowiązków Spółki jako płatnika.
 
IPPB2/415-736/12-2/MG Czy Spółka - Bank powiernik, jako podmiot prowadzący indywidualne rachunki, na których zapisywane są zagraniczne papiery wartościowe nabyte przez klientów polskiego Podmiotu Zarządzającego papierami wartościowymi, będących polskimi rezydentami, jest płatnikiem podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 ustawy o PIT z tytułu dywidend, w przypadku, kiedy Spółka otrzymuje od Emitenta (podmiotu zagranicznego) za pośrednictwem zagranicznej Izby rozliczeniowej kwoty należne z tytułu dywidend na rzecz klientów Zarządzającego a następnie dokonuje czynności pośrednictwa skutkujące przelewem środków należnych z tytułu dywidend klientom Podmiotu zarządzającego?
 
IPPB2/415-735/12-2/AK W przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu będzie stanowiła wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny. Na podstawie cytowanego wcześniej art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że dochód z udziału w zyskach osób prawnych powstaje w momencie faktycznego uzyskania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów.
 
IPPB2/415-722/12-2/AK Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez polską spółkę z o. o. udziałów należących do pozostałych udziałowców celem ich umorzenia, po stronie Wnioskodawczyni, jako udziałowca pozostającego w polskiej spółce z o.o., powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT?
 
IPPB2/415-727/12-2/MK Po zakończeniu roku podatkowego 2011, do dnia 30 kwietnia 2012 r. Wnioskodawca był obowiązany w odrębnym zeznaniu podatkowym PIT-38 wykazać dochody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia 1057 udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną, natomiast po zakończeniu roku podatkowego 2012, tj. do dnia 30 kwietnia 2013 r. Wnioskodawca będzie zobowiązany wykazać w odrębnym zeznaniu podatkowym PIT-38 dochody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia 453 udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną, o czym stanowi przepis art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-675/12-2/AK Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo ubiegania się o zwrot części podatku VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy części mieszkalnej budynku, która nie będzie służyła celom zarobkowym tzn. nie będzie wynajmowana w celach agroturystycznym gościom.
 
IPPB2/415-749/12-2/AK w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci Aktywów rzecz Funduszu, fakt dokonania darowizny, czyli nieodpłatne zbycie Aktywów nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-792/12-2/MS1 Zakres opodatkowania dochodu z tytułu otrzymania dywidendy wypłacanej przez luksemburski fundusz inwestycyjny.
 
IPPB2/415-791/12-2/MS1 Otrzymane dochody z tytułu dywidendy, w tym reinwestowana dywidenda przeznaczona na emisję papierów wartościowych poprzez emisję kolejnych akcji/tytułów uczestnictwa Funduszy Kub papierów dłużnych, jeżeli fakt reinwestowania dywidendy jest traktowany jako wypłata dywidendy z punktu widzenia prawa luksemburskiego – będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 pkt 1 lit. a) Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania tj. w Polsce są zwolnione z opodatkowania, a w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do deklarowania uzyskanego dochodu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce.
 
ITPB1/415-832/12/AD Czy wydanie prezentów klientom, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu nieodpłatnego przekazania towarów u Pani jako świadczeniodawcy (są to towary o bardzo niskiej wartości tj. zapalniczki, słodycze, itp.)?
 
ITPB1/415-828/12/PSZ Czy zastosowano prawidłową stawkę 5,5% opodatkowując przychody osiągnięte z wyżej opisanej działalności gospodarczej?
 
ITPB2/415-831/11/12-S/IL Czy wypłacana w 2005 r. Wnioskodawcy w trakcie pełnienia służby w M. należność zagraniczna winna być wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-196/12/12-S/IL Czy można skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych od całości przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w opisanym we wniosku lokalu mieszkalnym łącznie z wartością udziału w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie?

Wskaźniki gospodarcze