Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 listopada 2012 r.
 
ILPB1/4160-29/12-2/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-8/12-5/AMN 1. Do jakiej kategorii przychodów należy zakwalifikować przychód, który uzyska Wnioskodawca z tytułu zbycia przez Spółkę A na rzecz Spółki B udziałów w tej spółce celem umorzenia?
2. W jakim momencie u Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania z tytułu zbycia przez Spółkę A na rzecz Spółki B udziałów w tej spółce celem umorzenia?
 
ILPB1/4160-46/12-2/AP 1. Do jakiej kategorii przychodów należy zakwalifikować przychód, który uzyska Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w Spółce A?
2. W jakim momencie u Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w Spółce A?
 
ILPB2/4160-29/12-3/JWP Czy sprzedając zabudowaną budynkiem mieszkalnym nieruchomość - Wnioskodawczyni zobowiązana jest uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych - od wartości sprzedanego gruntu, czy też zwolnieniu podlega cały przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości?
 
ITPB2/415-539/12/RS Możliwość łącznego opodatkowania małżonków.
 
IBPBII/2/415-917/12/ŁCz skutki podatkowe przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną
 
IBPBII/2/415-1008/12/MZa Automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 
IBPBI/2/415-1/12/MO Czy pieniądze uzyskane w wyniku sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku i przeznaczone na spłatę: kredytu, odsetek skapitalizowanych, odsetek budżetowych, odsetek bieżących oraz nominalnej kwoty umorzenia mieszkania spółdzielczego, (którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem wraz z małżonką), mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w pełnej kwocie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBII/2/415-644/12/MMa Czy sposób postępowania wnioskodawcy dotyczący rozliczenia środków otrzymanych w wyniku działu spadku jest prawidłowy?
 
IBPBII/2/415-655/12/AK W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-101/12/CJS W jaki sposób ustalić dochód z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku kiedy organ podatkowy podwyższył uprzednio wartość rynkową lokalu dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia tego lokalu.
 
IBPBII/2/415-116/12/CJS Czy koszt remontu może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych?
 
IBPBII/2/415-133/12/CJS Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej częściowo w 2010 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków?
 
IBPBII/2/415-136/12/CJS nabycie w 1992 r. r. przez wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w 2009 r. dokonanie przekształcenia tego lokalu w odrębną własność a powstanie zobowiązania do zapłaty podatku dochodowego w przypadku sprzedaży tego lokalu w 2011 r.
 
IBPBII/2/415-143/12/CJS spłata jako koszt uzyskania przychodu.
 
IBPBII/2/415-154/CJS ulga meldunkowa (grunt)
 
IBPBII/2/415-200/12/CJS Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego nabytej w drodze spadku i działu spadku.
 
IBPBII/2/415-358/12/CJS Czy od wypłaconych odsetek od poręczenia majątkowego wnioskodawca prawidłowo pobrał 20% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-664/12/MW Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych środki uzyskane ze sprzedaży udziału w nieruchomości, które zostały wydane do nabycia nieruchomości (lokalu użytkowego) z przeznaczeniem na realizację własnych celów mieszkaniowych będą korzystać ze zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku dochodowego?
 
IBPBII/2/415-672/12/MM Czy sprzedaż udziału do dwupoziomowego lokalu mieszkalnego powstałego na poddaszu w wyniku podniesienia dachu stanowi źródło przychodu jeżeli wnioskodawca posiadał udział w lokalu na poddaszu przed jego nadbudową?
 
IBPBII/1/415-53/12/HK Czy istnieje możliwości zwolnienia z podatku dochodowego kwot stanowiących diety członków zarządu Kółka Rolniczego? Czy Urząd Skarbowy zażądał słusznie zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych diet?
 
IBPBII/2/415-673/12/MM Czy sprzedaż udziału do dwupoziomowego lokalu mieszkalnego powstałego na poddaszu w wyniku podniesienia dachu stanowi źródło przychodu jeżeli wnioskodawca posiadał udział w lokalu na poddaszu przed jego nadbudową?
 
IBPBII/2/415-815/12/MMa Czy w przypadku gdy dobrowolne umorzenie w Spółce udziałów/akcji będzie miało charakter nieodpłatny, spowoduje to po stronie wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-814/12/MMa Czy umorzenie (dobrowolne, przymusowe lub automatyczne) w Spółce udziałów/akcji za wynagrodzeniem w wartości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów/akcji, spowoduje po stronie wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych udziałów?
 
IBPBII/2/415-5/12/JG Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny w 2008r. i sprzedanej w 2011r. może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 13l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-8/12/ŁCz Sprzedaż działki na rzecz gminy nabytej w drodze spadku i darowizny.
 
IBPBII/2/415-11/12/HS Skutki podatkowe związane z przeniesieniem przez powiernika na wnioskodawcę udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oraz udziału we współwłasności budynku mieszkalnego wzniesionego na tej nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-15/12/MW Określenie dochodu z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów w spółce z o.o. nabytych w darowiźnie od męża.
 
IBPBII/2/415-18/12/HS Skutki podatkowe sprzedaży działki.
 
IBPBII/2/415-40/12/AK Możliwość zwolnienia opodatkowania dochodu z tytułu sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym, nabytym w spadku w 2009r. w przypadku przeznaczenia środków na nabycie budynku mieszkalnego od syna a następnie zbycie tego budynku na rzecz córki lub syna.
 
IBPBII/2/415-44/12/JG Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2008r. i sprzedanej w 2011r. może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 13l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-57/12/MM Czy do obliczenia podstawy opodatkowania można zaliczyć koszt zakupu mieszkań, które były wczesnej wydatkiem na własne cele mieszkaniowe?
 
IBPBII/2/415-58/12/JG Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-59/12/HS Możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu w przypadku wydatkowania środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego na jego zakup.
 
IBPBII/2/415-60/12/ŁCz Włączenie kwoty uzyskanej ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu do majątku wspólnego małżonków i przeznaczenie jej na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie przez małżonków na nabycie w 2009r. lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBII/2/415-66/12/ŁCz Zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku i przeznaczenie środków uzyskanych na spłatę kredytu zaciągniętego przez spadkodawcę.
 
IBPBII/2/415-70/12/HS Sporządzanie informacji PIT-8C.
 
IBPBII/2/415-79/12/HS Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania.
 
IBPBII/2/415-84/12/JG Czy mając na uwadze, że nie doszło do zawarcia do 31 grudnia 2011r. umowy sprzedaży udziałów, to należy przyjąć, iż do zatrzymania zadatku doszło w dniu 1 stycznia 2012r.?
 
IBPBII/2/415-85/12/MW Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2008r. i 2011r. w związku z wydatkowaniem na cele mieszkaniowe.
 
IBPBII/2/415-86/12/HS Możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej w sytuacji gdy tylko jeden za małżonków był zameldowany.
 
ILPB2/415-83/12-2/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB2/415-245/12-2/JK Objęcie udziałów w spółce kapitałowej. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB1/415-49/12-4/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB1/415-71/12-2/AMN 1. Czy dotacja celowa udzielona osobie fizycznej ze środków budżetu Gminy na zadanie polegające na podłączeniu instalacji kanalizacyjnej istniejącego budynku mieszkalnego do sieci kanalizacji sanitarnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Gmina ma obowiązek wystawienia osobom fizycznym, które otrzymały w roku 2011 dotację celową ze środków budżetu gminy, informacji PIT-8C?
 
ILPB1/415-81/12-4/AMN W jaki sposób w związku ze sprzedażą indywidualną poprzez Internet prywatnej kolekcji zgromadzonej przez lata mam rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów uzyskanych ze sprzedaży?
 
ILPB2/415-77/12-2/WM Czy kwoty wydatkowanej po sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości) – na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na jego zakup oraz na remont domu stanowiącego majątek odrębny męża Zainteresowanej, z którym Wnioskodawczyni jest we wspólnocie majątkowej – stanową dla Zainteresowanej podstawę do zastosowania do kwoty na Nią przypadającą zwolnienia ze zryczałtowanego 10% podatku, na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w treści obowiązującej do końca 2006 r.?
 
ILPB1/415-89/12-2/AA Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wartość (limit) opisanego powyżej świadczenia - do kwoty 380 zł. w roku podatkowym - stanowi dla danego pracownika Spółki przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych - zwolniony od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy PIT, a w związku z tym po stronie Spółki nie powstaną obowiązki płatnika z tego tytułu, w tym obowiązek doliczenia wartości świadczenia do przychodu podatkowego danego pracownika oraz pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-237/12-2/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ewidencji towarów handlowych.
 
ILPB1/415-92/12-3/IM 1. Czy przekształcenie Spółki Osobowej w Spółkę Kapitałowej spowoduje powstanie u Podatnika zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy na dzień przekształcenia Spółki Osobowej w Spółkę Kapitałową konieczne będzie sporządzenie wykazu składników majątku Spółki Osobowej?
3. Czy w przypadku dokonania przez Podatnika odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Przejmowanej kosztem uzyskania przychodów będzie dla Podatnika nominalna wartość udziałów objętych w Spółce Kapitałowej?
 
ILPB1/415-237/12-3/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zasad przeliczania kosztów poniesionych w walutach obcych.
 
ILPB2/415-246/12-2/JK Wymiana udziałów.
 
ILPB2/415-50/12-4/WM Czy przeznaczając pieniądze uzyskane ze sprzedaży odziedziczonej przez Wnioskodawczynię nieruchomości, będzie Ona zwolniona od zapłaty 19% podatku od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat (art. 30e ww. ustawy), tj. czy cała kwota pochodząca ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, pod warunkiem przeznaczenia jej w całości na spłatę kredytu mieszkaniowego, będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-205/12/JG Czy sprzedaż udziałów w prawie własności trzech niezabudowanych działek budowlanych na rzecz spółki z o.o., będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-209/12/AK Sposób opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu powierzenia środków finansowych osobie, która inwestowała je we własnym imieniu na rynku Forex.
 
IPPB1/415-718/12-2/JB Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako verejná obchodná spoločnost’ mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-717/12-2/JB Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako verejná obchodná spoločnost’ mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-52/12-3/JB Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota pieniężna, za wcześniejsze odstąpienie od umowy najmu nie stanowi przychodu z najmu lecz odszkodowanie. Jak wskazano powyżej przedmiotowe odszkodowanie należy zaliczyć do źródła przychodów określonego w art. 20 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota ta nie może zatem zostać opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Winna być opodatkowana na zasadach ogólnych
 
IPPB1/415-880/12-4/JB Stwierdzić należy, iż jeżeli Wnioskodawca zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego we właściwym terminie o wyborze sposobu opodatkowaniu wskazanego w art. 30c oraz nie będą miały do Niego zastosowania ograniczenia wskazane w treści art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wówczas Wnioskodawca może opodatkować osiągany przez siebie dochód podatkiem linowym.
 
IPPB1/415-720/12-2/JB Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako verejná obchodná spoločnost’ mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-721/12-2/JB Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako verejná obchodná spoločnost’ mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB2/415-89/12-2/WM Czy w przedmiotowych okolicznościach należy uznać, iż z dniem zbycia lokalu mieszkalnego będącego odrębną własnością powstał przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu zbycia nieruchomości lub samych udziałów w prawie własności gruntu lub części wspólnych budynku?
 
IPPB1/415-906/12-2/KS W sytuacji, gdy nastąpi likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie i do dnia odpłatnego zbycia przedmiotowych działek upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca nie uzyska przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca po likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej dokona odpłatnego zbycia przedmiotowych działek, a sprzedaż ta nastąpi przed upływem sześcioletniego okresu, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód z ich odpłatnego zbycia będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a) powoływanej ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca po likwidacji działalności gospodarczej, w przypadku sprzedaży przedmiotowych działek w okresie 6 lat i uzyskania z tego tytułu dochodu, będzie zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%, zgodnie z wybraną dla tej działalności gospodarczej formą opodatkowania.
 
ILPB1/415-75/12-5/AG 1. Czy jest możliwość od uchylenia się płatności podatku 3% od kosztów wysyłki rzeczywistych według cennika X?
2. Czy jeśli będzie możliwość wprowadzenia wyżej wymienionej sytuacji w życie, to maksymalny obrót na ryczałcie roczny to 150.000 zł, czy rzeczywisty koszt wysyłki będzie stanowił przychód, czy będzie można go odliczyć od przychodu?
3. Czy Wnioskodawczyni może nie płacić podatku od rzeczywistej kwoty wysyłki?
4. Czy Zainteresowana może odejmować rzeczywistą kwotę wysyłki od miesięcznego obrotu (chodzi o limity na ryczałcie)?
 
IPPB1/415-980/12-2/MT w sytuacji, gdy spółka komandytowa poza prowadzoną działalnością gospodarczą (handel akcesoriami meblowymi) dokonuje również czynności prawnych lub zdarzeń gospodarczych (obejmowanie oraz nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych) w wyniku, których uzyskany przychód (dochód) przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikują do odrębnego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodów – kapitały pieniężne, (co ma miejsce w przedmiotowej sprawie) wówczas nie można uznać, iż Komandytariusz uzyskuje przychody (dochody) wyłącznie w pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie dochód ten nie może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB1/415-94/12-2/AA Czy opłaty za media (np. za wodę, prąd) ponoszone przez najemcę związane z przedmiotem najmu są składnikiem przychodu Wynajmującego, jeśli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia?
 
IPPB1/415-719/12-2/JB Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako verejná obchodná spoločnost’ mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB1/415-72/12-2/AA Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym i w myśl wskazanych przepisów będących przedmiotem indywidualnej interpretacji, Wnioskodawca prawidłowo określił sposób ustalenia przychodu i wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-879/12-2/MS Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności, staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu. Dochód ten podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy lub po spełnieniu przez podatnika warunków określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy.
 
IPPB1/415-979/12-2/MT w sytuacji, gdy spółka komandytowa poza prowadzoną działalnością gospodarczą (handel akcesoriami meblowymi) dokonuje również czynności prawnych lub zdarzeń gospodarczych (obejmowanie oraz nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych) w wyniku, których uzyskany przychód (dochód) przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikują do odrębnego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodów – kapitały pieniężne, (co ma miejsce w przedmiotowej sprawie) wówczas nie można uznać, iż Komandytariusz uzyskuje przychody (dochody) wyłącznie w pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie dochód ten nie może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-744/12-2/MG Zakres opodatkowania dochodu z tytułu wypłaty zysku w formie dywidendy z funduszu inwestycyjnego SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu.
 
IPPB1/415-430/12-2/JB Czy otrzymane od byłej żony kwoty stanowiące płatności równowartości rat kredytowych będą stanowiły przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze? Czy kwota rat kredytowych - w części odsetkowej - zapłaconych przez Wnioskodawcę na rzecz banku będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów? Czy kwota rat kredytowych - w części kapitałowej - zapłaconych przez Wnioskodawcę na rzecz banku będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów?
 
IPPB2/415-745/12-2/MG Zakres opodatkowania dochodu z tytułu wypłaty zysku w formie dywidendy z funduszu inwestycyjnego SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu.
 
IBPBII/1/415-115/12/ASz Czy Wnioskodawca ma obowiązek wykazania, w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu za rok 2011 r., odszkodowania wynikającego z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego? Jeżeli tak, to w której pozycji zeznania?Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłacenia od kwoty odszkodowania przelanej na konto bankowe podatku? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 
IPPB1/415-1188/12-2/IF Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w cypryjskiej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBII/1/415-122/12/AA Czy na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek podwójnego opodatkowania z tytułu otrzymywania emerytury z Niemiec wypłacanej z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec i niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego?
 
IPPB1/415-1010/12-2/JB należy, iż wartość początkową nieruchomości gruntowych nabytych w drodze darowizny Wnioskodawca powinien ustalić w oparciu o przepis art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rozpatrywanym przypadku będzie to wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.
 
IPPB2/415-762/12-2/AK Wygrana w konkursie stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat lub świadczeń niepieniężnych z tytułu omawianych wygranych, są obowiązane .. jako płatnicy - do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem postanowień art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy. W terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, kwotę pobranego podatku płatnik jest obowiązany przekazać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 42 ust. 1 ustawy). Dodatkowo, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku, w którym zwycięzca konkursu otrzymał wygraną (nagrodę), płatnik jest obowiązany przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika roczną deklarację, o której mowa w art. 42 ust. ta ustawy (tzw. PIT-8AR).
 
IBPBII/1/415-128/12/ASz/ Czy Spółka, działając jako płatnik, będzie zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów w Polsce uzyskiwanych przez członków Załogi Floty Powietrznej w związku z zatrudnieniem wykonywanym na pokładzie samolotów eksploatowanych przez Spółkę w komunikacji międzynarodowej?
 
IPPB1/415-923/12-2/JB uwzględniając szczególny charakter akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej oraz fakt, że uzyskuje on przychód w momencie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w ustalonym dniu dywidendy, dla celów obliczenia podstawy opodatkowania, przychodu tego (w wysokości otrzymanej dywidendy) nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania, z uwagi na to, iż jak wskazano powyżej wszystkie koszty związane z działalnością gospodarczą spółki zostały już uwzględnione, przy obliczaniu dzielonego zysku spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBII/1/415-148/12/BD Czy na Wnioskodawcy - jako płatniku ciąży obowiązek poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek) w związku z wypłaceniem zleceniobiorcom wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski diet i zwrotu innych kosztów podróży zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podróży służbowych pracowników sfery budżetowej?
 
IBPBII/1/415-249/12/BD Czy kwoty składek ubezpieczenia finansowanych przez Wnioskodawcę na rzecz pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy w ruchu międzynarodowym z tytułu zakupu w ich imieniu indywidualnych polis ubezpieczeniowych, obejmujących ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, na okres trwania podróży służbowej poza granicami Polski, stanowią przychód pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-963/12-3/JB Czy Wnioskodawca może opisaną w stanie faktycznym działalność w zakresie doradztwa, a w szczególności wynagrodzenie uzyskiwane na podstawie Umowy zawartej ze Spółką SKA rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i stosować stawkę liniową 19% podatku dochodowego od osób fizycznych?Czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu opisanej w stanie faktycznym działalności na rzecz Spółki, a w związku z tym, czy jest uprawniony do wystawiania faktury VAT z tego tytułu?
 
IPPB1/415-1130/12-2/JB Wskazany pojazd nie będzie wobec tego stanowił w myśl cytowanych uprzednio przepisów - samochodu osobowego. Do amortyzacji tego pojazdu, nie będzie więc miało zastosowania ograniczenie o którym mowa w 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, o ile przedmiotowy bankowóz spełnia przesłanki do uznania go za środek trwały i wykorzystywany będzie w prowadzonej działalności gospodarczej, może Pan zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od jego wartości początkowej, bez ograniczeń kwotowych, proporcjonalnie do posiadanych przez Pana udziałów w Spółce.
 
IPPB1/415-1129/12-2/JB Wskazany pojazd nie będzie wobec tego stanowił w myśl cytowanych uprzednio przepisów - samochodu osobowego. Do amortyzacji tego pojazdu, nie będzie więc miało zastosowania ograniczenie o którym mowa w 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, o ile przedmiotowy bankowóz spełnia przesłanki do uznania go za środek trwały i wykorzystywany będzie w prowadzonej działalności gospodarczej, może Pan zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od jego wartości początkowej, bez ograniczeń kwotowych, proporcjonalnie do posiadanych przez Pana udziałów w Spółce.
 
IBPBII/1/415-386/12/MZ Czy dopuszczalne jest w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie przewidzianych w art. 22 ust. 9 pkt 3 tejże ustawy 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych?
 
IPPB1/415-921/12-2/JB uwzględniając szczególny charakter akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej oraz fakt, że uzyskuje on przychód w momencie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w ustalonym dniu dywidendy, dla celów obliczenia podstawy opodatkowania, przychodu tego (w wysokości otrzymanej dywidendy) nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania, z uwagi na to, iż jak wskazano powyżej wszystkie koszty związane z działalnością gospodarczą spółki zostały już uwzględnione, przy obliczaniu dzielonego zysku spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBII/1/415-387/12/MZ Czy dopuszczalne będzie w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie przewidzianych w art. 22 ust. 9 pkt 3 tejże ustawy 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych?
 
IBPBII/2/415-1/12/CJS Skutki podatkowe odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości nabytej w spadku.
 
IPPB1/415-101/11/12-7/S/IF cały przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1128/12-2/JB Wskazany pojazd nie będzie wobec tego stanowił w myśl cytowanych uprzednio przepisów - samochodu osobowego. Do amortyzacji tego pojazdu, nie będzie więc miało zastosowania ograniczenie o którym mowa w 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, o ile przedmiotowy bankowóz spełnia przesłanki do uznania go za środek trwały i wykorzystywany będzie w prowadzonej działalności gospodarczej, może Pan zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od jego wartości początkowej, bez ograniczeń kwotowych, proporcjonalnie do posiadanych przez Pana udziałów w Spółce.
 
IPPB1/415-180/09/12-7/S/EC Realizacja prawa majątkowego nie podlega wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie jest bowiem przychodem podlegającym przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Realizacja praw majątkowych nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jako czynność podlegająca podatkowi od spadków i darowizn. Należy zauważyć, iż obie operacje, zarówno nabycie udziału w spółce jawnej jak i jego późniejsza spłata w wyniku zawartego porozumienia, są odrębnymi, kolejnymi czynnościami, które należy ocenić niezależnie od siebie pod względem skutków prawnych, jakie wywołały. Stąd też podlegają opodatkowaniu różnymi podatkami. Nabycie prawa majątkowego w np. drodze spadku, jest odrębną czynnością od realizacji tego prawa majątkowego; tym samym wypłata (postawienie do dyspozycji) wartości udziału kapitałowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-626/12-2/SP Do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje przedmiotowe zwolnienie, nie można zaliczyć dni, które przypadają podczas urlopu wypoczynkowego i dni na badania spędzone przez pracownika w Polsce. W przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim (za czas który pobiera zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego), nie jest spełniony warunek mówiący o uzyskiwaniu dochodów ze stosunku pracy i tym samym ww. okresu nie można zaliczać do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje zwolnienie zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 20 ww. ustawy.
 
IPPB1/415-952/12-2/ES Należy zauważyć, iż wnioskodawca jako akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków własnych na kapitał zakładowy SKA w przypadku, gdy nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczas posiadanych akcji. Natomiast otrzymanie przez akcjonariusza SKA akcji nowej emisji w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego należy potraktować jako przychód z tytułu udziału w SKA i podobnie jak dywidendę z tej spółki zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy i opodatkować.
 
IPPB2/415-711/12-2/MS1 Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 
ITPB2/415-358/12/MK 1. Czy kosztem uzyskania przychodu będzie rynkowa wartość udziałów z daty darowizny wynikająca z wyceny biegłego?
2. Czy Wnioskodawczyni, w przypadku wypłaty wynagrodzenia w ratach, powinna otrzymać całą kwotę raty bez pomniejszenia jej przez płatnika o zryczałtowany podatek dochodowy aż do momentu, gdy wysokość wypłaconych rat przekroczy kwotę kosztów uzyskania przychodów?

Wskaźniki gospodarcze