Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 listopada 2012 r.
 
ITPB2/415-847/11/MK Czy w przedstawionym stanie faktycznym jako dochód stanowiący podstawę do opodatkowania powinna zostać przyjęta:-różnica pomiędzy kwotą stanowiącą wartość zgromadzonych środków a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne oraz do pracowniczego programu emerytalnego,-czy też różnica pomiędzy kwotą stanowiącą wartość zgromadzonych środków a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne (bez uwzględniania wpłat do pracowniczego programu emerytalnego), którą jako zasadę przyjęło Z?
 
ITPB2/415-884/11/IB Czy 50% -towe koszty uzyskania przychodu mogą mieć zastosowanie do składnika wynagrodzenia jakim jest premia regulaminowa w części dotyczącej pracy twórczej (przychód z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami)?
 
ITPB2/415-864/11/IB Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawczynię w USA podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 
IPTPB2/415-543/12-2/KR W jaki sposób należy określić koszt podatkowy zbycia akcji SKA przez Wnioskodawcę na rzecz SKA w celu umorzenia dobrowolnego akcji SKA, jeżeli akcje SKA będą zbywane przez Wnioskodawcę po likwidacji Spółki (dokonanej po jej przekształceniu w spółkę osobową)?
 
IBPBII/2/415-528/12/MM Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty poszczególnych rat wynagrodzenia po 1 stycznia 2011 r. za umorzone udziały - Spółka jako płatnik, czy wnioskodawca jako podatnik?
 
IBPBII/2/415-884/12/MZa Czy w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości rzeczywistej (rynkowej) umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-886/12/MZa Czy w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości rzeczywistej (rynkowej) umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1169/12/MZa Przymusowe umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny
 
IBPBII/2/415-1170/12/MZa Automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 
IPPB1/415-1229/12-2/AM Czy aport udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w kapitale zakładowym spółki prawa cypryjskiego (będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) do spółki prawa słowackiego typu komanditną spoioćnost’ (czyli spółki osobowej będącej odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej) będzie oznaczał osiągnięcie przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-604/12-4/JK2 Zakres skutków podatkowych sprzedaży mieszkania oraz potwierdzenia wysokości wyliczonego podatku z tytułu sprzedaży mieszkania oraz wskazania terminu i formy zgłoszenia do urzędu skarbowego.
 
IPPB1/415-944/12-2/AM Czy nieodpłatne zwolnienie Wnioskodawcy z zobowiązania do zapłaty wierzytelności przysługujących Y. będzie stanowiło dla Wnioskodawcy nieodpłatne świadczenie, korzystające ze zwolnienia podatkowego wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy PIT?
 
IPPB4/415-589/12-4/JK3 Zakres możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej
 
IPPB1/415-700/12-2/KS Dochód uzyskiwany przez spółkę cypryjską w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej podlegać będzie, stosownie do art. 7 ww. umowy polsko — cypryjskiej”. Co prawda, wskazana interpretacja została wydana na gruncie innej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niż Umowa ze Słowacją niemniej odnosi się do podobnego problemu prawnego.
 
IPPB1/415-704/12-2/KS dochód uzyskiwany przez spółkę cypryjską w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej podlegać będzie, stosownie do art. 7 ww. umowy polsko — cypryjskiej”. Co prawda, wskazana interpretacja została wydana na gruncie innej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niż Umowa ze Słowacją niemniej odnosi się do podobnego problemu prawnego.
 
IPPB1/415-703/12-2/KS dochód uzyskiwany przez spółkę cypryjską w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej podlegać będzie, stosownie do art. 7 ww. umowy polsko — cypryjskiej”. Co prawda, wskazana interpretacja została wydana na gruncie innej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niż Umowa ze Słowacją niemniej odnosi się do podobnego problemu prawnego.
 
ILPB2/415-330/12-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
IPPB1/415-1009/12-5/AM uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z wynajmu składników majątku - ujętych w ewidencji środków trwałych - mogą być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1008/12-2/AM Wnioskodawczyni może dokonać wyboru sposobu opodatkowania dochodów dla nowo założonej pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy. W tym celu jest Pani zobowiązana, zgodnie z cyt. art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
 
IPPB1/415-976/12-2/AM wypłacone Wnioskodawcy środki finansowe z tytułu wystąpienia ze Spółki osobowej, której był wspólnikiem, stanowią przychód z działalności gospodarczej w momencie wypłaty tych środków (poszczególnej raty), przy czym do przychodów tych nie zalicza się – stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy – tej części otrzymanych środków pieniężnych, które stanowią równowartość uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi w myśl w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce.
 
IPPB1/415-1015/12-3/AM wydatki poniesione na utworzenie placu zabaw wraz z ogródkami zwierzęcymi oraz nakłady na ich utrzymanie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 
ILPB2/415-238/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek od nieterminowej wypłaty odprawy rentowej
 
IPPB1/415-945/12-2/ES Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA w przypadku, gdy nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczas posiadanych akcji. Natomiast otrzymanie przez akcjonariusza SKA akcji nowej emisji w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego należy potraktować jako przychód z tytułu udziału w SKA i podobnie jak dywidendę z tej spółki zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy i opodatkować. Wobec tego stanowisko wnioskodawcy, z którego wynika, że akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy ze środków własnych z kapitału zapasowego dochodzi do podwyższenia wartości nominalnej posiadanych akcji należy uznać za prawidłowe. W pozostałej części dotyczącej przypadku przekazania środków własnych z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy, gdy dochodzi do emisji nowych akcji, stanowisko wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.
 
IPPB1/415-993/12-2/ES W przypadku otrzymania udziałów spółki w innej spółce jawnej oraz części pozostałych aktywów spółki(towarów i środków pieniężnych) oraz części ciążących na spółce zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, Wnioskodawca na dzień ich otrzymania nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie otrzymanie przez podatnika środków pieniężnych oraz innych składników majątku z tytułu rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego nie wywołuje skutków prawnych w postaci powstania przychodu podatkowego, gdyż na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to czynność prawna neutralna podatkowo.
 
IPPB1/415-1237/12-2/ES Czy w przypadku Wnioskodawczyni istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z marca 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 
ILPB2/415-248/12-4/AJ Czy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym wypłata renty z tyt. ubezpieczeń społecznych, wypłacanych przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową Rentenversicherung winna podlegać obowiązkowi podatkowemu w Polsce?
 
IPPB1/415-949/12-2/ES Za nieprawidłowe należy uznać stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, otrzymanych (objętych lub nabytych) w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych obu SKA poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji będzie on uprawniony do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodów tej części środków przekazanych z kapitału zapasowego lub zysku na kapitał zakładowy, która przypada na zbywane przez niego akcje. W przypadku bowiem gdy w momencie podwyższenia wartości kapitału zakładowego u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej nie nastąpiło zaliczenie do przychodów i opodatkowanie kwoty przeznaczonej na podwyższenie kapitału zakładowego, to przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów z tytułu późniejszego odpłatnego zbycia tych akcji nie można uwzględniać tej kwoty. Warunkiem jej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jest uprzednie opodatkowanie przy podwyższeniu kapitału zakładowego. Argumentacja wnioskodawcy o rzekomym zrzeczeniu się środków oraz utracie możliwości otrzymania dywidendy, które są jego wydatkiem na objęcie nie mogła zatem znaleźć uznania.
 
IPPB1/415-83/11-5/MT Na gruncie przedmiotowej sprawy prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa), będzie przysługiwało Wnioskodawcy wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Natomiast przychód ze sprzedaży udziału wynoszącego 10/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, nie będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy.
 
IPPB1/415-948/12-2/ES Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA, w tym zysków przekazywanych wcześniej na kapitał zapasowy) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-950/12-2/ES za nieprawidłowe należy uznać stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, otrzymanych (objętych lub nabytych) w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych obu SKA poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji będzie on uprawniony do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodów tej części środków przekazanych z kapitału zapasowego lub zysku na kapitał zakładowy, która przypada na zbywane przez niego akcje. W przypadku bowiem gdy w momencie podwyższenia wartości kapitału zakładowego u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej nie nastąpiło zaliczenie do przychodów i opodatkowanie kwoty przeznaczonej na podwyższenie kapitału zakładowego, to przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów z tytułu późniejszego odpłatnego zbycia tych akcji nie można uwzględniać tej kwoty. Warunkiem jej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jest uprzednie opodatkowanie przy podwyższeniu kapitału zakładowego. Argumentacja wnioskodawcy o rzekomym zrzeczeniu się środków oraz utracie możliwości otrzymania dywidendy, które są jego wydatkiem na objęcie nie mogła zatem znaleźć uznania.
 
IPPB2/415-730/12-5/MS1 W przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia przymusowego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny. Jeżeli wartość nabytych udziałów na dzień dokonania darowizny będzie odpowiadała wartości rynkowej, to wówczas kosztem uzyskania przychodu będzie wartość rynkowa udziałów z dnia nabycia darowizny.
 
IPPB2/415-729/12-5/MS1 Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie przymusowym w spółce mającej osobowość prawną, otrzymanych w drodze darowizny.
 
IPPB2/415-710/12-2/MS1 Zakres opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 
ILPB2/415-270/12-4/AJ Czy wypłacana Wnioskodawcy renta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce, a więc czy to co zrobił bank jest prawidłowe?
 
IPPB2/415-743/12-2/MS1 Zakres opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 
IPPB2/415-742/12-2/MS1 Zakres opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 
IPPB1/415-930/11-2/JB Prawo do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków przysługuje wyłącznie w stosunku do przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w budynku mieszkalnym. Dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w gruncie nie został objęty zwolnieniem przedmiotowym określonym w powołanym powyżej przepisie, czyli podlega on opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r.
 
IBPBI/1/415-365/12/BK Możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” dochodów z obrotu wierzytelnościami oraz momentu i sposobu ustalenia dochodu uzyskiwanego z tytułu obrotu wierzytelnościami oraz z tytułu ich windykacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 
IPPB2/415-718/12-2/MS1 Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, który stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.
 
IPPB2/415-699/12-3/MS1 Wnioskodawczyni będzie miała prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, który stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.
 
IBPBII/2/415-497/12/MM skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową
 
IBPBII/2/415-573/12/MM Skutki podatkowe wypłaty świadczenia z tytułu likwidacji spółki kapitałowej mającej siedzibę w Luksemburgu utworzonej w reżimie SICAV/SICAF-SIF dla wnioskodawczyni, która posiadała w ww. spółce udziały/akcje (société anyome lub société a responsibilité limitée).
 
IBPBII/2/415-676/12/NG Jakie wydatki może wnioskodawca zaliczyć do celów mieszkaniowych?
 
IBPBII/2/415-677/12/NG Jakie wydatki może wnioskodawca zaliczyć do celów mieszkaniowych?
 
IBPBII/2/415-816/12/HS Skutki podatkowe umorzenia udziałów/akcji w trybie tzw. dobrowolnym, przymusowym lub automatycznym.
 
IBPBII/2/415-817/12/HS Skutki podatkowe zbycia udziałów/akcji na rzecz spółki kapitałowej bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia.
 
IBPBII/2/415-827/12/NG Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu nabycia akcji wnioskodawcy w celu umorzenia jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IBPBII/2/415-828/12/NG Czy wypłata świadczenia z tytułu likwidacji Spółki na rzecz wnioskodawcy jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 13 ust. 4 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBII/2/415-836/12/NG Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu nabycia akcji wnioskodawcy w celu umorzenia jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IBPBII/2/415-837/12/NG Czy wypłata świadczenia z tytułu likwidacji Spółki na rzecz wnioskodawcy jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 13 ust. 4 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBII/2/415-883/12/MZa Czy w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości rzeczywistej (rynkowej) umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-294/12/MM Czy wnioskodawca płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych będzie zobowiązany do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych w momencie kapitalizacji odsetek od pożyczek w odniesieniu do akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej?
 
IBPBII/2/415-295/12/JG skutki podatkowe wniesienia aportu w postaci obligacji orazwierzytelności z umów pożyczek do spółki komandytowo-akcyjnej
 
IBPBII/2/415-296/12/JG sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji objętych w zamian za aport w postaci obligacji oraz wierzytelności z umów pożyczek
 
IBPBII/2/415-298/12/HS Ulga meldunkowa.
 
IBPBII/2/415-332/12/JG W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-334/12/MW Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji ?
 
IBPBII/2/415-343/12/MM Przeniesienie nieruchomości z majątku odrębnego do majątku wspólnego w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-344/12/AK Skutki podatkowe odpłatnego zbycia w drodze umowy zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu nabytego w 2008 r.
 
IBPBII/2/415-345/12/MM Przymusowe i automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-349/12/CJS Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości wydatków związanych ze zwrotem osobie trzeciej nakładów poczynionych na nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy
 
IBPBII/2/415-350/12/CJS Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości wydatków związanych ze zwrotem osobie trzeciej nakładów poczynionych na nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy
 
IBPBII/2/415-355/12/JG zbycie nieruchomości wraz z długiem nabytej w drodze spadku
 
ITPB2/415-571/12/IL Czy ulga meldunkowa obejmuje przychód z odpłatnego zbycia mieszkania wraz z przynależnym do niego gruntem?
 
IBPBII/2/415-356/12/MMa Czy w razie dokonania w roku 2012 lub 2013 sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiącej działki nr 140/11,140/13,19/3,156/2 o łącznej powierzchni 2103 m2 wraz ze wszystkimi budynkami posadowionymi na tych działkach, a więc wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym spełniającym warunki określone w art. 5 Dekretu, stanowiącym obecnie własność spadkobierców po ojcu wnioskodawczyni, budynkami warsztatowymi, które zostaną nabyte przez spadkobierców ojca wnioskodawczyni w 2012 r. powstanie po stronie wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5).
 
IBPBII/2/415-363/12/MW W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-364/12/JG Czy przysługuje zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych ze względu na charakter pozwolenia na budowę „dom letniskowy całoroczny”?
 
IBPBI/1/415-37/12/BK Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z wynajęciem mieszkania.
 
IBPBII/2/415-410/12/AK Kwalifikacja przychodu z tytułu odpłatnego zbycia niezabudowanej nieruchomości do określonego źródła przychodów.
 
IBPBII/2/415-411/12/AK Kwalifikacja przychodu z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości do określonego źródła przychodów.
 
IBPBII/2/415-413/12/NG Czy sprzedając odziedziczoną nieruchomość (dom z garażem wolnostojącym na działce o powierzchni 908 m2) przed upływem 5 lat od daty nabycia, spełniając warunki ulgi meldunkowej, to jest zameldowania na pobyt stały w domu przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia oraz złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, zwolnieniu podlega cały dochód uzyskany przez wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości, dochód odpowiadający wartości domu oraz gruntu, czy też wyłącznie część dochodu odpowiadająca wartości domu posadowionego na działce?
 
IBPBII/2/415-415/12/CJS Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania nabytego w 2009 r. w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-417/12 Czy przychód ze sprzedaży praw majątkowych wynikających z umowy o partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego prze TBS stanowi przychód, który można przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe
 
IBPBI/1/415-49/12/AB Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w okresie zawieszenia działalności.
 
IBPBII/2/415-427/12/JG Zamiana działki rolnej na inną nieruchomość
 
ITPB2/415-272/12/MK Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od kwoty 17 000 zł i w jakiej wysokości, a ponadto do zgłoszenia podziału majątku w urzędzie skarbowym?
 
IBPBII/2/415-435/12/HS Możliwość zastosowania indywidualnej stawki podatkowej.
 
IBPBI/1/415-67/12/AB Okresu za jaki należy złożyć zeznanie podatkowe za rok w którym nabyto spadek.
 
IBPBII/2/415-439/12/JG Czy wnioskodawczyni musi składać rozliczenie PIT-38 i zapłacić podatek od dochodów z akcji, z których nie osiągnęła przychodu
 
ITPB2/415-437/12/MK 1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od kwoty 75.000,00 zł i wykazania jej w rozliczeniu rocznym PIT-36 za 2011 r.?
2. Czy dochód ten jest wolny od podatku dochodowego?

Wskaźniki gospodarcze