Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 listopada 2012 r.
 
ITPB2/415-530/09/S-12/ENB Zakres zwolnienia od opodatkowania wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wykonujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze środków 6. i 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.
 
ITPB2/415-563/12/RS Czy od wypłacanego studentom dodatku stażowego należy potrącać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-105/12/AA Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od przyznanego przez Gminę odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości?
 
ITPB2/415-1133/11/MU Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
 
ITPB3/415-21/12/PS w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny
 
ITPB3/415-41/12/DK 1.Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych przez Wnioskodawcę udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu składników majątku, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji? 2.Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu? 3.Czy jeżeli w Spółce, do której Wnioskodawca zamierza wnieść aport, wkłady wniesione wcześniej przez pozostałych wspólników (wspólnika) mają większą wartość niż nominalna wartość objętych przez tych wspólników (wspólnika) udziałów/akcji, zaś nominalna wartość objętych przez Wnioskodawcę udziałów/akcji odzwierciedlać będzie dotychczasowy parytet pomiędzy nominalną wartością udziałów/akcji oraz wartością wkładów wniesionych przez pozostałych wspólników (wspólnika), powstały po stronie Wnioskodawcy przychód równy będzie nominalnej wartości objętych udziałów/akcji, bez względu na rynkową wartość wnoszonego aportu? 4.Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 3, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ww. ustawy, do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu? 5.Jeżeli uznane zostałoby, iż organ podatkowy w sytuacji opisanej w pytaniu nr 3 ma prawo do oszacowania powstałego po stronie Wnioskodawcy przychodu, czy uzasadnioną przyczyną, w rozumieniu art. 19 tej ustawy, dla której wartość nominalna objętych udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonego przez Wnioskodawcę przedmiotu wkładu, będzie konieczność zachowania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością obejmowanych udziałów/akcji przez wcześniejszych wspólników (wspólnika) oraz wartością wniesionych przez nich wkładów?
 
IBPBII/2/415-918/12/MZa Czy przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze spadku po zmarłej siostrze, obciążonego długiem hipotecznym, może być pomniejszony o kwotę spłaty tego długu hipotecznego?
 
IBPBI/1/415-1076/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
ITPB1/415-298/12/AK Czy od służebności gruntowej należy uiścić podatek dochodowy?
 
IBPBII/2/415-89/12/MM Czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży majątku odrębnego można przeznaczyć na spłatę całości kredytu, który wnioskodawca zaciągnął wraz z żoną?
 
IBPBII/2/415-90/12/MW Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej wartości udziału w gruncie.
 
IBPBII/2/415-91/12/JG Czy wnioskodawczyni po sprzedaży mieszkania otrzymanego w drodze darowizny będzie płacić podatek?
 
IBPBII/2/415-96/12/MM Czy podatki od dochodów uzyskanych z wynajmu mieszkania w Czechach można w całości opłacać w Polsce, stosując ryczałtowa stawkę?
 
IBPBII/2/415-97/12/MW Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską.
 
IBPBII/2/415-98/12/JG Jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania ma zastosować wnioskodawca przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce przy obliczaniu podatku od dywidend wypłacanych przez spółkę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, dla której wykonuje w Wielkiej Brytanii usługi, będące przedmiotem działalności spółki?
 
IBPBII/2/415-201/12/AK Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2006r. a wydatkowanego na rozbudowę budynku mieszkalnego należącego do rodziców wnioskodawcy.
 
IBPBII/2/415-203/12/CJS Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek naliczanych przez Biuro Maklerskie w sytuacji skorzystania przez podatnika z opcji odroczonego terminu płatności przy nabywaniu papierów wartościowych.
 
IBPBII/2/415-1261/11/CJS Skutki podatkowe sprzedaży udziałów nabytych w spadku w 2007r. i w 2009r. w lokalu mieszkalnym.
 
IBPBII/2/415-1288/11/CJS Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego częściowo w 2009r. w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków?
 
IBPBII/2/415-1316/11/CJS Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów nabytych w drodze darowizny?
 
ITPB2/415-655a/12/RS Obowiązek podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.
 
ITPB2/415-669/12/TJ Skutki podatkowe odpracowania odsetek od zaległego czynszu, kosztów sądowych i komorniczych.
 
IBPBII/2/415-928/12/MM Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w spółce z o.o. na rzecz spółki komandytowej.
 
IBPBII/2/415-929/12/MM Skutki podatkowe wniesienia udziałów w spółce z o.o. do spółki komandytowej.
 
IBPBII/2/415-1005/12/HS Przymusowe umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-1006/12/HS Automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-1009/12/MW Przymusowe umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-1010/12/MW Automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 
IPPB1/415-1161/12-2/AM - przychody uzyskane przez Wnioskodawcę (posiadający status zarówno akcjonariusza jak i komplementariusza spółki komandytowo - akcyjnej), z tytułu uczestnictwa w tej spółce, będą stanowiły przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej,-.przychód Wnioskodawcy jako akcjonariusza i jednocześnie komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej powstaje natomiast w momencie uzyskania przychodu przez spółkę w proporcji, w jakiej partycypuje on w zyskach tej spółki.
 
IPPB1/415-987/12-2/AM w zakresie możliwości skorygowania w zeznaniu rocznym przychodów i kosztów w związku ze zmianą proporcji udziałów w zysku Spółki
 
IPPB2/415-700/12-3/MS1 Zakres opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy wypłaconej przez spółkę cypryjską.
 
ILPB1/415-243/12-2/TW Czy sprzedaż koni, w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego podlega opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w szczególności jako dochód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza?
 
IPPB1/415-878/12-2/MS przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności, staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu. Dochód ten podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy lub po spełnieniu przez podatnika warunków określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy.
 
IPPB2/415-765/12-3/MS1 Kwota wypłacona Wnioskodawcy w wyniku podziału przez spółkę komandytową niepodzielonego zysku spółki z o.o., który został przeniesiony na kapitał własny spółki komandytowej w wyniku przekształcenia, nie będzie podlegała ponownemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zostanie ona opodatkowana jako dochód (przychód) z tytułu niepodzielonego zysku, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, jeżeli Wnioskodawcy wypłacone zostaną ww. zyski w wysokości, w jakiej będą przysługiwały Wnioskodawcy na dzień przekształcenia i w wysokości w jakiej zostaną wykazane i opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z kapitałów pieniężnych uzyskany na dzień przekształcenia.
 
IPPB1/415-1019/12-2/EC dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w okresie od 25.08.2008 do 31.12.2008 r. oraz za 2009 rok, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, stanowić będą dla niego w całości dochody uzyskiwane poprzez położoną na terytorium Szwecji stałą placówkę, które zgodnie z postanowieniami art. 7 mowy polsko-szwedzkiej podlegają opodatkowaniu w Szwecji.
 
IPPB2/415-766/12-2/MS1 Kwota wypłacona Wnioskodawcy w wyniku podziału przez spółkę komandytową niepodzielonego zysku spółki z o.o., który został przeniesiony na kapitał własny spółki komandytowej w wyniku przekształcenia, nie będzie podlegała ponownemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zostanie ona opodatkowana jako dochód (przychód) z tytułu niepodzielonego zysku, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, jeżeli Wnioskodawcy wypłacone zostaną ww. zyski w wysokości, w jakiej będą przysługiwały Wnioskodawcy na dzień przekształcenia i w wysokości w jakiej zostaną wykazane i opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z kapitałów pieniężnych uzyskany na dzień przekształcenia.
 
ILPB2/415-307/12-4/ES Czy po zbyciu nowo zakupionego przedmiotowego lokalu mieszkalnego w dniu ... marca 2012 r. w ramach umowy dożywocia (zbycie nieodpłatne) na wyżej wymienionych dobroczyńców, ani Wnioskodawczyni, ani Jej opiekunowie nie są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od przedmiotowej czynności?
 
IPPB2/415-764/12-2/MS1 Kwota wypłacona Wnioskodawcy w wyniku podziału przez spółkę komandytową niepodzielonego zysku spółki z o.o., który został przeniesiony na kapitał własny spółki komandytowej w wyniku przekształcenia, nie będzie podlegała ponownemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zostanie ona opodatkowana jako dochód (przychód) z tytułu niepodzielonego zysku, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, jeżeli Wnioskodawcy wypłacone zostaną ww. zyski w wysokości, w jakiej będą przysługiwały Wnioskodawcy na dzień przekształcenia i w wysokości w jakiej zostaną wykazane i opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z kapitałów pieniężnych uzyskany na dzień przekształcenia.
 
ILPB2/415-96/12-5/WS Opodatkowanie kwoty otrzymanej z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej.
 
IPPB1/415-148/11/12-7/S/IF Czy właściwe jest postępowanie Urzędu Skarbowego w opisanej sprawie? Czy słuszne jest żądanie zapłaty podatku od gruntu sprzedanego z danym lokalem mieszkalnym ?
 
ILPB2/415-249/12-4/ES Czy w przypadku ewentualnej sprzedaży przedmiotowego mieszkania, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z przysługującej Mu ulgi meldunkowej, określonej w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – tak jak to interpretuje we własnym stanowisku, zawartym we wniosku z dnia 2 marca 2012 r.?
 
ILPB2/415-93/12-5/WS Opodatkowanie kwoty otrzymanej z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej.
 
IPPB4/415-636/12-4/JK2 Należy stwierdzić, iż nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w 1990 r., co oznacza, iż pięcioletni termin, określony zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy upłynął z końcem 1995 r. Tym samym sprzedaż działki po tej dacie nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-701/12-2/KS .3 ust.1, art.27 ust.8, art.8 ust.1Istota interpretacji: Reasumując powyższe, dochód uzyskiwany przez spółkę cypryjską w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej podlegać będzie, stosownie do art. 7 ww. umowy polsko — cypryjskiej”. Co prawda, wskazana interpretacja została wydana na gruncie innej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niż Umowa ze Słowacją niemniej odnosi się do podobnego problemu prawnego
 
IPPB1/415-702/12-2/KS dochód uzyskiwany przez spółkę cypryjską w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej podlegać będzie, stosownie do art. 7 ww. umowy polsko — cypryjskiej”. Co prawda, wskazana interpretacja została wydana na gruncie innej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niż Umowa ze Słowacją niemniej odnosi się do podobnego problemu prawnego.
 
ILPB1/415-65/12-2/AA 1. Czy w sytuacji przekształcenia sp. z o.o. w spółkę osobową (komandytową, bądź komandytowo-akcyjną) zyski, znajdujące się na kapitale zapasowym przekształcanej sp. z o.o., będą stanowiły przychód wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opisany w art. 24 ust. 5 pkt 8 updof?
2. Czy powstanie dla wspólników z tego tytułu obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-975/11-2/AK Zakres sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia przymusowego udziałów w spółkach holdingowych objętych w zamian za wniesione aportem udziały w spółce zbywanej.
 
ITPB1/415-826a/12/HD Czy otrzymana przez Wnioskodawczynię darowizna udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-911/12-4/KS Od momentu przeniesienia ośrodka interesów życiowych za granicę, tzn. od stycznia 2012 r., o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny, również za kolejne lata podatkowe Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Oznacza to, że w Polsce od stycznia 2012 r. podlega opodatkowaniu z tytułu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej za pomocą położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładu w rozumieniu art. 7 ust. 1 w związku z art. 5 umowy polsko-francuskiej.
 
ITPB1/415-826b/12/HD Czy dochód Wnioskodawczyni z tytułu umorzenia – w trybie umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego – nabytych w drodze darowizny udziałów stanowić będzie różnica pomiędzy wartością wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawczynię z tytułu umorzenia udziałów a wartością rynkową tych udziałów określoną na moment otrzymania darowizny?
 
IPPB4/415-359/12-5/JK3 Przychód ze sprzedaży w 2011 r. udziału w lokalu mieszkalnym, który został nabyty w 2002 r., nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ terminu pięcioletniego. Dochód uzyskany ze sprzedaży w 2011 r. udziału w nieruchomości, który został nabyty w 2010 r. w drodze darowizny od męża korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, w związku z faktem przeznaczenia środków z tej sprzedaży na spłatę kredytu hipotecznego.
 
IBPBI/1/415-96/12/AB Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wierzytelności nieściągalnych, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBI/1/415-550/12/WRz Czy dochód z działalności polegająca na udzielaniu korepetycji dla uczniów można opodatkować w formie karty podatkowej?
 
IBPBI/1/415-677/12/WRz Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas długotrwałych podróży służbowej właściciela firmy usługowej ?
Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć ryczałt za noclegi uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas długotrwałych podróży służbowej właściciela
 
IBPBI/2/415-10/12/AK Czy odsetki od odszkodowania podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze