Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 listopada 2012 r.
 
ITPB2/415-1041/11/MU kwalifikacja do źródła przychodów wypłacanego uposażenia rodzinnego członkom rodzin zmarłego sędziego oraz obowiązków ciążących na Wnioskodawcy
 
ITPB2/415-525a/12/RS wydatkowanie przychodu na majątek wspólny oraz spłatę kredytu zaciągniętego przez małżonka
 
ITPB3/415-8/12/AW Czy po przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej i pośrednio w spółce osobowej) pełne odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych wniesionych wcześniej aportem do spółki kapitałowej przez spółkę komandytową także od tej wartości przedmiotowych wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej zwiększyła kapitał zapasowy i w związku z tym podlegała ograniczeniom wskazanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/415-7/12/AW – Czy w związku z wniesieniem przez spółkę komandytową, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca, prawa do znaku towarowego do spółki kapitałowej w formie wkładu niepieniężnego, Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości wartości nominalnej udziałów/akcji w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny – proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej?
 
IPPB2/415-773/12-4/MK Wypracowany w ubiegłych latach zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał zapasowy i rezerwowy Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, równowartość niepodzielonych zysków spowoduje u Wnioskodawcy powstanie zobowiązania, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4. Tym samym spółka komandytowa będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 41 ust. 4c ww. ustawy, a Wnioskodawca będzie zobowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.
 
IPPB2/415-774/12-3/MK w przedmiotowej sprawie wypracowany w ubiegłych latach zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał zapasowy i rezerwowy Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, równowartość niepodzielonych zysków spowoduje u Wnioskodawcy powstanie zobowiązania, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4. Tym samym spółka komandytowa będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 41 ust. 4c ww. ustawy, a Wnioskodawca będzie zobowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.
 
IPPB2/415-235/11/12-17/S/MS1 Zakres opodatkowania odszkodowania za wszelkie szkody powstałe w trakcie budowy urządzeń przesyłowych.
 
IPPB2/415-773/12-3/MK W przedmiotowej sprawie wypracowany w bieżącym roku zysk spółki z o.o. w dniu jej przekształcenia w spółkę komandytową odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, równowartość niepodzielonych zysków spowoduje u Wnioskodawcy powstanie zobowiązania, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4. Spółka komandytowa będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie zobowiązany do przekazania płatnikowi kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy.
 
IPPB2/415-774/12-2/MK W przedmiotowej sprawie wypracowany w bieżącym roku zysk spółki z o.o. w dniu jej przekształcenia w spółkę komandytową odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, równowartość niepodzielonych zysków spowoduje u Wnioskodawcy powstanie zobowiązania, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4. Spółka komandytowa będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie zobowiązany do przekazania płatnikowi kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy.
 
IPPB2/415-771/12-3/MG zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem Spółki z o.o. w spółkę komandytową posiadającej niepodzielone zyski wypracowane przez spółkę w roku przekształcenia
 
IPPB2/415-771/12-4/MG Zakres skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową posiadającej niepodzielone zyski zgromadzone na kapitale zapasowym i rezerwowym.
 
IPPB2/415-768/12-3/MG Stwierdzić należy, iż kwota wypłacona Wnioskodawcy w wyniku podziału przez spółkę komandytową niepodzielonego zysku spółki z o.o., który został przeniesiony na kapitał własny spółki komandytowej w wyniku przekształcenia, nie będzie podlegała ponownemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zostanie ona opodatkowana jako dochód (przychód) z tytułu niepodzielonego zysku, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, jeżeli Wnioskodawcy wypłacone zostaną ww. zyski w wysokości, w jakiej będą przysługiwały Wnioskodawcy na dzień przekształcenia i w wysokości w jakiej zostaną wykazane i opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z kapitałów pieniężnych uzyskany na dzień przekształcenia.
 
IPPB5/423-598/12-2/PS Czy w opisanym stanie faktycznym, w przypadku wypłaty dywidendy przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki cypryjskiej (nowego akcjonariusza), powstanie obowiązek pobrania przez Wnioskodawcę jako płatnika podatku u źródła od dywidendy?
 
IPPB2/415-772/12-2/MG Zakres skutków podatkowych związanych z przekształceniem Spółki z o.o. w spółkę komandytową posiadającej niepodzielone zyski wypracowane przez spółkę w roku przekształcenia.
 
IPPB2/415-860/12-4/AS Po stronie Udziałowca w związku z przekształceniem Spółki z o.o., w spółkę komandytową nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w sytuacji, kiedy w Spółce z o.o. nie ma kapitałów zapasowych lub rezerwowych, a zyski Spółki zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego lub na pokrycie straty z lat ubiegłych.
 
IPPB2/415-154/12-2/MK umorzenie części posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów skutkuje powstaniem przychodu zakwalifikowanego do przychodów z kapitałów pieniężnych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Opodatkowaniu będzie podlegała różnica pomiędzy przychodem uzyskanym w związku z umorzeniem udziałów, a wydatkami poniesionymi na ich objęcie. W przypadku gdy przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej będzie równy lub mniejszy kosztowi uzyskania przychodu nie wystąpi dochód do opodatkowania. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychodem z tytułu umorzenia udziałów w związku z obniżeniem kapitału zakładowego spółki, będzie wartość rynkowa nieruchomości w części przypadającej na danego udziałowca pomniejszona o koszty poniesione przez udziałowca na nabycie/objecie udziałów.
 
IPPB2/415-861/12-4/AS Po stronie Udziałowca w związku z przekształceniem Spółki z o.o., w spółkę komandytową nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w sytuacji, kiedy w Spółce z o.o. nie ma kapitałów zapasowych lub rezerwowych, a zyski Spółki zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego lub na pokrycie straty z lat ubiegłych.
 
IPPB2/415-842/12-2/AS Czy wykonując w latach 2006 – 2011 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na stanowisku przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB2/415-837/12-2/AS Czy wykonując w latach 2006 – 2011 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na stanowisku przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB2/415-841/12-2/AS Czy będąc zatrudnionym w latach 2006 – 2011 na stanowisku kierownika produkcji i wykonując przynależne do tego stanowiska czynności i funkcje zawodowe w rozliczeniach podatkowych przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB2/415-171/12-2/MG Dochodem podlegającym opodatkowaniu w przypadku zlecenia umorzenia jednostek uczestnictwa różnych klas ujętych w odrębnych subrejestrach związanych z danym subfunduszem jednego funduszu inwestycyjnego jest różnica pomiędzy przychodem otrzymanym z tytułu odkupienia wszystkich jednostek, a kosztami poniesionymi przez uczestnika na ich nabycie. W konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat zgodnie z dyspozycją ww. przepisu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
 
IPPB1/415-1002/12-2/ES stwierdzić należy, iż uzyskane przez Wnioskodawczynię przychody na podstawie umów, których przedmiotem będzie wykorzystanie wizerunku, należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-951/12-2/EC należy zauważyć, iż Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA w przypadku, gdy nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczas posiadanych akcji. Natomiast otrzymanie przez akcjonariusza SKA akcji nowej emisji w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego należy potraktować jako przychód z tytułu udziału w SKA i podobnie jak dywidendę z tej spółki zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy i opodatkować.
 
IPPB4/415-642/12-4/JK3 Należy stwierdzić, iż kwota otrzymana za ustanowienie służebności przesyłu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie są spełnione warunki zwolnienia od opodatkowania zawarte w omówionych uprzednio przepisach.
 
ITPB1/415-772/12/WM Czy kwota netto wykazana w fakturze końcowej rozliczającej wykonanie prac związanych z usunięciem kolizji - rozliczona proporcjonalnie do udziałów Wnioskodawcy w spółce, o których stanowi umowa spółki jest dla Wnioskodawcy - jako wspólnika tej spółki - kosztem uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
 
ITPB2/4160-60/12/BK Ulga meldunkowa- budynek mieszkalny oraz grunt.

Wskaźniki gospodarcze