Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 listopada 2012 r.
 
ITPB1/415-1099/11/AD czy sprzedaż opisanej wyżej całej nieruchomości (działek gruntu zabudowanych budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem od towarów i usług? Czy sprzedaż lokali mieszkalnych w powyższym budynku (po ustanowieniu ich odrębnej własności) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem od towarów i usług?
 
ITPB1/415-616/12/MR Czy prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu oraz odsetki od kredytu finansującego zakup przez spółkę jawną akcji w spółce akcyjnej będą dla wspólnika kosztem uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty?
 
ITPB2/415-1077/11/BK Czy stypendium naukowe otrzymywane na podstawie ww. przepisów przez młodych naukowców jest wolne od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-1092/11/IB Czy Powiatowy Urząd Pracy powinien wystawić PIT-8C osobom, które otrzymały rowery?Czy można zastosować w tej sytuacji art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 
ITPB2/415-1123a/11/IL Czy w związku z planowaną sprzedażą będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?Czy przysługuje Panu prawo do zwrotu części podatku VAT z tytułu poniesienia wydatków w związku z budową budynków mieszkalnych?
 
ITPB2/415-12/12/RS Czy odsetki od środków zgromadzonych na Książeczkach Mieszkaniowych prowadzonych przez Bank dla klientów będących osobami fizycznymi, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Bank nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-389/12/ENB opodatkowanie zasiłku transferowego otrzymywanego z Norwegii
 
ITPB2/415-16/12/BK prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB2/415-57/12/BK Czy od diet przyznawanych niektórym członkom ZNP nie przekraczającym miesięcznie kwoty 2.280 zł ZNP Zarząd Oddziału jako płatnik jest zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy?
 
ITPB2/415-1033/11/ENB Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku powinien potraktować odszkodowanie jak wynagrodzenie i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od zasądzonej kwoty?
 
ITPB2/415-1100/11/IB Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzymuje z pracy najemnej na podstawie umowy o pracę powinno być opodatkowane w Polsce w 2011 r.?
 
IPTPB2/415-542/12-2/KR W jaki sposób należy określić koszt podatkowy zbycia akcji SKA przez Wnioskodawczynię na rzecz SKA w celu umorzenia dobrowolnego akcji SKA, jeżeli akcje SKA będą zbywane przez Wnioskodawczynię po likwidacji Spółki (dokonanej po jej przekształceniu w spółkę osobową)?
 
IPTPB2/415-544/12-2/KSM W jaki sposób należy określić koszt podatkowy zbycia akcji SKA przez Wnioskodawcę na rzecz SKA w celu umorzenia dobrowolnego akcji SKA, jeżeli akcje SKA będą zbywane przez Wnioskodawcę po likwidacji Spółki (dokonanej po jej przekształceniu w spółkę osobową)?
 
IPTPB1/415-482/12-2/ASZ Czy opłacona składka na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowana ze środków wsparcia pomostowego może być odpowiednio zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (składka społeczna) oraz odliczona od podatku (składka zdrowotna) w 2010 r.?
 
IPTPB1/415-490/12-4/ASZ Czy cesja umowy leasingu operacyjnego dokonana przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacji spowoduje negatywne skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług? W szczególności, czy Wnioskodawca utraci prawo do zaliczenia poniesionych od początku trwania umowy opłat ustalonych w umowie leasingu, z tytułu używania środków trwałych leasingodawcy, jako koszt uzyskania przychodów, tzn. czy będzie musiał dokonać korekty poniesionych od początku trwania umowy kosztów z tytułu opłat leasingowych?
 
IPTPB1/415-474/12-2/ASZ Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IPTPB1/415-478/12-2/MAP Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługującym pracownikom, w związku z realizacją usług transportowych?
 
IPTPB2/415-562/12-4/JR Czy możliwe jest zakwalifikowanie przychodu z tytułu zawarcia w 2010 r. umowy przeniesienia całości praw do wynalazku, który nie został zgłoszony do Urzędu Patentowego i nie posiada prawa ochronnego, jako przychodu z praw majątkowych,
 
IPTPB2/415-563/12-3/TS 1. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce z o.o. mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, przychodem z tego tytułu będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Cypryjskiej, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie znacznie niższa niż wartość rynkowa wnoszonych aportem udziałów?
2. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce z o.o. mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o PIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów w Spółce Cypryjskiej?
 
IPTPB2/415-562/12-5/JR Czy możliwe jest zastosowanie w związku z tym kosztów uzyskania przychodów z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku – w wysokości 50% uzyskanego przychodu (zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 
IPTPB2/415-584/12-4/AKr Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA, w tym z zysków przekazywanych wcześniej na kapitał zapasowy) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPTPB1/415-480/12-4/DS Czy wydatki poniesione przez zarządzającego (wiceprezesa zarządu), w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków na podstawie kontraktu menadżerskiego, poniesione np. na hotel, bilety lotnicze, zwrócone lub zapłacone bezpośrednio przelewem przez Spółkę na podstawie stosownych dokumentów finansowych, należy doliczyć do przychodu tego podatnika i następnie pobrać podatek dochodowy w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu ?
 
IPTPB1/415-484/12-4/KSU 1) Czy którykolwiek rodzaj działalności wymieniony powyżej pozbawia Wnioskodawczynię możliwości rozliczania się na zasadach ryczałtowego podatku od przychodów?
2) Jaka jest stawka podatku ryczałtowego dla wyżej wymienionej działalności?
 
IPTPB2/415-546/12-5/AK Czy zakup gruntu w ciągu nie później niż 2 lat od końca roku podatkowego, w którym Wnioskodawca uzyskał przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, będzie potraktowany jako wydatek na własne cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-549/12-4/KR Czy Wnioskodawca nie będzie opodatkowany na moment wystąpienia w razie umorzenia przymusowego lub automatycznego 100% Jego akcji, jeśli jako wynagrodzenie za umorzenie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 
IPTPB2/415-588/12-2/AKr 1. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, w zamian za Aport, o wartości rynkowej przekraczającej wielokrotnie wartość nominalną obejmowanych udziałów w tej Spółce, przychodem z tego tytułu będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w Spółce, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT, także wówczas, gdy ich wartość nominalna będzie wielokrotnie niższa niż wartość rynkowa wnoszonego Aportu?
2. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce w zamian za Aport, o wartości rynkowej przekraczającej wielokrotnie wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i ust. 4 Ustawy o PIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów?
 
IPTPB2/415-592/12-2/MP 1. Czy w przypadku umorzenia przymusowego udziałów otrzymanych w drodze darowizny, przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy w przypadku umorzenia automatycznego udziałów otrzymanych w drodze darowizny, przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-549/12-5/KR Czy Wnioskodawca nie będzie opodatkowany na moment wystąpienia w razie umorzenia dobrowolnego 100% Jego akcji, jeśli jako wynagrodzenie za umorzenie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 
IPTPB2/415-592/12-3/MP 1. Czy w przypadku umorzenia przymusowego udziałów otrzymanych w drodze darowizny, przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy w przypadku umorzenia automatycznego udziałów otrzymanych w drodze darowizny, przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-549/12-6/KR Czy Wnioskodawca nie będzie opodatkowany na moment wystąpienia w razie zbycia na rzecz podmiotu trzeciego 100% Jego akcji, jeśli jako wynagrodzenie za zbycie akcji otrzyma składniki majątkowe inne niż środki pieniężne?
 
IPTPB2/415-667/11-6/12-S/KR Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB2/415-687/11-8/12-S/AKr Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 
ILPB1/415-174/12-4/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych – Zyski niepodzielone.
 
ILPB1/415-245/12-2/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym w spółce z o.o. nabytych odpłatnie.
 
ILPB1/415-245/12-3/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym w spółce z o.o. nabytych w drodze darowizny.
 
ILPB2/415-522/12-3/JK Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni w spółkę z o.o.
 
IPPB2/415-794/12-2/AS Zakres opodatkowania dochodu z tytułu otrzymania dywidendy wypłacanej przez luksemburski fundusz inwestycyjny.
 
IPPB2/415-793/12-2/AS Zakres opodatkowania dochodu z tytułu otrzymania dywidendy wypłacanej przez luksemburski fundusz inwestycyjny.
 
IPPB4/415-633/12-2/SP Czy odszkodowanie za zniszczenia na terenie gruntów leśnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, spowodowane pracami konserwacyjnymi, których celem było zabezpieczenie linii przesyłowych przed uszkodzeniem (a tym samym zapewnienie ciągłości dostawcy energii elektrycznej) jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-55/12-2/AK Zakres możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
 
IPPB1/415-953/12-2/EC Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-947/12-2/EC Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPTPB1/415-462/12-4/MD Czy Wnioskodawca, jako podmiot zobowiązany na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, do naliczenia, pobrania podatku i wpłacenia go we właściwym terminie do organu podatkowego, powinien potraktować wyżej opisane świadczenie jako wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) w pełnej przysługującej funkcjonariuszowi z art. 214 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r o Służbie Więziennej kwocie 738,50 zł (2 x 369,25 zł), czy też wyłączyć z opodatkowania tylko kwotę 423,00 zł - opisaną na rachunku przedstawionym przez funkcjonariusza jako koszt pobytu dwojga dzieci?
 
IPTPB1/415-467/12-4/MD W jaki sposób rozliczyć przychody i koszty oraz jak opodatkować dochód ze sprzedaży nieruchomości dokonanej w 2012 r.?
 
IPPB1/415-964/12-4/KS planowane przez Wnioskodawcę - polskiego rezydenta podatkowego prowadzenie działalności w spółce z siedzibą na Cyprze będzie stanowić cypryjski zakład tej osoby w rozumieniu art. 5 ust. 1 umowy polsko cypryjskiej. W rezultacie dochód uzyskany z tytułu udziału w cypryjskiej spółce osobowej może być opodatkowany na terytorium Republiki Cypryjskiej.
 
IPPB1/415-954/12-2/EC Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB4/415-453/11/12-9/S/JK3 Czy przychód w postaci otrzymanego przez Wnioskodawczynię zadośćuczynienia określonego kwotowo w ugodzie zawartej przed sądem, jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy PIT?
 
IPPB1/415-752/10/12-6/S/EC Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
 
IPPB1/415-182/09/12-7/S/EC 1.Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, w części nabytej w drodze dziedziczenia po zmarłym małżonku, podlega opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych? 2.Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, w części należnej małżonce w związku przynależnością prawa do udziału kapitałowego do majątku wspólnego, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, także w części odziedziczonej po zmarłym małżonku, podlega opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w jakiej wysokości? 3) Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, czy to w części nabytej w drodze dziedziczenia po zmarłym małżonku, czy w części związanej z przynależnością prawa do udziału kapitałowego do majątku wspólnego, należy uznać za przychód z działalności gospodarczej, przychód z kapitałów pieniężnych, czy też innych źródeł przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz jaką należy przyjąć datę powstania przychodu?
 
IPPB1/415-181/09/12-7/EC 1) Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, w części nabytej w drodze dziedziczenia po zmarłym małżonku, podlega opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, w części należnej małżonce w związku przynależnością prawa do udziału kapitałowego do majątku wspólnego, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, także w części odziedziczonej po zmarłym małżonku, podlega opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w jakiej wysokości? 3) Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, czy to w części nabytej w drodze dziedziczenia po zmarłym małżonku, czy w części związanej z przynależnością prawa do udziału kapitałowego do majątku wspólnego, należy uznać za przychód z działalności gospodarczej, przychód z kapitałów pieniężnych, czy też innych źródeł przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz jaką należy przyjąć datę powstania przychodu?
 
IPPB1/415-1012/12-2/EC Nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich ani do przekazania praw do używania praw autorskich Wnioskodawcy. Zatem płatności dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta z siedzibą w USA nie są objęte dyspozycją art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że podmiot polski dokonujący wypłaty takich należności nie jest obowiązany do potrącenia od nich zryczałtowanego podatku dochodowego. W takiej sytuacji, dochód podmiotu amerykańskiego w postaci wynagrodzenia, jakie otrzyma z tytułu dystrybucji oprogramowania komputerowego, należy kwalifikować jako „zyski przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 8 umowy polsko-amerykańskiej.
 
IPPB4/415-555/12-10/MP Należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie płatnikiem podatku dochodowego, w rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wydawaniem nagród w akcjach promocyjnych w sytuacji, gdy organizatorem akcji promocyjnej będzie podmiot trzeci. Za podmiot dokonujący świadczenie powinien być uznany podmiot ponoszący ekonomiczny ciężar nagród, tj. podmiot trzeci. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania, jako płatnik 10% zryczałtowanego podatku dochodowego
 
IPPB4/415-555/12-6/MP Zakres ustalenia limitu kwoty zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 w związku z nabyciem nagród rzeczowych za cenę uwzględniającą przyznany rabat
 
IPPB4/415-555/12-5/MP Należy stwierdzić, iż opisane we wniosku nagrody rzeczowe oraz pieniężne, które będą przyznawane w organizowanym przez Wnioskodawcę konkursie z dziedziny sportu, w sytuacji kiedy wartość nagrody nie przekroczy 760 zł, wygrane te będą zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki naliczania, pobierania i odprowadzania do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od wydanych nagród.
 
IPPB4/415-555/12-7/MP Należy stwierdzić, iż uzyskane nagrody w ramach akcji promocyjnych, organizowanych przez Spółkę, skierowanych do anonimowego kręgu osób, w tym także pracowników Spółki stanowić będzie przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka winna pełnić obowiązki płatnika tego podatku, w myśl art. 41 ww. ustawy.
 
IPPB4/415-555/12-8/MP Należy stwierdzić, iż uzyskane nagrody w ramach akcji promocyjnych, organizowanych przez Spółkę, skierowanych dla pracowników Banku oraz wybranych Klientów i współpracowników biznesowych uczestniczących razem w imprezie zamkniętej, w okolicznościach, gdy o zwycięstwie w danej akcji decyduje element losowości bądź przypadkowości, stanowić będzie przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka winna pełnić obowiązki płatnika tego podatku, w myśl art. 41 ww. ustawy.
 
IPPB2/415-813/12-2/AS Uzyskiwane dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
IPPB4/415-673/12-2/MP Należy stwierdzić, że skoro strony umowy pożyczki nie zastrzegły odpłatności w postaci odsetek, a pożyczka nie została udzielona przez podmiot profesjonalnie zajmujący się udzielaniem pożyczek, to czynność ta nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-612/12-4/JK3 Spłata ze środków uzyskanych przez Pana ze sprzedaży mieszkania nie później niż w okresie dwóch lat od dnia tej sprzedaży rat kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na zakup nowego mieszkania, oraz przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie lokalu mieszkalnego, którego jest Pan właścicielem i jego remont stanowi realizację celu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ww. ustawy i uprawnia do ulgi w sytuacji, gdy nie zaistniały przesłanki negatywne do przedmiotowego zwolnienia. Natomiast środki, które zostały wpłacone w dniu 08.12.2006 r. jako zadatek w związku z podpisaniem umowy przedwstępnej kupna nowego mieszkania nie mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia, bowiem wydatek ten został poniesiony jeszcze przed dokonaniem transakcji sprzedaży mieszkania. Zatem nie można uznać jakoby wydatkowano środki ze sprzedaży, skoro sprzedaż nastąpiła dopiero 12.02.2007 r.
 
IPPB4/415-598/12-4/JK3 W przypadku, gdy przychód ze sprzedaży nieruchomości zostanie przeznaczony w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie, na własne cele mieszkaniowe, których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy, tj. na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, przeznaczenie którego potwierdzać będą aktualne warunki zabudowy – uzyskany z tego tytułu dochód będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku zapłaty podatku dochodowego.
 
IPTPB2/415-561/12-4/JR Czy Spółka z o.o., jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych będzie zobligowana do pobrania podatku z tytułu niewypłaconych w formie dywidend przed datą przekształcenia zysków wypracowanych przez Spółkę z o.o. (podlegającą przekształceniu). - art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-593/12-2/KSM Czy dochody otrzymane przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją Umów, finansowane ze środków Programu, obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-327/12/BK w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychód wykazany przez zleceniodawcę w informacji PIT-8C
 
IBPBI/1/415-330/12/ESZ Czy przy zakupie motocykla można skorzystać z jednorazowej amortyzacji na mocy art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-331/12/KB przychód ze sprzedaży przez spółkę jawną papierów wartościowych, zawieraniu transakcji terminowych oraz transakcji na rynku forex
 
IBPBI/1/415-333,334/12/AB Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia szkoły w części wydatkowanej na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego
 
IBPBI/1/415-340/12/KB podział przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce partnerskiej
 
IBPBI/1/415-345/12/AB możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłacanego na podstawie zawartej umowy outsourcingu.
 
IBPBI/1/415-346/12/AP Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego
 
IBPBI/1/415-350/12/BK w zakresie możliwości i momentu dokonania korekty przychodu uzyskanego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w związku ze zwrotem do NFZ otrzymanej uprzednio refundacji
 
IBPBI/1/415-351/12/ESZ Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-352/12/ESZ Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.

Wskaźniki gospodarcze